HOTĂRÂRE nr. 488 din 24 mai 2001
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Institutul Naţional de Statistica este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului şi în coordonarea directa a ministrului dezvoltării şi prognozei, finanţat de la bugetul de stat, care organizează şi coordonează statistica oficială din România.


  Articolul 2

  În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienta, Institutul Naţional de Statistica are următoarele atribuţii principale:
  a) informează opinia publică, precum şi autorităţile publice cu privire la starea economică şi socială a tarii şi furnizează utilizatorilor interesaţi datele rezultate din cercetările statistice efectuate;
  b) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile şi standardele specifice;
  c) organizează şi conduce înregistrarea informaţiilor referitoare la fenomenele şi procesele economico-sociale, prin recensaminte şi anchete statistice totale sau prin sondaj;
  d) proiectează, tipareste şi difuzează formularele şi instrucţiunile de completare aferente;
  e) culege, prelucreaza şi stocheaza date şi informaţii, în vederea asigurării fondului naţional de date statistice;
  f) coordonează elaborarea clasificarilor şi a nomenclatoarelor unitare de interes naţional din domeniul sau de activitate;
  g) proiectează, realizează şi exploatează sistemul informatic statistic naţional;
  h) elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale;
  i) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
  j) organizează şi conduce unităţile subordonate, stabileşte atribuţiile şi normele de funcţionare ale acestora;
  k) colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuţii în activitatea de statistica;
  l) avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituţii centrale şi de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunităţii şi corectitudinii metodelor statistice utilizate;
  m) organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului institutului, din unităţile sale subordonate şi din celelalte servicii de statistica oficială şi acţionează pentru formarea unei culturi statistice la nivel naţional;
  n) reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul statistic şi cooperează cu organizaţii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi agenţiile sale, cu alte organisme internaţionale;
  o) asigura compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi de alte organisme internaţionale, conform obligaţiilor asumate;
  p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.


  Articolul 3

  În exercitarea atribuţiilor sale Institutul Naţional de Statistica are obligaţia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanta cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu normele legale privind secretul de stat.


  Articolul 4

  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 Institutul Naţional de Statistica este autorizat:
  a) să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României;
  b) sa stabilească termenele şi periodicitatile de furnizare a datelor statistice solicitate;
  c) să efectueze, cu personalul propriu şi/sau cu agenţii statistici în calitate de colaborator sau prin contractarea de servicii specializate, cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale; în categoria agenţilor statistici intra anchetatorii, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistica;
  d) sa contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice;
  e) să constate contravenţii şi să aplice amenzi, în condiţiile legii, pentru refuzul sau întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistica oficială documentele şi evidentele necesare în vederea verificării datelor statistice, precum şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistica oficială.


  Articolul 5

  (1) Persoanele juridice sunt obligate sa furnizeze gratuit Institutului Naţional de Statistica datele şi informaţiile statistice la termenele, periodicitatile şi în forma solicitată, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Institutul Naţional de Statistica.
  (2) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze Institutului Naţional de Statistica datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare în vederea efectuării recensamintelor şi anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intima pot fi culese şi prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidenţialitatea datelor statistice.
  (3) Pentru domeniile de cercetare statistica specifice, aflate în competenţa ministerelor de resort şi a altor autorităţi publice, Institutul Naţional de Statistica încheie convenţii pentru schimbul reciproc de date statistice.


  Articolul 6

  (1) Institutul Naţional de Statistica este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul are atribuţii directe în problemele activităţii de integrare europeană. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
  (2) Atribuţiile vicepreşedinţilor sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica.
  (3) În cazul în care preşedintele Institutului Naţional de Statistica nu îşi poate exercita atribuţiile curente îl deleagă pe unul dintre vicepreşedinţi sa exercite aceste atribuţii.
  (4) Preşedintele reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu terţe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum şi cu organizaţii din ţara şi din străinătate. Preşedintele poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Institutului Naţional de Statistica.
  (5) Preşedintele îndeplineşte în domeniul sau de activitate următoarele atribuţii generale:
  a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor publice şi a agenţilor economici;
  b) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, în condiţiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;
  c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului Naţional de Statistica, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;
  d) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;
  e) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul Institutului Naţional de Statistica, în baza bugetului aprobat;
  f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale ce interesează domeniul lor de activitate;
  g) urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene şi în alte organisme internaţionale;
  h) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;
  i) aproba, după caz, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare.
  (6) Preşedintele este membru de drept în Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica.
  (7) Pe lângă preşedinte funcţionează Colegiul Institutului Naţional de Statistica, organ cu caracter consultativ. Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia se stabilesc prin ordin al preşedintelui.


