ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003 (*actualizată*)
pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
(actualizată până la data de 24 decembrie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 24 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 525 din 11 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.508 din 18 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 55 din 29 iulie 2004; LEGEA nr. 404 din 11 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 776 din 14 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.666 din 14 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.700 din 21 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 36 din 2 august 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006; RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinţei" va avea următorul cuprins:
  Secţiunea 1 Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei
  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termica furnizată în sistem centralizat şi gaze naturale
  Secţiunea a 3-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
  Secţiunea a 4-a Finanţare, verificare şi monitorizare
  Secţiunea 1 Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei
  Articolul 5*)
  Articolul 2
  Articolul 6
  Articolul 6
  Articolul 8*)

  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat sau cu gaze naturale
  Secţiunea a 3-a Modul de stabilire şi de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
  Capitolul II
  Ajutoare pentru încălzirea locuinţei
  Secţiunea 1 Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei
  Art. 5. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, denumită în continuare compensare.
  (2) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă după cum urmează:
  a) în proporţie de 90% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 125 lei;
  b) în proporţie de 80% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 125 lei şi 170 lei;
  c) în proporţie de 70% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 170 lei şi 210 lei;
  d) în proporţie de 60% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210 lei şi 250 lei;
  e) în proporţie de 50% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 250 lei şi 290 lei;
  f) în proporţie de 40% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 290 lei şi 345 lei;
  g) în proporţie de 30% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 345 lei şi 390 lei;
  h) în proporţie de 20% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 390 lei şi 440 lei;
  i) în proporţie de 10% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 440 lei şi 500 lei.
  (3) Persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) beneficiază de o compensare mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.
  -----------
  Alin. (3) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006.
  (4) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001
  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea se acordă în proporţie de 100%.
  (5) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi la art. 1^1.
  (6) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 5 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 1^1.
  (7) Compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni, diferenţiat pentru perioada sezonului rece şi pentru restul anului, în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d).
  (8) Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se calculează în funcţie de compensarea stabilită la alin. (2)-(7), ca procent din valoarea facturii calculată prin înmulţirea consumului defalcat pe consumatori individuali cu preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
  Art. 6. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:
  a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 125 lei li se acordă o sumă de 210 lei;
  b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 125 lei şi 170 lei li se acordă o sumă de 130 lei;
  c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 170 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 110 lei;
  d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210 lei şi 250 lei li se acordă o sumă de 90 lei;
  e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 250 lei şi 290 lei li se acordă o sumă de 70 lei;
  f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 290 lei şi 345 lei li se acordă o sumă de 50 lei;
  g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 345 lei şi 390 lei li se acordă o sumă de 35 lei;
  h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 390 lei şi 440 lei li se acordă o sumă de 25 lei;
  i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 440 lei şi 500 lei li se acordă o sumă de 15 lei.
  Art. 7. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, calculat în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (8), nu poate depăşi o valoare calculată prin înmulţirea consumului maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură cu preţul local de referinţă*).
  (2) În vederea stabilirii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei în condiţii de echitate se instituie zone de temperatură*).
  (3) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006
  , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006, prevede:
  Consumul maxim lunar prevăzut la art. 7 alin. (1) din cuprinsul art. I este prezentat în anexa nr. 1.
  Repartiţia judeţelor pe zonele de temperatură prevăzute la art. 7 alin. (2) din cuprinsul art. I este prezentată în anexa nr. 2.
  Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006
  , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006 în forma modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006
  , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006 prevede:
  Consumul maxim lunar prevăzut la art. 7 alin. (1) din cuprinsul art. I este prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Repartiţia judeţelor pe zonele de temperatură prevăzute la art. 7 alin. (2) din cuprinsul art. I este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Consumul maxim lunar prevăzut la alin. (1) se actualizează în funcţie de variaţia consumurilor medii lunare de energie termică pe tipuri de apartamente, înregistrată de autorităţile de reglementare în domeniu, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  Anexa 1
  Anexa 1
  CONSUMUL MAXIM LUNAR
  stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Zone Tipul apartamentului Consumul maxim lunar
                                                                    (Gcal)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Zona caldă 1 cameră 0,82
                               2 camere 1,22
                               3 camere 1,59
                               4 şi mai multe camere 2,21
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Zona temperată 1 cameră 0,91
                               2 camere 1,36
                               3 camere 1,76
                               4 şi mai multe camere 2,45
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Zona rece 1 cameră 1,01
                               2 camere 1,49
                               3 camere 1,94
                               4 şi mai multe camere 2,70
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------------
  Anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.

