HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 17 octombrie 2007pentru aprobarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 462 alin. (1), al art. 551 alin. (1) și al art. 636 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 63 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta hotărâre se aplică medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
  a) sunt cetățeni ai statului român;
  b) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;
  c) sunt soți ai unor cetățeni români, precum și descendenți și ascendenți în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;
  d) sunt membri de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  e) sunt cetățeni ai statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
  f) sunt beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).
  (2) În vederea recunoașterii calificării profesionale de către un alt stat membru al Uniunii Europene, un stat aparținând Spațiului Economic European sau de către Confederația Elvețiană, Ministerul Sănătății Publice atestă titlurile românești de calificare în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă și, după caz, experiența profesională dobândită de titular în România.(3) În situația în care, pentru oricare dintre profesiile prevăzute la alin. (2), există într-un instrument distinct de drept comunitar alte dispoziții specifice care privesc în mod direct recunoașterea calificărilor profesionale, dispozițiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, noțiunile de mai jos au următoarea semnificație:
  a) autoritate competentă - orice organism sau autoritate autorizat(ă) în mod expres de România, de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente sau informații, precum și să primească cererile și să ia deciziile prevăzute de prezenta hotărâre;
  b) titlu oficial de calificare în profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) - diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist și, respectiv, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat și care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;
  c) experiență profesională dobândită în profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) - exercitarea efectivă a activităților profesionale, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru profesia respectivă, în unul dintre statele prevăzute la lit. (a);
  d) stat terț - un alt stat decât România, celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană;
  e) stat membru - unul dintre statele prevăzute la art. 1 alin. (2).


  Articolul 3

  Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de statele terțe persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și recunoscute de autoritățile competente ale unui stat membru se asimilează titlurilor oficiale de calificare, prevăzute la art. 2 lit. b), dacă această primă recunoaștere s-a realizat cu respectarea condițiilor minime de formare profesională prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, iar titularul are o experiență profesională în profesia în cauză de minimum 3 ani pe teritoriul statului membru respectiv, certificată de acest stat.


  Articolul 4
  (1) Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de autoritățile competente ale statelor membre, conform Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoaștere, în caz de stabilire pe teritoriul României în vederea exercitării profesiei.(2) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare se confirmă prin ordin al ministrului sănătății publice.(3) Exercitarea activităților profesionale se face pe baza titlurilor oficiale de calificare recunoscute, a documentului de înștiințare a titularului emis de Ministerul Sănătății Publice în acest sens și cu îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei respective.


  Articolul 5
  (1) Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de un stat terț persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de echivalare în vederea exercitării profesiei în România.(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare eliberate de un stat terț și recunoscute de un stat membru.


  Articolul 6
  (1) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare permite titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moașă accesul în România la aceeași profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine și exercitarea activităților profesionale pe teritoriul României în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români deținători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă eliberate de autoritățile competente române.(2) În sensul alin. (1), profesia pe care titularul dorește să o exercite în România este aceeași cu cea pentru care acesta s-a calificat în statul membru de origine, dacă activitățile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile.(3) Echivalarea titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art.5 permite titularilor accesul la profesie și exercitarea acesteia în condițiile prevăzute de lege pentru medicii, medicii dentiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele cetățeni români.


  Articolul 7

  Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, precum și echivalarea titlurilor oficiale de calificare ca specialist în profesiile de medic, de medic dentist și farmacist se fac în scop profesional de către Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentiști din România, cu Colegiul Farmaciștilor din România și, respectiv, cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, după caz.


  Articolul 8

  Solicitările de recunoaștere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist și, respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală sunt analizate de Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentiști din România, după caz. Autoritățile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate, și respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum și titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activitățile profesionale.


  Articolul 9

  Titlurile oficiale de calificare care atestă studiile de bază de medic, de medic dentist și de farmacist, precum și cele care atestă studiile de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat terț persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se echivalează de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.


  Articolul 10
  (1) Specializarea în profesiile de medic, de medic dentist și de farmacist efectuată în afara granițelor României, ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene, atestată prin titluri oficiale de calificare de specialist în una dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, poate fi echivalată ca pregătire în cadrul rezidențiatului numai după dobândirea în condițiile legii a calității de rezident în specialitatea respectivă.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) în care formarea în specialitatea dobândită în statul terț întrunește condiția de durată prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, pentru specialitatea respectivă, prezentarea la examenul de specialist se poate face în sesiunile organizate de Ministerul Sănătății Publice de la data echivalării respectivei formări ca pregătire de rezidențiat.(3) În cazurile care nu întrunesc condiția prevăzută la alin. (2), prezentarea la examenul de specialist se face numai după completarea pregătirii prin rezidențiat.(4) Certificatul de medic specialist, de medic dentist specialist și, respectiv, de farmacist specialist se obține după promovarea examenului de specialist organizat de Ministerul Sănătății Publice.


  Articolul 11
  (1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană de către medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți se recunosc ca pregătire în cadrul rezidențiatului de către Ministerul Sănătății Publice.(2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice de către rezidenți în afara granițelor României, ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene se echivalează de Ministerul Sănătății Publice ca pregătire de rezidențiat, în cazul în care acestea corespund curriculei de formare în specialitatea de confirmare ca rezident.


  Articolul 12
  (1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1), aflați la specializare în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pot continua, la cerere, pregătirea de specialitate prin rezidențiat.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), calitatea de rezident se confirmă prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza dovezilor de înmatriculare la specializare eliberate de autoritățile competente ale statului membru în care solicitanții efectuează specializarea.


  Capitolul II Recunoașterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor și a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană

  Secţiunea 1 Recunoașterea pe baza coordonării condițiilor minime de formare în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașăI. Principiul recunoașterii automate

  Articolul 13
  (1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate, conform prevederilor prezentei hotărâri, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și de medic specialist precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist și de asistent medical generalist, prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8, care îndeplinesc condițiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) În vederea recunoașterii automate, titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie eliberate de autoritățile competente ale statelor membre emitente și însoțite, după caz, de certificatele prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8.(3) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autoritățile competente române, au același efect pe teritoriul României ca și titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist și de asistent medical generalist, eliberate de România.(4) Autoritățile competente române nu au obligația ca în urma recunoașterii titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 să permită în baza acestora înființarea de noi farmacii cu circuit deschis. Farmaciile deschise de mai puțin de 3 ani se consideră farmacii noi.


  Articolul 14
  (1) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 13 alin. (1), certificatele însoțitoare, precum și autoritățile competente emitente ale statelor membre sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8.(2) Specializările atestate prin titlurile de calificare de medic specialist prevăzute la art. 13, eliberate de autoritățile sau organismele competente cuprinse în anexa nr. 2, precum și duratele minime de formare și denumirile în vigoare în statele membre în care acestea există sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 15

  Fără a aduce atingere drepturilor câștigate, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat ca certificate de medic specialist medicină de familie titlurile oficiale de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea exercitării activităților profesionale în regim salarial sau independent, precum și în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.


  Articolul 16

  Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa nr. 4 și întrunesc condițiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pentru calificarea de medic generalist.


  Articolul 17
  (1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate de moașe, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moașă care îndeplinesc condițiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) Titlurile oficiale de calificare de moașă la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9 și beneficiază de recunoaștere automată în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:
  a) atestă o formare de moașă prin program integral cu durată de cel puțin 3 ani, fie condiționată de posesia unei diplome, a unui certificat sau a altui titlu de calificare care să permită accesul la universități ori la instituții de învățământ superior sau care să garanteze un nivel echivalent de cunoștințe, fie urmată de o practică profesională de 2 ani pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu prevederile alin. (3);
  b) atestă o formare de moașă prin program integral de cel puțin 2 ani sau 3.600 de ore, condiționată de posesia unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist prevăzut în anexa nr. 8;
  c) atestă o formare de moașă prin program integral de cel puțin 18 luni sau 3.000 de ore, condiționată de posesia unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist prevăzut în anexa nr. 8 și urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu prevederile alin. (3).
  (3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se eliberează de autoritățile competente ale statului membru de origine și atestă că beneficiarul, după ce a obținut titlul oficial de calificare de moașă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o unitate sanitară autorizată în acest sens, toate activitățile de moașă în perioada prevăzută, după caz, la alin. 2 lit. a) sau la alin. 2 lit. c).(4) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autoritățile competente române, au același efect pe teritoriul României ca și titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate de România.


  Articolul 18

  Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în calitate de coordonator național, notifică Comisiei Europene actele normative și administrative pe care România le adoptă în materie de eliberare a titlurilor oficiale de calificare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.
  II. Drepturi câștigate generale în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă

  Articolul 19
  (1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate specifice profesiilor în cauză, titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și de medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu îndeplinesc toate cerințele de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care atestă o formare începută înainte de datele de referință prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-9, se recunosc în cazul în care sunt însoțite de un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat membru.(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie să ateste că titularii s-au consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.


  Articolul 20

  Nu pot obține, în baza prezentei hotărâri, recunoașterea profesională ca medic sau ca asistent medical generalist persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), titulare ale titlului de calificare de (feldsher) eliberat de Bulgaria anterior datei de 31 decembrie 1999 și care, la data de 1 ianuarie 2000, exercitau această profesie în cadrul sistemului național de securitate socială din Bulgaria.


  Articolul 21
  (1) Procedura de recunoaștere prevăzută la art. 19 se aplică și titlurilor oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurilor oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă obținute pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania care nu îndeplinesc toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă acestea atestă o formare care a început înainte de:
  a) 3 octombrie 1990, în ceea ce privește medicii cu formare de bază, medicii dentiști cu formare de bază, medicii dentiști specialiști, asistenții medicali generaliști, moașele și farmaciștii;
  b) 3 aprilie 1992, în ceea ce privește medicii specialiști.
  (2) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) conferă titularilor dreptul la exercitarea activităților profesionale pe întregul teritoriu al Germaniei în aceleași condiții ca și titlurile oficiale de calificare eliberate de autoritățile competente germane prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-9.


  Articolul 22
  (1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate specifice medicilor dentiști, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Cehoslovacie sau care certifică o formare începută, pentru Republica Cehă și pentru Slovacia, înainte de 1 ianuarie 1993, în cazul în care autoritățile competente ale unuia dintre aceste două state membre atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri oficiale de calificare produc aceleași efecte juridice ca și titlurile cehe și, respectiv, slovace în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat, după caz, de autoritățile competente ale Republicii Cehe sau de autoritățile competente ale Slovaciei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.


  Articolul 23
  (1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Uniune Sovietică sau care atestă o formare începută:
  a) pentru Estonia, înainte de 20 august 1991;
  b) pentru Letonia, înainte de 21 august 1991;
  c) pentru Lituania, înainte de 11 martie 1990,

  în cazul în care autoritățile competente ale unuia dintre aceste 3 state membre atestă că respectivele titluri oficiale de calificare produc pe teritoriul lor aceleași efecte juridice ca și titlurile estoniene, letoniene și, respectiv, lituaniene în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat, după caz, de autoritățile competente ale Estoniei, ale Letoniei sau ale Lituaniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.


  Articolul 24
  (1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Iugoslavie sau care atestă o formare începută, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, în cazul în care autoritățile competente slovene atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri de calificare produc aceleași efecte juridice ca și titlurile slovene în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile competente ale Sloveniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.


  Articolul 25
  (1) Se recunosc ca dovadă suficientă titlurile oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și care nu corespund denumirilor prevăzute pentru respectivele state membre în anexele nr. 1, 2 și 4-9, dacă acestea sunt însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele competente ale statului emitent.(2) Certificatul la care se face referire la alin. (1) atestă că respectivele titluri oficiale de calificare confirmă o formare desfășurată în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și sunt asimilate de statul membru emitent celor a căror denumire este prevăzută în anexele nr. 1, 2 și 4-9 pentru acel stat.


  Articolul 26

  În cazul în care accesul la una dintre activitățile de farmacist sau exercitarea acesteia este condiționat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experiențe profesionale suplimentare, se recunoaște ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a exercitat respectivele activități în statul membru de origine pe o perioadă egală.
  III. Drepturi câștigate specifice medicilor specialiști

  Articolul 27

  Titlurile oficiale de calificare de medic specialist eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă o formare în specialitate prin program parțial începută cel mai târziu la data de 31 decembrie 1983, reglementată în statul membru emitent prin acte cu putere de lege sau acte administrative în vigoare la data de 20 iunie 1975, se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că titularul s-a consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.


  Articolul 28
  (1) Se recunoaște titlul de calificare de medic specialist eliberat de Spania medicilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și care au absolvit o formare în specialitate înainte de 1 ianuarie 1995, chiar dacă aceasta nu îndeplinește cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă respectivul titlu de calificare este însoțit de un certificat eliberat de autoritățile spaniole competente.(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că deținătorul a promovat proba de competență profesională specifică organizată în cadrul măsurilor excepționale de recunoaștere prevăzute în Decretul regal 1.497/99 în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu cele atestate de titlul de medic specialist prevăzut pentru Spania în anexele nr. 2 și 3.


