ORDONANŢĂ nr. 7 din 29 ianuarie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, podeţele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie."
  2. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică şi/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării; acestea sunt proprietate publică şi sunt întreţinute din fonduri publice, precum şi din alte surse legal constituite;".
  3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecin, şi pot fi clasificate ca:
  a) autostrăzi;
  b) drumuri expres;
  c) drumuri naţionale europene (E);
  d) drumuri naţionale principale;
  e) drumuri naţionale secundare.
  (2) Clasificarea drumurilor de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu excepţia drumurilor naţionale europene, a căror clasificare se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  (3) Propunerile de clasificare a drumurilor naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E) se fac de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii."
  4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca:
  a) drumuri comunale, care asigură legăturile:
  (i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate;
  (îi) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;
  (iii) între sate;
  b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora;
  c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc.
  (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv.
  (3) În cazul în care drumul respectiv se află pe raza a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, clasificarea se aprobă prin hotărâre de către toate consiliile locale respective."
  5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în categoria funcţională a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare.
  (2) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare."
  6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Anual, ca urmare a modificărilor intervenite potrivit art. 8 şi 12, se vor actualiza anexele la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare."
  7. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1."
  8. La articolul 17 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă."
  9. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate.
  (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste.
  (3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.
  (4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
  (5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.
  (6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în două-trei intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor."
  10. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este administratorul drumurilor de interes naţional, direct sau prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A îşi realizează atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în condiţiile contractului de concesiune încheiat în acest scop între aceasta şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Pentru drumurile de interes naţional nou-construite administrarea se poate realiza de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condiţiile legii.
  (2) Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ sunt în administrarea consiliilor locale respective.
  (3) În cazul modificării, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/reşedinţelor de judeţ, limitele sectoarelor de drumuri naţionale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifică în mod corespunzător, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
  (4) Pentru actualizarea inventarului bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, consiliile locale vor comunică acestuia hotărârile cu privire la modificarea limitelor sectoarelor de drum naţional prevăzute la alin. (3).
  (5) În cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor/reşedinţelor de judeţ, se va păstra continuitatea drumului naţional, indiferent de limitele intravilanului municipiilor."
  11. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Intersecţiile dintre drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei. În vederea asigurării siguranţei circulaţiei se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie.
  (2) Întreţinerea bretelelor de la intersecţiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere a acestuia sunt în sarcina deţinătorului acestuia.
  (3) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţii pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.
  (4) Pentru asigurarea vizibilităţii în curbe şi evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcărilor în interiorul şi exteriorul curbelor periculoase.
  (5) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă:
  a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie;
  b) în afara localităţii, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie.
  (6) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte obstacole."
  12. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile publice, precum şi la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum şi, după caz, acordul administratorului de infrastructură feroviară."
  13. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Indicatoarele de semnalizare a trecerilor la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de către administratorul drumului, cu avizul administratorului căii ferate şi al poliţiei rutiere.
  (2) Instalaţiile de semnalizare şi presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de către administratorul căii ferate, în funcţie de categoria drumului, traficul rutier, frecvenţa şi viteza de circulaţie a trenurilor."
  14. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - (1) În funcţie de programele de transport aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, cu staţii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate.
  (2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.
  (3) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.
  (4) Locurile de parcare şi spaţiile pentru servicii vor fi dotate cu utilităţi, inclusiv telefonie pentru apel de urgenţă, de administratorul spaţiului respectiv, conform categoriei funcţionale a drumului public şi normativelor în vigoare.
  (5) În cazul locurilor de parcare şi al spaţiilor pentru servicii aferente drumurilor de interes naţional, dotarea se va realiza în baza unui calendar de lucrări aprobat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."
  15. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - (1) Pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres şi drumuri naţionale europene se realizează variante ocolitoare, situate în afara intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizează numai prin intermediul unor drumuri care debuşează în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.
  (2) Se interzice deschiderea de accesuri directe în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reţeaua de drumuri publice prin intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca în documentaţiile de urbanism să prevadă, cu acordul administratorului drumului, intersecţiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
  (4) Accesul la zonele funcţionale din afara localităţilor care sunt în vecinătatea drumurilor de interes naţional se realizează numai prin drumuri colectoare, în condiţiile stabilite de administratorul drumului."
  16. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - (1) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea.
