LEGE nr. 413 din 26 iunie 2002privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 79 din 30 august 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  «(2) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică integral tuturor drumurilor publice și, parțial, drumurilor de utilitate privată.»
  2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 1^1-1^6 cu următorul cuprins:1^1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  «Art. 3. - Din punct de vedere al destinației drumurile se împart în:
  a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei naționale, ale populației și de apărare a tarii; acestea sunt proprietate publică;
  b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale și altele asemenea, de acces în incinte, ca și cele din interiorul acestora, precum și cele pentru organizarile de șantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.»
  1^2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  «Art. 4. - Din punct de vedere al circulației drumurile se împart în:
  a) drumuri deschise circulației publice, care cuprind toate drumurile publice și acele drumuri de utilitate privată care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor;
  b) drumuri închise circulației publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum și acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulației publice.»
  1^3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  «Art. 6. - (1) Drumurile de interes național aparțin proprietății publice a statului și cuprind drumurile naționale, care asigura legăturile cu capitala tarii, cu resedintele de județ, cu obiectivele de interes național, între ele, precum și cu țările vecine, și pot fi:
  a) autostrăzi;
  b) drumuri expres;
  c) drumuri naționale europene (E);
  d) drumuri naționale principale;
  e) drumuri naționale secundare.
  (2) Încadrarea în aceste categorii se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu excepția drumurilor naționale europene, a căror încadrare se stabilește potrivit acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(3) Propunerile de clasificare a drumurilor naționale în categoria drumurilor naționale europene (E) se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.» 1^4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  «Art. 7. - Drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumurile județene, care asigura legătură între:
  a) resedintele de județ cu municipiile, cu orașele, cu resedintele de comuna, cu stațiunile balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea tarii și cu obiectivele istorice importante;
  b) orașe și municipii, precum și între acestea și resedintele de comuna;
  c) resedinte de comuna.»
  1^5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  «Art. 11. - Drumurile naționale, județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităților, servind totodată și ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităților se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes național se va obține și acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.» 1^6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  «Art. 13. - (1) Propunerile de încadrare în categorii functionale pentru drumurile naționale și județene se fac de către administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale, de către consiliile locale interesate, prin consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului București. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) Propunerile de modificare a încadrării unui drum vicinal sau a unei străzi în drum comunal și invers se fac prin hotărâre a consiliului local; în cazul în care drumul respectiv se afla pe raza a doua sau mai multe autorități administrativ-teritoriale, propunerile de modificare se fac cu acordul tuturor consiliilor locale interesate. În toate cazurile este necesar avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.»
  3. La articolul I, după punctul 2 se introduc punctele 2^1-2^5 cu următorul cuprins:2^1. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:
  «Art. 19. - (1) Zona strazilor include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi care separa sensurile de circulație, pistele pentru ciclisti, suprafețele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum și suprafețele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate.» 2^2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  «Art. 20. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este organul administrației publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naționale.» 2^3. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
  «Art. 21. - (1) Administrarea drumurilor naționale se realizează de Administrația Naționala a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Drumurilor se va aproba prin hotărâre a Guvernului.» 2^4. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  «Art. 24. - La proiectarea, execuția și intervențiile asupra drumurilor se va ține seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranță circulației, de normele tehnice, de factorii economici, sociali și de apărare, de utilizarea rațională a terenurilor, de conservarea și protecția mediului și de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum și de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerințele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap și de vârsta a treia.» 2^5. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  «Art. 26. - Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislației în vigoare privind autorizarea executării construcțiilor.»
