HOTĂRÂRE nr. 450 din 29 iulie 1994 (*republicată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 29 decembrie 1995  --------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 906 din 10 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 noiembrie 1995.
  Hotărârea Guvernului nr. 450 din 29 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 17 august 1995 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 263 din 25 aprilie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 8 mai 1995.

  Articolul 1

  Ministerul Justiţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul administraţiei justiţiei, al executării pedepselor penale, precum şi cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurând condiţiile necesare funcţionării întregului sistem al justiţiei pe baza strictei aplicări a legii, corespunzător principiilor democratice ale statului de drept.
  Ministerul Justiţiei participă la sistematizarea şi perfecţionarea legislaţiei şi realizează cooperarea internaţională în domeniul său de activitate.


  Articolul 2

  Raporturile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum şi în alte acte normative.


  Articolul 3

  În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1, Ministerul Justiţiei are următoarele atribuţii:
  (1) organizează şi asigură funcţionarea, din punct de vedere administrativ, a instanţelor judecătoreşti;
  (2) îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea birourilor notarilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi a penitenciarelor;
  (3) conduce, îndrumă şi verifică activitatea privind executarea pedepselor private de libertate, precum şi a unor măsuri educative aplicate minorilor, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale omului în acest domeniu;
  (4) propune Guvernului iniţierea unor proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi în cel al înfăptuirii justiţiei;
  (5) coordonează lucrările pregătitoare privind alcătuirea de coduri şi participă la întocmirea proiectelor acestora;
  (6) participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte organe şi avizează toate proiectele de acte normative;
  (7) participă, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale, interesând domeniul justiţiei; îndeplineşte sau asigură aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi birourilor notarilor publici, potrivit convenţiilor şi uzanţelor internaţionale;
  (8) elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează, în limitele competenţei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibilă cu obligaţiile asumate de România prin convenţii internaţionale sau ca membră a diferite organizaţii internaţionale; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei, în cadrul procesului de integrare europeană;
  (9) îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în materie de cooperare judiciară şi juridică internaţională sau în alte materii interesând justiţia şi asigură, în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte ministere interesate, participarea României la structurile europene;
  (10) exercită funcţiile de agent guvernamental al României în procedurile din cadrul organismelor cu atribuţii jurisdicţionale ale Consiliului Europei;
  (11) întocmeşte studii de practică judiciară şi sesizează Curtea Supremă de Justiţie în cazurile de aplicare neuniformă a legii;
  (12) întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de graţieri, de comutare a pedepselor, precum şi de amnistiere a unor infracţiuni; efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor;
  (13) organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi notarială şi elaborează studii şi lucrări de sinteză cu privire la evoluţia fenomenului judiciar, la activitatea instanţelor judecătoreşti, a birourilor notarilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor;
  (14) elaborează lucrările necesare numirii personalului din domeniul justiţiei, notarilor publici, al penitenciarelor şi laboratoarelor de expertize criminalistice, asigurând cunoaşterea acestuia sub aspectul pregătirii profesionale şi al profilului moral;
  (15) organizează examenele de capacitate ale judecătorilor, de definitivare a notarilor publici şi pe cele de acordare a gradului profesional;
  (16) asigură, împreună cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, formarea, pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor;
  (17) organizează şi sprijină documentarea şi pregătirea profesională a personalului de la instanţele judecătoreşti, notarilor publici, de la laboratoarele de expertize criminalistice şi a celorlalte categorii de personal;
  (18) colaborează cu facultăţile de drept la întocmirea programelor analitice pentru studenţi, la asigurarea şi organizarea practicii acestora şi la selecţionarea absolvenţilor;
  (19) coordonează şi îndrumă, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică juridică şi organizează examenele pentru atribuirea calităţii de "expert tehnic";
  (20) îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege în legătură cu desfăşurarea activităţii jurisconsulţilor;
  (21) asigură lucrările date în competenţa sa, prevăzute în Legea cetăţeniei române nr. 21/1991;
  (22) asigură introducerea metodelor moderne în materie de informare, documentare şi sistematizare a legislaţiei la nivelul cerinţelor actuale ale tehnicii în domeniul informaţional, în concordanţă cu programul naţional privind informatizarea societăţii româneşti;
  (23) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de specialitate;
  (24) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin alte acte normative.
  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.


  Articolul 4

  În structura organizatorică a Ministerului Justiţiei funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.
  Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului justiţiei, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute în art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
  Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 5

  Numărul maxim de posturi este de 282, exclusiv demnitarii.
  Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 6

  Unităţile din sistemul Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.
  Personalul necesar pentru fiecare unitate din sistemul Ministerului Justiţiei se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat.
  Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice din sistemul Ministerului Justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 7

  Direcţia Generală a Penitenciarelor, împreună cu toate unităţile sale, este subordonată Ministerului Justiţiei. Activitatea acestei direcţii este coordonată de ministrul justiţiei.


  Articolul 8

  Conducerea Ministerului Justiţiei este asigurată de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenţa colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.
  Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental pentru Consiliul Europei se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul ministrului afacerilor externe.


  Articolul 9

  Ministrul justiţiei poate constitui organisme consultative care să contribuie la realizarea reformei justiţiei.


  Articolul 10

  În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 11

  Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate.


  Articolul 12

  Ministerul Justiţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 14

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 813/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 29 decembrie 1992.
  (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Anexa 1
  Numărul maxim de posturi: 282
  (exclusiv demnitarii)
  *Font 7*
                                                                               ┌──────────┐
                                                                               │ MINISTRU │
                                                                               └────┬─────┘
                                                                                    │
                       ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐
                       │ CONSILIERI ├──────────────────────────────┼────────────┤ INSPECTORI GENERALI │
                       └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘
                                                                                    │
                                                                                    │ ┌─────────────────────────────────┐
                                                                                    ├────────────┤CORPUL DE INSPECŢIE PENITENCIARĂ │
                                                                                    │ └─────────────────────────────────┘
                      ┌──────────────────────────────┐ │
                      │DIRECŢIA RELAŢII CU MINISTERUL│ │ ┌─────────────────────────────────┐
                      │ PUBLIC ŞI COORDONAREA ├──────────────────────────────┼────────────┤ CONTENCIOS │
                      │ STRATEGIEI ANTIINFRACŢIONALE │ │ └─────────────────────────────────┘
                      └──────────────────────────────┘ │
                                     ┌────────────────────────────────────────┬─────┴────────┬────────────────────────┐
                      ┌──────────────┴───────────────┐ │ │ ┌────────────┴────────────┐
                      │ SECRETAR DE STAT │ │ │ │ SECRETAR DE STAT │
                      └──────────────┬───────────────┘ │ │ └────────────┬───────────┬┘
                                     │ │ │ │ └───────┐
                                     │ │ │ ┌───────────────┴───────────────┐ │
                                     │ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZAREA │ │
                                     │ │ │ │ INSTANŢELOR ŞI JUDICIARĂ │ │
                                     │ │ │ └───────────────┬───────────────┘ │
        ┌─────────────┬──────────────┼─────────────┬───────────┐ │ │ ┌────────────┼────────────┐ │
        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ┌─────┴────┐┌───────┴──────┐┌──────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐┌────────┴────────┐┌────┴────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐│
  │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ SERVICIUL ││ BIROUL ││DIRECŢIA RELAŢII ││ CONTROL ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││
  │LEGISLAŢIE││ RELAŢII ││ AGENTULUI ││INFORMATICĂ││ PENTRU ││ CU ALTE ││FINANCIAR││ORGANIZAREA││ JUDICIARĂ ││INSTANŢELOR││
  │ŞI STUDII ││INTERNAŢIONALE││GUVERNAMENTAL││ JURIDICĂ ││PROBLEME ││ AUTORITĂŢI ││ PROPRIU ││INSTANŢELOR││ŞI GRAŢIERI││ MILITARE ││
  └──────────┘│ ŞI INTEGRARE ││ PENTRU │└───────────┘│ DE ││ PUBLICE, │└─────────┘│ŞI RESURSE │└───────────┘└───────────┘│
              │ EUROPEANĂ ││ CONSILIUL │ │CETĂŢENIE││ CU ORGANIZAŢII │ │ UMANE │ ┌───────────┬──────┘
              └──────────────┘│ EUROPEI │ └─────────┘│NEGUVERNAMENTALE,│ └───────────┘ ┌─────┴───┐┌──────┴───────┐
                              └─────────────┘ │ CU PUBLICUL │ │DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │
                                                                     │ ŞI MASS-MEDIA │ │ECONOMICĂ││ADMINISTRATIVĂ│
                                                                     └─────────────────┘ └─────────┘└──────────────┘