  (2) Pe sectoarele de drum din afara localităţilor, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin, după caz, administratorului drumului.
  (3) Întreţinerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăţi către drumurile naţionale revine autorităţilor administraţiei publice locale.
  (4) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi, unde pe partea carosabilă a drumului public circulă animale în grup, în turmă sau animale izolate, conducătorii acestora sunt obligaţi să asigure de îndată curăţarea părţii carosabile care a fost afectată de acestea. Constatarea şi sancţionarea neîndeplinirii acestor obligaţii revin autorităţilor administraţiei publice locale."
  17. La articolul 39, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
  "(2) Se interzic extragerea produselor de balastieră şi amenajarea de staţii de sortare din albia râurilor la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri.
  (3) Se interzice efectuarea de lucrări de construcţie şi/sau amenajare la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
  (4) Este interzisă executarea de lucrări în albie la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în zona podurilor, fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul."
  18. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului. În perioadele în care pe sectoarele de drum se desfăşoară lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare, această responsabilitate revine executantului lucrării.
  (2) Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise şi caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulaţie pe fiecare categorie de drum public sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
  (3) Masele şi dimensiunile maxime admise se aplică şi pe sectoarele de drumuri pe care se execută lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare.
  (4) Lista drumurilor publice cu masele maxime pe axe admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă şi lista drumurilor publice care fac parte din reţeaua secundară nereabilitată, prevăzută în anexa VII la Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru care valorile maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise sunt cele pentru categoria de drum reabilitat, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se stabilesc prin ordin al ministrului transportului şi infrastructurii pentru drumurile de interes naţional, respectiv prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru drumurile de interes judeţean şi de interes local şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  19. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată, fără discriminare, de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  (3) AST este documentul prin care sunt stabilite de către administratorul drumului traseul ce urmează a fi parcurs şi tarifele datorate, document care permite efectuarea transportului cu vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise şi este valabil pentru numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice înscrise în acesta, traseul, sensul, perioada şi caracteristicile autorizate înscrise, în condiţiile stabilite de administratorul drumului.
  (4) AST se eliberează numai pentru efectuarea transportului cu vehicule:
  a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, datorită dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
  b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.
  (5) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depăşi în circulaţie masele maxime admise pe axe cu maximum:
  a) 3,5 tone, pentru axa simplă;
  b) 6,0 tone, pentru axa dublă (tandem);
  c) 7,0 tone, pentru axa triplă (tridem).
  (6) În condiţii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, se poate elibera AST pentru transporturile efectuate cu vehicule care depăşesc masele pe axe prevăzute la alin. (5), dacă se transportă mărfuri indivizibile pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului cu un alt vehicul care să respecte masele maxime pe axe ce pot fi autorizate.
  (7) Pentru transporturile prevăzute la alin. (6), AST se eliberează numai în baza unui proiect de transport, întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. Administratorul drumului pe care urmează să se efectueze transportul poate impune întocmirea proiectului de transport şi pentru depăşirea masei totale maxime admise şi/sau a dimensiunilor maxime admise, în funcţie de restricţiile de circulaţie existente şi de elementele geometrice ale drumului.
  (8) Efectuarea transporturilor cu nerespectarea condiţiilor înscrise în AST privind numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului se consideră transport fără AST şi se sancţionează potrivit art. 61 alin. (1) lit. c).
  (9) Efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00. Prin excepţie, administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  (10) Responsabilitatea circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fără AST sau cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile înscrise în AST revine:
  a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
  b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
  c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi identificate;
  d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi identificate;
  e) expeditorului, conform responsabilităţilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare.
  (11) În cazul în care, pentru efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, precum şi orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora şi suportarea cheltuielilor aferente revin titularului AST.
  (12) Lucrările prevăzute la alin. (11) trebuie să fie cuprinse în proiectul de transport prevăzut la alin. (7).
  (13) Pentru transporturile prevăzute la alin. (2) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, stabilite în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor şi de distanţa parcursă, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care a emis AST, pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa.
  (14) Tarifele prevăzute la alin. (13) şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi se aprobă:
  a) prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru drumurile de interes naţional;
  b) prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru drumurile de interes judeţean;
  c) prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local;
  d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti.
  (15) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire, pentru:
  a) lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m;
  b) lungime mai mare de 25,0 m şi mai mică sau egală cu 30,0 m;
  c) înălţime mai mare de 4,5 m;
  d) masa totală mai mare de 80,0 tone.
  (16) Pe autostrăzi, autovehiculul care asigură însoţirea vehiculului care circulă cu lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m va circula în spatele acestuia.
  (17) Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, pentru:
  a) lăţime mai mare de 4,5 m;
  b) lungime mai mare de 30,0 m.
  (18) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, pentru:
  a) lăţime mai mare de 5,0 m;
  b) lungime mai mare de 40,0 m;
  c) înălţime mai mare de 5,0 m;
  d) masa totală mai mare de 80,0 tone.