  Articolul 29
  (1) În cazul în care România abrogă actele normative sau administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist prevăzute pentru România în anexa V, pct. 5.1.2 și 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, și acordă drepturi câștigate titularilor, cetățeni români, va acorda aceleași drepturi câștigate și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) în cazul în care titlurile oficiale de calificare în specialitatea respectivă ale acestora au fost eliberate anterior datei la care România sistează eliberarea titlului respectiv.(2) Datele la care alte state membre au abrogat acte cu putere de lege sau acte administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  IV. Drepturi câștigate specifice medicilor cu formare specifică în medicină generală

  Articolul 30
  (1) Constituie drept câștigat dreptul de exercitare a activităților de medic specialist medicină de familie în cadrul sistemului public național de asigurări sociale de sănătate de către:
  a) absolvenții facultăților de medicină din România, inclusiv promoția 2004; și
  b) titularii atestatelor de echivalare a studiilor universitare în medicină, inclusiv promoția 2004, eliberate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, care au dobândit drept de liberă practică a profesiei de medic ca urmare a aplicării normelor în vigoare și care nu au efectuat rezidențiatul în specialitatea medicină de familie, respectiv nu au efectuat pregătirea specifică medicului generalist prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă aceștia fac dovada că la data de 1 ianuarie 2007 sunt stabiliți pe teritoriul României și își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), titulari de diplome, certificate sau alte titluri de medic eliberate de un stat membru, care nu au efectuat pregătirea specifică medicului generalist prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă aceștia fac dovada că la data de 1 ianuarie 2007 sunt stabiliți pe teritoriul României, în urma recunoașterii automate a calificărilor profesionale sau a recunoașterii pe baza drepturilor câștigate, și își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.(3) Dreptul prevăzut la alin. (1) și (2) se certifică de Ministerul Sănătății Publice, la cerere, în vederea accesului la profesie într-un alt stat membru.(4) Se recunosc certificatele eliberate de autoritățile competente ale statelor membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă dreptul câștigat al titularului de a exercita activitățile de medic generalist în cadrul sistemului național de securitate socială al statului membru emitent, la data de referință și fără titlul de calificare de medic generalist prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4.(5) În urma procedurii de recunoaștere aplicate, certificatele prevăzute la alin. (4) produc aceleași efecte în ceea ce privește exercitarea activităților de medic specialist medicină de familie în cadrul sistemului național de asigurări sociale de sănătate ca și certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătății Publice.
  V. Drepturi câștigate specifice medicilor dentiști

  Articolul 31
  (1) În vederea exercitării pe teritoriul României a activităților profesionale de medic dentist cu titlurile prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania, Austria, Republica Cehă și Slovacia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care și-au început formarea de medic cel târziu la data de referință prevăzută în această anexă pentru statul respectiv, însoțite de un atestat eliberat de autoritățile competente ale acelui stat membru.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor două condiții cumulative:
  a) titularul acestuia s-a consacrat, în statul membru emitent, în mod efectiv, legal și cu titlu principal, exercitării activităților de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului;
  b) titularul acestuia este autorizat să exercite aceste activități în aceleași condiții ca și titularii titlului de calificare prevăzut în anexa nr. 5 pentru statul membru emitent.
  (3) Excepție de la condiția de experiență profesională de minimum 3 ani prevăzută la alin. (2) lit. a) fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani atestate de autoritățile competente ale statului membru respectiv ca fiind echivalente formării medicului dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și titlurilor oficiale de calificare de medic eliberate de fosta Cehoslovacie, în cazul în care titularii acestora doresc să exercite profesia de medic dentist în România. Aceste titluri de calificare beneficiază de aceleași condiții de recunoaștere ca și titlurile de calificare eliberate de Republica Cehă și Slovacia.


  Articolul 32
  (1) În vederea exercitării activităților profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care și-au început formarea universitară de medic după data de 28 ianuarie 1980 și cel târziu la data de 31 decembrie 1984, însoțite de un atestat eliberat de autoritățile competente italiene.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor 3 condiții cumulative:
  a) titularul acestuia a promovat proba de aptitudini specifică organizată de autoritățile competente italiene în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu cele ale titularilor titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5;
  b) titularul acestuia s-a consacrat, în Italia, în mod efectiv, legal și cu titlu principal, exercitării activităților de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului;
  c) titularul este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal și în aceleași condiții ca și titularii titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5, activitățile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.
  (3) Excepție de la condiția probei de aptitudini prevăzute la alin. (2) lit. a) fac persoanele care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autoritățile competente ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.(4) Persoanele care și-au început formarea universitară de medic după data de 31 decembrie 1984 sunt asimilate celor prevăzute la alin. (3), în cazul în care efectuarea studiilor cu durată minimă de 3 ani a început anterior datei de 31 decembrie 1994.
  VI. Drepturi câștigate specifice asistenților medicali generaliști

  Articolul 33

  În cazul în care normele generale privind drepturile câștigate se aplică asistenților medicali generaliști, activitățile prevăzute la art. 19 și 21-25 trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate pentru planificarea, organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.


  Articolul 34
  (1) Titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de Polonia înaintea datei de 1 mai 2004 ori care atestă o formare de asistent medical generalist începută în Polonia anterior acestei date și care nu întrunesc cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv și legal în Polonia activitățile de asistent medical generalist pe o durată după cum urmează:
  a) minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de asistent medical de nivel de învățământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata pielegniarstwa;
  b) minimum 5 ani consecutivi în decursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de asistent medical care atestă studii efectuate într-o școală postliceală profesională sanitară - dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej.
  (2) Activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate privind planificarea, organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.


  Articolul 35

  Se recunosc titlurile oficiale de calificare de asistent medical eliberate de Polonia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care certifică o formare încheiată înainte de data de 1 mai 2004 și care nu îndeplinește cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, atestată de o diplomă de absolvire de învățământ superior de scurtă durată, obținută pe baza unui program special de revalorizare prevăzut la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical și de moașă și privind alte acte juridice, publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, poz. 885, și în Regulamentul Ministerului Sănătății din 11 mai 2004 privind condițiile detaliate referitoare la cursurile instituite pentru asistenții medicali și moașele, titulari ai unui certificat de studii liceale (examen final - matura) și absolvenți ai unui liceu sanitar sau ai unor școli profesionale sanitare care formează asistenți medicali și moașe, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 13 mai 2004, nr. 110, poz. 1170, cu scopul de a verifica dacă deținătorul acestui titlu de calificare posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu nivelul celor ale asistenților medicali titulari ai diplomei prevăzute pentru Polonia în anexa nr. 8.
  VII. Drepturi câștigate specifice moașelor

  Articolul 36

  În cazul titlurilor oficiale de calificare de moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care îndeplinesc toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dar care, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoțite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), se recunosc, ca dovadă suficientă, titlurile de calificare de moașă eliberate de respectivele state înainte de data de referință prevăzută în anexa nr. 9, însoțite de un certificat care atestă că titularii s-au consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 2 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.


  Articolul 37

  Prevederile art. 36 se aplică și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) ale căror titluri oficiale de calificare de moașă atestă o formare dobândită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania și care îndeplinește toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dar, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoțite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), în cazul în care aceste titluri atestă o formare începută înainte de data de 3 octombrie 1990.


  Articolul 38

  Titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de Polonia înaintea datei de 1 mai 2004 ori care atestă o formare de moașă începută în Polonia anterior acestei date și care nu întrunesc cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv și legal în Polonia activitățile de moașă pe o durată după cum urmează:
  a) minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de moașă de nivel de învățământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata poloznictwa;
  b) minimum 5 ani consecutivi în decursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de moașă care atestă studii efectuate într-o școală postliceală profesională sanitară - dyplom poloznej.


  Articolul 39

  Se recunosc titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate de Polonia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care certifică o formare încheiată înainte de data de 1 mai 2004 și care nu îndeplinește cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, atestată de o diplomă de absolvire de învățământ superior de scurtă durată, obținută pe baza unui program special de revalorizare prevăzut la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical și de moașă și privind alte acte juridice, publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, poz. 885, și în Regulamentul Ministerului Sănătății din 11 mai 2004 privind condițiile detaliate referitoare la cursurile instituite pentru asistenții medicali și moașele, titulari ai unui certificat de studii liceale (examen final - matura) și absolvenți ai unui liceu sanitar sau ai unor școli profesionale sanitare care formează asistenți medicali și moașe, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 13 mai 2004, nr. 110, poz. 1170, cu scopul de a verifica dacă deținătorul acestui titlu de calificare posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu nivelul celor ale moașelor posesoare a diplomei prevăzute pentru Polonia la anexa nr. 9.


  Secţiunea a 2-a Excepții în cazul cărora se aplică principiile Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionaleI. Domeniu de aplicare

  Articolul 40
  (1) Regimul general de recunoaștere a calificărilor profesionale prevăzut de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, se aplică medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor, care, dintr-un motiv special și excepțional, la data solicitării recunoașterii calificării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13-39.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
  a) medicii care au o formare de bază, medicii specialiști, medicii dentiști, medicii dentiști specialiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplinește condițiile de practică profesională efectivă și legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 și 31-39;
  b) medicii, medicii dentiști, farmaciștii, asistenții medicali și moașele care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1, 5 și 7-9; regimul general de recunoaștere a calificărilor profesionale se aplică fără a se aduce atingere prevederilor art. 13 alin. (1)-(3), precum și ale art. 19, 21-25 și 27-29 și exclusiv în scopul recunoașterii specializării în cauză;
  c) asistenții medicali generaliști și asistenții medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoașterea profesională în România, unde activitățile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist;
  d) asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoașterea profesională în România, unde activitățile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenți medicali generaliști, de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist sau de asistenți medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8;
  e) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.
  II. Măsuri compensatorii

  Articolul 41

  În condițiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare, au posibilitatea să aleagă între un stagiu de adaptare și o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situații:
  a) asistenții medicali, moașele și farmaciștii care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 7-9;
  b) asistenții medicali generaliști, asistenții medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, precum și asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activitățile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist.


  Articolul 42

  Prin derogare de la posibilitatea acordată solicitantului de a alege una dintre măsurile compensatorii prevăzute la art. 41, trebuie să susțină o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situații:
  a) medicii care au o formare de bază, medicii specialiști, medicii dentiști, medicii dentiști specialiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplinește condițiile de practică profesională efectivă și legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 și 31-39;
  b) medicii și medicii dentiști care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1 și 5;
  c) asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activitățile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenți medicali generaliști sau de asistenți medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8;
  d) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.


  Articolul 43

  Metodologia de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini, inclusiv statutul persoanei care urmează măsura compensatorie, se stabilesc, în conformitate cu normele Uniunii Europene, de Ministerul Sănătății Publice cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, Colegiului Farmaciștilor din România și, respectiv, al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.


  Articolul 44

  În cazul în care calificarea profesională a solicitantului aflat în situațiile prevăzute la art. 41 și 42 întrunește criteriile stabilite prin platforme comune adoptate în vederea facilitării recunoașterii mutuale a calificărilor profesionale, măsura compensatorie nu se aplică.


  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 45

  Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele aparținând Spațiului Economic European, precum și de Confederația Elvețiană, se efectuează indiferent dacă formarea a fost dobândită în totalitate sau în parte pe teritoriul acestor state.


  Articolul 46

  În cazul în care titlurile oficiale de calificare de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, autoritățile competente române vor analiza cunoștințele de specialitate și competențele atestate de aceste titluri, precum și experiența solicitantului, comparativ cu cerințele de calificare și cunoștințe prevăzute de legea română.


  Articolul 47
  (1) În cazurile în care nu se poate face dovada experienței profesionale de 3 ani, prevăzută la art. 3, titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, obținute în afara granițelor statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state ale Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene și recunoscute de unul dintre aceste state, sunt analizate de autoritățile competente române, pe baza copiilor documentelor respective autentificate legal.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), se analizează și formarea complementară și/sau experiența profesională însușită de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană ori în afara granițelor acestora.(3) Dacă în urma analizei comparative se constată că abilitățile și cunoștințele atestate de aceste titluri corespund numai parțial cerințelor de calificare și cunoștințelor prevăzute de legea română, autoritățile competente române pot solicita persoanei interesate să facă dovada îndeplinirii tuturor acestor cerințe.


  Articolul 48
  (1) În termen de o lună de la primirea cererii de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei, Ministerul Sănătății Publice confirmă primirea și, după caz, înștiințează solicitantul cu privire la documentele necesare completării dosarului.(2) Procedura de examinare a cererilor de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei se finalizează în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către solicitant. Termenul poate fi extins cu o lună în cazurile prevăzute la art. 40-44.


  Articolul 49
  (1) Decizia de respingere a cererii de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei, în baza prezentei hotărâri, va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.(2) Deciziile autorităților competente române cu privire la recunoașterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instanțele de contencios administrativ.(3) Nesoluționarea cererilor de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei în termenele prevăzute de lege poate fi atacată în instanțele de contencios administrativ.


  Articolul 50

  În cazul unor îndoieli justificate, autoritățile competente române pot solicita autorităților competente ale statului membru emitent confirmarea autenticității certificatelor și a titlurilor oficiale de calificare eliberate, precum și, după caz, confirmarea faptului că beneficiarul îndeplinește, în ceea ce privește profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, condițiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.


  Articolul 51

  În cazul unor îndoieli justificate privind un titlu oficial de calificare, definit conform prevederilor art. 2 lit. b), eliberat de o autoritate competentă a unui stat membru, titlu care include o formare urmată în totalitate sau parțial într-o instituție legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, autoritățile competente române au dreptul să verifice la organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare:
  a) dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare;
  b) dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care formarea ar fi fost dobândită în totalitate în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare; și
  c) dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare.


  Articolul 52

  Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 53

  Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 54
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, dobândite în afara granițelor României, nu se mai aplică cu privire la statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând Spațiului Economic European.(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu privire la Confederația Elvețiană de la data la care va intra în vigoare decizia prin care se introduce Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederația Elvețiană, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor.(3) Până la data la care se face referire la alin. (2) se aplică pentru Confederația Elvețiană prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004.(4) La data introducerii Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederația Elvețiană, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor, prezenta hotărâre se completează în mod corespunzător.


  Articolul 55

  Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, dobândite în afara granițelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 și 710 bis din 5 august 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Cetățenii Confederației Elvețiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obțină în România una dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de proveniență al solicitantului în anexa nr. 3, vor îndeplini condițiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.(2) Evaluarea pregătirii profesionale a persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentelor din care rezultă:
  a) perioadele de formare atestate de diplome, certificate sau alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de proveniență. Acestea se recunosc ca stagii de pregătire în specialitate dacă corespund celor prevăzute de legislația română în vigoare pentru specialitatea respectivă;
  b) experiența profesională însușită de solicitant;
  c) pregătirea complementară și formarea medicală continuă a acestuia.
  (3) În termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat, Ministerul Sănătății Publice informează solicitanții cu privire la durata și conținutul perioadei de pregătire complementară în specialitate, care urmează a fi efectuată.(4) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unități sanitare acreditate în care se desfășoară învățământ postuniversitar medical și sub îndrumarea unui coordonator de rezidențiat în specialitatea respectivă.(5) Medicul aflat în pregătire complementară are atribuțiile medicului rezident și poate beneficia, pentru această perioadă, de contract individual de muncă pe durată determinată.(6) Recunoașterea calificării de medic specialist se face prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza evaluării formării însușite de medic pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidențiat în specialitatea în care s-a făcut pregătirea, și a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2).
  2. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 38
  (1) Cetățenii Confederației Elvețiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană, conform normelor Uniunii Europene, care doresc să obțină în România certificatul de medic dentist specialist ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine sau de proveniență al solicitanților vor îndeplini condițiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.(2) Evaluarea pregătirii profesionale a solicitanților se face pe baza perioadelor de formare atestate de diplome, certificate sau de alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de proveniență, dacă aceste perioade corespund celor prevăzute de normele românești în vigoare pentru specialitatea respectivă. În aceste situații se vor lua în considerare și experiența profesională, formarea complementară și formarea continuă a solicitantului în domeniul medicinei dentare.(3) În urma evaluării efectuate pe baza diplomelor, certificatelor și titlurilor prezentate de către solicitant și luând în considerare experiența profesională, formarea complementară și formarea continuă a acestuia în domeniul medicinei dentare, Ministerul Sănătății Publice informează solicitantul cu privire la durata și conținutul perioadei de pregătire complementară în specialitate ce urmează a fi efectuată.(4) Decizia autorităților competente române în aceste situații este adusă la cunoștința solicitantului în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de cel interesat.(5) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unități sanitare acreditate în care se desfășoară învățământ postuniversitar medico-dentar și sub îndrumarea unui coordonator de rezidențiat în specialitatea respectivă.(6) Medicul dentist aflat în pregătire complementară are atribuțiile medicului dentist rezident și poate beneficia pe această perioadă de contract individual de muncă pe durată determinată.(7) Recunoașterea calificării de medic dentist specialist se face prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza evaluării formării însușite de medicul dentist pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidențiat în specialitatea medico-dentară în care s-a făcut pregătirea, și a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2).
  3. După alineatul (2) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Data de implementare a Directivei nr. 85/432/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002.4. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 64^1

  Data de implementare a Directivei nr. 77/453/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002.
  5. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 77^1

  Data de implementare a Directivei nr. 80/154/CEE și a Directivei nr. 80/155/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002.
  6. Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 se înlocuiesc cu anexele nr. 10-17 la prezenta hotărâre.