  Anexa 2
  REPARTIŢIA
  judeţelor pe zone de temperatură
  ┌───────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ Zone │ Nr. │ Judeţul │
  │ │ │ │
  ├───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 1 │ Harghita │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 2 │ Suceava │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 3 │ Covasna │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 4 │ Braşov │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 5 │ Bistriţa-Năsăud │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 6 │ Bacău │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 7 │ Botoşani │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ Zona rece │ 8 │ Cluj │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 9 │ Vaslui │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 10 │ Neamţ │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 11 │ Mureş │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 12 │ Sibiu │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 13 │ Hunedoara │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 14 │ Iaşi │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 15 │ Alba │
  ├───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 16 │ Vrancea │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 17 │ Satu Mare │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 18 │ Dâmboviţa │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 19 │ Argeş │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 20 │ Ialomiţa │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 21 │ Sălaj │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 22 │ Dolj │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │Zona temperată │ 23 │ Maramureş │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 24 │ Galaţi │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 25 │ Prahova │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 26 │ Brăila │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 27 │ Buzău │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 28 │ Olt │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 29 │ Bihor │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 30 │ Teleorman │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 31 │ Ilfov │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 32 │ Gorj │
  ├───────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 33 │ Giurgiu │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 34 │ Tulcea │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 35 │ Vâlcea │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 36 │ Arad │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │Zona caldă │ 37 │ Caraş-Severin │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 38 │ Bucureşti │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 39 │ Călăraşi │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 40 │ Timiş │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 41 │ Mehedinţi │
  │ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ 42 │ Constanţa │
  └───────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

  Art. 8. - Familiile şi persoanele singure care sunt beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în perioada sezonului rece, în sumă de 50 lei lunar.
  Art. 9. - (1) În sensul art. 5 şi 6, prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă ori care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
  (2) Prin persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.
  (3) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5 şi 6 familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române.
  Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora.
  (2) Prin locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă se înţelege locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
  Art. 11. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei, precum şi nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se corectează în funcţie de evoluţia preţurilor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
  Art. 12. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sezon rece se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.
  (2) Perioada sezonului rece prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie. Condiţiile în care se prelungeşte perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  Art. 13. - Consiliile locale pot aproba din bugetele locale ajutoare pentru încălzirea locuinţei peste cele stabilite în condiţiile art. 5 şi 6, cu respectarea tranşelor de venituri.

