LEGE nr. 199 din 1 noiembrie 2012
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Agenţia are în structura sa o unitate centrală şi filiale teritoriale fără personalitate juridică, ce pot avea în alcătuire unităţi de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare. Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca filialele teritoriale să aibă personalitate juridică.
  (4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 1.500."
  2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Numărul filialelor teritoriale, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale cu Agenţia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei."
  3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprns:
  "Art. 2. - (1) Activitatea fiecărei filiale teritoriale este supravegheată de un consiliu de filială, iar activitatea fiecărei unităţi de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare."
  4. La articolul 5, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "m) coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de filialele teritoriale;"
  5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Agenţia exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului declarate de utilitate publică şi pe cele prevăzute la art. 39 alin. (6) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare, sunt obligaţi să achite Agenţiei un tarif de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare tarif IF, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:
  a) administrarea amenajărilor de irigaţii;
  b) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;
  c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitaţională a apei;
  d) administrarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de combatere a eroziunii solului.
  Tariful IF se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrări.
  (2) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenţei, se aprobă modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului IF.
  (3) Cuantumul tarifului IF se aprobă anual de către Agenţie, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.
  (4) Cuantumul tarifului IF pentru anul 2013 se transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare.
  (5) Soldul tarifului IF rămas neutilizat la finele anului se evidenţiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
  (6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia procedează la compensarea debitelor, reprezentând tariful IF, constatate de Agenţie, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat.
  (7) Modalitatea de compensare se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2)."
  7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, Agenţia contractează cu terţi elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrări de construcţii, exploatare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv achiziţionarea sau închirierea echipamentului necesar desfăşurării activităţilor sale, precum şi a echipamentelor de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru lucrările de întreţinere curentă în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice."
  8. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Serviciile de exploatare şi întreţinere curente prevăzute la alin. (1) se pot realiza şi cu personalul propriu al Agenţiei."
  9. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) tariful IF şi tarife percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare;"
  10. La articolul 12, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:
  "k^1) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;"
  11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un consiliu de conducere compus din 7 membri, care îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei.
  (2) Preşedintele consiliului de conducere şi membrii acestuia sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  (3) Componenţa, atribuţiile şi competenţele consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.
  (4) Consiliul de conducere îşi numeşte un secretar, care nu este membru al acestuia.
  (5) Membrii consiliului de conducere nu sunt salariaţii Agenţiei.
  (6) Membrii consiliului de conducere se numesc, la propunerea autorităţilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia celor nominalizaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care vor fi membri ai consiliului de conducere pe perioada cât deţin funcţia din minister.
  (7) Membrii consiliului de conducere şi secretarul acestuia vor primi o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din veniturile proprii ale Agenţiei. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere, şi va fi de până la 20% din salariul directorului general.
  (8) Conducerea activităţii curente a Agenţiei este asigurată de către directorul general, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale la propunerea consiliului de conducere.
  (9) Drepturile salariale ale directorului general şi directorului general adjunct se stabilesc în ordinul de numire în funcţie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.
  (10) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite.
  (11) Atribuţiile directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.
  (12) Activitatea curentă a filialelor teritoriale este condusă de directori, numiţi prin decizie a directorului general, ca urmare a promovării concursului organizat, potrivit legii.
  (13) Personalul Agenţiei este angajat pe bază de contract individual de muncă şi se salarizează potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice."
  12. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Cuantumul tarifelor, stabilite în condiţii concurenţiale, pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se aprobă de către directorul general al Agenţiei."
  13. La articolul 19, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
  "1^1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  «Art. 25. - (1) Dizolvarea, lichidarea şi repartizarea bunurilor rămase în urma dizolvării, precum şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor şi modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.
  (2) În cazul dizolvării organizaţiei sau federaţiei, bunurile obţinute conform prevederilor art. 27 şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici şi rămase în urma lichidării se vor repartiza de către lichidator Agenţiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.
  (3) Celelalte bunuri rămase în patrimoniul organizaţiei sau federaţiei vor fi repartizate conform dispoziţiilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.»"
  14. La articolul 19, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:
  "5^1. La anexa nr. 1, poziţia a şaptea va avea următorul cuprins:
  «Amenajare de îmbunătăţiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întreţinută şi reparată de Agenţie, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.»
  5^2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:
  «2. Bunurile din amenajările de desecare şi drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora.»"
  15. La articolul 19, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "7. În tot cuprinsul legii, precum şi în actele normative în vigoare, sintagma «sucursală teritorială/sucursale teritoriale» se înlocuieşte cu sintagma «filială teritorială/filiale teritoriale», după caz, iar sintagma «Administraţia/Administraţie» se înlocuieşte cu sintagma «Agenţia/Agenţie», după caz.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 1 noiembrie 2012.
  Nr. 199.
  _________