  Anexa 2
  UNITĂŢILE
  din sistemul Ministerului Justiţiei
  finanţate de la bugetul de stat
  A. Curţi de Apel
  1. Curtea de Apel Alba Iulia
  2. Curtea de Apel Piteşti
  3. Curtea de Apel Bacău
  4. Curtea de Apel Oradea
  5. Curtea de Apel Suceava
  6. Curtea de Apel Braşov
  7. Curtea de Apel Bucureşti
  8. Curtea de Apel Cluj-Napoca
  9. Curtea de Apel Constanţa
  10. Curtea de Apel Craiova
  11. Curtea de Apel Galaţi
  12. Curtea de Apel Iaşi
  13. Curtea de Apel Târgu Mureş
  14. Curtea de Apel Ploieşti
  15. Curtea de Apel Timişoara
  B. Tribunale
  1. Tribunalul Alba
  2. Tribunalul Arad
  3. Tribunalul Argeş
  4. Tribunalul Bacău
  5. Tribunalul Bihor
  6. Tribunalul Bistriţa-Năsăud
  7. Tribunalul Botoşani
  8. Tribunalul Braşov
  9. Tribunalul Brăila
  10. Tribunalul Buzău
  11. Tribunalul Caraş-Severin
  12. Tribunalul Călăraşi
  13. Tribunalul Cluj
  14. Tribunalul Constanţa
  15. Tribunalul Covasna
  16. Tribunalul Dâmboviţa
  17. Tribunalul Dolj
  18. Tribunalul Galaţi
  19. Tribunalul Giurgiu
  20. Tribunalul Gorj
  21. Tribunalul Harghita
  22. Tribunalul Hunedoara
  23. Tribunalul Ialomiţa
  24. Tribunalul Iaşi
  25. Tribunalul Maramureş
  26. Tribunalul Mehedinţi
  27. Tribunalul Mureş
  28. Tribunalul Neamţ
  29. Tribunalul Olt
  30. Tribunalul Prahova
  31. Tribunalul Satu Mare
  32. Tribunalul Sălaj
  33. Tribunalul Sibiu
  34. Tribunalul Suceava
  35. Tribunalul Teleorman
  36. Tribunalul Timiş
  37. Tribunalul Tulcea
  38. Tribunalul Vaslui
  39. Tribunalul Vâlcea
  40. Tribunalul Vrancea
  41. Tribunalul Municipiului Bucureşti
  C. Judecătorii
      Judeţul Judecătoria
      ------- -----------
      Alba 1. Alba Iulia
                              2. Câmpeni
                              3. Aiud
                              4. Blaj
                              5. Sebeş
      Arad 6. Arad
                              7. Ineu
                              8. Lipova
                              9. Gurahonţ
                             10. Chişineu-Criş
      Argeş 11. Piteşti
                             12. Câmpulung
                             13. Curtea de Argeş
                             14. Costeşti
      Bacău 15. Bacău
                             16. Oneşti
                             17. Moineşti
                             18. Parincea
                             19. Buhuşi
      Bihor 20. Oradea
                             21. Beiuş
                             22. Marghita
                             23. Aleşd
      Bistriţa-Năsăud 24. Bistriţa
                             25. Năsăud
                             26. Beclean
      Botoşani 27. Botoşani
                             28. Dorohoi
                             29. Săveni
                             30. Dărăbani
      Braşov 31. Braşov
                             32. Făgăraş
                             33. Rupea
                             34. Zărneşti
      Brăila 35. Brăila
                             36. Făurei
                             37. Însurăţei
      Buzău 38. Buzău
                             39. Râmnicu Sărat
                             40. Pătârlagele
                             41. Pogoanele
      Caraş-Severin 42. Reşita
                             43. Caransebeş
                             44. Oraviţa
                             45. Moldova Nouă
                             46. Bozovici
      Călăraşi 47. Călăraşi
                             48. Olteniţa
                             49. Lehliu-Gară
      Cluj 50. Cluj-Napoca
                             51. Turda
                             52. Dej
                             53. Huedin
                             54. Gherla
      Constanţa 55. Constanţa
                             56. Medgidia
                             57. Hârşova
                             58. Băneasa
                             59. Mangalia
      Covasna 60. Sfântu Gheorghe
                             61. Târgu Secuiesc
                             62. Întorsura Buzăului
      Dâmboviţa 63. Târgovişte
                             64. Găeşti
                             65. Pucioasa
                             66. Răcari
                             67. Moreni
      Dolj 68. Craiova
                             69. Băileşti
                             70. Filiaşi
                             71. Segarcea
                             72. Calafat
      Galaţi 73. Galaţi
                             74. Tecuci
                             75. Târgu Bujor
                             76. Bereşti
      Giurgiu 77. Giurgiu
                             78. Bolintin Vale
      Gorj 79. Târgu Jiu
                             80. Târgu-Cărbuneşti
                             81. Novaci
                             82. Motru
      Harghita 83. Miercurea-Ciuc
                             84. Odorheiu Secuiesc
                             85. Topliţa