  *
  Prezenta hotărâre transpune integral prevederile referitoare la recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și, respectiv, moașă, cuprinse în Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, precum și prevederile Directivei 2006/100/CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulații a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat

  București, 17 octombrie 2007.
  Nr. 1.282.

  Anexa nr. 1

  Titluri de calificare care atestă formarea de bază în medicină

  Țara

  Titlul de
  calificare

  Organismul care eliberează
  titlul de calificare

  Certificatul care însoțește
  titlul de calificare

  Data
  de referință

  Belgie/
  Belgique/
  Belgien

  Diploma van arts/
  Diplome de docteur en
  medecine

  - Les universites/
  De universiteiten
  - LE Jury competent
  d'enseignement de la
  Communaute francaise/
  De bevoegde
  Examencommissie van de
  Vlaamse Gemeenschap


  20 decembrie 1976

  BULGARIA

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară


  1 ianuarie 2007

  Ceska
  republika

  Diplom o ukonceni
  studia ve studijnim
  programu vseobecne
  lekarstvi (doktor
  mediciny, MUDr.)

  Lekarska fakulta
  univerzity v Ceske
  republice

  - Vysvedceni o statni
  rigorozni zkousce

  1 mai 2004

  Danmark

  Bevis for bestaet
  laegevidenska belig
  embedseksamen

  Medicinsk
  universitetsfakultet

  - Autorisation som
  laege, udstedt af
  Sundhedsstyrelsen og
  - Tilladelse til
  selvstaendigt virke
  som laege
  (dokumentation for
  gennemfort praktisk
  uddannelse), udstedt
  af Sundhedsstyrelsen

  20 decembrie 1976

  Deutschland

  - Zeugnis uber die
  Arztliche Prufung
  - Zeugnis uber die
  Arztliche
  Staatsprufung und
  Zeugnis uber die
  Vorbereitungszeit als
  Medizinalassistent,
  soweit diese nach den
  deutschen
  Rechtsvorschriften
  noch fur den
  Abschluss der
  arztlichen Ausbildung
  vorgesehen war

  Zustandige Behorden


  20 decembrie 1976

  Eesti

  Diplom arstiteaduse
  oppekava labimise
  kohta

  Tartu Ulikool


  1 mai 2004

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă


  1 ianuarie 1981

  Espana

  Titulo de Licenciado
  en Medicina y Cirugia

  - Ministerio de
  Educacion y Cultura
  - El rector de una
  Universidad


  1 ianuarie 1986

  France

  Diplome d'Etat de
  docteur en medecine

  Universites


  20 decembrie 1976

  Ireland

  Primary qualification

  Competent examining
  body

  Certificate of
  experience

  20 decembrie 1976

  Italia

  Diploma di laurea în
  medicina e chirurgia

  Universita

  Diploma di
  abilitazione all'
  esercizio della
  medicina e chirurgia

  20 decembrie 1976

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă


  1 mai 2004

  Latvija

  arsta diploms

  Universitates tipa
  augstskola


  1 mai 2004

  Lietuva

  Aukstojo mokslo
  diplomas, nurodantis
  suteikta gydytojo
  kvalifikacija

  Universitetas

  Internaturos
  pazymejimas,
  nurodantis suteikta
  medicinos gydytojo
  profesine
  kvalifikacija

  1 mai 2004

  Luxembourg

  Diplome d'Etat de
  docteur en medecine,
  chirurgie et
  accouchements

  Jury d'examen d'Etat

  Certificat de stage

  20 decembrie 1976

  Magyarorszag

  Altalanos orvos
  oklevel (doctor
  medicinae universae,
  rov.: dr. med. univ.)

  Egyetem


  1 mai 2004

  Malta

  Lawrja ta'Tabib tal-
  Medicina u
  l-Kirurgija

  Universita'ta' Malta

  Certifikat ta'
  registrazzjoni mahrug
  mill-Kunsill Mediku

  1 mai 2004

  Nederland

  Getuigschrift van met
  goed gevolg afgelegd
  artsexamen

  Faculteit Geneeskunde


  20 decembrie 1976

  Osterreich

  1. Urkunde uber die
  Verleihung des
  akademischen Grades
  Doktor der gesamten
  Heilkunde (bzw.
  Doctor medicinae
  universae, Dr. med.
  univ.)
  2. Diplom uber die
  spezifische
  Ausbildung zum Arzt
  fur Allgemeinmedizin
  bzw. Facharztdiplom

  1. Medizinische
  Fakultat einer
  Universitat
  2. Osterreichische
  Arztekammer


  1 ianuarie 1994

  Polska

  Dyplom ukonczenia
  studiow wyzszych na
  kierunku lekarskim z
  tytulem "lekarza"

  1. Akademia Medyczna
  2. Uniwersytet
  Medyczny
  3. Collegium Medicum
  Uniwersytetu
  Jagiellonskiego

  Lekarski Egzamin
  Panstwowy

  1 mai 2004

  Portugal

  Carta de Curso de
  licenciatura em
  medicina

  Universidades

  Diploma comprovativo
  da conclusao do
  internato geral
  emitido pelo
  Ministerio da Saude

  1 ianuarie 1986

  Slovenija

  Diploma, s katero se
  podeljuje strokovni
  naslov "doktor
  medicine/doktorica
  medicine"

  Univerza


  1 mai 2004

  Slovensko

  Vysokoskolsky diplom
  o udeleni
  akademickeho titulu
  "doktor mediciny"
  ("MUDr.")

  Vysoka skola


  1 mai 2004

  Suomi/Finland

  Laaketieteen
  lisensiaatin
  tutkinto/Medicine
  licentiatexamen

  - Helsingin yliopisto/
  Helsingfors
  universitet
  - Kuopion yliopisto
  - Oulun yliopisto
  - Tampereen yliopisto
  - Turun yliopisto

  Todistus laakarin
  perusterveydenhuollon
  lisakoulutuksesta/
  Examenbevis om
  tillaggsutbildning
  far lakare inom
  primarvarden

  1 ianuarie 1994

  Sverige

  Lakarexamen

  Universitet

  Bevis om praktisk
  utbildning som
  utfardas av
  Socialstyrelsen

  1 ianuarie 1994

  United
  Kingdom

  Primary qualification

  Competent examining body

  Certificate of
  experience

  20 decembrie 1976

  Island

  Laekningaleyfi

  Heilbrigois-og
  tryggingamalaraouneyti


  1 ianuarie
  1994

  Liechtenstein

  Diplomele,
  certificatele și
  titlurile eliberate
  de un alt stat membru
  și listate în această
  anexă


  Certificat de stagiu
  eliberat de
  autoritățile
  competente

  1 mai 1995

  Norge

  Vitnemal for fullfort
  grad candidata/
  candidat us
  medicinae, short
  form: când. med.

  Medisinsk
  universitetsfakultet

  Bekreftelse pa
  praktisk tjeneste som
  lege utstedt av
  kompetent offentlig
  myndighet

  1 ianuarie 1994


  Anexa nr. 2

  Titluri de calificare de medic specialist

  Țara

  Titlul de calificare

  Organismul care eliberează
  titlul de calificare

  Data
  de referință

  Belgie/
  Belgique/
  Belgien

  Bijzondere beroepstitel
  van geneesheer-
  specialist/Titre
  professionnel
  particulier de medecin
  specialiste

  Minister bevoegd voor
  Volksgezondheid/
  Ministre de la Sante
  publique

  20 decembrie 1976

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  1 ianuarie 2007

  Ceska
  republika

  Diplom o specializaci

  Ministerstvo
  zdravotnictvi

  1 mai 2004

  Danmark

  Bevis for tilladelse til
  at betegne sig som
  speciallaege

  Sundhedsstyrelsen

  20 decembrie 1976

  Deutschland

  Facharztliche
  Anerkennung

  Landesarztekammer

  20 decembrie 1976

  Eesti

  Residentuuri
  loputunnistus
  eriarstiabi erialal

  Tartu Ulikool

  1 mai 2004

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  1 ianuarie 1981

  Espana

  Titulo de Especialista

  Ministerio de
  Educacion y Cultura

  1 ianuarie 1986

  France

  1. Certificat d'etudes
  speciales de medecine
  2. Attestation de
  medecin specialiste
  qualifie
  3. Certificat d'etudes
  speciales de medecine
  4. Diplome d'etudes
  specialisees ou
  specialisation
  complementaire
  qualifiante de medecine

  1. Universites
  2. Conseil de l'Ordre
  des medecins
  3. Universites
  4. Universites

  20 decembrie 1976

  Ireland

  Certificate of
  Specialist doctor

  Competent authority

  20 decembrie 1976

  Italia

  Diploma di medico
  specialista

  Universita

  20 decembrie 1976

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *)Text în limba greacă

  1 mai 2004

  Latvija

  "Sertifikats" -
  kompetentu iestazu
  izsniegts dokuments, kas
  apliecina, ka persona ir
  nokartojusi
  sertifikacijas eksamenu
  specialitate

  Latvijas Arstu
  biedriba Latvijas
  Arstniecibas personu
  profesionalo
  organizaciju savieniba

  1 mai 2004

  Lietuva

  Rezidenturos
  pazymejimas, nurodantis
  suteikta gydytojo
  specialisto profesine
  kvalifikacija

  Universitetas

  1 mai 2004

  Luxembourg

  Certificat de medecin
  specialiste

  Ministre de la Sante
  publique

  20 decembrie 1976

  Magyarorszag

  Szakorvosi bizonyitvany

  Az Egeszsegugyi,
  Szocialis es
  Csaladugyi
  Miniszterium illetekes
  testulete

  1 mai 2004

  Malta

  Certifikat ta'
  Specjalista Mediku

  Kumitat ta'
  Approvazzjoni dwar
  Specjalisti

  1 mai 2004

  Nederland

  Bewijs van inschrijving
  în een
  Specialistenregister

  - Medisch Specialisten
  Registratie Commissie
  (MSRC) van de
  Koninklijke
  Nederlandsche
  Maatschappij tot
  Bevordering der
  Geneeskunst
  - Sociaal-
  Geneeskundigen
  Registratie Commissie
  van de Koninklijke
  Nederlandsche
  Maatschappij tot
  Bevordering der
  Geneeskunst

  20 decembrie 1976

  Osterreich

  Facharztdiplom

  Osterreichische
  Arztekammer

  1 ianuarie 1994

  Polska

  Dyplom uzyskania tytulu
  specjalisty

  Centrum Egzaminow
  Medycznych

  1 mai 2004

  Portugal

  1. Grau de assistente
  2. Titulo de
  especialista

  1. Ministerio da Saude
  2. Ordem dos Medicos

  1 ianuarie 1986

  Slovenija

  Potrdilo o opravljenem
  specialisticnem izpitu

  1. Ministrstvo za
  zdravje
  2. Zdravniska zbornica
  Slovenije

  1 mai 2004

  Slovensko

  Diplom o specializacii

  Slovenska zdravotnicka
  univerzita

  1 mai 2004

  Suomi/Finland

  Erikoislaakarin tutkinto
  /Speciallakarexamen

  1. Helsingin yliopisto
  /Helsingfors
  universitet
  2. Kuopion yliopisto
  3. Oulun yliopisto
  4. Tampereen yliopisto
  5. Turun yliopisto

  1 ianuarie 1994

  Sverige

  Bevis om
  specialkompetens som
  lakare, utfardat av
  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen

  1 ianuarie 1994

  United
  Kingdom

  Certificate of
  Completion of specialist
  training

  Competent authority

  20 decembrie 1976

  Island

  Serfraeoileyfi

  Heilbrigois-og
  tryggingamalaraouneyti

  1 ianuarie 1994

  Liechtenstein

  Diplomele, certificatele
  și titlurile eliberate
  de un alt stat membru și
  listate în această
  anexă, însoțite de
  certificatul de stagiu
  eliberat de autoritățile
  competente.

