LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 martie 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare-inovare, sunt activități creative cu rol fundamental în generarea și susținerea progresului tehnic în domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, acvaculturii, protecției mediului și dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol.(2) Cercetarea-dezvoltarea-inovarea în domeniul agricol constituie prioritate națională susținută de stat, fiind organizată și coordonată potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 2
  (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol este activitate de utilitate publică și cuprinde cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea.
  ----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (2) Cercetarea-dezvoltarea-inovarea sunt activități care au ca scop generarea, gestionarea, valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creștere și îngrijire a animalelor, transformarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea rațională și conservarea resurselor naturale ale agriculturii, silviculturii și mediului ambiant, dezvoltarea rurală, organizarea și managementul exploatațiilor agricole, alte tehnologii de exploatare și industrializare în domeniul agricol.


  Capitolul II Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"

  Secţiunea 1 Organizarea, funcționarea și finanțarea

  Articolul 3
  (1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", denumită în continuare ASAS, este forul național de consacrare academică și de coordonare a activității de cercetare științifică în domeniile agriculturii, silviculturii, acvaculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, dezvoltării rurale și protecției mediului.(2) ASAS este continuatoarea și unicul succesor în drepturi al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al Institutului Național Zootehnic, al Academiei de Agricultură a României și al Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizate în structura actuală a ASAS.(3) ASAS este instituție autonomă, apolitică, de drept public și de utilitate publică, cu personalitate juridică, de consacrare științifică și de cercetare în domeniile fundamentale și aplicative ale agriculturii și ale ramurilor componente ale acesteia. ASAS colaborează cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu Ministerul Mediului și Pădurilor, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte instituții și organizații pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate.
  ----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (4) ASAS prezintă anual Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerului Educației, Cercetării și Inovării sinteze ale rezultatelor cercetării științifice pentru proiectele finanțate de acestea și propuneri pentru valorificarea lor, pe baza rapoartelor primite de la unitățile de cercetare-dezvoltare subordonate.


  Articolul 4

  Sediul ASAS este în municipiul București, bd. Mărăști nr. 61, sectorul 1.


  Articolul 5
  (1) ASAS are în structură secții științifice, unitate de management pentru programe și proiecte de cercetare-dezvoltare, bibliotecă cu fond de carte și compartimente de lucru.(1^1) Unitatea de management, fără personalitate juridică, se autofinanțează din sumele alocate programelor și proiectelor pe care le gestionează, acestea stabilindu-se în raport cu complexitatea activității, prin hotărârea prezidiului ASAS, cu respectarea legislației în vigoare.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^2) Numărul de personal al unității de management va fi stabilit prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de prezidiu, în funcție de volumul lucrărilor, și nu este cuprins în numărul total de posturi aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru ASAS.
  ----------
  Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (2) Denumirea, numărul și atribuțiile secțiilor științifice și ale celorlalte compartimente se stabilesc prin statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale ASAS, aprobate de adunarea generală a ASAS și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) ASAS poate să înființeze unități de cercetare-dezvoltare, baze experimentale și laboratoare proprii cu profil agricol, precum și alte entități specializate, cu sau fără personalitate juridică, în scopul utilizării sau al administrării optime a patrimoniului propriu, pentru asigurarea implementării strategiilor din domeniul cercetării, agreate sau necesare, după caz, în condițiile legii și ale statutului propriu.
  ----------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (4) ASAS stabilește relații directe cu academii, instituții și unități de profil din țară și din străinătate, precum și cu organizații internaționale în domeniu.


  Articolul 6
  (1) Patrimoniul ASAS este alcătuit din:
  a) bunuri mobile și imobile - clădiri și terenuri -, dobândite cu titlu de proprietate și din donații;
  b) bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosință, în condițiile legii;
  c) alte bunuri mobile și imobile dobândite în condițiile legii.
  (2) Suprafețele de teren care au fost atribuite instituțiilor și unităților de cercetare din rezerva de stat, în aplicarea prevederilor Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, vor fi revendicate la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2^1) Terenurile aflate în proprietatea ASAS, redobândite de către ASAS în temeiul aplicării legilor fondului funciar, precum și clădirile situate pe acestea au destinație exclusivă pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicarea materialului biologic în domeniul agricol, fiind inalienabile și insesizabile. Înstrăinarea sau schimbarea destinației acestor bunuri imobile se face numai prin lege.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (3) Terenurile cu destinație agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, vor fi atribuite comasat de către comisiile județene de aplicare a legilor fondului funciar din actualele terenuri administrate de către Agenția Domeniilor Statului și/sau de către unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare reorganizate sau nereorganizate, după caz, la propunerea ASAS, pe raza oricărei unități administrativ-teritoriale.
  ----------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (3^1) Prevederile art. 4 alin. (15) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică și în cazul ASAS.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (4) Clădirea administrativă și laboratoarele în suprafață de 6.754 mp, garajul cu suprafața de 900 mp din București, bd. Mărăști nr. 61, sectorul 1, împreună cu terenul aferent, în suprafață de 4,7 ha, care au aparținut cu titlu de proprietate Institutului de Cercetări Agricole al României, se restituie în proprietatea ASAS.(5) Construcțiile și materialul biologic vegetal și animal din domeniul public sau privat al statului ori proprii, aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare, situate pe terenuri proprietatea ASAS, rămân sau trec, după caz, în domeniul privat al unității și se transmit în proprietatea ASAS, cu titlu gratuit. Predarea-preluarea se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ASAS și unitatea de cercetare-dezvoltare implicată.
  ----------
  Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (6) ASAS va întreprinde măsuri pentru recuperarea altor bunuri care au aparținut Institutului de Cercetări Agronomice al României, Institutului Național Zootehnic, Academiei de Agricultură a României și Institutului Central de Cercetări Agricole.(7) Cererile și acțiunile în justiție adresate instanțelor de către ASAS și de către unitățile de cercetare-dezvoltare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
  ----------
  Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 7

  ASAS se organizează și funcționează potrivit prezentei legi și statutului propriu.


  Articolul 8
  (1) ASAS are în componența sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți și membri asociați.(2) Membrii ASAS sunt aleși dintre oamenii de știință de înaltă ținută științifică și morală, care s-au distins în activitatea lor prin creații științifice, care au contribuit la progresul științei românești și internaționale, prin rezultate ale activităților de cercetare de mare valoare teoretică și practică în domeniu.(3) Noii membri ASAS sunt aleși de adunarea generală a ASAS, prin vot secret. Candidații sunt desemnați, prin vot secret, de către secțiile de specialitate, pe baza propunerilor făcute de membrii ASAS, de instituțiile de cercetare științifică, de senatele universităților și de filialele teritoriale ale ASAS, potrivit criteriilor și procedurilor prevăzute în statut.(4) Numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți este 181, iar cel al membrilor de onoare, cetățeni români, rezidenți în țară, 40.


  Articolul 9
  (1) Pot fi aleși membri de onoare ai ASAS persoane din țară și din străinătate cu merite deosebite în dezvoltarea științelor agricole și silvice naționale și mondiale, precum și în promovarea progresului în mediul rural.(2) Procedura de alegere a membrilor de onoare se desfășoară în conformitate cu prevederile statutului ASAS. Prin statutul ASAS se poate desemna și un număr de membri asociați, ale căror drepturi și obligații vor fi prevăzute în statut.(3) Procedura de alegere a membrilor titulari, a membrilor corespondenți, a membrilor de onoare și a membrilor asociați, precum și statutul fiecărei categorii de membri se stabilesc în statutul ASAS.