  (19) Vehiculele care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  (20) Autovehiculele de însoţire trebuie să respecte condiţiile privind dotarea stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  (21) Condiţiile de însoţire a vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor de către operatorii economici specializaţi şi de către personalul de însoţire specializat, precum şi modalitatea de verificare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
  (22) Condiţiile privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor."
  20. După articolul 41 se introduc două noi articole, articolele 41^1 şi 41^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 41^1. - (1) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, administratorul drumurilor de interes naţional aplică tarife suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale şi cu reglementările interne în vigoare, care se constituie ca venituri proprii ale acestuia pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor de interes naţional. Tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  (2) Pentru vehiculele aflate în trafic internaţional, la solicitarea scrisă a personalului administratorului drumurilor de interes naţional, poliţia de frontieră nu va permite intrarea ori ieşirea din România în cazul în care acestea nu respectă prevederile prezentei ordonanţe.
  (3) Prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor se va stabili procedura ulterioară luării măsurilor nepermiterii intrării/ieşirii în/din România, precum şi referitoare la preluarea şi imobilizarea mijloacelor de transport în altă locaţie.
  Art. 41^2. - Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale drumurilor, care să permită circulaţia vehiculelor în condiţii de siguranţă, proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se realizează în funcţie de vitezele de proiectare prevăzute în anexa nr. 4."
  21. La articolul 43, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "e) ocuparea, sub orice formă, a părţii carosabile, a zonei de siguranţă a podurilor, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a spaţiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi a zonelor de siguranţă ale drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora;
  f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, şanţuri, trotuare, pe spaţii de siguranţă ale drumurilor şi podurilor, precum şi pe banda de urgenţă sau mediană a autostrăzilor;".
  22. La articolul 43, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:
  "h) degradarea totală sau parţială a platformei drumului, a elementelor care fac parte integrantă din drum;
  i) degradarea şi/sau distrugerea elementelor de siguranţă a circulaţiei;
  j) comerţul ambulant."
  23. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - (1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
  (2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, în condiţii justificate, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteza, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, după informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
  (3) Obligaţia administratorilor drumurilor de informare prealabilă prevăzută la alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazurile de forţă majoră.
  (4) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător.
  (5) Informarea prealabilă prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează de administratorii drumurilor publice, prin afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate."
  24. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 45. - (1) În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de producerea unor situaţii de urgenţă sau în caz de forţa majoră, administratorii acestora iau măsuri pentru restabilirea circulaţiei, prin variante ocolitoare şi/sau alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz, informând totodată utilizatorii cu privire la acestea.
  (2) În situaţia în care aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesită ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  (3) În urma unor accidente rutiere, calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, degajarea părţii carosabile poate fi asigurată şi de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
  (4) În cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinţe şi degradarea şi/sau distrugerea elementelor care fac parte integrantă din drum, poliţia rutieră informează de îndată administratorul drumului cu privire la acestea şi consemnează daunele în procesul-verbal de constatare, în condiţiile legii.
  (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte şi transmite contravenientului, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, un deviz cu contravaloarea daunelor, contravenientul având obligaţia să o achite în termen de 15 zile de la data primirii devizului.
  (6) Contravenientul poate contesta contravaloarea daunelor înscrisă în deviz, conform prevederilor legale în vigoare."
  25. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - (1) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil.
  (2) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public pentru lucrările prevăzute la alin. (1) administratorul drumului notifică titularului autorizaţiei de construire să desfiinţeze lucrările în termen de 5 zile de la data notificării. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului desfiinţează lucrările prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala titularului autorizaţiei de construire, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (3) Prevederile alin. (2) privind desfiinţarea lucrărilor se aplică în mod corespunzător şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în acordul prealabil şi/sau în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public
  (4) Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.
  (5) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces încheie contractul cu administratorul drumului pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nu se eliberează până la încheierea contractului cu administratorul drumului."
  26. La articolul 47, alineatele (1^1), (2), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 47. - (1^1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.
  (2) În zona mediană a autostrăzilor şi a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei.
  .................................................................................................
  (4) Pentru ocuparea amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, precum şi prin executarea de accesuri la drumul naţional, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
  (5) Întreţinerea şi/sau repararea accesurilor în/din drumul naţional, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile se realizează de către persoanele care le deţin cu orice titlu, iar construcţia accesurilor în/din drumul naţional se realizează de către solicitantul construirii accesurilor.
  (6) Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (4) cazurile în care amplasarea se realizează în zonele de protecţie, precum şi cazurile amplasării instalaţiilor care asigură utilităţile necesare consumului casnic, de către deţinătorii acestora, în zona de siguranţă şi de protecţie."
  27. La articolul 47, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:
  "(7) Administratorul drumului stabileşte tarife pentru ocuparea zonei drumului şi excepţiile de la plata acestora, care se aprobă prin:
  a) ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru drumurile de interes naţional;
  b) hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru drumurile de interes judeţean;
  c) hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local;
  d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti.
  (8) Administratorul drumului aplică tarife pentru instalarea, pe stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalaţii asemănătoare, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, instalare care necesită în mod obligatoriu acordul administratorului drumului. Pentru obţinerea acordului administratorului drumului, beneficiarul instalaţiei de cabluri şi/sau dispozitive prezintă, în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente, acordul proprietarului stâlpilor.
  (9) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, accesurilor, utilităţilor de orice fel sau instalaţiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligaţi, în termenul stabilit de administratorul drumului, să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă a fost convenit astfel cu administratorul drumului la momentul acordului, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. Nerespectarea acestui termen dă dreptul administratorului drumului să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala acestuia, urmând a se îndrepta împotriva deţinătorilor, conform reglementărilor în vigoare.
  (10) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorilor de construcţii, panouri publicitare, accesuri, utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează:
  a) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune desfiinţarea, mutarea sau modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv;
  b) cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu."
  28. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - (1) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  (2) Lucrările edilitare în extravilan, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se amplasează de regulă în afara zonei de siguranţă şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului."
  29. Articolul 49 se abrogă.
  30. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 50. - Deţinătorii de construcţii, amenajări, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei. Aceştia sunt obligaţi să prezinte documentele solicitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60."
  31. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentaţiilor tehnico-economice şi a celor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile legii.
  (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accesuri sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.
  (3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să afecteze construcţiile şi instalaţiile subterane şi/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, până la expirarea termenului prevăzut la art. 47 alin. (10).
  (4) Organele administraţiei publice locale au obligaţia de a consemna şi menţine neocupate şi neafectate în documentaţiile prevăzute la alin. (1) terenurile aferente traseelor noi de drumuri şi autostrăzi."
  32. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 52. - (1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.
  (2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părţii care a încheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (5)."
  33. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 53. - (1) Căile de acces realizate în zona drumului deschis circulaţiei publice, fără avizul administratorului drumului sau fără respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasament şi acces, respectiv fără respectarea planului de situaţie aprobat, precum şi căile de acces neutilizate se vor desfiinţa de către cei care le deţin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administrator, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice.
  (2) În caz contrar, administratorul drumului este abilitat să procedeze la blocarea accesului la drum, până la intrarea în legalitate, precum şi la desfiinţarea accesului la drum, deţinătorul accesului fiind obligat necondiţionat la plata cheltuielilor aferente."
  34. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 56. - (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi a studiilor necesare lucrărilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile/obiectivele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, inclusiv zonele de siguranţă ale acestora, pentru care se solicită în prealabil acordul acestora.
  (2) Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local şi în scris deţinătorului de teren, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţilor.
  (3) În cazul în care sunt cauzate prejudicii de către persoanele abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau a studiilor, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului, conform reglementărilor în vigoare.
  (4) Dacă pentru efectuarea măsurătorilor sau studiilor se cauzează prejudicii bunurilor ori sunt necesare modificări asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificări şi, după caz, asupra modalităţilor şi cuantumului despăgubirilor."
  35. La articolul 57, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "k) elaborează norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum şi norme privind înregistrarea şi prelucrarea datelor privind evoluţia traficului rutier;".
  36. La articolul 57, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
  "m) avizează tarifele propuse de administratori privind drumurile de interes judeţean şi drumurile de interes local."
  37. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor"
  38. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de către personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice şi în punctele de trecere a frontierei de stat a României, precum şi de către alte autorităţi competente potrivit legii.
  (2) Controlul prevăzut la alin. (1) poate fi efectuat şi în locurile în care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România.
  (3) În cazul în care locul prevăzut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, în condiţii impuse de echipamente de control şi de siguranţă rutieră, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezenţa personalului cu atribuţii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevăzute la art. 41 alin. (10), până în cel mai apropiat spaţiu care permite efectuarea verificărilor.
  (4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes naţional, judeţean şi local în vederea efectuării controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi imobilizarea acestora până la înlăturarea cauzelor ce au condus la această măsură se efectuează de către personalul care, potrivit legii, are drept de oprire şi imobilizare a vehiculelor."
  39. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 61. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale, şi se sancţionează după cum urmează:
  a) încălcarea prevederilor art. 18, art. 19 alin. (4) şi (5), art. 31, 35, 38, art. 44 alin. (5), art. 47 alin. (5) şi ale art. 51 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;
  b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1) şi (4), art. 47 alin. (1^1) şi (2), ale art. 48, 50, 52 şi art. 53 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice, iar în cazul prevederilor art. 40 alin. (1), aceasta se aplică administratorului drumului sau executantului, după caz;
