ORDIN nr. 585 din 2 iulie 2021privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021
  Având în vedere Referatul nr. 1.360 din 12.04.2021,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,
  ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:

  Articolul I

  Modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Litera F se modifică și va avea următorul cuprins:
  F. Atribuțiile postului
  Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității:
  .................................................................................................
  2. La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
  c^1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;


  Articolul II

  Obligația prevăzută la lit. M pct. 4 lit. c^1) din anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat

  București, 2 iulie 2021.
  Nr. 585.
  ----