ORDIN nr. 739 din 11 mai 2017privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 19 mai 2017
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 98.346/DGDSCSP din 14.02.2017 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase,
  în temeiul:– art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;– art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea altor acte normative,
  viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.


  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmeşte, în conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul naţional al operatorilor economici care desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi nu se supun autorizării de mediu.(2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să solicite înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici, denumit în continuare Registru.(3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine următoarelor categorii de operatori economici:
  a) comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;
  b) brokeri;
  c) transportatori rutieri de deşeuri nepericuloase;
  d) operatori economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Transportatorii rutieri de deşeuri nepericuloase aflaţi în tranzit pe teritoriul naţional nu se supun prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3
  (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecţia mediului şi să solicite înregistrarea în registrul menţionat la art. 2.(2) Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, precum şi Garda Naţională de Mediu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela-Leocadia Gavrilescu

  Bucureşti, 11 mai 2017.
  Nr. 739.

  ANEXĂ

  PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE din 11 mai 2017