  c) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor fără AST şi ale art. 41 alin. (8), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;
  d) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăşirea maselor pe axe, masei totale şi/sau dimensiunilor înscrise în AST, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;
  e) nerespectarea condiţiilor de efectuare a transportului înscrise în proiectul de transport, cu excepţia celor privind lucrările prevăzute la art. 41 alin. (11), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;
  f) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (9), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto;
  g) neefectuarea lucrărilor prevăzute la art. 41 alin. (11), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată întreprinderii/operatorului de transport rutier;
  h) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (15), (17), (18) şi (19), cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei;
  i) însoţirea transporturilor efectuate cu depăşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise, fără AST, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat;
  j) efectuarea însoţirii transporturilor cu depăşirea dimensiunilor înscrise în AST, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat;
  k) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (16)-(19), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat;
  l) nerespectarea condiţiilor privind dotarea prevăzute la art. 41 alin. (20), a condiţiilor privind atestarea prevăzute la art. 41 alin. (21) şi a condiţiilor privind efectuarea însoţirii prevăzute la art. 41 alin. (22), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicată operatorului economic specializat;
  m) însoţirea transportului de către o persoană fizică sau de către un operator economic specializat cu încălcarea prevederilor reglementărilor specifice în vigoare, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier şi persoanei fizice/operatorului economic specializat;
  n) încălcarea restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto;
  o) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind transportul, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată conducătorului auto;
  p) efectuarea de transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta ordonanţă, cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei;
  q) sustragerea de la control sau obstrucţionarea controlului prevăzut la art. 60 alin. (2), precum şi neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;
  r) încălcarea prevederilor art. 47 alin. (9) şi nerespectarea termenelor prevăzute la art. 47 alin. (10), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicată deţinătorilor.
  (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), h), p) şi q) se aplică persoanei fizice sau juridice responsabile în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (10)."
  40. După articolul 61 se introduc două noi articole, articolele 61^1 şi 61^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 61^1. - (1) Pentru încălcarea prevederilor art. 41, contravenientul va achita, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea tarifelor prevăzute la art. 41 alin. (13). În aceste situaţii, personalul cu atribuţii de control consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de plată a acestor tarife, calculate potrivit prevederilor legale.
  (2) Contravaloarea tarifelor prevăzute de prezenta ordonanţă se poate achita şi la agenţiile de control şi încasare aparţinând administratorului drumului aflate în punctele de trecere a frontierei de stat a României.
  (3) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale conform prevederilor art. 61 alin. (1) lit. c), d), e), h), i), j), k), l), m), n), o), p) şi q) vehiculul va fi imobilizat de către personalul cu atribuţii de control, în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, şi, dacă este cazul, se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.
  (4) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă în circulaţie, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu se efectuează pe cheltuiala contravenientului.
  (5) Pe perioada imobilizării, dispusă conform prevederilor alin. (3), atât vehiculul, cât şi marfa sau persoanele, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului.
  (6) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terţilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului.
  (7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), imobilizarea vehiculului nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii şi mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată la care s-au constatat încălcări ale prevederilor prezentei ordonanţe.
  (8) Odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale se pot aplica sancţiuni administrative personalului de însoţire specializat şi/sau operatorului economic specializat, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (9) În cazul în care, pe parcursul efectuării însoţirii transporturilor cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de însoţire specializat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 45 alin. (4)-(6).
  (10) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale conform art. 61 alin. (1) lit. o) şi q), se va aplica şi măsura suspendării copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru o perioadă de 30 de zile de la data constatării contravenţiei. Procedura de suspendare a copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  (11) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contravenţiei, devenite titlu executoriu, se comunică în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de către instituţia din care face parte personalul cu atribuţii de control, menţionând numele şi prenumele contravenientului, numărul documentului de identitate şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi amenda datorată, pentru a fi luate în evidenţă şi a fi condiţionată de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau deţinute de contravenient, după caz.
  (12) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto.
  Art. 61^2. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe se fac de către:
  a) personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin ordin al ministrului;
  b) personalul împuternicit în acest scop de administratorii drumurilor de interes judeţean şi de interes local, potrivit competentelor stabilite conform legii;
  c) ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră, după caz, în lipsa personalului prevăzut la lit. a) şi b)."
  41. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 66. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."
  42. După articolul 67 se introduce următoarea menţiune:
  "Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 2 paragraful 11, art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 3 şi art. 7 din Directiva 1996/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, cu modificările şi completările prevăzute în Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 februarie 2002 de modificare a Directivei 1996/53/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 67 din 9 martie 2002."
  43. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  44. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul II