  Articolul 10
  (1) ASAS are următoarele atribuții principale:
  a) contribuie la fundamentarea direcțiilor de dezvoltare a agriculturii, silviculturii și mediului și a politicilor guvernamentale din domeniile sale de activitate;
  b) participă la fundamentarea și elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniile sale de activitate;
  c) abrogată;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) a art. 10 a fost abrogată de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.

  d) propune obiective, proiecte și teme de cercetare prioritare de interes național, cu finanțare de la bugetul de stat;
  e) realizează prin unitățile proprii și/sau în colaborare proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, atribuite în mod direct sau competițional, în condițiile legii;
  f) acordă titluri academice de membru titular, membru corespondent și membru de onoare, decernează diplome "Doctor Honoris Causa", "Meritul academic", premii și alte distincții, în domeniile sale de activitate;
  g) încheie parteneriate cu instituții publice și organizații profesionale din țară și din străinătate, cu unități de cercetare și învățământ, cu operatori economici privați și publici, pentru realizarea unor obiective comune;
  h) propune ministerelor și instituțiilor care gestionează managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare teme și proiecte de cercetare privind creșterea potențialului productiv, calitativ și cantitativ în agricultura românească, conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale;
  i) participă la evaluarea și monitorizarea proiectelor de cercetare științifică din domeniul său de activitate;
  j) colaborează în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior la pregătirea prin masterat și doctorat a studenților și specialiștilor, în domeniile sale de competență științifică;
  k) acordă asistență tehnică și consultanță de specialitate;
  l) organizează activități de editare de cărți, reviste și alte publicații;
  m) reprezintă cercetarea științifică din domeniile sale de activitate, în relațiile internaționale cu organisme similare;
  n) participă în comisii de specialitate la omologarea noilor produse folosite în agricultură și a creațiilor biologice din domeniile sale de activitate, a tehnologiilor de cultivare a plantelor, de creștere și exploatare a animalelor, de mecanizare a lucrărilor agricole și a biotehnologiilor;
  o) stabilește și declară speciile rare sau cele pe cale de dispariție;
  p) avizează, după caz, recoltarea și colectarea în scopuri comerciale a plantelor din flora spontană de pe suprafețe de teren proprietate publică și privată a statului, în vederea protejării speciilor rare sau pe cale de dispariție;
  q) avizează necesarul de fonduri pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale.
  r) abrogată;
  ----------
  Lit. r) a alin. (1) a art. 10 a fost abrogată de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.

  s) întocmește documentații pentru acorduri, avize și autorizații de mediu.
  ----------
  Lit. s) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (2) ASAS îndeplinește și alte atribuții, stabilite prin lege sau prin statut.


  Articolul 11
  (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale activității ASAS se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  ----------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^1) ASAS realizează venituri proprii din administrarea patrimoniului privat, iar destinația acestora este stabilită de prezidiul ASAS în conformitate cu obiectivele fundamentale ale acestei instituții. Evidențierea acestor venituri proprii se face în conturi distincte, purtătoare de dobânzi, deschise la bănci comerciale. Veniturile proprii realizate și neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (2) ASAS poate primi donații, sponsorizări și alte bunuri, cu aprobarea prezidiului ASAS.


  Articolul 12
  (1) Membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare rezidenți în țară primesc de la bugetul de stat, prin bugetul ASAS, o indemnizație lunară la nivelul unui salariu mediu brut lunar pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata indemnizațiilor se face de către ASAS.(2) Membrii ASAS care sunt și membri ai altor academii din țară optează, în termen de 30 de zile de la data la care au devenit membri ai altor academii, pentru o singura indemnizație academică.


  Articolul 13
  (1) În subordinea ASAS funcționează filiale teritoriale, care au în componența lor membri ai ASAS, cercetători științifici din unitățile de cercetare agricolă, cadre didactice și alți specialiști din domeniu.(2) Organizarea filialelor se face în conformitate cu statutul ASAS.


  Articolul 14

  ASAS poate organiza comitete naționale, comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, formate din membri ASAS și alți specialiști din domeniul științelor agricole, silvice, industriei alimentare, mediului, economiei agrare.


  Secţiunea a 2-a Conducerea ASAS

  Articolul 15

  Conducerea ASAS se exercită de adunarea generală, care este forul suprem de conducere, de prezidiul ASAS, de biroul prezidiului ASAS și de președinte.
  ----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 16
  (1) Adunarea generală a ASAS este formată din membri titulari, membri corespondenți și din membri de onoare.(2) Atribuțiile și organizarea adunării generale se stabilesc prin statutul ASAS.


  Articolul 17
  (1) Prezidiul ASAS este format din președinte, vicepreședinți, secretarul general al ASAS, președinții secțiilor științifice, președinții filialelor, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrul mediului și președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. Din prezidiu mai fac parte președintele Secției de științe agricole și silvice a Academiei Române, președintele ASAS din mandatul anterior, rectorii universităților de științe agricole și medicină veterinară și un reprezentant al organizațiilor profesionale ale producătorilor și procesatorilor din agricultură și silvicultură.(2) Președintele ASAS, vicepreședinții, secretarul general și, prin rotație, un președinte de secție, potrivit statutului, alcătuiesc biroul prezidiului care asigură conducerea operativă a ASAS.(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea prezidiului ASAS și ale biroului acestuia se stabilesc prin statutul ASAS.


  Articolul 18
  (1) Președintele ASAS, vicepreședinții și secretarul general se aleg de către adunarea generală pentru un mandat de 4 ani și pot fi realeși, consecutiv, o singură dată.(2) Președintele reprezintă ASAS în relațiile cu autoritățile publice, cu organisme și organizații, cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.(3) Președintele ASAS conduce întreaga activitate a acesteia pe baza hotărârilor adunării generale și ale prezidiului ASAS. În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.(4) Președintele ASAS emite decizii pentru constituirea comisiilor de atestare și promovare în grade profesionale de cercetător științific I și cercetător științific II, decizii privind componența consiliilor de administrație ale unităților de cercetare-dezvoltare, conform legii, și avizează propuneri cu privire la asocierea unităților de cercetare-dezvoltare cu alte unități, instituții și operatori economici în vederea realizării de proiecte și lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desființarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare agricolă și altele asemenea.
  ----------
  Alin. (4) a art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 122 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care modifică pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.
  (4^1) Președintele ASAS aprobă, cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru domeniul agricol, regulamentul specific privind organizarea concursului pentru obținerea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I și II în unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare subordonate sau aflate în coordonarea ASAS.
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (4^2) Rezultatele concursului organizat pentru obținerea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I și II în unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare subordonate sau aflate în coordonarea ASAS se transmit Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru validare.
  ----------
  Alin. (4^2) al art. 18 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (5) Președintele ASAS este ordonator secundar de credite.(6) Funcția de președinte este asimilată funcției de demnitate publică și este retribuită la nivelul funcției de secretar de stat, iar funcțiile de vicepreședinți și secretar general sunt asimilate și retribuite corespunzător funcției de subsecretar de stat.


  Articolul 19

  Secretarul general îndeplinește atribuțiile stabilite prin statutul ASAS, precum și alte atribuții încredințate de președinte, de prezidiu sau de biroul prezidiului.


  Articolul 20

  Mandatele președintelui, vicepreședinților și secretarului general al ASAS încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleși sau prin hotărâre a adunării generale a ASAS, dacă aceștia sunt în imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile, ori prin demisie.


  Secţiunea a 3-a Aparatul de lucru al ASAS

  Articolul 21
  (1) ASAS are un aparat de lucru propriu.(2) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale ASAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Atribuțiile și răspunderile personalului din aparatul propriu al ASAS se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat de prezidiul ASAS.


  Articolul 22
  (1) Statul de funcții al aparatului de lucru al ASAS se aprobă de președintele ASAS, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Personalul necesar desfășurării activității ASAS este numit sau angajat, după caz, de președintele ASAS, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.


  Articolul 23

  Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al ASAS se face potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.


  Articolul 24

  Prin hotărâre a Guvernului se aprobă numărul maxim de autovehicule ale ASAS, aferente parcului auto propriu, precum și al unităților subordonate.


  Capitolul III Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare

  Articolul 25

  Sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 26, potrivit prezentei legi.
  ----------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.


  Articolul 26
  (1) Sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol se compune din următoarele unități și instituții de drept public și instituții de drept privat:
  a) ASAS, instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia: institute naționale, institute de cercetare-dezvoltare agricolă, stațiuni de cercetare-dezvoltare, baze experimentale, centre de excelență, centre de cercetări și laboratoare;
  b) instituțiile de învățământ superior din domeniul agricol și structuri de cercetare ale acestora;
  c) institutele naționale și institutele de cercetare-dezvoltare agricolă, stațiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de excelență, centrele de cercetări și laboratoarele acestora;
  d) societățile comerciale și alte unități de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condițiile de competență și eligibilitate stabilite de lege.
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 26 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (3) Dreptul de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane juridice și fizice, potrivit prezentei legi.(4) Consorțiile de cercetare-dezvoltare sunt constituite prin libera asociere dintre instituțiile de cercetare agricolă și instituțiile de învățământ superior, stațiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de studii europene, centrele de excelență și centrele de cercetare organizate ca instituții de drept public în țară și în străinătate.


  Articolul 27

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, responsabil cu politicile de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuții privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol:
  a) stabilește obiectivele de interes prioritar pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în concordanță cu programul Guvernului, fundamentează strategiile și politicile de dezvoltare a producției agricole, silviculturii și industriei alimentare, pe care le finanțează din bugetul propriu, prin bugetul ASAS;
  b) abrogată.
  ----------
  Lit. b) a art. 27 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.

  c) asigură prin alocare directă din bugetul de stat, prin bugetul ASAS, fondurile necesare pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale;
  d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare și rezultatele obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul propriu.
  e) aprobă și finanțează planul sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală, care conține programe și proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educației Naționale.
  ----------
  Lit. e) a art. 27 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 122 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care modifică pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.