  Articolul 7

  (1) Secretarul general al Institutului Naţional de Statistica este subordonat preşedintelui.
  (2) Secretarul general este funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, în condiţiile legii.
  (3) Secretarul general are următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Institutului Naţional de Statistica şi asigura legătură operativă dintre preşedinte şi conducătorii tuturor compartimentelor din institut şi unităţile subordonate;
  b) colaborează cu secretarii generali din celelalte instituţii în probleme de interes comun;
  c) coordonează întregul personal al institutului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
  d) îndeplineşte şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului ori încredinţate de preşedinte.


  Articolul 8

  (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistica este prevăzută în anexa nr. 1. Structura organizatorică a direcţiilor generale şi a direcţiilor este stabilită prin ordin al preşedintelui.
  (2) Numărul maxim de posturi din aparatul central al Institutului Naţional de Statistica este de 436, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.
  (3) Numărul maxim de posturi al direcţiilor teritoriale de statistica este de 1.381, a căror repartizare la nivel teritorial se face prin ordin al preşedintelui.
  (4) Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor Institutului Naţional de Statistica se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al preşedintelui acestuia.
  (6) Salarizarea personalului din Institutul Naţional de Statistica, precum şi din unităţile sale subordonate se face potrivit legii.


  Articolul 9

  (1) În subordinea Institutului Naţional de Statistica funcţionează:
  a) direcţiile teritoriale de statistica, compuse din 8 direcţii generale de statistica organizate la nivelul judeţelor-centre de regiuni de dezvoltare, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, şi 34 de direcţii judeţene de statistica la nivelul celorlalte judeţe, ca servicii publice descentralizate;
  b) Editura "Revista Română de Statistica" şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare, prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Structura organizatorică a direcţiilor teritoriale de statistica şi a Editurii "Revista Română de Statistica" se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica.
  (3) Normativele de personal, constituirea compartimentelor şi statele de funcţii pentru direcţiile teritoriale de statistica, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica.
  (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale Editurii "Revista Română de Statistica" se aproba prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica.
  (5) Editura "Revista Română de Statistica" poate să asigure, cu perceperea unui comision de maximum 20%, difuzarea unor publicaţii şi date pe suport de hârtie, magnetic, CD-ROM sau prin acces direct la bazele de date ale Institutului Naţional de Statistica. Comisionul se aplică la costul publicaţiilor şi al datelor difuzate. Costul publicaţiilor şi al datelor se virează în contul extrabugetar al Institutului Naţional de Statistica.
  (6) Prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica pot fi create şi în alte oraşe decât cele reşedinţa de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti colective, birouri şi servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcţie de cerinţele specifice activităţii lor, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.


  Articolul 10

  (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor asigura Institutului Naţional de Statistica, potrivit competentelor, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sale din teritoriu.
  (2) Consiliile locale şi judeţene în a căror rază unităţile teritoriale ale Institutului Naţional de Statistica nu dispun de spaţii corespunzătoare vor asigura, în condiţiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Institutul Naţional de Statistica va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii unor astfel de obiective.


  Articolul 11

  Numărul de autoturisme din dotarea aparatului central al Institutului Naţional de Statistica şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii, iar unităţile subordonate pot deţine câte un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri pentru activităţile specifice de culegere a datelor statistice.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2000 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 27 decembrie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării
  şi prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Preşedintele Institutului
  Naţional de Statistica,
  Aurel Camara
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu


  Anexa 1


  Numărul maxim de posturi din aparatul central
  al Institutului Naţional de Statistica, inclusiv
  demnitarii şi posturile aferente cabinetului
  preşedintelui, este de 436, iar numărul maxim
  de posturi din direcţiile teritoriale de statistica
  este de 1.381.