  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat şi cu gaze naturale
  Art. 14. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
  (2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singură prevăzută la art. 9.
  (3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
  Art. 15. - (1) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică şi gaze naturale, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.
  (2) Furnizorii de energie termică şi gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.
  (3) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Art. 16. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2006 - 31 martie 2007, direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, au obligaţia ca până la data de 20 septembrie 2006 să transmită baza de date privind beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, înregistraţi în sezonul rece 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006, la primării, precum şi la furnizorii de energie termică şi gaze naturale.
  "Art. 16^1. - Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 depun, individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an."
  -----------
  Art. 16^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  "Art. 16^2. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care va conţine compensarea procentuală, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi de valoarea calculată prin înmulţirea consumului maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură cu preţul local de referinţă.
  -----------
  Alin. (1) al art. 16^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  (2) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care va conţine cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.
  (3) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se emit o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.
  (4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii. Pentru stabilirea dreptului, primarul poate solicita prezentarea de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia sau, după caz, de persoana singură.
  (5) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit până la data de 1 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie termică, precum şi prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi. Aceste dispoziţii se transmit, în copie, şi direcţiilor teritoriale."
  -----------
  Alin. (5) al art. 16^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/ chiriaşi, precum şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor şi compensarea procentuală şi valoarea calculată în condiţiile art. 5 alin. (8), respectiv art. 7 alin. (1), pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, sau cuantumul ajutorului, pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale stabilit în condiţiile art. 6, după caz.
  (7) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind respingerea cererii.
  (8) În situaţia în care consumatorii individuali îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii.
  Art. 16^3. - (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
  "(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/ chiriaşi.
  -----------
  Alin. (2) al art. 16^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziţii, după cum urmează:
  a) cu privire la modificarea compensării şi a valorii calculate în condiţiile art. 7 alin. (1) sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică;
  b) cu privire la modificarea cuantumului ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
  (4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna în care au intervenit modificările prevăzute la alin. (1), în cazul în care acestea s-au produs în primele 15 zile ale lunii.
  (5) Primarii vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie termică, precum şi prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi."
  -----------
  Alin. (5) al art. 16^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică şi gaze naturale, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi direcţiilor teritoriale situaţia privind modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, prevăzute la alin. (3).
  Art. 16^4. - (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale.
  (2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal constatator al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul general pe consumatori individuali.
  (4) Până la data de 5 a fiecărei luni asociaţia de proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor prevăzuţi la alin. (1) situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
  (5) Pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (4), până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în conformitate cu dispoziţia prevăzută la art. 16^2 alin. (1).
  (6) Situaţia cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi cuantumul acestuia calculat potrivit alin. (5) este transmisă de furnizorii de energie termică la primărie pentru certificare şi la asociaţia de proprietari/chiriaşi ca anexă la factura prevăzută la art. 16^6 alin. (1), în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.
  (7) Situaţia prevăzută la alin. (6) va fi întocmită potrivit modelului ce va fi aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (8) Situaţia prevăzută la alin. (6) reprezintă document de plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică.
  (9) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie.
  (10) În cazul furnizorilor de energie termică, factura va cuprinde contravaloarea consumului general de energie termică şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei calculat potrivit prevederilor alin. (5).
  Art. 16^5. - (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termică şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei calculat în condiţiile art. 16^4 alin. (5).
  (2) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de gaze naturale şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei aprobat de primar.
  Art. 16^6. - (1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/chiriaşi au obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, ţinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile art. 7 şi art. 16^4 alin. (5).
  (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.
  (3) Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.
  "Art. 16^7. - (1) Lunar, furnizorii de gaze naturale transmit asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul asociaţiei de proprietari/chiriaşi şi, după caz, suma de plată, calculată ca diferenţă între valoarea consumului general şi suma totală a ajutoarelor efective stabilite de furnizor, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (3).
  (2) Factura prevăzută la alin. (1) este însoţită de un borderou care cuprinde titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia.
  (3) Asociaţia are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale în tabelul cu cheltuielile de întreţinere."
  -----------
  Art. 16^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  "Art. 16^8. - (1) Pe baza facturilor prevăzute la art. 16^5 alin. (2), furnizorii de gaze naturale întocmesc un borderou cuprinzând beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia.
  (2) Borderourile prevăzute la alin. (1) şi la art. 16^7 alin. (2) sunt transmise de furnizorul de gaze naturale la primărie pentru certificare şi reprezintă documente de plată pe baza cărora direcţiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei."
  -----------
  Art. 16^8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  Art. 16^9. - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, sumele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006
  privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, achitate furnizorilor de energie termică, precum şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei achitate de direcţiile teritoriale se vor colecta în conturile tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

  Secţiunea a 3-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
  Art. 16^10. - (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligaţia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social.
  (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.
  Art. 16^11. - (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.
  (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 se efectuează o singură dată, până la data de 30 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.
  (3) Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă titularilor.
  Art. 16^12. - (1) Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social.
  (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile alin. (1), pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.
  Art. 16^13. - Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

  Secţiunea a 4-a Finanţare, verificare şi monitorizare
  Art. 16^14. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 5 şi 6 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  (2) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 5 şi 6, precum şi pentru tipărirea formularelor de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se suportă din bugetele locale.
  (3) Cheltuielile pentru transmiterea la consumatorii individuali a formularelor de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, a dispoziţiilor de stabilire a dreptului, precum şi pentru alte activităţi ale furnizorilor de energie termică în sistem centralizat sau de gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă de către aceşti furnizori.
  Art. 16^15. - Fondurile necesare plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8, precum şi pentru cheltuielile administrative se suportă din bugetele locale.
  Art. 16^16. - (1) Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii pot dispune efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
  (2) Veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia poate fi verificată şi de către direcţiile teritoriale prin efectuarea prin sondaj de anchete sociale.
  (3) În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
  Art. 16^17. - (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează şi controlează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
  (2) La solicitarea direcţiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  "Art. 16^18. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2006 - 31 martie 2007, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16^1, art. 16^2 alin. (5) şi la art. 16^4 alin. (1), (4) şi (5) se prelungesc cu maximum 15 zile."
  -----------
  Art. 16^18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006.
  -----------
  Cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  2. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16^2 alin. (5)-(7), art. 16^3 alin. (1), (5) şi (6), art. 16^4 alin. (1), (2), (4)-(6) şi (9), art. 16^6, art. 16^7, art. 16^8 alin. (1), art. 16^10 alin. (1) şi ale art. 16^11 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
  -----------
  Alin. (1) al art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 de la pct. 2 al art. I a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  3. Articolul 24 se abroga.