  Articolul 28
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, cu finanțare din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.
  ----------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2, instituții de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, care nu sunt organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, se pot organiza ca institute naționale de cercetare-dezvoltare după obținerea certificării prin clasificare la nivelurile A+, A sau A-.
  ----------
  Alin. (2) a art. 28 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.
  (3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca instituții de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS.(4) Stațiunile și centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate ca baze experimentale, fără personalitate juridică, ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil.
  ----------
  Alin. (4) a art. 28 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.
  (5) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau și se integrează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, al Academiei Române și al Academiei Oamenilor de Știință din România, după caz.
  ----------
  Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (6) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează, prin fuziune, ca instituții de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.(7) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 trec în subordinea Agenției Domeniilor Statului și se reorganizează ca societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat sau se desființează, după caz. Acțiunile societăților comerciale rezultate din reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se preiau de Agenția Domeniilor Statului. Patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare care se desființează, format din bunuri mobile și imobile proprietate publică și privată a statului, se preia de Agenția Domeniilor Statului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (7) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (8) Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, pentru anexele nr. 1-3, 5 și 6, și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pentru anexa nr. 4.(9) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. București, Societatea Comercială «Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură» - S.A. București, Societatea Națională «Institutul Pasteur» - S.A. București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție, Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - I.C.P.A. București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - «ISPIF» București sunt în coordonarea științifică a ASAS.
  ----------
  Alin. (9) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 29

  La propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin hotărâre a Guvernului, se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare Avicolă «Moara Domnească», în structura Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.
  ----------
  Art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 30

  La propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin hotărâre a Guvernului, se înființează Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare, în structura Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.
  ----------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 31
  (1) Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public, identificate prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare, bunuri din domeniul privat al statului, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii, fiind destinate exclusiv activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic vegetal și animal.
  ----------
  Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (2) Suprafețele de teren cu destinație agricolă prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri aparținând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării și multiplicării materialului biologic, cu excepția terenurilor retrocedate potrivit legii, iar construcțiile deținute de unitățile de cercetare-dezvoltare sunt bunuri aparținând domeniului public sau privat al statului și bunuri proprii, după caz, și se dau în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public care le dețin în prezent și care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în agricultură, pe toată durata existenței unităților, cu condiția păstrării obiectului de activitate.
  ----------
  Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (3) Terenurile date în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrarea unităților de cercetare-dezvoltare din agricultură și silvicultură decât prin lege, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3).
  ----------
  Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "unități de cercetare-dezvoltare de drept public" cu "unități de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică".
  (4) Terenurile și clădirile aflate în administrarea/proprietatea unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare și în proprietatea ASAS se înscriu în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate imobiliară, după caz, cu scutirea de la plata taxelor pentru aceste servicii.(5) Terenurile date în administrarea instituțiilor publice, destinate activității de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele la prezenta lege, nu pot face obiectul niciunei compensări ca rezultat al solicitărilor de reconstituire a dreptului de proprietate, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3).(6) Abrogat.
  ----------
  Alin. (6) al art. 31 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (7) Terenurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcțiilor proprietate privată a statului, cele aferente construcțiilor valorificate în baza Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aferente construcțiilor proprietatea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de drept public și de utilitate publică de cercetare-dezvoltare, conform anexelor nr. 7, 7.1-7.19.
  ----------
  Alin. (7) al art. 31 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (8) Construcțiile din domeniul public al statului rămase, ca efect al aplicării legilor proprietății, pe terenurile retrocedate persoanelor îndreptățite trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare.
  ----------
  Alin. (8) al art. 31 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (9) Construcțiile din domeniul public al statului și terenurile curți - construcții rămase izolate între proprietăți private trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare.
  ----------
  Alin. (9) al art. 31 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 32
  (1) Obiectivele activității unităților de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică și inovarea; producerea, multiplicarea și comercializarea de semințe, material săditor, animale de rasă și alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării; instruirea profesională; servicii de consultanță și expertiză; editarea de publicații; relații științifice internaționale; relații de cooperare și de comerț interior și exterior; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităților de cercetare-dezvoltare, inclusiv activități de cooperare sau de asociere cu alte instituții, organizații și operatori economici din țară și din străinătate.(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare pot să își dezvolte rețele de extensie a rezultatelor cercetării și de verificare a unor tehnologii.


  Articolul 33

  Abrogat.
  ----------
  Art. 33 a fost abrogat de pct. 6 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.


  Articolul 34

  Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituții de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și se supun următoarelor reglementări:
  a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al ASAS, președintele consiliului științific, directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație, și specialiști în domeniu din cadrul unității. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 membri la institute și stațiuni și de 9 membri la institutele naționale. Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin decizie a președintelui ASAS. Pentru activitatea desfășurată, în calitate de membri ai consiliului de administrație, aceștia pot beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele ASAS, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile. Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal ori soțul/soția, copiii sau rudele până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în același timp acționari sau asociați la societățile comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care unitatea se află în relații comerciale directe. Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație ale instituțiilor publice sau să participe la societăți comerciale cu care unitatea întreține relații economice;
  ----------
  Lit. a) a art. 34 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.

  b) regulamentul de organizare și funcționare a consiliului științific se aprobă de consiliul de administrație;
  c) directorul general sau directorul, după caz, este numit prin decizie a președintelui ASAS, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii, și asigură conducerea executivă a unității de cercetare-dezvoltare.
  ----------
  Lit. b) a art. 34 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.

  d) regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a unităților subordonate se aprobă prin decizie a președintelui ASAS, la propunerea consiliului de administrație;
  e) bugetul de venituri și cheltuieli al activității proprii a ASAS, precum și cel al unităților subordonate ASAS se aprobă de președintele ASAS, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului ASAS;
  f) situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al unității de cercetare-dezvoltare și se depun la ASAS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul IV Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare

  Articolul 35

  Finanțarea activităților unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea ASAS se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din:
  ----------
  Partea introductivă a art. 35 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  a) contracte de finanțare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare și acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare-inovare, finanțate în sistem competițional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
  ----------
  Lit. a) a art. 35 a fost modificată de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.

  b) contracte pentru programe și proiecte sectoriale proprii, finanțate de ASAS;
  ----------
  Lit. b) a art. 35 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.

  c) proiecte de interes național strategic de lungă durată;
  d) contracte de finanțare a proiectelor și programelor internaționale;
  e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale;
  f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, operatori economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
  g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă și a oricăror alte produse realizate;
  h) redevențe asupra soiurilor și a hibrizilor de plante și a raselor de animale, precum și asupra altor creații originale;
  i) vânzări de licențe de soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode;
  j) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, chirii, prestări de servicii, analize și altele asemenea;
  k) contracte de parteneriat public-privat, precum și diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
  l) alte venituri, potrivit legii.


  Articolul 36
  (1) Veniturile salariale ale personalului din cercetarea științifică agricolă și ale personalului aferent acestei activități se asigură de la bugetul de stat și din venituri proprii.(2) Personalul ASAS și al unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare subordonate ASAS beneficiază de salariul de bază și de alte drepturi de personal, potrivit legii.(3) Finanțarea de la bugetul de stat a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din subordinea ASAS, prevăzută la art. 35, nu este condiționată de reorganizarea acestora prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 37

  Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază își au sediul și la care au deschise conturile de disponibilități.
  ----------
  Art. 37 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "unități de cercetare-dezvoltare de drept public" cu "unități de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică".


  Articolul 38
  (1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică pot deschide conturi escrow, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, la o bancă agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilități încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți.(2) Operațiunile de încasări și plăți în valută se pot efectua prin conturi deschise la bănci comerciale selectate de către unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică.
  ----------
  Art. 38 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "unități de cercetare-dezvoltare de drept public" cu "unități de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică".


  Articolul 39
  (1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor științifice și tehnologice, cu avizul ASAS, conform prevederilor legale și normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării.(2) Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare se pot asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, cu avizul ASAS.


  Articolul 40

  Evaluarea și regularizarea, transpunerea și reflectarea în evidența contabilă a elementelor patrimoniale ale unităților de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca instituții de drept public, se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.


  Capitolul V Resursele umane

  Articolul 41
  (1) Personalul contractual al unităților de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără concurs.(2) Ocuparea funcțiilor de director general sau director, după caz, la unitățile și instituțiile de drept public de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare. La concursul pentru ocuparea funcției de director pot candida absolvenți cu studii superioare, cu sau fără grad științific, cu experiență managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Din comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director general face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și al ASAS.(4) Drepturile și obligațiile directorilor generali/directorilor unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică se stabilesc prin contract de management, încheiat cu ASAS, care constituie anexă la contractul individual de muncă.
  ----------
  Alin. (4) al art. 41 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (5) Persoanele care ocupă funcții de director sau de director general la unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare din subordinea ASAS au funcția de bază la aceste unități.
  ----------
  Alin. (5) al art. 41 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 42

  Pentru integrarea cercetării științifice și a învățământului universitar, precum și pentru asigurarea instruirii practice a studenților, unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și universitățile de profil pot asigura, pe bază de protocol, integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare și a personalului de cercetare în activitatea didactică și de cercetare științifică.