                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                       a Institutului Naţional de Statistica

  ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
  │Consiliul de Coordonare │ ┌┤Cabinetul preşedintelui│
  │a Activităţii de Statistica├┐ │└───────────────────────┘
  └───────────────────────────┘│ ┌──────────┐ │┌───────────────────────┐
  ┌───────────────────────────┐├────┤Preşedinte├───────┤│ Corpul de control │
  │ Colegiul de conducere ├┘ └─┬───┬────┘ ├┤ al preşedintelui │
  └───────────────────────────┘ │ │ │└───────────────────────┘
                                      │ │ │┌───────────────────────┐
                                      │ │ ├┤ Serviciul de audit │
                                      │ │ │└───────────────────────┘
                                      │ │ │┌───────────────────────┐
                                      │ │ └┤ Serviciul juridic │
                                      │ │ │ şi contencios │
                                      │ │ └───────────────────────┘
                 ┌────────────────────┼───┴──────┬──────────────────┐
          ┌──────┴───────┐ │ ┌─────┴────────┐ ┌──────┴─────────┐
          │Vicepreşedinte│ │ │Vicepreşedinte│ │Secretar general│
          └─────┬────────┘ │ └───────────┬──┘ └───────┬────────┘
   ┌──────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌─────────┐ │┌────────┐
   │Direcţia │ │ │ Direcţia │ │ │ Direcţia │ │ │Direcţia │ ││Direcţia│
   │generală │ │ │ generală │ │ │ generală │ │ │ de │ ├┤generală│
   │conturi │ │ │ de │ │ │ de ├─┼─┤cooperare│ ││ de │
   │naţionale ├─┼──┤coordonare │ │ │statistica │ │ │interna- │ ││tehnolo-│
   │ şi │ │ │ sistem │ │ │ socială │ │ │tionala │ ││ gia │
   │analiza │ │ │statistic │ │ └───────────┘ │ │ şi │ ││informa-│
   │statistica│ │ │ naţional │ │ ┌───────────┐ │ │integrare│ ││ tiei │
   └──────────┘ │ │şi regional│ │ │ Direcţia │ │ │europeană│ │└────────┘
                │ └───────────┘ │ │statisticii│ │ └─────────┘ │┌─────────┐
                │┌────────────┐ │ │populaţiei ├─┤ ││Direcţia │
                ││ Direcţia │ │ │şi studii │ │ ││generală │
                ├┤statisticii │ │ │demografice│ │ ││politici │
                ││agriculturii│ │ └───────────┘ │ ││resurse │
                ││şi mediului │ │ ┌────────────┐ │ ├┤ umane │
                │└────────────┘ │ │Direcţia de │ │ ││ şi │
                │┌──────────────┐ │ │recensaminte├─┘ ││pregătire│
                ││ Direcţia │ │ └────────────┘ ││profesio-│
                ││ statisticii │ │ ││ nala │
                ├┤ industriei │ │ │└─────────┘
                ││ şi │ │ │┌─────────┐
                ││construcţiilor│ │ └┤Direcţia │
                │└──────────────┘ │ │economică│
                │┌─────────────┐ │ └─────────┘
                ││ Direcţia │ │
                ││ statisticii │ │
                ├┤ comerţului │ │
                ││ şi │ │
                ││ serviciilor │ │
                ││ de piaţa │ │
                │└─────────────┘ │
                │┌─────────────┐ │
                ││ Direcţia │ │
                ││ anchete │ │
                └┤structurale, │ │
                 │ registre │ │
                 │ şi sondaje │ │
                 │ în │ │
                 │întreprinderi│ │
                 └─────────────┘ │
                         ┌────────────┴───────────┐
               ┌─────────┴──────────┐ ┌───────┴───────┐
               │8 direcţii generale │ │34 de direcţii │
               │ de statistica*) │ │ judeţene │
               └────────────────────┘ │de statistica*)│
                                          └───────────────┘

  ---------
      *) Funcţionează ca servicii publice descentralizate.


  Anexa 2

  INSTITUŢIILE PUBLICE CU PERSONALITATE JURIDICĂ
  aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistica,
  finanţate integral din venituri extrabugetare
  1. Editura "Revista Română de Statistica"
  2. Centrul Naţional de Pregătire în Statistica.
  -------------