  Autorități competente

  1 mai 1995

  Norge

  Spesialistgodkjenning

  Den norske
  laegeforening ihht.
  delegert myndighet

  1 ianuarie 1994


  Anexa nr. 3

  Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale Uniunii Europene

  Țara

  Anestezie și terapie intensivă
  Durata minimă de formare: 3 ani

  Chirurgie generală
  Durata minimă de formare: 5 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Anesthesie-reanimation/Anesthesie reanimatie

  Chirurgie/Heelkunde

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară


  Ceska republika

  Anesteziologie a resuscitace

  Chirurgie

  Danmark

  Anaestesiologi

  Kirurgi elsler kirurgiske
  sygdomme

  Deutschland

  Anasthesiologie

  (Allgemeine)
  Chirurgie

  Eesti

  Anestesioloogia

  Uldkirurgia

  Grecia

  *) Text în limba greacă


  Espana

  Anestesiologia y Reanimacion

  Cirurgia general y del aparato
  digestivo

  France

  Anesthesiologie-Reanimation chirurgicale

  Chirurgie generale

  Ireland

  Anaesthesia

  General surgery

  Italia

  Anestesia e rianimazione

  Chirurgia generale

  Cipru

  Text în limba greaca


  Latvija

  Anesteziologija un reanimatologija

  Kirurgija

  Lietuva

  Anestiziologija reanimatologija

  Chirurgija

  Luxembourg

  Anesthesie-reanimation

  Chirurgie generale

  Magyarorszag

  Anesteziologia es intenziv terapia

  Sebeszet

  Malta

  Anestezija u Kura Intensiva

  Kirurgija Generali

  Nederland

  Anesthesiologie

  Heelkunde

  Osterreich

  Anasthesiologie und Intensivmedizin

  Chirurgie

  Polska

  Anestezjologia i intensywna terapia

  Chirurgia ogolna

  Portugal

  Anestesiologia

  Cirurgia geral

  Slovenija

  Anesteziologija, reanimatologija în perioperativna medicina

  Splosna kirurgija

  Slovensko

  Anesteziologia a intensivna medicina

  Chirurgia

  Suomi/Finland

  Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvard

  Yleiskirurgia/Allman kirurgi

  Sverige

  Anestesi och intensivvard

  Kirurgi

  United Kingdom

  Anaesthetics

  General surgery

  Island

  - Svaefinga- og gjorgaeslulaeknisfraeoi

  Skurolaekningar

  Liechtenstei

  Anasthesiologie

  Chirurgie

  Norge

  Anestesiologi

  Generell kirurgi

  Țara

  Neurochirurgie
  Durata minimă de formare: 3 ani

  Obstetrica- ginecologie
  Durata minima de formare: 5 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Neurochirurgie

  Gynecologie-obstetrique/
  Gynaecologie en verloskunde

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară


  Ceska republika

  Neurochirurgie

  Ginekologie a porodnictvi

  Danmark

  Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

  Gynaekologi og obstetrik eller
  kvindesygdomme og fodselshjaelp

  Deutschland

  Neurochirurgie

  Frauenheilkunde und Geburtshilfe

  Eesti

  Neurokirurgia

  Sunnitusabija gunekoloogia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Neurocirugia

  Obstetricia y ginecologia

  France

  Neurochirurgie

  Ginecologie-obstetrique

  Ireland

  Neurosurgery

  Obstetrics and gynaecology

  Italia

  Neurochirurgia

  Ginecologia e ostetricia

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Neirokirurgija

  Ginekologija un dzemdnieciba

  Lietuva

  Neurochirurgija

  Akuserija ginekologija

  Luxembourg

  Neurochirurgie

  Gynecologie -obstetrique

  Magyarorszag

  Idegsebeszet

  Szuleszet- nogyogyaszat

  Malta

  Newrokirurgija

  Ostetricja u Ginekologija

  Nederland

  Neurochirurgie

  Verloskunde en gynaecologie

  Osterreich

  Neurochirurgie

  Frauenheilkunde und Geburtshilfe

  Polska

  Neurochirurgia

  Poloznictwo i ginekologia

  Portugal

  Neurocirurgia

  Ginecologia e obstetricia

  Slovenija

  Nevrokirurgija

  Ginekologija în porodnistvo

  Slovensko

  Neurochirurgia

  Gynekologia a porodnictvo

  Suomi/Finland

  Neurokirurgia/Neurokirurgi

  Naistentaudit ja synnytykset/
  Kvinnosjukdomar och
  forlossningar

  Sverige

  Neurokirurgi

  Obstetrik och gynekologi

  United Kingdom

  Neurosurgery

  Obstetrics and gynaecology

  Island

  Taugaskurolaekningar

  Faeoingar- og kvenlaekningar

  Liechtenstei

  Neurochirurgie

  Ginakologie und Geburtshilfe

  Norge

  Nevrokirurgi

  Fodselshjelp og
  kvinnesykdommer

  Țara

  Medicina interna
  Durata minimă de formare: 5 ani

  Oftalmologie
  Durata minima de formare: 3 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Medecine interne/Inwendige geneeskunde

  Ophtalmologie/Oftalmologie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Vnitmi lekarstvi

  Oftalmologie

  Danmark

  Intern medicin

  Oftalmologi eller ojensygdomme

  Deutschland

  Innere Medizin

  Augenheilkunde

  Eesti

  Sisehaiqused

  Oftalmoloogia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Medicina interna

  Oftalmologia

  France

  Medicine interne

  Ophtalmologie

  Ireland

  General medicine

  Ophthalmic surgery

  Italia

  Medicina interna

  Oftalmologia

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Interna medicina

  Oftalmologija

  Lietuva

  Vidaus ligos

  Oftalmologija

  Luxembourg

  Medicine interne

  Ophtalmologie

  Magyarorszag

  Belgyogyaszat

  Szemeszet

  Malta

  Medicina Interna

  Oftalmologija

  Nederland

  Interne geneeskunde

  Oogheelkunde

  Osterreich

  Innere Medizin

  Augenheilkunde und Optometrie

  Polska

  Choroby wewnetrzne

  Okulistyka

  Portugal

  Medicina interna

  Oftalmologia

  Slovenija

  Interna medicina

  Oftalmologija

  Slovensko

  Vnutome lekarstvo

  Oftalmologia

  Suomi/Finland

  Sisataudit/Inre medicin

  Silmataudit/Ogonsjukdomar

  Sverige

  Internmedicin

  Ogonsjukdomar (oftalmologi)

  United Kingdom

  General (internal) medicine

  Ophthalmology

  Island

  Lyflaekningar

  Augnlaekningar

  Liechtenstei

  Innere Medizin

  Augenheilkunde

  Norge

  Indremedisin

  Oyesykdommer

  Țara

  Otorinolaringologie
  Durata minimă de formare: 3 ani

  Pediatrie
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

  Pediatrie/Pediatrie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Otorinolaryngologie

  Detske lekarstvi

  Danmark

  Oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme

  Paediatri eller sygdomme hos
  born

  Deutschland

  Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

  Kinder- und Jugendmedizin

  Eesti

  Otorinolarungoloogia

  Pediaatria

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Otorrinolaringologia

  Pediatria y sus areas especificas

  France

  Oto-rhino-laryngologie

  Pediatrie

  Ireland

  Otolaryngology

  Paediatrics

  Italia

  Otorinolaringoiatria

  Pediatria

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Otolaringologija

  Pediatrija

  Lietuva

  Otorinolaringologija

  Vaiku ligos

  Luxembourg

  Oto-rhino-laryngologie

  Pediatrie

  Magyarorszag

  Ful-orr-gegegyogyaszat

  Csecsemo- es
  gyermekgyogyaszat

  Malta

  Otorinolaringologija

  Pedjatrija

  Nederland

  Keel-, neus- en oorheelkunde

  Kindergeneeskunde

  Osterreich

  Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

  Kinder- und Jugendheilkunde

  Polska

  Otorynolaryngologia

  Pediatria

  Portugal

  Otorrinolaringologia

  Pediatria

  Slovenija

  Otorinolaringologija

  Pediatrija

  Slovensko

  Otorinolaryngologia

  Pediatria

  Suomi/Finland

  Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och halssjukdomar

  Lastentaudit/ Barnsjukdomar

  Sverige

  Oron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

  Barn- och ungdomsmedicin

  United Kingdom

  Otolaryngology

  Paediatrics

  Island

  Hals-, nef- og eyrnalaekningar

  Barnalaekningar

  Liechtenstei

  Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

  Kinderheilkunde

  Norge

  Ore-nese-halssykdommer

  Barnesykdommer

  Țara

  Pneumologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Urologie
  Durata minima de formare: 5 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Pneumologie

  Urologie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Tuberkuloza a respiracni nemoci

  Urologie

  Danmark

  Medicinske lungesygdomme

  Urologi eller urinvejenes
  kirurgiske sygdomme

  Deutschland

  Pneumologie

  Urologie

  Eesti

  Pulmonoloogia

  Uroloogia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Neumologia

  Urologia

  France

  Pneumologie

  Urologie

  Ireland

  Respiratory medicine

  Urology

  Italia

  Malattie dell'apparato respiratorio

  Urologia

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Ftiziopneimonologija

  Urologija

  Lietuva

  Pulmonologija

  Urologija

  Luxembourg

  Pneumologie

  Urologie

  Magyarorszag

  Tudogyogyaszat

  Urologia

  Malta

  Medicina Respiratorja

  Urologija

  Nederland

  Longziekten en tuberculose

  Urologie

  Osterreich

  Lungenkrankheiten

  Urologie

  Polska

  Choroby pluc

  Urologia

  Portugal

  Pneumologia

  Urologia

  Slovenija

  Pnevmologija

  Urologija

  Slovensko

  Pneumologia a ftizeologia

  Urologia

  Suomi/Finland

  Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

  Urologia/Urologi

  Sverige

  Lungsjukdomar (pneumologi)

  Urologi

  United Kingdom

  Respiratory medicine

  Urology

  Island

  Lungnalaekningar

  bvagfaeraskurolaek ningar

  Liechtenstei

  Pneumologie

  Urologie

  Norge

  Lungesykdommer

  Urologi

  Țara

  Ortopedie
  Durata minimă de formare: 5 ani

  Anatomie patologica
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Chirurgie orthopedique/Orthopedische heelkunde

  Anatomie pathologique/
  Pathologische anatomie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Ortopedie

  Patologicka anatomie

  Danmark

  Ortopaedisk kirurgi

  Patologisk anatomi eller vaevs- og
  celleundersogelser

  Deutschland

  Orthopadie (und Unfallchirurgie)

  Pathologie

  Eesti

  Ortopeedia

  Patoloogia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Cirugia ortopedica y traumatologia

  Anatomia patologica

  France

  Chirurgie orthopedique et traumatologie

  Anatomie et cytolo-
  gie pathologiques

  Ireland

  Trauma and orthopaedic surgery

  Morbid anatomy and
  histopathology

  Italia

  Ortopedia e traumatologia

  Anatomia patologica

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Traumatologija un ortopedija

  Patologija

  Lietuva

  Ortopedija traumatologija

  Patologija

  Luxembourg

  Orthopedie

  Anatomie pathologique

  Magyarorszag

  Ortopedia

  Patologia

  Malta

  Kirurgija Ortopedika

  Istopatologija

  Nederland

  Orthopedie

  Pathologie

  Osterreich

  Orthopadie und Orthopadische Chirurgie

  Pathologie

  Polska

  Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu

  Patomorfologia

  Portugal

  Ortopedia

  Anatomia patologica

  Slovenija

  Ortopedska kirurgija

  Anatomska patologija în
  citopatologija

  Slovensko

  Ortopedia

  Patologicka anatomia

  Suomi/Finland

  Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

  Patologia/Patologi

  Sverige

  Ortopedi

  Klinsk patologi

  United Kingdom

  Trauma and orthopaedic surgery

  Histopathology surgery

  Island

  Baeklunarskurolaekningar

  Vefjameinafraeoi

  Liechtenstei

  Orthopadische Chirurgie

  Pathologie

  Norge

  Ortopedisk kirurgi

  Patologi

  Țara

  Neurologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Psihiatrie
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Neurologie

  Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Neurologie

  Psychiatrie

  Danmark

  Neurologi eller medicinske nervesygdomme

  Psykiatri

  Deutschland

  Neurologie

  Psychiatrie und Psychotherapie

  Eesti

  Neuroloogia

  Psuhhiaatria

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba bulgară

  Espana

  Neurologia

  Psiquiatria

  France

  Neurologie

  Psychiatrie

  Ireland

  Neurology

  Psychiatry

  Italia

  Neurologia

  Psichiatria

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Neirologija

  Psihiatrija

  Lietuva

  Neurologija

  Psichiatrija

  Luxembourg

  Neurologie

  Psychiatrie

  Magyarorszag

  Neurologia

  Pszichiatria

  Malta

  Newrologija

  Psikjatrija

  Nederland

  Neurologie

  Psychiatrie

  Osterreich

  Neurologie

  Psychiatrie

  Polska

  Neurologia

  Psychiatria

  Portugal

  Neurologia

  Psiquiatria

  Slovenija

  Nevrologija

  Psihiatrija

  Slovensko

  Neurologia

  Psychiatria

  Suomi/Finland

  Neurologia/Neurologi

  Psykiatria/Psykiatri

  Sverige

  Neurologi

  Psykiatri

  United Kingdom

  Neurology

  General psychiatry

  Island

  Taugalaekningar

  Geolaekningar

  Liechtenstei

  Neurologie

  Psychiatrie und Psychotherapie

  Norge

  Nevrologi

  Psykiatri

  Țara

  Radiologie-imagistică medicală
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Radioterapie
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Radiodiagnostic/Rontgendiag-nose

  Radiotherapie-oncologie/
  Radiotherapie-oncologie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Radiologie a zobrazovaci metody

  Radiacni onkologie

  Danmark

  Diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse

  Onkologi

  Deutschland

  (Diagnostische) Radiologie

  Strahlentherapie

  Eesti

  Radioloogia

  Onkoloogia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Radiodiagnostico

  Oncologia radioterapica

  France

  Radiodiagnostic et imagerie medicale

  Oncologie radiotherapique

  Ireland

  Diagnostic radiology

  Radiation oncology

  Italia

  Radiodiagnostica

  Radioterapia

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Diagnostiska radiologija

  Terapeitiska radiologija

  Lietuva

  Radiologija

  Onkologija radioterapija

  Luxembourg

  Radiodiagnostic

  Radiotherapie

  Magyarorszag

  Radiologia

  Sugarterapia

  Malta

  Radjologija

  Onkologija u Radjoterapija

  Nederland

  Radiologie

  Radiotherapie

  Osterreich

  Medizinsche Radiologie-Diagnostik

  Strahlentherapie-Radioonkologie

  Polska

  Radiologia i diagnostyka obrazowa

  Radioterapia onkologiczna

  Portugal

  Radiodiagnostico

  Radioterapia

  Slovenija

  Radiologija

  Radioterapija în onkologija

  Slovensko

  Radiologia

  Radiacna onkologia

  Suomi/Finland

  Radiologia/Radiologi

  Syopataudit/Cancersjukdomar

  Sverige

  Medicinsk radiologi

  Tumorsjukdomar (allman onkologi)

  United Kingdom

  Clinical radiology

  Clinical oncology

  Island

  Geislagreining


  Liechtenstei

  Medizinsche Radiologie/Radiodiagnostik

  Medizinische
  Radiologie/Radio-Onkologie

  Norge

  Radiologi


  Țara

  Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă
  Durata minimă de formare: 5 ani

  Medicină de laborator
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique/Plastische,
  reconstructive en esthetische heelkunde

  Biologie clinique/Klinische biologie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Plasticka chirurgie


  Danmark

  Plastikkirurgi


  Deutschland

  Plastische (und Asthetische) Chirurgie


  Eesti

  Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

  Laborimeditsiin

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Cirugia plastica, estetica y reparadora