  Articolul 43

  Pentru activități cu caracter sezonier, unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.


  Articolul 44
  (1) Absolvenții de învățământ superior și mediu care se încadrează în unitățile de cercetare-dezvoltare beneficiază de o primă de instalare de până la 5 salarii medii pe economie, care se suportă din venituri proprii. Beneficiarii primelor de instalare au obligația de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării termenului minim din contractul individual de muncă, beneficiarii primelor sunt obligați la restituirea întregii sume primite.(2) Personalul cu studii superioare care își desfășoară activitatea în cadrul unităților și instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare agricolă poate primi în folosință, pe durata contractului individual de muncă, până la 1.000 m² de teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unități.
  ----------
  Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Capitolul VI Parteneriatul public-privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare-dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic

  Articolul 45
  (1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și instituțiile de învățământ agricol și silvic își pot realiza obiectivele de investiții specifice și valorificarea rezultatelor cercetării acestora, în condițiile reglementate de Codul comercial cu privire la asocierea în participațiune și de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe terenurile pe care le au în administrare, potrivit legii.(2) Asocierea în participațiune se realizează între unitatea și instituția de cercetare-dezvoltare sau instituția de învățământ și companii naționale, societăți comerciale, societăți agricole, asociații profesionale sau grupuri de producători agricoli, din țară sau străinătate.(3) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol și silvic pentru realizarea de lucrări de investiții, în condițiile alin. (1), este scutită de taxe și impozite.


  Articolul 46
  (1) Terenurile aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și cele aflate în administrarea instituțiilor de învățământ superior de stat rămân în continuare în administrarea acestora și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrare decât prin lege, cu excepția terenurilor retrocedate potrivit legii.
  ----------
  Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (2) Terenurile care fac obiectul retrocedărilor pot constitui obiect al unor parteneriate public-private, dacă acestea rămân în perimetrul unităților de cercetare-dezvoltare sau de învățământ.


  Articolul 47

  Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și cele din învățământul agricol și silvic pot dezvolta parteneriate cu operatorii economici interni și externi, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  ----------
  Art. 47 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 48
  (1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare pot înființa societăți comerciale pe acțiuni pentru multiplicarea creațiilor biologice vegetale și animale, precum și pentru introducerea de noi tehnologii, în vederea transferului rezultatelor științifice către partenerii privați.(2) Patrimoniul noii societății comerciale se constituie dintr-o parte a patrimoniului public și/sau privat al statului, care se închiriază pe durata existenței societății comerciale, din patrimoniul propriu al unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din agricultură, alcătuit din valoarea creațiilor genetice și tehnologice, terenuri, construcții și alte bunuri proprii obținute conform legii, precum și din aportul de capital al operatorilor economici, persoane fizice și juridice. Unitățile și institutele de cercetare-dezvoltare dețin cel puțin 51% din capitalul societății comerciale nou-înființate.
  ----------
  Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 49

  Drepturile și obligațiile unităților de cercetare-dezvoltare, precum și ale societăților comerciale care se reorganizează în condițiile prezentei legi trec asupra instituțiilor nou-înființate.


  Articolul 50

  Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare beneficiază de plăți compensatorii, potrivit legii.


  Articolul 51

  Documentațiile și informațiile științifice, precum și materialul biologic de cercetare vegetală și animală acumulate de unitățile de cercetare-dezvoltare până la data privatizării sau desființării lor se preiau fără plată de instituțiile de cercetare-dezvoltare desemnate de ASAS.
  ----------
  Art. 51 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 52

  Abrogat.
  ----------
  Art. 52 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 53
  (1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol sunt evaluate și clasificate în vederea certificării, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.
  (3) Abrogat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.
  (4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.
  (5) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, în condițiile legii.
  ----------
  Alin. (5) al art. 53 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.
  (6) Patrimoniul de cercetare al unităților prevăzute la alin. (5) se transferă potrivit prevederilor art. 51, iar terenurile agricole sunt preluate de Agenția Domeniilor Statului.


  Articolul 54
  (1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1) al art. 54 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^1) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^2) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa.
  --------
  Alin. (1^2) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^3) Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa București se înființează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Societății Comerciale «Sericarom» - SA.
  ----------
  Alin. (1^3) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^4) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.
  ----------
  Alin. (1^4) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^5) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului «Mircea Moțoc» Perieni se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni.
  ----------
  Alin. (1^5) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^6) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet.
  ----------
  Alin. (1^6) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^7) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc.
  ----------
  Alin. (1^7) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^8) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești se reorganizează ca institut național, în subordinea ASAS, prin desființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești.
  ----------
  Alin. (1^8) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava «Mihai Cristea», ca instituție de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, prin divizarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.
  ----------
  Alin. (1^9) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^10) Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București se reorganizează ca instituție de drept public și de utilitate publică, în subordinea ASAS, prin desființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București.
  ----------
  Alin. (1^10) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (1^11) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare și Producție Pomicolă Voinești.
  ----------
  Alin. (1^11) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (2) Se transmite suprafața de teren de 310,33 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Sibiu în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu.(3) Se transmit suprafața de teren de 58,35 ha și construcțiile aferente, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești - Mărăcineni în administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești.
  ----------
  Alin. (3) al art. 54 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (4) Se transmite suprafața de teren de 0,27 ha, aflată în domeniul public al statului și în exploatarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc, în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Harghita.
  ----------
  Alin. (4) al art. 54 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.


  Articolul 55
  (1) Agenția Domeniilor Statului are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie protocoale de predare-preluare a suprafețelor de teren cu unitățile de cercetare-dezvoltare nereorganizate ca instituții publice conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, și pentru completarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-3 dacă acestea au fost diminuate.
  ----------
  Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 45 din 20 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011.
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 55 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (3) Abrogat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 55 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 55 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (5) Este interzisă trecerea terenurilor aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, indispensabile cercetării, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, prin hotărâre a comisiei locale, a comisiei județene, respectiv a Comisiei de fond funciar a municipiului București.


  Articolul 56
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 8 alin. (3).(2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 56 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.
  (3) Nerespectarea termenelor prevăzute în prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, civilă și penală, după caz, a persoanelor vinovate.


  Articolul 57

  Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 fac parte integrantă din prezenta lege.
  ----------
  Art. 57 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 20 martie 2009.
  Nr. 45.

  Anexa nr. 1

  Institutele naționale de cercetare-dezvoltare ce
  funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole
  și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"

  Nr.
  crt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Denumirea unității de cercetare-dezvoltare
  care se reorganizează
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Sediul

  Suprafața minimă
  de teren,
  indispensabilă
  activității de
  cercetare-dezvol-
  tare-inovare și
  multiplicării
  materialului
  biologic,
  aparținând
  domeniului public
  al statului, aflată
  în administrarea
  unității sau în
  proprietatea ASAS
  - ha -

  Localitatea
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Județul
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  1.
   

  Institutul Național de
  Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

   
  Fundulea

   
  Călărași

   
  1.844,6457

  2.
   
   

  Institutul Național de
  Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii
  în Horticultura -Ștefănești

   
   
  Ștefănești

   
   
  Argeș

   
   
  423,39

  3.
   
   

  Institutul Național de
  Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie -
  Balotești

   
   
  Balotești

   
   
  Ilfov

   
   
  259,54

  4.
   
   

  Institutul Național de
  Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și
  Sfeclă de Zahăr -Brașov

   
   
  Brașov

   
   
  Brașov

   
   
  883,92

  Total

  3.411,4957


  Anexa nr. 1.1

  Datele de identificare a suprafețelor minime de teren,
  din domeniul public al statului, aflate în administrarea
  Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea,
  județul Călărași, indispensabile activității de
  cercetare - dezvoltare - inovare și multiplicării materialului biologic

  Locul unde este
  situat terenul
   
   

  Caracteristicile tehnice ale terenului

  Tarlaua
   

  Parcela
   

  Categoria de
  folosință

  Suprafața
  - ha -

  Oraș Fundulea
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Oraș Fundulea
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Oraș Fundulea
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  112

  3

  arabil

  1,1478

  112

  5

  arabil

  1,1580

  112

  8

  arabil

  1,3771

  112

  10

  arabil

  1,2128

  112

  12

  arabil

  0,8522

  122

  120

  arabil

  2,5096

  139/2

  142

  arabil

  30,2226

  139/2

  144

  arabil

  3,0963

  139/2

  146

  arabil

  47,7803

  140

  149

  arabil

  88,3072

  141

  152

  arabil

  15,9296

  141

  154

  arabil

  40,4166

  141

  155

  arabil

  14,2723

  141

  156

  arabil

  12,9073

  142

  160/1

  arabil

  19,9317

  142

  160/3

  arabil

  10,5047

  143

  162/2

  arabil

  4,6018

  143

  162/8

  arabil

  12,5288

  143

  163

  arabil

  0,9479

  143

  163/3

  arabil

  1,3147

  143/1

  164

  arabil

  6,7845

  143/2

  166

  arabil

  5,0471

  143/2

  168

  arabil

  5,7797

  143/2

  171

  arabil

  4,0179

  143/2

  172

  arabil

  9,2425

  144

  174

  arabil

  7,9905

  145

  175

  arabil

  4,6769

  145

  177

  arabil

  3,6831

  145

  179

  arabil

  2,5469

  145

  182

  arabil

  2,0766

  145

  184

  arabil

  2,0464

  145

  185

  arabil

  1,3332

  145

  185/1

  arabil

  2,6044

  145

  190/1

  arabil

  9,4700

  145

  190/2

  arabil

  5,7110

  145

  190/3

  arabil

  1,1602

  145

  192

  arabil

  1,0500

  145

  194

  arabil

  6,0121

  145

  196

  arabil

  10,1549

  145

  199

  arabil

  7,2159

  146

  202

  arabil

  5,4552

  146

  204

  arabil

  4,8023

  146

  207

  arabil

  6,1930

  146

  209

  arabil

  0,6915

  146

  211

  arabil

  1,9842

  146

  213

  arabil

  1,0602

  146

  215

  arabil

  3,7827

  146

  219

  arabil

  11,6585

  146

  223

  arabil

  14,0998

  154/1

  301

  arabil

  14,5760

  154/2

  304

  arabil

  9,0796

  154/3

  308

  arabil

  12,6123

  154/4

  310

  arabil

  3,1243

  154/5

  311/1

  arabil

  8,7534

  154/5

  311/2

  arabil

  4,4723

  154/5

  317

  arabil

  44,1273

  154/5

  317/1

  arabil

  19,3508

  155/4

  318

  arabil

  7,0455

  155/2

  320

  arabil

  14,6810

  155/3

  321

  arabil

  9,7238

  155/4

  322

  arabil

  3,5930

  155/5

  324

  arabil

  29,6045

  155/5

  329

  arabil

  2,5337

  155/5

  330

  arabil

  2,2794

  155/6

  332

  arabil

  15,8587

  155/7

  334

  arabil

  15,7472

  155/8

  337

  arabil

  29,4307

  155/8

  337/3

  arabil

  10,3070

  155/9

  339

  arabil

  16,1262

  155/10

  342

  arabil

  16,0705

  155/11

  354

  arabil

  0,6166

  155/11

  354/1

  arabil

  12,0889

  155/11

  355

  arabil

  1,7060

  155/11

  356

  arabil

  1,5107

  155/12

  357

  arabil

  17,5383

  155/13

  360

  arabil

  10,6786

  155/14

  362

  arabil

  10,2194

  155/15

  363

  arabil

  35,8411

  155/16

  364

  arabil

  12,8453

  155/17

  366

  arabil

  10,4102

  155/18

  368

  arabil

  7,8736

  155/19

  370

  arabil

  1,9785

  155/20

  372

  arabil

  5,9153

  165/6

  564/1

  arabil

  2,5347

  169

  557

  arabil

  68,5430

  169/1

  551

  arabil

  49,9853

  170

  562

  arabil

  54,8929

  170/1

  564

  arabil

  73,5522

  171

  567

  arabil

  40,7282

  171/1

  569

  arabil

  31,6650

  173/1

  576

  arabil

  61,8988

  174

  578

  arabil

  60,2282

  185

  606

  arabil

  1,4968

  164/1

  44/1

  arabil

  3,6633

  56

  336

  arabil

  25,00

  Spațiu de
  izolare
  aflat în
  pădurile
  Lizica,
  Tămădu-
  ianca și
  Odaia
  Manciului

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
  arabil

   
   
   
   
   
   
   
   
  54,5840

  Total

  arabil

  1.406,4426

  Comuna Chirnogi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  467

  3428

  arabil

  25,3900

  468

  3447

  arabil

  15,3335

  469

  3451

  arabil

  4,9763

  470

  3459

  arabil

  7,5645

  471

  3581

  arabil

  80,7529

  472

  3586

  arabil

  6,8398

  473

  3588-3590

  arabil

  4,6656

  474

  3752

  arabil

  22,9312

  475

  3810

  arabil

  54,8231

  476

  3861

  arabil

  39,9499

  477

  3870

  arabil

  6,0444

  479

  3975

  arabil

  12,1658

  Total

  arabil

  281,4370

  TOTAL

  ARABIL

  1.687,8796

  Oraș Fundulea
   
   

  112

  19/1

  pășune

  1,2279

  124

  85/3

  pășune

  0,0715

  Total

  pășune

  1,2994

  TOTAL

  AGRICOL

  1.689,1790

  Comuna Chirnogi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comuna Chirnogi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comuna Chirnogi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comuna Chirnogi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  467