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Începând cu anul 2003, subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei, inclusiv restantele din anii precedenti, se suporta astfel:
  a) din bugetul de stat, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi aprobate cu aceasta destinaţie prin anexa la legea bugetului de stat;
  b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenţa rămasă după aplicarea prevederilor lit. a).
  (1^1) Pentru anul 2003 se asigură de la bugetul de stat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, care să reprezinte cel puţin 45% din subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termică livrată populaţiei.
  ------------
  Alin. (1^1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 de la pct. 1 al art. II a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 525 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003.
  (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subvenţionarea energiei termice, prevăzute la alin. (1) lit. a), se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, subvenţia aferentă şi, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităţi în vederea menţinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie.
  (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia ca, o dată cu depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii, să prezinte şi situaţia subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termica livrata populaţiei, confirmate de furnizorii de energie termica.
  (4) Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se virează lunar unităţilor administrativ-teritoriale, prin direcţiile generale ale finanţelor publice, concomitent cu prezentarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plată privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populaţiei, în conturile de tip ESCROW.
  (5) În situaţia în care bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subvenţiilor confirmate prin situaţia prevăzută la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se virează în condiţiile prevederilor alin. (4) după modificarea şi aprobarea în bugetele locale a subvenţiilor pentru energia termica livrata populaţiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
  (6) Obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) pentru direcţiile generale ale finanţelor publice revin şi preşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, după caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
  (7) Prevederile prezentului articol se aplică numai unităţilor administrativ-teritoriale în care se furnizează energie termica populaţiei în sistem centralizat, pentru care se acordă subvenţii din bugetul local şi în funcţie de modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii."
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  ------------
  Art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 de la pct. 2 al art. II a fost abrogat de art. 10 din ORDONANŢA nr. 36 din 2 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 august 2006.


  Articolul III

  (1) Instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora, au obligaţia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" sa achite cu prioritate facturile aferente obligaţiilor restante la energia electrica, energia termica şi gaze naturale. În categoria obligaţiilor restante nu se includ obligaţiile aferente consumurilor de energie electrica, energie termica şi gaze naturale, reesalonate la plata în condiţiile reglementărilor în vigoare.
  (2) Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plati de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" pentru alte destinaţii, numai pe baza declaraţiei pe propria răspundere depuse la începutul fiecărei luni la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, din care să rezulte că nu au obligaţii de natura celor prevăzute la alin. (1). În caz de nedepunere a declaraţiei pe propria răspundere, unităţile Trezoreriei Statului nu vor aproba efectuarea de plati de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" pentru alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) plăţile dispuse de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" de la capitolele de cheltuieli la care nu sunt aprobate credite bugetare pentru plata energiei electrice, energiei termice şi gazelor naturale.
  (4) Ordonatorii de credite bugetare comunică în scris unităţilor Trezoreriei Statului capitolele de cheltuieli bugetare cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli la care sunt aprobate credite bugetare pentru cheltuieli cu energia electrica, energia termica şi gazele naturale.
  (5) Întocmirea şi depunerea de către ordonatorii de credite la unităţile Trezoreriei Statului a declaraţiilor pe propria răspundere, prevăzute la alin. (2), cuprinzând date nereale constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.
  ------------
  Alin. (5) al art. III a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 525 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003.
  (6) Acceptarea de către unităţile Trezoreriei Statului a documentelor de plată de la titlul "Cheltuieli materiale şi - servicii", depuse de instituţii publice ai căror ordonatori de credite nu au depus declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la alin. (2), constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
  (7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (5) şi (6) se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.
  (8) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (5) şi (6), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul IV

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul V

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urma prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul economiei şi comerţului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 septembrie 2003.
  Nr. 81.
  ------------