  Analisis clinicos

  France

  Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique

  Biologie medicale

  Ireland

  Plastic surgery


  Italia

  Chirurgia plastica e riconstruttiva

  Patologia clinica

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Plastiska kirurgija


  Lietuva

  Plastine ir rekonstrukcine chirurgija

  Laboratorine medicina

  Luxembourg

  Chirurgie plastique

  Biologie clinique

  Magyarorszag

  Plasztikai (egesi) sebeszet

  Orvosi laboratoriumi diagnosztika

  Malta

  Kirurgija Plastika


  Nederland

  Plastische Chirurgie


  Osterreich

  Plastische Chirurgie

  Medizinische Biologie

  Polska

  Chirurgia plastyczna

  Diagnostyka laboratoryjna

  Portugal

  Cirurgia plastica e reconstructiva

  Patologia clinica

  Slovenija

  Plasticna, rekonstrukcijska în estetska kirurgija


  Slovensko

  Plasticka chirurgia

  Laboratorna medicina

  Suomi/Finland

  Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi


  Sverige

  Plastikkirurgi


  United Kingdom

  Plastic surgery


  Island

  Lytalaekningar


  Liechtenstei

  Plastische- und Wiederherstellungschirurgie


  Norge

  Plastikkirurgi


  Țara

  Microbiologie-bacteriologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Biochimie
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska
  republika

  Lekarska mikrobiologie

  Klinicka biochemie

  Danmark

  Klinisk mikrobiologi

  Klinisk biokemi

  Deutschland

  Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

  Laboratoriumsmedizin

  Eesti  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Microbiologia y parasitologia

  Bioquimica clinica

  France  Ireland

  Microbiology

  Chemical pathology

  Italia

  Microbiologia e virologia

  Biochimica clinica

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Mikrobiologija


  Lietuva  Luxembourg

  Microbiologie

  Chimie biologique

  Magyarorszag

  Orvosi mikrobiologia


  Malta

  Mikrobijologija

  Patologija Kimika

  Nederland

  Medische microbiologie

  klinische chemie

  Osterreich

  Hygiene und Mikrobiologie

  Medizinsche und Chemische
  Labordiagnostik

  Polska

  Mikrobiologia lekarska


  Portugal  Slovenija

  Klinicna mikrobiologija

  Medicinska
  biokemija

  Slovensko

  Klinicka mikrobiologia

  Klinicka biochemia

  Suomi/Finland

  Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

  Kliininen kemia/Klinisk kemi

  Sverige

  Klinisk bakteriologi

  Klinisk kemi

  United Kingdom

  Medical microbiology and virology

  Chemical pathology

  Island

  Syklafraeoi

  Klinisk lifefnafraeoi

  Liechtenstein  Norge

  Medisinsk mikrobiologi

  Klinisk kjemi

  Țara

  Imunologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Chirurgie toracică
  Durata minima de formare: 5 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Chirurgie thoracique/Heelkunde op de
  thorax (*)

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Alergologie a klinicka imunologie

  Kardiochirurgie

  Danmark

  Klinisk immunologi

  Thoraxkirurgi eller brysthulens
  kirurgiske sygdomme

  Deutschland


  Thoraxchirurgie

  Eesti


  Torakaalkirurgia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Immunologia

  Cirugia toracica

  France


  Chirurgie thoraci- que et cardiovasculaire

  Ireland

  Immunology (clinical and laboratory)

  Thoracic surgery

  Italia


  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Imunologija

  Torakala kirurgija

  Lietuva


  Krutines chirurgija

  Luxembourg

  Immunologie

  Chirurgie thoracique

  Magyarorszag

  Allergologia es klinikai immunologia

  Mellkassebeszet

  Malta

  Immunologija

  Kirurgija Kardjo- Toracika

  Nederland


  Cardio-thoracale chirurgie

  Osterreich

  Immunologie


  Polska

  Immunologia kliniczna

  Chirurgia klatki piersiowej

  Portugal


  Cirurgia cardiotoracica

  Slovenija


  Torakalna kirurgija

  Slovensko

  klinicka imunologia a alergologia

  Hrudnikova chirurgia

  Suomi/Finland


  Sydan-ja rintaelinkirurgia/Hjart-
  och thoraxkirurgi

  Sverige

  Klinisk immunologi

  Thoraxkirurgi

  United Kingdom

  Immunology

  Cardo-thoracic surgery

  Island

  Onaemisfraeoi

  Brjostholsskurolaekningar

  Liechtenstein

  Allergologie und klinische Immunologie

  Herz- und thorakale
  Gefasschirurgie

  Norge

  Immunologi og transfusjonsmedisin

  Thoraxkirurgi

  Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.

  Țara

  Chirurgie pediatrică
  Durata minimă de formare: 5 ani

  Chirurgie vasculară
  Durata minima de formare: 5 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Chirurgie des vaisseaux/
  Bloedvatenheel kunde(*)

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Detska chirurgie

  Cevni chirurgie

  Danmark


  Karkirurgi eller kirurgiske
  blodkarsygdomme

  Deutschland

  kinderchirurgie

  Gefabchirurgie

  Eesti

  Lastekirurgia

  Kardiovaskulaarkirurgia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Cirugia pediatrica

  Angiologia y cirugia vascular

  France

  Chirurgie infantile

  Cirurgie vasculaire

  Ireland

  Paediatric surgery


  Italia

  Chirurgia pediatrica

  Chirurgia vascolare

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Bernu kirurgija

  Asinsvadu kirurgija

  Lietuva

  Vaiku chirurgija

  Kraujagysiliu chirurgija

  Luxembourg

  Chirurgie pediatrique

  Chirurgie vasculaire

  Magyarorszag

  Gyermeksebeszet

  Ersebeszet

  Malta

  Kirurgija Pedjatrika

  Kirurgija Vaskolari

  Nederland  Osterreich

  Kinderchirurgie


  Polska

  Chirurgia dziecieca

  Chirurgia naczyniowa

  Portugal

  Cirurgia pediatrica

  Cirurgia vascular

  Slovenija


  Kardiovaskularna kirurgija

  Slovensko

  Detska chirurgia

  Cievna chirurgia

  Suomi/Finland

  Lastenkirurgia/Barnkirurgi

  Verisuonikirurgia/Karlkirurgi

  Sverige

  Barn- och ungdomskirurgi


  United Kingdom

  Paediatric surgery


  Island

  Barnaskurolaekningar

  Aeoaskurolaekningar

  Liechtenstein

  Kinderchirurgie


  Norge

  Barnekirurgi

  Karkirurgi

  Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.

  Țara

  Cardiologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Gastroenterologie
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Cardiologie

  Gastro-enterologie/
  Gastroenterologie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Kardiologie

  Gastroenterologie

  Danmark

  Kardiologi

  Medicinsk gastroenterologi eller
  medicinske mavetarmsygdomme

  Deutschland

  Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

  Innere Medizin und Schwerpunkt
  Gastroenterologie

  Eesti

  Kardioloogia

  Gastroenteroloogia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Cardiologia

  Aparato digestivo

  France

  Pathologie cardio-vasculaire

  Gastro-enterologie et hepatologie

  Ireland

  Cardiology

  Gastro-enterology

  Italia

  Cardiologia

  Gastroenterologia

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Kardiologija

  Gastroenterologija

  Lietuva

  Kardiologija

  Gastroenterologija

  Luxembourg

  Cardiologie et angiologie

  Gastro-enterologie

  Magyarorszag

  Kardiologia

  Gasztroenterologie

  Malta

  Kardiologija

  Gastroenterologija

  Nederland

  Cardiologie

  Leer van maag-darm-leverziekten

  Osterreich  Polska

  Kardiologia

  Gastrenterologia

  Portugal

  Cardiologia

  Gastrenterologia

  Slovenija


  Gastroenterologija

  Slovensko

  Kardiologia

  Gastroenterologia

  Suomi/Finland

  Kardiologia/Kardiologi

  Gastroenterologia/
  Gastroenterologi

  Sverige

  Kardiologi

  Medicinsk gastroenterologi och
  hepatologi

  United Kingdom

  Cardiology

  Gastro-enterology

  Island

  Hjartalaekningar

  Meltingarlaekningar

  Liechtenstein

  Kardiologie

  Gastroenterologie

  Norge

  Hjertesykdommer

  Fordoyelsessyk-dommer

  Țara

  Reumatologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Hematologie
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Rhumathologie/reumatologie


  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Revmatologie

  Hematologie a transfuzni lekarstvi

  Danmark

  Reumatologi

  Haematologi eller blodsygdomme

  Deutschland

  Innere Medizin und Skhwerpunkt Rheumatologie

  Innere Medizin und Skhwerpunkt
  Hamatologie und Onkologie

  Eesti

  Reumatoloogia

  Hematoloogia

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Reumatologia

  Hematologia y hemoterapia

  France

  Rhumatologie


  Ireland

  Rheumatology

  Haematology (clinical and
  laboratory)

  Italia

  Reumatologia

  Ematologia

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Reimatologija

  Hematologija

  Lietuva

  Reumatologija

  Hematologija

  Luxembourg

  Rhumatologie

  Hematologie

  Magyarorszag

  Reumatologia

  Haematologia

  Malta

  Rewmatologija

  Ematologija

  Nederland

  Reumatologie


  Osterreich  Polska

  Reumatologia

  Hematologia

  Portugal

  Reumatologia

  Imuno-hemoterapia

  Slovenija  Slovensko

  Reumatologia

  Hematologia a transfuziologia

  Suomi/Finland

  Reumatologia/Reumatologi

  Kliininen hematologia/klinisk
  hematologi

  Sverige

  Reumatologi

  Hematologi

  United Kingdom

  Rheumatology

  Haematology

  Island

  Gigtarlaekningar

  Bloomeinafraedi

  Liechtenstein

  Rheumatologie

  Hamatologie

  Norge

  Revmatologi

  Blodsykdommer

  Țara

  Endocrinologie
  Durata minimă de formare: 3 ani

  Recuperare, medicină fizică și balneologie
  Durata minima de formare: 3 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Medecine physique et readaptation/
  Fysische geneeskunde en revalidatie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Endokrinologie

  Rehabilitacni a fyzikalni medicina

  Danmark

  Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme


  Deutschland

  Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

  Physikalische und Rehabilitative Medizin

  Eesti

  Endokrinoloogia

  Taastusravi fusiaatria

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Endocrinologia y nutricion

  Medicina fisica y rehabilitacion

  France

  Endocrinologie, maladies metaboliques

  Reeducation et readaptation
  fonctionnelles

  Ireland

  Endocrinology and diabetes mellitus


  Italia

  Endocrinologia e malattie dei ricambio

  Medicina fisica e riabilitazione

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Endokrinologija

  Rehabilitologija Fiziska rehabilitacija
  Fizikala medicina

  Lietuva

  Endokrinologija

  Fizine medicina ir reabilitacija

  Luxembourg

  Endocrinologie, maladies du metabolisme et de la nutrition

  Reeducation et readaptation
  fonctionnells

  Magyarorszag

  Endokrinologia

  Fizioterapia

  Malta

  Endokrinologija u Dijabete


  Nederland


  Revalidatiegeneeskunde

  Osterreich


  Physikalische Medizin

  Polska

  Endokrynologia

  Rehabilitacja medyczna

  Portugal

  Endocrinologia

  Fisiatria ou Medicina fisica e de
  reabilitacao

  Slovenija


  Fizikalna în rahabilitacijska
  medicina

  Slovensko

  Endokrinologia

  Fyziatria, balneologia a licebna
  rehabilitacia

  Suomi/Finland

  Endokrinologia/Endokrinologi

  Fysiatria/Fysiatri

  Sverige

  Endokrina sjukdomar

  Rehabiliteringsmedicin

  United Kingdom

  Endocrinology and diabetes mellitus


  Island

  Efnaskipta- og innkirtlalaekningar

  Orku- og endurhaefingarlaekningar

  Liechtenstein

  Endokrinologie-Diabetologie

  Physikalische Medizin und
  Rehabilitation

  Norge

  Endokrinologi

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

  Țara

  Neurologie și psihiatrie
  Durata minimă de formare: 5 ani

  Dermatovenerologie
  Durata minima de formare: 3 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Neuropsychiatrie (*)

  Dermato-venereologie/Dermato-
  venerologie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika


  Dermatovenerologie

  Danmark


  Dermato-venerologi eller hud- og
  konssygdomme

  Deutschland

  Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

  Haut- und
  Geschlechskrankheiten

  Eesti


  Dermatoveneroloogie

  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana


  Dermatologia medico quirurgica y
  venereologie

  France

  Neuropsychiatrie (**)

  Dermatologie et venereologie

  Ireland  Italia

  Neuropsichiatria (***)

  Dermatologia e venerologia

  Ciprua

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija


  Dermatologija un venerologija

  Lietuva


  Dermatovenerologija

  Luxembourg

  Neuropsychiatrie (****)

  Dermatovenereologie

  Magyarorszag


  Borgyogyaszat

  Malta


  Dermato-venerejologija

  Nederland

  Zenuw- en zielsziekten (*****)

  Dermatologie en venerologie

  Osterreich

  Neurologie und Psychiatrie

  Haut- und
  Geschlechskrankheiten

  Polska


  Dermatologia i venerologia

  Portugal


  Dermatovenereologia

  Slovenija


  Dermatovenerologija

  Slovensko

  Neuropsychiatria

  Dermatovenerologia

  Suomi/Finland


  Ihotaudit ja allergologia/
  Hudsjukdomar och allergologi

  Sverige


  Hud- och konssjukdomar

  United
  Kingdom  Island


  Huo- og kynsjukdomalaekningar

  Liechtenstein


  Dermatologie und Venereologie

  Norge


  Hudsykdommer og veneriske
  sykdommer

  (*) 1 august 1987, cu excepția persoanelor care au început perioada de formare înainte de această dată.
  (**) 31 decembrie 1971.
  (***) 31 octombrie 1999.
  (****) Titlurile oficiale de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute după 5 martie 1982.
  (*****) 9 iulie 1984

  Țara

  Radiologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Psihiatrie pediatrică
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Psychiatrie infanto-juvenile/
  Kinder- en jeugdpsychiatrie

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika


  Detska a dorostova psychiatrie

  Danmark


  Borne- og
  ungdomspsykiatri

  Deutschland

  Radiologie

  Kinder- und Jugendpsychiatrie
  und -psychotherapie

  Eesti  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Electrorradiologia


  France

  Electro-radiologie(*)

  Pedo-psychiatrie

  Ireland

  Radiology (**)

  Child and adolescent psychiatry

  Italia

  Radiologia

  Neuropsichiatria infantile

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija


  Bernu psihiatrija

  Lietuva


  Vaiku ir paaugliu psichiatrija

  Luxembourg

  Electroradiologie (***)

  Psychiatrie infantile

  Magyarorszag

  Radiologia

  Gyermek-es ifjusagpszichiatria

  Malta  Nederland

  Radiologie****)


  Osterreich

  Radiologie


  Polska


  Psychiatria dzieci i mlodziezy

  Portugal

  Radiologia

  Pedopsiquiatria

  Slovenija


  Otroska în mladostniska psihiatrija

  Slovensko


  Detska psychiatria

  Suomi/Finland


  Lastenpsykiatria/ Barnpsykiatri

  Sverige


  Bam-och ungdomspsykiatri

  United Kingdom


  Child and adolescent psychiatry

  Island

  Geislalaekningar

  Bama-og unglingageolaekningar

  Liechtenstein


  Kinder- und Jugendpsychiatrie
  und psychotherapie

  Norge


  Bame-og ungdomspsykiatri

  Data abrogării în sensul articolului 32:
  *) 3 decembrie 1971.
  **) 31 octombrie 1993.
  ***) Titlurile oficiale de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute după 5 martie 1982.
  ****) 8 iulie 1984.