  3429

  canal, diguleț

  0,2226

  469

  3460

  canal, diguleț

  0,1849

  471

  3485

  canal, diguleț

  0,0514

  471

  3504/1

  canal, diguleț

  0,4334

  471

  3504/2

  canal, diguleț

  0,7592

  471

  3528

  canal, diguleț

  0,0441

  471

  3528/1

  canal, diguleț

  0,2429

  471

  3528/2

  canal, diguleț

  0,2388

  471

  3751

  canal, diguleț

  0,3608

  472

  3587/1

  canal, diguleț

  0,5514

  472

  3587/2

  canal, diguleț

  0,0379

  472

  3465/1

  canal, diguleț

  0,2649

  472

  3465/2

  canal, diguleț

  0,2909

  474

  3625

  canal, diguleț

  0,7240

  474

  3600/1

  canal, diguleț

  0,4726

  474

  3600/2

  canal, diguleț

  0,4718

  474

  3651

  canal, diguleț

  0,5987

  474

  3650/1

  canal, diguleț

  0,0288

  474

  3671

  canal, diguleț

  0,3515

  474

  3697

  canal, diguleț

  0,3354

  474

  3708

  canal, diguleț

  0,2365

  474

  3708/1

  canal, diguleț

  0,2731

  474

  3726

  canal, diguleț

  0,3219

  474

  3736

  canal, diguleț

  0,2451

  474

  3911

  canal, diguleț

  1,2252

  475

  3757

  canal, diguleț

  2,1310

  475

  3757/1

  canal, diguleț

  1,1278

  475

  3778

  canal, diguleț

  0,0601

  478

  3912

  canal, diguleț

  0,7300

  478

  3931

  canal, diguleț

  0,5429

  478

  3931/1

  canal, diguleț

  0,5103

  478

  3950

  canal, diguleț

  0,6841

  478

  3950/1

  canal, diguleț

  0,5587

  478

  3909

  canal, diguleț

  0,3558

  479

  3970

  canal, diguleț

  0,0720

  479

  3898

  canal, diguleț

  1,1536

  479

  3898/1

  canal, diguleț

  0,5551

  467

  3402/1

  canal, diguleț

  0,1788

  467

  3403

  canal, diguleț

  0,0548

  467

  3406

  canal, diguleț

  0,0346

  467

  3408

  canal, diguleț

  0,1425

  467

  3409

  canal, diguleț

  0,0266

  467

  3411

  canal, diguleț

  0,0758

  467

  3412

  canal, diguleț

  0,0717

  467

  3414

  canal, diguleț

  0,0367

  467

  3418

  canal, diguleț

  0,0396

  467

  3419

  canal, diguleț

  0,0428

  467

  3421

  canal, diguleț

  0,0783

  467

  3423

  canal, diguleț

  0,0613

  467

  3424/1

  canal, diguleț

  0,0511

  467

  3426

  canal, diguleț

  0,0533

  467

  3428/1

  canal, diguleț

  0,1124

  467

  3428/4

  canal, diguleț

  0,0022

  467

  3428/5

  canal, diguleț

  0,0200

  467

  3428/7

  canal, diguleț

  0,1330

  467

  3430

  canal, diguleț

  0,3364

  468

  3432

  canal, diguleț

  0,3535

  468

  3432/1

  canal, diguleț

  0,1480

  468

  3434

  canal, diguleț

  0,0963

  468

  3436

  canal, diguleț

  0,0528

  468

  3437/1

  canal, diguleț

  0,3009

  468

  3438

  canal, diguleț

  0,0479

  468

  3440

  canal, diguleț

  0,0514

  468

  3440/3

  canal, diguleț

  0,0306

  468

  3442/1

  canal, diguleț

  0,0402

  468

  3445

  canal, diguleț

  0,0172

  468

  3446/1

  canal, diguleț

  0,2051

  468

  3446/2

  canal, diguleț

  0,0255

  468

  3446/3

  canal, diguleț

  0,0766

  468

  3447/1

  canal, diguleț

  0,0414

  468

  3447/2

  canal, diguleț

  0,0597

  469

  3449/1

  canal, diguleț

  0,0431

  469

  3449/2

  canal, diguleț

  0,1858

  469

  3450

  canal, diguleț

  0,0586

  469

  3451/1

  canal, diguleț

  0,1078

  469

  3451/2

  canal, diguleț

  0,0677

  470

  3453/1

  canal, diguleț

  0,0608

  470

  3454

  canal, diguleț

  0,0423

  470

  3456

  canal, diguleț

  0,0408

  470

  3458

  canal, diguleț

  0,0200

  471

  3463

  canal, diguleț

  0,0552

  471

  3466

  canal, diguleț

  0,0568

  471

  3467/1

  canal, diguleț

  0,0614

  471

  3470

  canal, diguleț

  0,0792

  471

  3472

  canal, diguleț

  0,0682

  471

  3474

  canal, diguleț

  0,0600

  471

  3476

  canal, diguleț

  0,0955

  471

  3477

  canal, diguleț

  0,0418

  471

  3479

  canal, diguleț

  0,0670

  471

  3481

  canal, diguleț

  0,0659

  471

  3483

  canal, diguleț

  0,0525

  471

  3487

  canal, diguleț

  0,0324

  471

  3489

  canal, diguleț

  0,0324

  471

  3491

  canal, diguleț

  0,0261

  471

  3493

  canal, diguleț

  0,0363

  471

  3495

  canal, diguleț

  0,0273

  471

  3496/1

  canal, diguleț

  0,0433

  471

  3496/3

  canal, diguleț

  0,0816

  471

  3497

  canal, diguleț

  0,0278

  471

  3499

  canal, diguleț

  0,0317

  471

  3501

  canal, diguleț

  0,0290

  471

  3503

  canal, diguleț

  0,0496

  471

  3506/1

  canal, diguleț

  0,0625

  471

  3507

  canal, diguleț

  0,0554

  471

  3509

  canal, diguleț

  0,0486

  471

  3511

  canal, diguleț

  0,0493

  471

  3513

  canal, diguleț

  0,0500

  471

  3516

  canal, diguleț

  0,1120

  471

  3518

  canal, diguleț

  0,0449

  471

  3519

  canal, diguleț

  0,0396

  471

  3521

  canal, diguleț

  0,0474

  471

  3522

  canal, diguleț

  0,0435

  471

  3524

  canal, diguleț

  0,0436

  471

  3526/1

  canal, diguleț

  0,0438

  471

  3530

  canal, diguleț

  0,0445

  471

  3533

  canal, diguleț

  0,0472

  471

  3535

  canal, diguleț

  0,0475

  471

  3537

  canal, diguleț

  0,0476

  471

  3539

  canal, diguleț

  0,0477

  471

  3541

  canal, diguleț

  0,0477

  471

  3543

  canal, diguleț

  0,0549

  471

  3570

  canal, diguleț

  0,2682

  471

  3570/1

  canal, diguleț

  0,3606

  472

  3583

  canal, diguleț

  0,0711

  472

  3585

  canal, diguleț

  0,0499

  474

  3607

  canal, diguleț

  0,0387

  474

  3609

  canal, diguleț

  0,0334

  474

  3611

  canal, diguleț

  0,0314

  474

  3613

  canal, diguleț

  0,0289

  474

  3615

  canal, diguleț

  0,0425

  474

  3617

  canal, diguleț

  0,0516

  474

  3619

  canal, diguleț

  0,0452

  474

  3621

  canal, diguleț

  0,0341

  474

  3623

  canal, diguleț

  0,0290

  474

  3626

  canal, diguleț

  0,5922

  474

  3627

  canal, diguleț

  0,0380

  474

  3629

  canal, diguleț

  0,0535

  474

  3631

  canal, diguleț

  0,0580

  474

  3633

  canal, diguleț

  0,0675

  474

  3635

  canal, diguleț

  0,0535

  474

  3637

  canal, diguleț

  0,0565

  474

  3696

  canal, diguleț

  0,0587

  474

  3640/1

  canal, diguleț

  0,0369

  474

  3641/1

  canal, diguleț

  0,0501

  474

  3642/1

  canal, diguleț

  0,0454

  474

  3643

  canal, diguleț

  0,8249

  474

  3645

  canal, diguleț

  0,5290

  474

  3645/1

  canal, diguleț

  0,8918

  474

  3646/1

  canal, diguleț

  0,0585

  474

  3647/1

  canal, diguleț

  0,0446

  474

  3647/2

  canal, diguleț

  0,4296

  474

  3648/1

  canal, diguleț

  0,0542

  474

  3649/1

  canal, diguleț

  0,0533

  474

  3652/1

  canal, diguleț

  0,0444

  474

  3654

  canal, diguleț

  0,0333

  474

  3656

  canal, diguleț

  0,0412

  474

  3658

  canal, diguleț

  0,0325

  474

  3660

  canal, diguleț

  0,0385

  474

  3662

  canal, diguleț

  0,0472

  474

  3664

  canal, diguleț

  0,0347

  474

  3666

  canal, diguleț

  0,0434

  474

  3668

  canal, diguleț

  0,0393

  474

  3672

  canal, diguleț

  0,3287

  474

  3674

  canal, diguleț

  0,0315

  474

  3675

  canal, diguleț

  0,0392

  474

  3677

  canal, diguleț

  0,0408

  474

  3679

  canal, diguleț

  0,0317

  474

  3681

  canal, diguleț

  0,0488

  474

  3683

  canal, diguleț

  0,0418

  474

  3685

  canal, diguleț

  0,0886

  474

  3687

  canal, diguleț

  0,0762

  474

  3689

  canal, diguleț

  0,0487

  474

  3691/1

  canal, diguleț

  0,0191

  474

  3692

  canal, diguleț

  0,4089

  474

  3694

  canal, diguleț

  0,0379

  474

  3696

  canal, diguleț

  0,0362

  474

  3699

  canal, diguleț

  0,0332

  474

  3701

  canal, diguleț

  0,0350

  474

  3703

  canal, diguleț

  0,0388

  474

  3705

  canal, diguleț

  0,0394

  474

  3707

  canal, diguleț

  0,0369

  474

  3711/1

  canal, diguleț

  0,0250

  474

  3712

  canal, diguleț

  0,0498

  474

  3714

  canal, diguleț

  0,0498

  474

  3716

  canal, diguleț

  0,0317

  474

  3718

  canal, diguleț

  0,0367

  474

  3720

  canal, diguleț

  0,0462

  474

  3722

  canal, diguleț

  0,0421

  474

  3723/1

  canal, diguleț

  0,0227

  474

  3724

  canal, diguleț

  0,3589

  474

  3728

  canal, diguleț

  0,0237

  474

  3730

  canal, diguleț

  0,0311

  474

  3732

  canal, diguleț

  0,0270

  474

  3734

  canal, diguleț

  0,0354

  474

  3737/1

  canal, diguleț

  0,1240

  474

  3738

  canal, diguleț

  0,0659

  474

  3740

  canal, diguleț

  0,0497

  474

  3742

  canal, diguleț

  0,0379

  474

  3745

  canal, diguleț

  0,0361

  474

  3747

  canal, diguleț

  0,0288

  474

  3749

  canal, diguleț

  0,0261

  474

  3752

  canal, diguleț

  0,5810

  475

  3762

  canal, diguleț

  0,0604

  475

  3764

  canal, diguleț

  0,0603

  475

  3766

  canal, diguleț

  0,0603

  475

  3768

  canal, diguleț

  0,0603

  475

  3770

  canal, diguleț

  0,0643

  475

  3772

  canal, diguleț

  0,0628

  475

  3774

  canal, diguleț

  0,0600

  475

  3776

  canal, diguleț

  0,0601

  475

  3780

  canal, diguleț

  0,0601

  475

  3782

  canal, diguleț

  0,4122

  475

  3783/1

  canal, diguleț

  0,0601

  475

  3785

  canal, diguleț

  0,0607

  475

  3787/1

  canal, diguleț

  0,0700

  475

  3788

  canal, diguleț

  0,0656

  475

  3790

  canal, diguleț

  0,0650

  475

  3792

  canal, diguleț

  0,0644

  475

  3794

  canal, diguleț

  0,0638

  475

  3795

  canal, diguleț

  0,3558

  475

  3796

  canal, diguleț

  0,3566

  475

  3797

  canal, diguleț

  0,0924

  475

  3799

  canal, diguleț

  0,0632

  475

  3802

  canal, diguleț

  0,0650

  475

  3804

  canal, diguleț

  0,0644

  475

  3805/1

  canal, diguleț

  0,0618

  475

  3806/1

  canal, diguleț

  0,0606

  475

  3807/1

  canal, diguleț

  0,0603

  475

  3808/1

  canal, diguleț

  0,0597

  475

  3810

  canal, diguleț

  0,4208

  475

  3811

  canal, diguleț

  0,4209

  475

  3814

  canal, diguleț

  1,0921

  478

  3901

  canal, diguleț

  0,0668

  478

  3903

  canal, diguleț

  0,0706

  478

  3904

  canal, diguleț

  0,0420

  478

  3906

  canal, diguleț

  0,0743

  478

  3907/1

  canal, diguleț

  0,2509

  478

  3907/2

  canal, diguleț

  0,9809

  478

  3908

  canal, diguleț

  0,0699

  478

  3915

  canal, diguleț

  0,0690

  478

  3917

  canal, diguleț

  0,0740

  478

  3919

  canal, diguleț

  0,0706

  478

  3921

  canal, diguleț

  0,0710

  478

  3923

  canal, diguleț

  0,0709

  478

  3925

  canal, diguleț

  0,0711

  478

  3927

  canal, diguleț

  0,0739

  478

  3929

  canal, diguleț

  0,0687

  478

  3932

  canal, diguleț

  0,0740

  478

  3934

  canal, diguleț

  0,0721

  478

  3936

  canal, diguleț

  0,0718

  478

  3938

  canal, diguleț

  0,0714

  478

  3940

  canal, diguleț

  0,0723

  478

  3942

  canal, diguleț

  0,0739

  478

  3943/2

  canal, diguleț

  0,0199

  478

  3943/3

  canal, diguleț

  0,4513

  478

  3944

  canal, diguleț

  0,0677

  478

  3945/1

  canal, diguleț

  0,0746

  478

  3945/3

  canal, diguleț

  0,0749

  478

  3946/1

  canal, diguleț

  0,0726

  478

  3947/1

  canal, diguleț

  0,0718

  478

  3948/1

  canal, diguleț

  0,0723

  478

  3951/1

  canal, diguleț

  0,0737

  478

  3951/3

  canal, diguleț

  0,0153

  478

  3951/4

  canal, diguleț

  0,3468

  479

  3967/1

  canal, diguleț

  0,0719

  479

  3969

  canal, diguleț

  0,3222

  479

  3971/1

  canal, diguleț

  0,0704

  479

  3972/1

  canal, diguleț

  0,0586

  479

  3973/1

  canal, diguleț

  0,0689

  479

  3975/1

  canal, diguleț

  0,0780

  479

  3976/1

  canal, diguleț

  1,1223

  Total

  canale

  42,1774

  Comuna Chirnogi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  468
   
   
   

  3444
   
   
   

  canal,
  construcții
  hidrotehnice
  (hcn)

   
   
   
  0,0355

  469

  3400

  hcn

  2,1757

  470

  3452

  hcn

  0,1864

  471

  3468

  hcn

  0,8041

  471

  3504

  hcn

  0,0762

  471

  3505

  hcn

  1,1440

  471

  3527

  hcn

  0,3330

  427

  3013

  hcn

  0,4996

  474

  3592/1

  hcn

  0,8991

  474

  3600

  hcn

  0,9293

  474

  3644

  hcn

  0,7155

  474

  3650/2

  hcn

  1,1031

  474

  3670

  hcn

  0,5183

  474

  3690

  hcn

  1,3409

  474

  3709

  hcn

  0,8067

  474

  3725

  hcn

  0,8585

  474

  3744

  hcn

  0,3524

  474

  3910

  hcn

  1,3524

  475

  3813

  hcn

  2,2101

  475

  3801

  hcn

  0,3654

  475

  3755

  hcn

  0,1723

  478

  3913

  hcn

  0,6245

  478

  3960

  hcn

  0,3547

  478

  3949

  hcn

  0,5940

  478

  3966

  hcn

  0,3789

  479

  3968

  hcn

  0,0719

  479

  3977

  hcn

  5,2063

  467

  3405

  hcn

  0,0348

  467

  3416

  hcn

  0,3492

  467

  3428/2

  hcn

  0,0301

  467

  3431

  hcn

  0,3933

  468

  3433

  hcn

  0,0723

  468

  3446/4

  hcn

  0,1511

  474

  3753

  hcn

  1,5507

  475

  3759

  hcn

  1,5288

  475

  3784

  hcn

  0,3637

  475

  3786

  hcn

  0,2833

  479

  3897

  hcn

  1,4223

  Total

  hcn

  30,2884

  Oraș Fundulea
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Oraș Fundulea
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  139/1

  140

  drum

  0,8350

  139/1

  141

  drum

  0,1427

  139/2

  143

  drum

  0,4102

  141

  151

  drum

  0,2037

  141

  153

  drum

  0,9551

  142

  161

  drum

  0,4102

  143/1

  164/1

  drum

  0,0593

  143/2

  165

  drum

  0,4484

  143/2

  167

  drum

  0,1510

  143/2

  169

  drum

  0,4588

  144

  173

  drum

  0,1241

  145

  176

  drum

  0,1417

  145

  176/1

  drum

  0,1750

  145

  180

  drum

  0,3467

  145

  188

  drum

  0,2178

  145

  190

  drum

  0,2295

  145

  193

  drum

  0,2253

  145

  197

  drum

  0,2002

  145

  201

  drum

  0,0555

  146

  202/1

  drum

  0,1907

  146

  206

  drum

  0,5121

  146

  216

  drum

  0,0517

  146

  217

  drum

  0,0516

  146

  218

  drum

  0,0516

  146

  221

  drum

  0,0639

  154/1

  300

  drum

  0,5186

  154/1

  302

  drum

  0,3832

  154/1

  303

  drum

  0,0451

  154/2

  305

  drum

  0,0523

  154/2

  306

  drum

  0,3823

  154/2

  307

  drum

  0,1086

  154/5

  312

  drum

  0,1659

  154/5

  313

  drum

  0,5324

  154/5

  315

  drum

  0,2107

  154/5

  316

  drum

  0,2994

  155/4

  323

  drum

  0,1719

  155/5

  325

  drum

  0,6462

  155/5

  331

  drum

  0,1585

  155/7

  335

  drum

  0,1610

  155/7

  336

  drum

  0,1782

  155/8

  338

  drum

  0,2206

  155/9

  340

  drum

  0,1475

  155/9

  341

  drum

  1,2950

  155/10

  343

  drum

  0,8799

  155/12

  359

  drum

  0,4472

  155/12

  361

  drum

  0,3313

  168

  556

  drum

  0,6487

  169

  558

  drum

  0,2992

  169/1

  560

  drum

  0,2773

  170

  563

  drum

  0,3110

  170/1

  565

  drum

  0,4086

  170/1

  566

  drum

  0,2861

  171

  568

  drum

  0,2440

  171/2

  570

  drum

  0,1429

  173

  572

  drum

  0,2859

  173/1

  575

  drum

  0,4573

  173/1

  577

  drum

  0,3050

  174

  579

  drum

  0,3045

  175

  584

  drum

  1,1020

  Total
   

  drumuri
  exploatare

   
  19,1201

  Comuna Chirnogi
   
   
   
   
   
   
   
   

  470

  3401

  drum

  0,8195

  472

  3587

  drum

  0,4120

  472

  3465

  drum

  1,5015

  475

  3754

  drum

  1,2879

  479

  3976

  drum

  0,4281

  Total
   

  drumuri
  exploatare

   
  4,4490

  TOTAL
   

  DRUMURI
  EXPLOATARE

   
  23,5691

  Oraș Fundulea
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  127
   

  102/2
   

  curți,
  construcții

   
  0,8580

  139/2
   

  145
   

  curți,
  construcții

   
  1,6937

  142
   

  159/1
   

  curți,
  construcții

   
  12,0916

  143/1
   

  163/1
   

  curți,
  construcții

   
  37,3405

  145
   

  187
   

  curți,
  construcții

   
  0,3709

  145
   

  189
   

  curți,
  construcții

   
  0,3046

  145
   

  198
   

  curți,
  construcții

   
  0,0084

  146
   

  203
   

  curți,
  construcții

   
  1,0405

  154/4
   

  309
   

  curți,
  construcții

   
  0,2749

  154/5
   

  314
   

  curți,
  construcții

   
  0,5641

  155/8
   

  337/1
   

  curți,
  construcții

   
  0,3773

  Total
   

  curți,
  construcții

   
  54,9245

  Comuna Chirnogi
   

  470
   

  3395/1
   

  curți,
  construcții

   
  0,3175

  Total
   

  curți
  construcții

   
  0,3175

  TOTAL
   

  CURȚI,
  CONSTRUCȚII

   
  55,2420

  Oraș Fundulea
   
   

  139/2

  147

  neproductiv

  2,1364

  139/2

  148

  neproductiv

  2,0534

  Total

  neproductiv

  4,1898

  TOTAL

  NEAGRICOL

  155,4667

  Total oraș Fundulea
   

  agricol +
  neagricol

   
  1.485,9764

  Total comuna Chirnogi
   

  agricol +
  neagricol

   
  358,6693

  TOTAL GENERAL

  1.844,6457*)

  -----
  *) Suprafața înregistrata la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. M.F. 112624.