  4. La articolul I, după punctul 3 se introduc punctele 3^1-3^3 cu următorul cuprins:3^1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  «Art. 33. - Autoritățile administrației publice locale împreună cu Poliția rutiera au obligația de a reglementa circulația, parcarea, staționarea și oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localități se asigura de către administrația publică locală în locuri special amenajate, în afară benzilor de circulație și a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliția rutiera.» 3^2. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
  «Art. 35. - În funcție de programele de circulație aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute cu stații amenajate în afară fluxului circulației, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară și amenajarea acestora se asigura de către consiliile locale în intravilan și de către consiliile județene în extravilan, indiferent de categoria drumului. Locurile de parcare și refugiile de pe autostrăzi vor fi dotate cu utilități, telefonie pentru apel de urgenta și cu grupuri sanitare.» 3^3. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
  «Art. 36. - Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecție a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.»
  5. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 4^1 și 4^2 cu următorul cuprins:4^1. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
  «Art. 38. - Pe sectoarele de drumuri publice, care traverseaza localități rurale, locuitorii sunt obligați sa întrețină șanțurile, rigolele, podetele de la intrările în curți, plantațiile, trotuarele sau căile pietonale din dreptul locuințelor și al terenurilor pe care le dețin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligații revine autorităților administrației publice locale.» 4^2. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
  «Art. 39. - În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, repararii și întreținerii drumurilor publice, administratorii pot deschide și exploata cariere, balastiere și altele asemenea și pot organiza activități și servicii specializate, în condițiile legii.»
  6. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
  «Art. 40. - (1) Drumurile trebuie să fie semnalizate și menținute de către administratorul drumului în stare tehnica corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță.(2) Masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum și condițiile impuse vehiculelor admise în circulație pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.(3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor maxime admise și dimensiunilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfa, va fi stabilită anual prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Limitele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacității portante a drumurilor publice.(5) Transportatorilor străini și români li se aplică tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale și, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finanțare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreținere, reparații și modernizare a drumurilor publice.»
  7. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:6. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
  «Art. 41. - (1) Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza autorizației speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condițiile stabilite prin reglementări specifice emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) În condițiile în care drumurile naționale sau județene, pe care se efectuează transporturile prevăzute la alin. (1), traverseaza o localitate urbana, este necesar și avizul administrației publice locale care administrează porțiunea de drum respectiva.(3) În cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a drumurilor și a lucrărilor de arta, precum și modificarea instalațiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suporta de beneficiarul transporturilor.(4) Pentru transporturile prevăzute la alin. (1) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite în funcție de masa totală sau de masa pe osie, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor și de distanta parcursă, care constituie surse financiare în contul emitentului autorizației speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determina și se propun de administratorii drumurilor publice și se aproba:
  a) pentru drumurile de interes național, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;
  b) pentru drumurile de interes județean, prin hotărâre a consiliilor județene, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;
  c) pentru drumurile de interes local, prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor județene.
  (5) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (4) autovehiculele care aparțin Corpului Pompierilor Militari, serviciilor publice de pompieri și administratorului drumului public respectiv.»
  8. La articolul I, punctul 7 se abroga.9. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu următorul cuprins:8^1. Literele e) și f) ale articolului 43 vor avea următorul cuprins:
  «e) ocuparea, sub orice formă, a părții carosabile, a statiilor mijloacelor de transport în comun, a santurilor, trotuarelor, pistelor și zonelor de siguranță a drumului, precum și afectarea stării de curățenie a acestora;
  f) circulația autovehiculelor pe acostamente, pe santuri, pe trotuare, pe spații de siguranță ale drumurilor ori pe banda de urgenta sau mediana a autostrazilor;»
  10. La articolul I, punctul 9 va avea următorul cuprins:9. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