  Beneficiarii care utilizează căi de acces realizate înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să facă toate demersurile în vederea obţinerii acordului administratorului drumului prevăzut la art. 53 alin. (1) din respectiva ordonanţă, pe bază de documentaţie tehnică aferentă, urmată de încheierea contractului prevăzut la art. 46 alin. (5), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute la art. 53 alin. (2).


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul IV

  (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite ordinul privind lucrările necesare dotării cu utilităţi a locurilor de parcare şi/sau a spaţiilor pentru servicii conform categoriei funcţionale a drumului public şi normativelor în vigoare.
  (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I:
  a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor actualiza Normele privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului de interne nr. 407/991/1999, cu modificările ulterioare;
  b) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va aproba, prin ordin al ministrului, procedura de suspendare a copiei conforme de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu.


  Articolul V

  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Bucureşti, 29 ianuarie 2010.
  Nr. 7.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)
  LIMITELE
  zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor
  şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament
  a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:
  - 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
  - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
  - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;
  - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.
  b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:
             
    Categoria drumuluiAutostrăziDrumuri naţionaleDrumuri judeţeneDrumuri comunale
    Distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului (m)50222018

  c) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:
  - 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);
  - la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).
  d) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.


  Anexa 2
  (Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)
  MASE ŞI DIMENSIUNI
  maxime admise şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere
  Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele şi dimensiunile maxime admise:
  R = drumuri reabilitate
  E = drumuri europene
  M = drumuri modernizate
  P = drumuri pietruite
  Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.
               