  Țara

  Geriatrie și gerontologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Nefrologie
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Geriatrie

  Nefrologie

  Danmark

  Geriatri eller alderdommens sygdomme

  Nefrologi eller mediciniske
  nyresygdomme

  Deutschland


  Innere Medizin und Schwerpunkt
  Nephrologie

  Eesti


  Nefroloogia

  Grecia


  *) Text în limba greacă

  Espana

  Geriatria

  Nefrologia

  France


  Nephrologie

  Ireland

  Geriatric medicine

  Nephrology

  Italia

  Geriatria

  Nefrologia

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija


  Nefrologija

  Lietuva

  Geriatrija

  Nefrologija

  Luxembourg

  Geriatrie

  Nephrologie

  Magyarorszag

  Geriatria

  Nefrologia

  Malta

  Gerjatrija

  Nefrologija

  Nederland

  Klinische geriatrie


  Osterreich  Polska

  Geriatria

  Nefrologia

  Portugal


  Nefrologia

  Slovenija


  Nefrologija

  Slovensko

  Geriatria

  Nefrologia

  Suomi/Finland

  Geriatria/Geriatri

  Nefrologia/Nefrologi

  Sverige

  Geriatrik

  Medicinska njursjukdomar
  (nefrologi)

  United Kingdom

  Geriatrics

  Renal medicine

  Island

  Oldrunarlaekningar

  Nymalaekningar

  Liechtenstein

  Geriatrie

  Nephrolorgie

  Norge

  Geriatri

  Nyresykdommer

  Țara

  Boli infecțioase
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Sănătate publică și management
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Infekcni lekarstvi

  Hygiena a epidemiologie

  Danmark

  Infektionsmedicin

  Samfundsmedicin

  Deutschland


  Offentliches Gesundheitswesen

  Eesti

  Infektsioonhaigused


  Grecia


  *) Text în limba greacă

  Espana


  Medicina preventive y salud
  publică

  France


  Sante publique et medecine
  sociale

  Ireland

  Infectious diseases

  Public health medicine

  Italia

  Malattie infettive

  Igiene e medicina preventiva

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Infektologija


  Lietuva

  Infektologija


  Luxembourg

  Maladies contagieuses

  Sante publique

  Magyarorszag

  Infektologia

  Megelozo orvostan es
  nepegeszsegtan

  Malta

  Mard Infettiv

  Sanna Pubblika

  Nederland


  Maatschappij en gezondheid

  Osterreich


  Sozialmedizin

  Polska

  Choroby zakazne

  Zdrowie publiczne, epidemiologia

  Portugal

  Infecciologia

  Saude publică

  Slovenija

  Infektologija

  Javno zdravje

  Slovensko

  Infektologia

  Verejne zdravotnictvo

  Suomi/Finland

  Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

  Terveydenhuolto/Halsovard

  Sverige

  Infektionssjukdomar

  Socialmedicin

  United Kingdom

  Infectious diseases

  Public health medicine

  Island

  Smitsjukdomar

  Felagslaekningar

  Liechtenstein

  Infektiologie

  Pravention und Gesundheitswesen

  Norge

  Infeksjonssykdommer

  Samfunnsmedisin

  Țara

  Farmacologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Medicina muncii
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Medecine du travail/
  Arbeidsgeneeskunde

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Klinicka farmakologie

  Pracovni lekarstvi

  Danmark

  Klinisk farmakologi

  Arbejdsmedicin

  Deutschland

  Pharmakologie und Toxikologie

  Arbeitsmedizin

  Eesti  Grecia


  *) Text în limba greacă

  Espana

  Farmacologia clinica

  Medicina del trabajo

  France


  Medecine du travail

  Ireland

  Clinical pharmacology and therapeutics

  Occupational medicine

  Italia

  Farmacologia

  Medicina del lavoro

  Cipru


  *) Text în limba greacă

  Latvija


  Arodslimibas

  Lietuva


  Darbo medicina

  Luxembourg


  Medecine du travail

  Magyarorszag

  Klinikai farmakologia

  Foglalkozas- orvostan
  (uzemorvostan)

  Malta

  Farmakologija Klinika u t-Terapewtika

  Medicina Okkupazzjonali

  Nederland


  - Arbeid en gezondheid,
  bedrijfsgeneeskunde
  - Arbeid en gezondheid,
  verzekeringsgeneeskunde

  Osterreich

  Pharmakologie und Toxikologie

  Arbeits- und Betriebsmedizin

  Polska

  Farmakologia kliniczna

  Medycyna pracy

  Portugal


  Medicina do trabalho

  Slovenija


  Medicina dela, prometa în sporta

  Slovensko

  Klinicka farmakologia

  Pracovne lekarstvo

  Suomi/Finland

  Kliininen farmakologia ja laakehoito/Klinisk farmakologi och
  lakemedelsbehandling

  Tyoterveyshuolto/
  Foretagshalsovard

  Sverige

  Klinisk farmakologi

  Yrkes- och miljomedicin

  United Kingdom

  Clinical pharmacology and therapeutics

  Occupational medicine

  Island

  Lyfjafraeoi

  Atvinnulaekningar

  Liechtenstein

  Klinische Pharmakologie und Toxikologie

  Arbeitsmedizin

  Norge

  Klinisk farmakologi

  Arbeidsmedisin

  Țara

  Alergologie
  Durata minimă de formare: 3 ani

  Medicina nucleară
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Medecine nucleaire/Nucleaire
  geneeskunde

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Alergologie a klinicka imunologie

  Nukleami medicina

  Danmark

  Medicinsk allergologi eller medicinske overfolsomhedssygdomme

  Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

  Deutschland


  Nuklearmedizin

  Eesti  Grecia

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Espana

  Alergologia

  Medicina nuclear

  France


  Medecine nucleaire

  Ireland  Italia

  Allergologia ed immunolgia clinica

  Medicina nucleare

  Cipru

  *) Text în limba greacă

  *) Text în limba greacă

  Latvija

  Alergologija


  Lietuva

  Alergologija ir klinikine imunologija


  Luxembourg


  Medecine nucleaire

  Magyarorszag

  Allergologia es klinikai immunologia

  Nuklearis medicina (izotop
  diagnosztika)

  Malta


  Medicina Nukleari

  Nederland

  Allergologie en inwendige geneeskunde

  Nucleaire
  geneeskunde

  Osterreich


  Nuklearmedizin

  Polska

  Alergologia

  Medycyna nukleama

  Portugal

  Imuno-alergologia

  Medicina nuclear

  Slovenija


  Nukleama medicina

  Slovensko

  Klinicka imunologia a alergologia

  Nukleama medicina

  Suomi/Finland


  Kliininen fysiologia ja
  isotooppilaaketiede/Klinisk
  fysiologi och nuklearmedicin

  Sverige

  Allergisjukdomar

  Nuklearmedicin

  United Kingdom


  Nuclear medicine

  Island

  Ofnaemislaekningar

  Isotopagreining

  Liechtenstein

  Allergologie und klinische Immunologie

  Nuklearmedizin

  Norge


  Nukleaermedisin

  Țara

  Chirurgie maxilo-facială (formare de bază în medicină)
  Durata minimă de formare: 5 ani

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika

  Maxilofacialni chirurgie

  Danmark


  Deutschland


  Eesti


  Grecia


  Espana

  Cirugia oral y maxilofacial

  France

  Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

  Ireland


  Italia

  Chirurgia maxillo-facciale

  Cipru


  Latvija

  Mutes, sejas un zoklu kirurgija

  Lietuva

  Veido ir zandikauliu chirurgija

  Luxembourg

  Chirurgie maxillo-faciale

  Magyarorszag

  Szajsebeszet

  Malta


  Nederland


  Osterreich

  Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie

  Polska

  Chirurgia szczekowo-twarzowa

  Portugal

  Cirurgia maxilo-facial

  Slovenija

  Maxilofacialna kirurgija

  Slovensko

  Maxilofacialna chirurgia

  Suomi/Finland


  Sverige


  United Kingdom


  Island


  Liechtenstein


  Norge


  Țara

  Hematologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika


  Danmark

  Klinisk blodtypeserologi*)

  Deutschland


  Eesti


  Grecia


  Espana


  France

  Hematologie

  Ireland


  Italia


  Cipru


  Latvija


  Lietuva


  Luxembourg

  Hematologie biologique

  Magyarorszag


  Malta


  Nederland


  Osterreich


  Polska


  Portugal

  Hematologia clinica

  Slovenija


  Slovensko


  Suomi/Finland


  Sverige


  United Kingdom


  Island


  Liechtenstein


  Norge


  Data abrogării în sensul articolului 33:
  *) 1 ianuarie 1983, cu excepția persoanelor care au început formarea înainte de această dată și care au încheiat-o înainte de sfârșitul anului 1988.

  Țara

  Stomatologie
  Durata minimă de formare: 3 ani

  Dermatologie
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien  Bulgaria  Ceska republika  Danmark  Deutschland  Eesti  Grecia  Espana

  Estomatologia


  France

  Stomatologie


  Ireland


  Dermatology

  Italia

  Odontostomatologia*)


  Cipru  Latvija  Lietuva  Luxembourg

  Stomatologie


  Magyarorszag  Malta  Nederland


  Dermatologija

  Osterreich  Polska  Portugal

  Estomatologia


  Slovenija  Slovensko  Suomi/Finland  Sverige  United Kingdom


  Dermatology

  Island  Liechtenstein  Norge  Data abrogării în sensul articolului 33: *) 31 decembrie 1994.

  Țara

  Venerologie
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Medicină tropicală
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien  Bulgaria  Ceska republika  Danmark  Deutschland  Eesti  Grecia  Espana  France  Ireland

  Genito-urinary medicine

  Tropical medicine

  Italia


  Medicina tropicale

  Cipru  Latvija  Lietuva  Luxembourg  Magyarorszag


  Tropusi betegsegek

  Malta

  Medicina Uro-genetali


  Nederland  Osterreich


  Spezifische Prophylaxe und
  Tropenhygiene

  Polska


  Medycyna transportu

  Portugal


  Medicina tropical

  Slovenija  Slovensko


  Tropicka medicina

  Suomi/Finland  Sverige  United Kingdom

  Genito-urinary medicine

  Tropical medicine

  Island  Liechtenstein


  Tropenmedizin

  Norge  Țara

  Chirurgie gastrointestinală
  Durata minimă de formare: 5 ani

  Medicină de urgență
  Durata minima de formare: 5 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien

  Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen*)


  Bulgaria


  *) Text în limba bulgară

  Ceska republika


  Traumatologie Urgentni medicina

  Danmark

  Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme


  Deutschland

  Visceralchirurgie


  Eesti  Grecia  Espana

  Cirugia del aparato digestivo


  France

  Chirurgie viscerale et digestive


  Ireland


  Emergency medicine

  Italia

  Chirurgia dell'apparato digerente


  Cipru  Latvija  Lietuva

  Abdominaline chirurgija


  Luxembourg

  Chirurgie gastro-enterologique


  Magyarorszag


  Traumatologia

  Malta


  Medicina tal- Accidenti
  u l-Emergenza

  Nederland


  Dermatologija

  Osterreich  Polska


  Medycyna ratunkowa

  Portugal  Slovenija

  Abdominalna kirurgija


  Slovensko

  Gastroenterologicka chirurgia

  Urazova chirurgia Urgentna
  medicina

  Suomi/Finland

  Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi


  Sverige  United Kingdom


  Accident and emergency
  medicine

  Island  Liechtenstein  Norge

  Gastroenterologisk kirurgi


  Data abrogării în sensul articolului 33: *) 1 ianuarie 1983.

  Țara

  Neurofiziologie clinică
  Durata minimă de formare: 4 ani

  Chirurgie oro- dentară și maxilo-facială
  (formare de bază în medicină și formare
  în medicină dentară)*1)
  Durata minima de formare: 4 ani

  Denumirea

  Denumirea

  Belgique/Belgie/Belgien


  Stomatologie et chirurgie orale et
  maxilo-faciale/Stomatologie en
  mond-, kaak- en
  aangezichtschirurgie

  Bulgaria  Ceska republika  Danmark

  Klinisk neurofysiologi


  Deutschland


  Mund-, Kiefer- und
  Gesichtschirurgie

  Eesti  Grecia  Espana

  Neurofisiologia clinica


  France  Ireland

  Clinical neurophysiology

  Oral and maxillo-facial surgery

  Italia  Cipru


  Text în limba greacă

  Latvija  Lietuva  Luxembourg


  Chirurgie dentaire,orale et
  maxillo-faciale

  Magyarorszag


  Arc-allcsont-szajsebeszet

  Malta

  Newrofizjologija Klinika

  Kirurgija tal-ghadam tal-wicc

  Nederland  Osterreich  Polska  Portugal  Slovenija  Slovensko  Suomi/Finland

  Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

  Suu- ja leukakirurgia/Oral och
  maxillofacial kirurgi

  Sverige

  Klinisk neurofysiologi


  United Kingdom

  Clinical neurophysiology

  Oral and maxillo- facial surgery

  Island

  Klinisk taugalifeolisfraeoi


  Liechtenstein


  Kiefer- und Gesichtschirurgie

  Norge

  Klinisk nevrofysiologi

  Kjevekirurgi og
  munnhulesykdommer

  *1) Formarea care conduce la dobândirea titlului oficial de calificare de specialist în chirurgie oro-dentară și maxilo-facială (formare de bază în medicină și în medicină dentară) presupune încheierea și validarea studiilor de bază în medicină (articolul 24 din DC 2005/36 CE) și, suplimentar, încheierea și validarea studiilor de bază în medicină dentară (articolul 34 din DC 2005/36 CE).