  «Art. 44. - (1) Administratorii drumurilor pot institui restrictii temporare, parțiale sau totale de circulație, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul de Interne.(2) Pentru protecția unor sectoare de drumuri administratorii acestora pot institui restrictii cu caracter temporar, semnalizate corespunzător, privind viteza, masa totală maxima admisă și masa maxima admisă pe osie ale vehiculelor admise sa circule pe sectorul respectiv, cu informarea Poliției rutiere, a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și a utilizatorilor.(3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepția cazurilor autorizate de administratorul drumului și de Poliția rutiera și care vor fi semnalizate corespunzător.»
  11. La articolul I, după punctul 9 se introduc punctele 9^1-9^3 cu următorul cuprins:9^1. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:
  «Art. 45. - (1) În cazul în care drumurile deschise circulației publice sunt afectate de calamitati naturale sau în alte cazuri de forta majoră, administratorii acestora vor lua de urgenta măsuri pentru restabilirea operativă a circulației, prin executarea de variante ocolitoare sau de alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz.» 9^2. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  «Art. 46. - Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărei construcții sau instalații, în orice scop, care să nu pericliteze siguranța circulației, se face cu respectarea legislației în vigoare privind amplasarea și autorizarea executării construcțiilor și numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.» 9^3. Alineatul (1) al articolului 47 se abroga.
  12. La articolul I punctul 11, alineatul (5) al articolului 47 va avea următorul cuprins:(5) Deținătorii panourilor publicitare, ai construcțiilor sau instalațiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligați să execute, pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă astfel a fost convenit cu administratorul drumului la momentul acordului, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației.13. La articolul I, după punctul 11 se introduc punctele 11^1-11^5 cu următorul cuprins:11^1. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
  «Art. 51. - (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentațiilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condițiile legii.(2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte intervenții asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.(3) Realizarea prevederilor alin. (1) și (2) nu trebuie să afecteze construcțiile și instalațiile subterane și/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului. În caz contrar responsabilitatea revine administratorului drumului.» 11^2. Titlul secțiunii a VI-a a capitolului II va avea următorul cuprins:
  «Cai de acces la drumurile deschise circulației publice» 11^3. Articolul 52 va avea următorul cuprins:
  «Art. 52. - (1) Proiectarea, construcția sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulației publice se face potrivit legislației în vigoare de către cei interesați, cu acordul prealabil al administratorului drumului public și al Poliției rutiere.(2) Repararea, întreținerea și exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulației publice sunt în sarcina celor care le dețin.» 11^4. Articolul 53 va avea următorul cuprins:
  «Art. 53. - Căile de acces realizate fără acordul administratorului drumului public și al Poliției rutiere, precum și căile de acces neutilizate vor fi desființate de cei care le dețin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice.» 11^5. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:
  «Art. 54. - (1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corectii de trasee, reabilitări, largiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publică.»
  14. La articolul I, după punctul 12 se introduc punctele 12^1-12^5 cu următorul cuprins:12^1. - Alineatul (1) al articolului 56 va avea următorul cuprins:
  «Art. 56. - (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor și a studiilor necesare lucrărilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepție fac terenurile aparținând obiectivelor Ministerului Apărării Naționale și zonelor de siguranță ale acestora, pentru care se solicita în prealabil acordul acestuia. Înștiințarea asupra începerii acestor activități se face prin afișare la sediul consiliului local și, în scris, deținătorului de teren, cu cel puțin 7 zile înainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau a studiilor ca, prin activitatea lor, sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. În cazul în care totuși sunt cauzate prejudicii, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului.» 12^2. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
  «Conducerea, coordonarea și controlul activității de administrare a drumurilor» 12^3. Partea introductivă a articolului 57 va avea următorul cuprins:
  «Art. 57. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței coordonează din punct de vedere tehnic și metodologic întreaga rețea de drumuri deschise circulației publice. În aceasta calitate are următoarele atribuții:» 12^4. Literele c), g), i) și l) ale articolului 57 vor avea următorul cuprins:
  «c) stabilește strategia privind dezvoltarea unitară și echilibrata a întregii rețele de drumuri deschise circulației publice;
  .......................................................................
  g) elaborează, în condițiile legii, programe anuale și de perspectiva privind construcția, modernizarea, repararea, întreținerea, exploatarea și administrarea drumurilor de interes național, iar împreună cu consiliile județene, programele finanțate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile județene și comunale;