                             86. Gheorgheni
      Hunedoara 87. Deva
                             88. Hunedoara
                             89. Petroşani
                             90. Brad
                             91. Haţeg
                             92. Orăştie
      Ialomiţa 93. Slobozia
                             94. Urziceni
                             95. Feteşti
      Iaşi 96. Iaşi
                             97. Paşcani
                             98. Hârlău
                             99. Răducăneni
      Maramureş 100. Baia Mare
                            101. Sighetu Marmaţiei
                            102. Vişeu de Sus
                            103. Târgu Lăpuş
                            104. Dragomireşti
      Mehedinţi 105. Drobeta-Turnu Severin
                            106. Strehaia
                            107. Orşova
                            108. Vânju Mare
                            109. Baia de Arama
      Mureş 110. Târgu Mureş
                            111. Sighişoara
                            112. Reghin
                            113. Târnăveni
                            114. Luduş
                            115. Sângeorgiu de Pădure
      Neamţ 116. Piatra-Neamţ
                            117. Roman
                            118. Târgu-Neamţ
                            119. Bicaz
      Olt 120. Slatina
                            121. Caracal
                            122. Corabia
                            123. Balş
                            124. Scorniceşti
      Prahova 125. Ploieşti
                            126. Câmpina
                            127. Vălenii de Munte
                            128. Mizil
                            129. Sinaia
      Satu Mare 130. Satu Mare
                            131. Carei
                            132. Negreşti-Oaş
      Sălaj 133. Zalău
                            134. Şimleu Silvaniei
                            135. Jibou
      Sibiu 136. Sibiu
                            137. Mediaş
                            138. Agnita
                            139. Avrig
                            140. Sălişte
      Suceava 141. Suceava
                            142. Câmpulung Moldovenesc
                            143. Rădăuţi
                            144. Fălticeni
                            145. Vatra Dornei
                            146. Gura Humorului
      Teleorman 147. Alexandria
                            148. Roşiori de Vede
                            149. Turnu Măgurele
                            150. Videle
                            151. Zimnicea
      Timiş 152. Timişoara
                            153. Lugoj
                            154. Deta
                            155. Sânnicolau Mare
                            156. Făget
      Tulcea 157. Tulcea
                            158. Babadag
                            159. Măcin
      Vaslui 160. Vaslui
                            161. Bârlad
                            162. Huşi
                            163. Murgeni
      Vâlcea 164. Râmnicu Vâlcea
                            165. Drăgăşani
                            166. Horezu
                            167. Brezoi
                            168. Bălceşti
      Vrancea 169. Focşani
                            170. Panciu
                            171. Adjud
      Bucureşti 172. Judecătoria Sectorului 1
                            173. Judecătoria Sectorului 2
                            174. Judecătoria Sectorului 3
                            175. Judecătoria Sectorului 4
                            176. Judecătoria Sectorului 5
                            177. Judecătoria Sectorului 6
                            178. Judecătoria nr. 1 a sectorului agricol
                                 Ilfov
                            179. Judecătoria nr. 2 a sectorului agricol
                                 Ilfov.

  D. Laboratoare de expertize criminalistice
  1. Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucureşti
  2. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj
  3. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti.
  E. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor
  F. Direcţia Generală a Penitenciarelor*)
  ----------------- Notă *) Unitate finanţată parţial de la bugetul de stat.
  1. Penitenciare
  2. Centre de reeducare pentru minori
  3. Spital penitenciar
  4. Şcoala Militară de Pregătire şi Perfecţionare a Subofiţerilor de Penitenciare Bucureşti.
  G. Regia Autonomă "Multiproduct".
  NOTĂ:
  Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de posturi, după cum urmează:
      - unităţile de la lit. A, B, C - 10.147 posturi;
      - unităţile de la lit. D - 40 posturi;
      - unităţile de la lit. E - 44 posturi;
      - unităţile de la lit. F - 10.583 posturi.

  --------