  Anexa nr. 1.2

  Datele de identificare a suprafețelor minime de teren, din
  domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului
  Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în
  Horticultură - Ștefănești, județul Argeș, indispensabile
  activității de cercetare - dezvoltare - inovare și multiplicării
  materialului biologic

  Locul unde este
  situat terenul
   
   

  Caracteristicile tehnice ale terenului

  Tarlaua
   

  Parcela
   

  Categoria de
  folosință

  Suprafața
  - ha -

  Oraș Ștefănești

  28

  1656

  arabil

  4,97

  Total

  arabil

  4,97

  Oraș Ștefănești
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  15

  741

  pășune

  0,07

   

  744

  pășune

  0,02

   

  760

  pășune

  0,11

   

  674

  pășune

  0,07

   

  827

  pășune

  0,12

   

  806

  pășune

  0,06

   

  788

  pășune

  0,50

   

  799

  pășune

  0,05

   

  736

  pășune

  0,13

  Total

  pășune

  1,13

  Comuna Călinești

  9

  1291

  pășune

  0,10

  Total

  pășune

  0,10

  Oraș Topoloveni
   
   
   
   

  16

  480

  pășune

  0,20

   

  485/A

  pășune

  1,05

  18

  585

  pășune

  1,58

  Total

  pășune

  2,83

  Comuna Lunca Corbului

   

  857

  pășune

  12,00

  Total

  pășune

  12,00

  TOTAL

  PĂȘUNE

  16,06

  Oraș Ștefănești
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  28
   

  1625
   

  viță-de-vie
  nobilă (vie)

   
  2,19

   

  1629

  vie

  1,09

   

  1631

  vie

  0,17

  39

  1/1

  vie

  1,74

  15

  719/1

  vie

  2,06

   

  719/2

  vie

  1,73

   

  719/3

  vie

  0,50

   

  719/4

  vie

  0,50

   

  723

  vie

  0,66

   

  727

  vie

  1,83

   

  721

  vie

  0,22

   

  730

  vie

  0,28

   

  733

  vie

  0,12

   

  735

  vie

  0,35

   

  738

  vie

  0,33

  15

  745

  vie

  0,85

   

  728

  vie

  0,46

   

  749

  vie

  0,65

   

  752

  vie

  0,02

   

  757

  vie

  1,58

   

  756

  vie

  0,97

   

  754

  vie

  0,62

   

  773

  vie

  0,95

   

  762

  vie

  0,20

   

  763

  vie

  0,02

   

  764

  vie

  0,01

   

  765

  vie

  0,02

   

  768

  vie

  0,27

   

  769

  vie

  0,03

   

  675

  vie

  0,20

   

  850

  vie

  0,37

   

  785

  vie

  0,56

   

  783

  vie

  0,85

   

  779

  vie

  0,36

   

  781

  vie

  0,47

   

  777

  vie

  2,41

   

  826/A

  vie

  1,08

   

  815

  vie

  2,12

   

  817

  vie

  0,96

   

  819

  vie

  1,03

   

  809

  vie

  1,76

   

  807

  vie

  0,50

   

  800

  vie

  2,26

   

  801

  vie

  0,40

   

  803

  vie

  0,61

   

  804

  vie

  0,02

   

  786

  vie

  1,57

   

  792

  vie

  0,52

   

  795

  vie

  0,43

   

  797

  vie

  0,68

   

  912

  vie

  1,30

  15

  910

  vie

  0,37

   

  907

  vie

  1,19

   

  901

  vie

  0,41

   

  668

  vie

  3,48

   

  670

  vie

  4,20

   

  612

  vie

  0,19

  14

  611

  vie

  0,19

   

  610

  vie

  0,85

   

  605

  vie

  0,40

   

  602

  vie

  0,53

   

  601

  vie

  0,17

   

  600

  vie

  0,76

  14

  591

  vie

  0,64

   

  587

  vie

  0,86

   

  585

  vie

  0,66

   

  568

  vie

  0,25

   

  566

  vie

  0,12

   

  564

  vie

  0,13

   

  562

  vie

  0,88

   

  560

  vie

  0,53

   

  558

  vie

  0,21

   

  555

  vie

  0,41

   

  553

  vie

  0,21

   

  549

  vie

  0,45

   

  547

  vie

  0,29

   

  546

  vie

  0,85

   

  544

  vie

  0,66

   

  515

  vie

  0,98

   

  516

  vie

  0,03

   

  517

  vie

  1,02

   

  513

  vie

  1,11

   

  520

  vie

  1,84

   

  523

  vie

  1,88

   

  526

  vie

  1,66

   

  527

  vie

  0,93

   

  521

  vie

  0,32

  Total

  vie

  70,54

  Comuna Călinești
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comuna Călinești
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comuna Călinești
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comuna Călinești
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  14

  1438/A

  vie

  0,24

   

  1436

  vie

  2,74

   

  1435

  vie

  0,07

   

  1429

  vie

  1,90

   

  1427

  vie

  2,27

   

  1410

  vie

  0,58

   

  1411

  vie

  0,02

   

  1412

  vie

  0,43

   

  1416

  vie

  0,79

   

  1420

  vie

  0,38

   

  1414

  vie

  0,75

   

  1422

  vie

  0,30

   

  1423

  vie

  0,10

   

  1424

  vie

  0,15

  13

  1381

  vie

  0,88

   

  1383

  vie

  1,25

   

  1385

  vie

  2,20

   

  1386

  vie

  0,04

   

  1387

  vie

  2,07

   

  1354

  vie

  0,15

   

  1355

  vie

  0,66

   

  1372

  vie

  3,47

  12

  1368

  vie

  0,70

   

  1359

  vie

  1,31

   

  1371

  vie

  1,50

   

  1353

  vie

  0,33

   

  1351

  vie

  1,35

   

  1338

  vie

  4,25

   

  1357

  vie

  1,35

   

  1361

  vie

  0,89

   

  1363

  vie

  0,47

   

  1365

  vie

  0,93

   

  1367

  vie

  0,51

   

  1324

  vie

  0,07

   

  1328

  vie

  0,15

   

  1336

  vie

  1,01

   

  1092/1

  vie

  0,30

   

  1335

  vie

  0,37

   

  1333

  vie

  0,40

   

  1329

  vie

  0,57

   

  1342/A

  vie

  0,50

   

  1340/A

  vie

  0,86

   

  1218

  vie

  0,68

   

  1220

  vie

  0,56

   

  1223

  vie

  1,90

   

  1227

  vie

  1,55

   

  1231

  vie

  1,76

   

  1226/1

  vie

  0,75

   

  1237

  vie

  0,96

   

  1239

  vie

  4,56

   

  1235

  vie

  1,00

   

  1233

  vie

  0,95

   

  1241

  vie

  1,34

   

  1242

  vie

  0,02

  11

  1217

  vie

  3,90

   

  1211

  vie

  1,23

   

  1213

  vie

  0,88

   

  1215

  vie

  0,65

   

  1210

  vie

  0,07

   

  1209

  vie

  0,15

   

  1207

  vie

  0,60

   

  1205

  vie

  1,14

   

  1204

  vie

  1,88

   

  1202

  vie

  0,55

   

  1199

  vie

  0,42

   

  1196

  vie

  0,75

   

  1198

  vie

  1,02

   

  1165

  vie

  1,95

   

  1164

  vie

  0,03

   

  1139

  vie

  0,68

   

  1151

  vie

  0,25

   

  1135/A

  vie

  0,60

   

  1133

  vie

  0,96

   

  1137

  vie

  0,70

   

  1163

  vie

  2,34

   

  1168

  vie

  1,11

   

  1161

  vie

  4,56

   

  1166

  vie

  1,89

   

  1131

  vie

  1,25

   

  1158

  vie

  0,07

   

  1159

  vie

  0,90

   

  941

  vie

  1,00

   

  939/1

  vie

  2,70

   

  937/1

  vie

  1,62

  9

  935/1

  vie

  3,18

   

  933

  vie

  0,05

   

  936

  vie

  1,00

   

  938

  vie

  0,90

   

  940

  vie

  0,33

   

  1141

  vie