      REMP
    1.DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
    1.1.Lungime
    Autovehicul, altul decât autobuz12,0012,0012,0012,00
    Remorca12,0012,0012,0012,00
    Vehicul articulat16,5016,5016,5016,50
    Tren rutier18,7518,7518,7518,75
    Autobuz cu două axe13,5013,5013,5013,50
    Autobuz cu mai mult de două axe15,0015,0015,0015,00
    Autobuz cu remorcă18,7518,7518,7518,75
    Autobuz articulat18,7518,7518,7518,75
    1.2.Lăţime
    a)Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă2,552,552,552,55
    b)Vehicul frigorific având caroseria izotermă2,602,602,602,60
    1.3.Înălţime (orice vehicul)4,004,004,004,00
    1.4.Suprastructurile demontabile şi unităţile de transport standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 şi 4.4
    1.4.a.Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maximă prevăzută la pct. 1.1.
    1.5.Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu rază exterioară de 12,5 m şi o raza interioară de 5,3 m
    1.5.a.Cerinţe suplimentare pentru autobuze Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie în acelaşi aliniament cu planul. Atunci când vehiculul intră, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa descrisă la pct. 1.5., nicio parte a vehiculului nu trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.
    1.6.Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii12,0012,0012,0012,00
    1.7.Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanţa din partea din spate a autovehiculului şi partea din faţă a remorcii15,6515,6515,6515,65
    1.8.Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare din spatele cabinei până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu16,4016,4016,4016,40
    2.MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)
    2.1.Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule
    2.1.1.Remorca cu două axe18,0017,0017,0016,00
    2.1.2.Remorca cu 3 axe24,0022,0022,0020,00
    2.2.Ansamblu de vehicule
    2.2.1.Tren rutier cu 5 sau 6 axe
    a)Autovehiculul cu două axe cu remorcă cu 3 axe40,0040,0040,0038,00
    b)Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două sau 3 axe40,0040,0040,0038,00
    2.2.2.Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe
    a)Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe40,0040,0040,0038,00
    b)Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe40,0040,0040,0038,00
    c)Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă un container ISO de 40 de picioare într-o operaţiune de transport combinat44,0042,0040,0040,00
    2.2.3.Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o remorcă cu două axe36,0036,0036,0034,00
    2.2.4.Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este:
    2.2.4.1.mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m36,0036,0036,0034,00
    2.2.4.2.mai mare de 1,8 m36.00*36,0036,0034,00
    2.3.Autovehicule
    2.3.1.Autovehicul cu două axe18,0017,0016,0016,00
    2.3.2.Autovehicul cu 3 axe25,00/26,00**22,00/24,00**22,0022,00
    2.3.3.Autovehicul cu 4 axe din care două axe de direcţie30,00/32,00**30,0030,0028,00
    2.4.Autobuz articulat cu 3 axe28,0028,0026,0026,00
    3.MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE AXE (în tone)
    3.1.Axa simplă
    Axa simplă nemotoare10,0010,008,007,50
    3.2.Axa dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor
    Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
    3.2.1.mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m)11,0011,0011,0011,00
    3.2.2.mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 <= d < 1,3 m)16,0016,0015,0014,00
    3.2.3.mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 <= d < 1,8 m)18,0017,0016,0015,00
    3.2.4.mai mare sau egală 1,8 m (1,8 <= d)20,0020,0016,0015,00
    3.3.Axa triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
    3.3.1.mai mică sau egală cu 1,3 m (d <= 1,3 m)21,0021,0019,0016,50
    3.3.2.mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m (1,3 < d <= 1,4)24,0022,0020,0018,00
    3.4.Axa simplă motoare
    3.4.1.Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.1 şi 2.2.211,5010,009,008,00
    3.4.2.Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.3, 2.2.4, 2.3 şi 2.411,5010,009,008,00
    3.5.Axa dublă (tandem) a autovehiculelor
    Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
    3.5.1.mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m)11,5010,0010,0010,00
    3.5.2.mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 <= d < 1,3 m)16,0015,0014,00/15,00***13,00
    3.5.3.mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 <= d < 1,8 m)18,00/19,00**17,00/18,00***16,0015,00
    4.ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR
    4.1.Pentru toate vehiculele Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansambluri de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional
    4.2.Trenuri rutiere Distanţa dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3,0 m.
    4.3.Masa maximă admisă în funcţie de ampatament Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depăşi de cinci ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele extreme ale autovehiculului.
    4.4.Semiremorci Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m.

  Axă dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 m
  Axă triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, inclusiv
  ---------- Notă *) Plus o limită de 2 tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. Notă **) Se aplică în cazul în care axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia sau în cazul în care fiecare axă motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi masa maximă a fiecărei axe nu depăşeşte 9,5 tone. Notă ***) Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Axă dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.
  Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate, numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate.


  Anexa 3
  (Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)
  MASE ŞI DIMENSIUNI
  maxime admise şi caracteristicile conexe ale
  vehiculelor rutiere, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2
  Clasificarea drumurilor din punct de vedere al limitelor impuse privind masele şi dimensiunile maxime admise:
  R = drumuri reabilitate
  E = drumuri europene
  M = drumuri modernizate
  P = drumuri pietruite
  Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.
               
      REMP
    1.DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
    1.1.Lungime
      Autovehicul, altul decât autobuz12,0012,0012,0012,00
      Vehicul articulat16,5016,5016,5016,50
      Tren rutier18,7518,7518,7518,75
    1.2.Lăţime
    a)Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă2,552,552,552,55
    b)Vehicul frigorific având caroseria izotermă2,602,602,602,60
    1.3.Înălţime (orice vehicul)4,004,004,004,00
    2.Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone)
    2.1.Autovehicul
    2.1.1.Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în anexa nr. 230,0030,0030,0028,00
    2.1.2.Autovehicul cu mai mult de 4 axe40,0040,0040,0038,00
    2.2.Ansamblu de vehicule
    2.2.1.Tren rutier
    2.1.1.1.Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă28,0028,0026,0026,00
    2.1.1.2.Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă35,0035,0035,0033,00
    2.1.1.3.Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă40,0040,0040,0038,00
    2.1.1.4.Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe40,0040,0040,0038,00
    2.1.1.5.Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe40,0040,0040,0038,00
    2.1.1.6.Tren rutier cu mai mult de 6 axe40,0040,0040,0038,00
    2.2.2.Vehicul articulat
    2.2.2.1.Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă28,0028,0026,0026,00
    2.2.2.2.Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă35,0035,0035,0033,00
    2.2.2.3.Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă40,0040,0040,0038,00
    2.2.2.4.Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe40,0040,0040,0038,00
    2.2.2.5.Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe40,0040,0040,0038,00
    3.Axă triplă (tridem) a autovehiculelor, nemotoare
    3.1.mai mică sau egală cu 1,3 m (d <= 1,3 m)21,0021,0019,0016,50
    3.2.mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m (1,3 < d d <= 1,4 m)24,0022,0020,0018,00

  Axa dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 m
  Axa triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, inclusiv
  Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.


  Anexa 4
  (Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)
  Vitezele de proiectare pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice
           
    Clasa tehnică a drumurilor publiceVitezele de proiectare, în km/h, în regiune
    şesdealmunte
    I13011080
    II1008060
    III905040
    IV604030
    V504025


  Vitezele de proiectare reduse pentru
  diferite clase tehnice ale drumurilor publice
           
    Clasa tehnică a drumurilor publiceVitezele de proiectare, în km/h, în regiune
    şesdealmunte
    I1008080
    II805040
    III604030
    IV504025
    V402525

  NOTĂ:
  1. Viteza de proiectare este viteza care se alege la construcţia unui drum nou, la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea unui drum existent, în vederea determinării caracteristicilor geometrice care să permită fiecărui vehicul să poată circula cu viteza respectivă în siguranţă.
  2. Viteza de proiectare redusă este viteza care poate fi redusă în cazuri excepţionale pe sectoare de drum cu lungime limitată, în condiţii grele de desfăşurare a traseului şi/sau acolo unde condiţiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectării resurselor istorice şi estetice şi pentru evitarea unor lucrări costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic.
  3. Încadrarea drumurilor publice în clase tehnice se stabileşte prin norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  ---------