  Anexa nr. 4

  Titluri de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală

  Țara

  Titlul de calificare

  Titlul profesional

  Data de
  referință

  Belgie/Belgique/
  Belgien

  Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/
  Arrete ministeriel d'agrement de medecin
  generaliste

  Huisarts/Medecin generaliste

  31 decembrie 1994

  Bulgaria

  *) text în limba bulgară

  *) text în limba bulgară

  1 ianuarie 2007

  Ceska republika

  Diplom o specializaci "vseobecne lekarstvi"

  Vseobecny lekar

  1 mai 2004

  Danmark

  Tilladelse til at anvende betegnelsen alment
  praktiserende lege/Speciallegel i almen
  medicin

  Almen praktiserendelege/Speciallege
  i almen medicin

  31 decembrie 1994

  Deutschland

  Zeugnis uber die spezifische Ausbildung
  in der Allgemeinmedizin

  Facharzt/Facharztinfur Allgemeinmedizin

  31 decembrie 1994

  Eesti

  Diplom peremeditsiini erialal

  Perearst

  1 mai 2004

  Grecia

  *) text în limba greacă

  *) text în limba greacă

  31 decembrie 1994

  Espana

  Titulo de especialista en medicina familiar
  y comunitaria

  Especialista en medicina familiar
  y comunitaria

  31 decembrie 1994

  France

  Diplome d'Etat de docteur en medecine
  (avec document annexe attestant
  la formation specifique en medecine
  generale)

  Medecin qualifie en medecine generale

  31 decembrie 1994

  Ireland

  Certificate of specific qualifications în general
  medical practice

  General medical practitioner

  31 decembrie 1994

  Italia

  Attestato di formazione
  specifica în medicina
  generale

  Medico di medicina
  generale

  31 decembrie
  1994

  Cipru

  *) text în limba greacă

  *) text în limba greacă

  1 mai 2004

  Latvija

  Gimenes arsta sertifikats

  Gimenes (visparejas prakses) arsts

  1 mai 2004

  Lietuva

  Seimos gydytojo rezidenturos pazymejimas

  Seimos medicinos gydytojas

  1 mai 2004

  Luxembourg

  Diplome de formation specifique en medicine
  generale

  Medecin generaliste

  31 decembrie 1994

  Magyarorszag

  Haziorvostan szakorvosa bizonyitvany

  Haziorvostan szakorvosa

  1 mai 2004

  Malta

  Tabib tal-familja

  Medicina
  tal-familja

  1 mai 2004

  Nederland

  Certificaat van inschrijving in het register
  van erkende huisartsen van de Koninklijke
  Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
  der geneeskunst

  Huisarts

  31 decembrie 1994

  Osterreich

  Arzt fur Allgemeinmedizin

  Arzt fur Allgemeinmedizin

  31 decembrie 1994

  Polska

  Diplome: Dyplom uzyskania tytulu specjalisty
  w dziedzinie medycyny rodzinnej

  Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

  1 mai 2004

  Portugal

  Diploma do internato complementar de clinica
  geral

  Assistente de clinica geral

  31 decembrie 1994

  Slovenija

  Potrdilo o opravljeni specializaciji iz druzinske
  medicine

  Specialist druzinske medicine/Specialistka
  druzinske medicine

  1 mai 2004

  Slovensko

  Diplom o specializscii v odbore "vseobecne"/
  lekarstvo

  Vseobecny lekar

  1 mai 2004

  Suomi/Finland

  Todistus laakarin perusterveydenhuollon
  lisakoulutuksesta/Bevis om tillaggsutbildning
  av lakare i primarvard

  Yleislaakari/Allmanlakare

  31 decembrie 1994

  Sverige

  Bevis om kompetens som allmanpraktiserande
  lakare (Europalakare) utfardat av
  Socialstyrelsen

  Allmanpraktiserande lakare (Europalakare)

  31 decembrie 1994

  United Kingdom

  Certificate of prescribed/equivalent experience

  General medical practitioner

  31 decembrie 1994


  Anexa nr. 5

  Titluri de calificare care atestă formarea de bază ca medic dentist

  Țara

  Titlul de calificare

  Organismul care eliberează
  titlul de calificare

  Certificatul care însoțește
  titlul de calificare

  Titlul profesional

  Data de referință

  Belgie/Belgique/
  Belgien

  Diploma van tandarts/Diplome
  licencie en science dentaire

  - De universiteiten/Les universites
  - De bevoegde Examen-
  commissie van de Vlaamse
  Gemeenschap/Le Jury competent
  d'enseigne-ment de la
  Communaute francaise


  Licentiaat in de tandheel-
  kunde/Licencie en science
  dentaire

  28 ianuarie 1980

  Bulgaria

  *) text în limba bulgara

  *) text în limba bulgara


  *) text în limba bulgară

  1 ianuarie 2007

  Ceska republika

  Diplom o ukonceni studia ve
  studijnim programu zubni lekarstvi
  (doktor)

  Lekarska fakulta univerzity
  v Ceske republice

  Vysvedceni o statni rigorozni
  zkousce

  Zubni lekar

  1 mai 2004

  Danmark

  Bevis for tandlaegeeksamen
  (odontologisk kandidateksamen)

  Tandlaegehojskolerne,
  Sundhedsvidenskabe-ligt
  universitetsfakultet

  Autorisation som tandlaege,
  udstedt af Sundhedsstyrelsen

  Tandlaege

  28 ianuarie 1980

  Deutschland

  Zeugnis uber die Zahnarztliche
  Prufung

  Zustandige Behorden


  Zahnarzt

  28 ianuarie 1980

  Eesti

  Diplom hambaarstiteaduse oppekava
  labimise kohta

  Tartu Ulikool


  Hambaarst

  1 mai 2004

  Grecia

  *) text în limba greaca

  *) text în limba greacă


  *) text în limba greacă

  1 ianuarie 1981

  Espana

  Titulo de Licenciado en Odontologia

  El rector de una universidad


  Licenciado en odontologia

  1 ianuarie 1986

  France

  Diplome d'Etat de docteur
  en chirurgie dentaire

  Universites


  Chirurgien-dentiste

  28 ianuarie 1980

  Ireland

  - Bachelor în Dental Science
  (B. Dent. Sc.)
  - Bachelor of Dental Surgery (BDS)
  - Licentiate în Dental Surgery (LDS)

  - Universities
  - Royal College of Surgeons
  în Ireland


  - Dentist
  - Dental practitioner
  - Dental surgeon

  28 ianuarie 1980

  Italia

  Diploma di laurea in Odontoiatria
  e Protesi Dentaria

  Universita

  Diploma di abilitazione
  all'esercizio della professione
  di odontoiatra

  Odontoiatra

  28 ianuarie 1980

  Cipru

  *) text în limba greacă

  *) text în limba greacă


  *) text în limba greacă

  1 mai 2004

  Latvija

  Zobarsta diploms

  Universitates tipa augstskola

  Rezidenta diploms par zobarsta
  pecdiploma izglitibas
  programmas pabeigsanu,
  ko izsniedz universitates tipa
  augstskola un "Sertifikats" -
  kompetentas iestades izsniegts
  dokuments, kas apliecina,
  ka persona ir nokartojusi
  sertifikacijas eksamenu
  zobarstnieciba

  Zobarsts

  1 mai 2004

  Lietuva

  Aukstojo mokslo diplomas,
  nurodantis suteikta gydytojo
  odontologo kvalifikacija

  Universitetas

  Internaturos pazymejimas,
  nurodantis suteikta gydytojo
  odontologo profesine kvalifikacija

  Gydytojas odontologas

  1 mai 2004

  Luxembourg

  Diplome d'Etat de docteur
  en medecine dentaire

  Jury d'examen d'Etat


  Medecin-dentiste

  28 ianuarie 1980

  Magyarorszag

  Fogorvos oklevel (doctor medicinae
  dentariae, rov.:dr. med. dent.)

  Egyetem


  Fogorvos

  1 mai 2004

  Malta

  Lawrja fil- Kirurgija Dentali

  Universita` ta Malta


  Kirurgu Dentali

  1 mai 2004

  Nederland

  Universitair getuigschrift van een
  met goed gevolg afgelegd
  tandartsexamen

  Faculteit Tandheelkunde


  Tandarts

  28 ianuarie 1980

  Osterreich

  Bescheid uber die Verleihung
  des akademischen Grades
  "Doktor der Zahnheilkunde"

  Medizinische Fakultat
  der Universitat


  Zahnarzt

  1 ianuarie 1994

  Polska

  Dyplom ukonczenia studiow
  wyzszych z tytulem "lekarz dentysta"

  1. Akademia Medyczna,
  2. Uniwersytet Medyczny,
  3. Collegium Medicum
  Uniwersytetu Jagiellonskiego

  Lekarsko - Dentystyczny
  Egzamin Panstwowy

  Lekarz dentysta

  1 mai 2004

  Portugal

  Carta de curso de licenciatura
  em medicina dentaria

  - Faculdades
  - Institutos - Superiores


  Medico dentista

  1 ianuarie 1986

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje
  strokovni naslov "doktor dentalne
  medicine/doktorica dentalne
  medicine"

  - Univerza

  Potrdilo o opravljenem
  strokovnem izpitu za poklic
  zobozdravnik/zobozdravnica

  Doktor dentalne medicine/
  Doktorica dentalne medicine

  1 mai 2004

  Slovensko

  Vysokoskolsky diplom o udeleni
  akademickeho titulu "doktor
  zubneho lekarstva" ("MDDr.")

  - Vysoka skola


  Zubny lekar

  1 mai 2004

  Suomi/Finland

  Hammaslaaketieteen lisensiaatin
  tutkinto/Odontologie licentiatexamen

  - Helsingin yliopisto/Helsingfors
  universitet
  - Oulun yliopisto
  - Turun yliopisto

  Terveydenhuollon
  Oikeusturvakeskuksen paatos
  kaytannon palvelun
  hyvaksymisesta/Beslut
  av Rattskyddscentralen
  for halsovarden om
  godkannande av praktisk
  tjanstgoring

  Hammaslaakari/Tandlakare

  1 ianuarie 1994

  Sverige

  Tandlakarexamen

  - Universitetet i Umea
  - Universitetet i Goteborg
  - Karolinska Institutet
  - Malmo Hogskola

  Endast for examensbevis som
  erhallits fore den 1 juli 1995, ett
  utbildningsbevis som utfardats
  av Socialstyrelsen

  Tandlakare

  1 ianuarie 1994

  United Kingdom

  - Bachelor of Dental Surgery
  (BDS or B.Ch.D.)
  - Licentiate în Dental Surgery

  - Universities
  - Royal Colleges


  - Dentist
  - Dental practitioner
  - Dental surgeon

  28 ianuarie 1980

  Island

  Prof fra tannlaeknadeild Haskola
  Islands

  Tannlaeknadeild Haskola Islands


  Tannlaeknir

  1 ianuarie 1994

  Lichtenstein

  diplomele, certificatele și titlurile
  eliberate de un alt stat membru
  și listate în această anexă


  certificat de stagiu eliberat
  de autoritățile competente"

  Zahnarzt

  1 mai 1995

  Norge:

  Vitnemal for fullfort grad candidata/
  candidatus odonto-logiae, short form:
  când.odont

  Odontologisk universitetsfakultet


  Tannlege

  1 ianuarie 1994


  Anexa nr. 6

  Titluri de calificare de medic dentist specialist

  Țara

  Titlul de calificare

  Organismul care eliberează
  titlul de calificare

  Data
  de referință

  Ortodonție

  Belgie/ Belgique/
  Belgien

  Titre professionnel particulier de dentiste
  specialiste en orthodontie/Bijzondere
  beroepstitel van tandarts specialist
  in de orthodontie

  Ministre de la Sante publique/Minister
  bevoegd voor Volksgezondheid

  27 ianuarie 2005

  Bulgaria

  *) Text în limba bulgară


  1 ianuarie 2007

  Danmark

  Bevis for tilladelse til at betegne sig som
  specialtandlf2æge i ortodonti

  Sundhedsstyrelsen

  28 ianuarie 1980

  Deutschland

  Fachzahnaztliche Anerkennung
  fur Kieferorthopadie;

  Landeszahnarztekammer

  28 ianuarie 1980

  Eesti

  Residentuuri loputunnistus ortodontia erialal

  Tartu Ulikool

  1 mai 2004

  Grecia

  *) text în limba greacă


  1 ianuarie 1981

  France

  Titre de specialiste en orthodontie

  Conseil Național de l'Ordre des chirurgiens
  dentistes

  28 ianuarie 1980

  Ireland

  Certificate of specialist dentist în orthodontics

  Competent authority recognised for this
  purpose by the competent minister

  28 ianuarie 1980

  Italia

  Diploma di specialista în Ortognatodonzia

  Universitf2α

  21 mai 2005

  Cipru

  *) text în limba greacă


  1 mai 2004

  Latvija

  "Sertifikats" - kompetentas iestades
  izsniegts dokuments, kas apliecina,
  ka persona ir nokartojusi sertifikacijas
  eksamenu ortodontija

  Latvijas Arstu biedriba

  1 mai 2004

  Lietuva

  Rezidenturos pazymejimas, nurodantis
  suteikta gydytojo ortodonto profesine
  kvalifikacija

  Universitetas

  1 mai 2004

  Magyarorszag

  Fogszabalyozas szakorvosa bizonyitvany

  Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi
  Miniszterium illetekes testulete

  1 mai 2004

  Malta

  Certifikat ta' specjalistadentali fl-Ortodonzja

  Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti

  1 mai 2004

  Nederland

  Bewijs van inschrijving als orthodontist
  in het Specialistenregister

  Specialisten Registratie Commissie (SRC)
  van de Nederlandse Maatschappij
  tot bevordering der Tandheelkunde

  28 ianuarie 1980

  Polska

  Dyplom uzyskania tytulu specjalisty
  w dziedzinie ortodoncji

  Centrum Egzaminow Medycznych

  1 mai 2004

  Slovenija

  Potrdilo o opravljenem specialisticnem
  izpitu iz celjustne în zobne ortopedije

  1. Ministrstvo za zdravje
  2. Zdravniska zbornica Slovenije

  1 mai 2004

  Suomi/Finland

  Erikoishammaslaakarin tutkinto, hampaiston
  oikomishoito/Specialtand-lakarexamen,
  tandreglering

  - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
  - Oulun yliopisto
  - Turun yliopisto

  1 ianuarie 1994

  Sverige

  Bevis om specialistkompetens i
  tandreglering

  Socialstyrelsen

  1 ianuarie 1994

  United Kingdom

  Certificate of Completion of specialist
  training in orthodontics

  Competent authority recognised for this
  purpose

  28 ianuarie 1980

  Island,
  Liechtenstein
  Norge

  Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning
  i kjeveortopedi

  Odontologisk universitetsfakultet

  1 ianuarie 1994

  Chirurgie orală

  Bulgaria

  *) text în limba bulgară


  1 ianuarie 2007

  Danmark

  Bevis for tilladelse til at betegne sig som
  specialtandlaege i hospitalsodontologi

  Sundhedsstyrelsen

  28 ianuarie 1980

  Deutschland

  Fachzahnarztliche Anerkennung
  fur Oralchirurgie/Mundchirurgie

  Landeszahnarztekammer

  28 ianuarie 1980

  Grecia

  *) text în limba greacă
  (până la 31 decembrie 2002)


  1 ianuarie 2003

  Ireland

  Certificate of specialist dentist în oral surgery

  Competent authority recognised
  for this purpose by the competent minister

  28 ianuarie 1980

  Italia

  Diploma di specialista in Chirurgia Orale

  Universita

  21 mai 2005

  Cipru

  *) text în limba greacă


  1 mai 2004

  Lietuva

  Rezidenturos pazymejimas, nurodantis
  suteikta burnos chirurgo profesine
  kvalifikacija

  Universitetas

  1 mai 2004

  Magyarorszag

  Dento-alveolaris sebeszet szakorvosa
  bizonyitvany

  Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi
  Miniszterium illetekes testulete

  1 mai 2004

  Malta

  Certifikat ta' specjalista dentali fil-Kirurgija
  tal-halq

  Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti

  1 mai 2004

  Nederland

  Bewijs van inschrijving als kaakchirurg
  in het Specialistenregister

  Specialisten Registratie Commissie (SRC)
  van de Nederlandse Maatschappij tot
  bevordering der Tandheelkunde

  28 ianuarie 1980

  Polska

  Dyplom uzyskania tytulu specjalisty
  w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

  Centrum Egzaminow Medycznych

  1 mai 2004

  Slovenija

  Potrdilo o opravljenem specialistic
  nem izpitu iz oralne kirurgije

  1. Ministrstvo za zdravje
  2. Zdravniska zbornica Slovenije

  1 mai 2004

  Suomi/Finland

  Erikoishammaslaakarin tutkinto,
  suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandlakar-
  examen, oral och maxillofacial kirurgi

  - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
  - Oulun yliopisto
  - Turun yliopisto

  1 ianuarie 1994

  Sverige

  Bevis om specialist- kompetens
  i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

  Socialstyrelsen

  1 ianuarie 1994

  United Kingdom

  Certificate of completion of specialist
  training in oral surgery

  Competent authority recognised
  for this purpose

  28 ianuarie 1980

  Island
  Liechtenstein
  Norge

  Anexa nr. 7

  Titluri de calificare ca farmacist

  Țara

  Titlul de calificare

  Organismul care eliberează
  titlul decalificare

  Certificatul care însoțește
  titlul de calificare

  Data
  de referință

  Belgie/Belgique/
  Belgien

  Diploma van apotheker/Diplome de pharmacien

  - De universiteiten/Les universites
  - De bevoegde Examencommissie v
  an de Vlaamse Gemeenschap/
  Le Jury competent d'enseignement
  de la Communaute francaise


  1 octombrie 1987

  Bulgaria

  *) text în limbabulgară

  *) text în limba bulgară


  1 ianuarie 2007

  Ceska republika

  Diplom o ukonceni studia ve studijnim
  programu farmacie (magistr, Mgr.)

  Farmaceuticka fakulta univerzity
  v Ceske republice

  Vysvedceni ostatni zaverecne zkousce

  1 mai 2004

  Danmark

  Bevis for bestf2'f3et farmaceutisk kandidateksamen

  Danmarks Farmaceutiske Hojskole


  1 octombrie 1987

  Deutschland

  Zeugnis uber die Staatliche Pharmazeutische
  Prufung

  Zustandige Behorden


  1 octombrie 1987

  Eesti

  Diplom proviisori oppekava labimisest

  Tartu Ulikool


  1 mai 2004

  Grecia

  *) text în limba greacă

  *) text în limba greacă


  1 octombrie 1987

  Espana

  Titulo de Licenciado en Farmacia

  - Ministerio de Educacion y Cultura
  - El rector de una universidad


  1 octombrie 1987

  France

  - Diplome d'Etat de pharmacien
  - Diplome d'Etat de docteur en pharmacie

  Universites


  1 octombrie 1987

  Ireland

  Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist  1 octombrie 1987

  Italia

  Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio
  della professione di farmacista ottenuto in seguito
  ad un esame di Stato

  Universitf2α


  1 noiembrie 1993

  Cipru

  *) text în limba greacă

  *) text în limba greacă


  1 mai 2004

  Latvija

  Farmaceita diploms

  Universitates tipa augstskola


  1 mai 2004

  Lietuva

  Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta
  vaistininko profesine kvalifikacija

  Universitetas


  1 mai 2004

  Luxembourg

  Diplome d'Etat de pharmacien

  Jury d'examen d'Etat+ visa du ministre
  de l'education naționale


  1 octombrie 1987

  Magyarorszag

  Okleveles gyogyszeresz oklevel (magister
  pharmaciae, rov: mag. Pharm)

  EG Egyetem


  1 mai 2004

  Malta

  Lawrja fil-farmacija

  Universita` ta' Malta


  1 mai 2004

  Nederland

  Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd
  apothekersexamen

  Faculteit Farmacie


  1 octombrie 1987

  Osterreich

  Staatliches Apothekerdiplom

  Bundesministerium fur Arbeit,
  Gesundheit und Soziales


  1 octombrie 1994

  Polska

  Dyplom ukonczenia studiow wyzszych
  na kierunku farmacja z tytulem magistra

  1. Akademia Medyczna
  2. Uniwersytet Medyczny
  3. Collegium Medicum Uniwersytetu
  Jagiellonskiego


  1 mai 2004

  Portugal

  Carta de curso de licenciatura em
  Ciencias Farmaceuticas

  Universidades


  1 octombrie 1987

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv
  "magister farmacije/magistra farmacije"

  Univerza

  Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
  za poklic magister farmacije/magistra
  farmacije

  1 mai 2004

  Slovensko

  Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho
  titulu "magister farmacie" ("Mgr.")

  Vysoka skola


  1 mai 2004

  Suomi/Finland

  Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

  - Helsingin yliopisto/Helsingfors
  universitet
  - Kuopion yliopisto


  1 octombrie 1994

  Sverige

  Apotekarexamen

  Uppsala universitet


  1 octombrie 1994

  United Kingdom

  Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist  1 octombrie 1987

  Island

  Prof i lyfjafrf2æ≡i

  Haskoli Islands


  1 ianuarie 1994

  Liechtenstein

  Diplomele, certificatele și titlurile eliberate
  de un alt stat membru și listate în această anexă


  certificat de stagiu eliberat de autoritățile
  competente

  1 mai 1995

  Norge

  Vitnemal for fullfort grad candidata/candidatus
  pharmaciae, short form: cand.pharm.

  Universitetsfakultet


  1 ianuarie 1994


  Anexa nr. 8

  Titluri de calificare de asistent medical generalist

  Țara

  Titlul de calificare

  Organismul care eliberează
  titlul de calificare

  Titlul profesional

  Data
  de referință

  Belgie/Belgique/
  Belgien

  - Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/
  Diplome d'infirmier(ere) gradue(e)/Diplom eines
  (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)
  - Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/
  Brevet d'infirmier(ere) hospitalier(ere)/Brevet
  eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)
  - Brevet van verpleegassistent(e) Brevet
  d'hospitalier(ere)/Brevet einer Pflegeassistentin

  - De erkende opleidingsinstituten/
  Les etablissements d'enseignement
  reconnus/Die anerkannten
  Ausbildungsanstalten
  - De bevoegde Examencommissie
  van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury
  competent d'enseignement
  de la Communaute francaise/
  Der zustandige PrufungsausschuB
  der Deutschsprachigen Gemeinschaft

  Hospitalier(ere)/Verpleegassistent(e)
  - Infirmier(ere) hospitalier(ere)/
  Ziekenhuisverpleger (verpleegster)

  29 iunie 1979

  Bulgaria

  *) text în limba bulgară
  [Higher education Diploma "Bachelor" in nursing
  with professional qualification "Nurse"]

  *) text în limba bulgară


  1 ianuarie 2007

  Ceska republika

  1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim
  programu osetrovatelstvi ve studijnim oboru
  vseobecna sestra (bakalar, Bc.), accompanied
  by the following certificate: Vysvedceni o statni
  uznana statem zaverecne zkousce
  2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru
  diplomovana vseobecna sestra (diplomovany
  specialista, DiS.), accompanied by the following
  certificate: Vysvedceni o absolutoriu

  1. Vysoka skola zrizena nebo uznana
  statem
  2. Vyssi odborna skola zrizena nebo
  Uznana statem

  1. Vseobecna sestra
  2. Vseobecny osetrovatel

  1 mai 2004

  Danmark

  Eksamensbevis efter gennemfort
  sygeplejerskeuddannelse

  Sygeplejeskole godkendt af
  Undervisnings-ministeriet

  Sygeplejerske

  29 iunie 1979

  Deutschland

  Zeugnis uber die staatliche Prufung
  in der Krankenpflege

  Staatlicher Prufungsausschuss

  Gesundheits- und Krankenpflegerin/
  Gesundheits- und Krankenpfleger

  29 iunie 1979

  Eesti

  Diplom oe erialal

  1. Tallinna Meditsiinikool
  2. Tartu Meditsiinikool
  3. Kohtla-Jarve Meditsiinikool

  ode

  1 mai 2004

  Grecia

  *) text în limba greacă

  *) text în limba greacă


  1 ianuarie 1981

  Espana

  Titulo de Diplomado universitario en Enfermeria

  - Ministerio de Educacion y Cultura
  - El rector de una universidad

  Enfermero/a diplomado/a

  1 ianuarie 1986

  France

  - Diplome d'Etat d'infirmier(ere)
  - Diplome d'Etat d'infirmier(ere) delivre en vertu
  du decret no 9-1147 du 29 decembrie 1999

  Le ministere de la sante

  Infirmer(ere)

  29 iunie 1979

  Ireland

  Certificate of Registered General Nurse

  An Bord Altranais (The Nursing Board)

  Registered General Nurse

  29 iunie 1979

  Italia

  Diploma di infermiere professionale

  Scuole riconosciute dallo Stato

  Infermiere professionale

  29 iunie 1979

  Cipru

  *) text în limba greacă

  *) text în limba greacă


  1 mai 2004

  Latvija

  1. Diploms par masas kvalifikacijas iegusanu
  2. Masas diploms

  1. Masu skolas
  2. Universitates tipa augstskola
  Pamatojoties uz Valsts eksamenu
  komisijas lemumu

  Masa

  1 mai 2004

  Lietuva

  1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta
  bendrosios praktikos slaugytojo profesine
  kvalifikacija
  2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines
  studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos
  slaugytojo profesine kvalifikacija

  1. Universitetas
  2. Kolegija

  Bendrosios praktikos slaugytojas

  1 mai 2004

  Luxembourg

  - Diplome d'Etat d'infirmier
  - Diplome d'Etat d'infirmier hospitalier gradue

  Ministere de l'education naționale,
  de la formation
  professionnelle et des
  sports

  Infirmier

  29 iunie 1979

  Magyarorszag

  1. Apolo bizonyitvany
  2. Diplomas apolo oklevel
  3. Egyetemi okleveles apolo oklevel

  1. Iskola
  2. Egyetem/foiskola
  3. Egyetem

  Apolo

  1 mai 2004

  Malta

  Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

  Universita` ta' Malta

  Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

  1 mai 2004

  Nederland

  1. Diploma's verpleger A, verpleegster A,
  verpleegkundige A
  2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare
  Beroepsopleiding Verpleegkundige)
  3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere
  Beroepsopleiding Verpleegkundige)
  4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige -
  Kwalificatieniveau 4
  5. Diploma hogere beroepsopleiding
  verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5

  1. Door een van overheidswege
  benoemde examencommissie
  2. Door een van overheidswege
  benoemde examencommissie
  3. Door een van overheidswege
  benoemde examencommissie
  4. Door een van overheidswege
  aangewezen opleidingsinstelling
  5. Door een van overheidswege
  aangewezen opleidingsinstelling

  Verpleegkundige

  29 iunie 1979

  Osterreich

  1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits-
  und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits-
  und Krankenpfleger"
  2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester,
  Diplomierter Krankenpfleger

  1. Schule fur allgemeine Gesundheits-
  und Krankenpflege
  2. Allgemeine Krankenpflegeschule

  - Diplomierte Krankenschwester
  Diplomierter Krankenpfleger"

  1 ianuarie 1994

  Polska

  Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku
  pielegniarstwo z tytulem "magister pielegniarstwa"

  Instytucja prowadzaca ksztalcenie na
  poziomie wyzszym uznana przez
  wlasciwe wladze
  (* text în limba poloneză

  Pielegniarka

  1 mai 2004

  Portugal

  1. Diploma do curso de enfermagem geral
  2. Diploma/carta de curso de bacharelato
  em enfermagem
  3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem

  1. Escolas de Enfermagem
  2. Escolas Superiores de Enfermagem
  3. Escolas Superiores de Enfermagem;
  Escolas Superiores de Saude

  Enfermeiro

  1 ianuarie 1986

  Slovenija

  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov
  "diplomirana medicinska sestra/diplomirani
  zdravstvenik"

  1. Univerza
  2. Visoka strokovna sola

  Diplomirana medicinska sestra/
  Diplomirani zdravstvenik

  1 mai 2004

  Slovensko

  1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho
  titulu "magister z osetrovatelstva" ("Mgr.")
  2. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho
  titulu "bakalar z osetrovatelstva" ("Bc.")
  3. Absolventsky diplom v studijnom odbore
  diplomovana vseobecna sestra

  1. Vysoka skola
  2. Vysoka skola
  3. Stredna zdravotnicka skola

  Sestra

  1 mai 2004

  Suomi/Finland

  1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskțtarexamen
  2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
  sairaanhoitaja (AMK)/ Yrkeshțgskoleexamen inom
  halsovard och det sociala omradet, sjukskțtare (YH)

  1. Terveydenhuolto-oppilaitokset)
  Halsovfardslaroanstalter
  2. Ammattikorkeakoulut) Yrkeshțgskolor

  Sairaanhoitaja/Sjukskțtare

  1 ianuarie 1994

  Sverige

  Sjukskțterskeexamen

  Universitet eller

  Sjukskoterska hțgskola

  1 ianuarie 1994

  United Kingdom