  .......................................................................
  i) elaborează studii și programe privind lucrările destinate îmbunătățirii siguranței circulației pe drumurile deschise circulației publice;

  .......................................................................
  l) elaborează o conceptie unitară privind aplicarea de tehnologii noi și eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea și execuția lucrărilor de drumuri.»
  12^5. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
  «Art. 58. - În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 57 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care dețin drumuri deschise circulației publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administrației publice locale și dreptul de proprietate.»
  15. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:(2) Pentru proiectarea și modernizarea strazilor care constituie părți componente ale drumurilor de interes național este necesar acordul prealabil al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.16. La articolul I punctul 14, articolul 60 va avea următorul cuprins:

  Articolul 60
  (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infracțiuni:
  a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), art. 31, 36, art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (1) și ale art. 49 alin. (2) se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei;
  b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (2) și (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1) și (2)-(5), art. 48, 50, 52 și 53 se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.
  (2) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) și ale art. 44 alin. (2) contravenientul va plati, pe lângă amenda contravențională, și contravaloarea autorizației speciale de transport eliberate de administratorul drumului pentru parcursul origine-destinație, conform celor prevăzute în documentul de transport.(3) În cazul în care autovehiculul transportatorului aflat în tranzit nu a fost cantarit la intrarea în România din motive obiective (instalații de cantarire defecte sau lipsa) și se constata prin cantarire la ieșirea din România depășirea limitelor masice și/sau de gabarit, acesta va fi supus autorizării speciale pentru întregul parcurs (intrare-ieșire) din România, fără a i se aplică amenda contravențională.(4) La același tratament vor fi supuși și transportatorii care au încărcat mărfuri direct din România.
  17. La articolul I, punctul 15 se abroga.18. La articolul I punctul 16, articolul 61 va avea următorul cuprins:

  Articolul 61

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) și (2) se fac de către:
  a) personalul împuternicit de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sau de consiliile locale, după caz;
  b) administratorul drumului, iar în trafic, împreună cu organele Poliției rutiere;
  c) ofițerii și subofiterii de poliție, după caz.
  19. La articolul I, după punctul 16 se introduce punctul 16^1 cu următorul cuprins:
  16^1 Articolul 62 va avea următorul cuprins:
  «Art. 62. - Prevederile art. 60 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.»
  20. Articolul II se abroga.21. La punctul 3 din anexa, pozițiile 3.2.2 și 3.2.3 vor avea următorul cuprins:
               
        E.R.EMP
   
    3.2.3.Mai mare sau egală cu 1,3 m și mai mică de 1,8 m (1,3 <= d < 1,8)17 t17 t16 t15 t"

      22. La punctul 3 din anexa, poziția 3.2.4 se abroga.
      23. La punctul 3 din anexa, pozițiile 3.3.2, 3.5.2 și 3.5.3 vor avea următorul cuprins:
               
        E.R.EMP
   
      sau      
      (1,3 < d <= 1,4)24 t***      
    3.5.2.Mai mare sau egală cu 1,0 m și mai mică de 1,3 m15 t15 t14 t13 t
      sausau    
      (1,0 <= d < 1,3)16 t***15 t***    
    3.5.3.Mai mare sau egală cu 1,3 m și mai mică de 1,8 m18 t17 t16 t15 t"
      sausau    
      (1,3 <= d < 1,8)19 t***18 t***    
  24. Poziția*** din subsolul anexei va avea următorul cuprins:
  *** Se aplica în cazul în care osia este prevăzută cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
  25. Punctul 2) al Notei din subsolul anexei va avea următorul cuprins:
  2) Se considera osie dubla (tandem) combinatia de doua osii având între ele o distanta mai mica de 1,8 m. La mase inegale pe osii masa pe osia cea mai încărcată ce face parte din tandem nu trebuie să depășească masa maxima admisă pe osia simpla pentru categoria de drum respectiva.
  Se considera osie tripla (tridem) combinatia de trei osii având între ele distanta de cel mult 1,4 m, iar masa pe doua osii alăturate făcând parte din tridem nu trebuie să depășească masa maxima admisă pe osia dubla (cu aceeași distanta între osii) pentru categoria de drum respectiva.
  Pentru osii multiple constituite din mai mult de trei osii alăturate masa pe orice grup de osii alăturate nu trebuie să depășească masa admisă pe osia astfel constituită (în funcție de distanta dintre osii) pentru categoria de drum respectiva.


  Articolul 2

  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU