LEGE nr. 396 din 30 octombrie 2006
privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege instituie sprijinul financiar la constituirea familiei în care fiecare dintre soţi se află la prima căsătorie şi au domiciliul sau reşedinţa în România, indiferent de cetăţenia soţilor.


  Articolul 2

  Beneficiază de prevederile prezentei legi familiile prevăzute la art. 1 care se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale competente de pe teritoriul României;
  b) căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale competente de pe teritoriul altor ţări;
  c) căsătoria a fost încheiată la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau ale statului celuilalt soţ, în condiţiile legii;
  d) căsătoria a fost încheiată de către comandanţii de nave.


  Articolul 3

  (1) Sprijinul financiar la constituirea familiei se acordă pe bază de cerere, însoţită de declaraţiile pe propria răspundere ale ambilor soţi că fiecare dintre ei se află la prima căsătorie.
  (2) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune la:
  a) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei unde s-a încheiat căsătoria, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. a);
  b) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei unde îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre soţi, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. b) şi c);
  c) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. d).
  (3) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune în termen de 30 de zile, după cum urmează:
  a) de la data încheierii căsătoriei, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 lit. a);
  b) de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă a actelor de căsătorie, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 lit. b) şi c);
  c) de la data eliberării certificatului de căsătorie de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru situaţia prevăzută la art. 2 lit. d).
  (4) Sprijinul financiar se acordă numai în situaţiile în care nu a intervenit desfacerea, desfiinţarea sau încetarea căsătoriei până la data plăţii.


  Articolul 4

  Titularul dreptului privind sprijinul financiar este oricare dintre soţii care a depus cererea, iar beneficiarul dreptului este familia.


  Articolul 5

  Cuantumul sprijinului financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro.


  Articolul 6

  Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii.


  Articolul 7

  Sprijinul financiar se acordă familiei solicitante în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei scrise a primarului, prin casierie, prin mandat poştal, în cont curent personal sau prin cont de card.


  Articolul 8

  Sprijinul financiar acordat la constituirea familiei nu se impozitează, nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.


  Articolul 9

  Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se plătesc prin bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.


  Articolul 10

  (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează şi evaluează aplicarea prevederilor prezentei legi.
  (2) Primarii au obligaţia să comunice semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, date privind numărul familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, vârsta şi cetăţenia soţilor şi sumele plătite cu acest titlu.


  Articolul 11

  (1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la titularul dreptului în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare.
  (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de sprijin financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului unităţii administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat cererea, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.
  (3) Dispoziţia privind recuperarea sumelor încasate necuvenit constituie titlu executoriu de la data comunicării.


  Articolul 12

  (1) Dispoziţia scrisă a primarului privind acordarea sau neacordarea sprijinului financiar şi dispoziţia primarului referitoare la recuperarea sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
  (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la sprijinul financiar sunt scutite de taxă de timbru.
  (3) Divergenţele dintre solicitanţii sprijinului financiar şi primari se pot clarifica de către comisiile de mediere socială, conform art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.615/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere socială.


  Articolul 13

  În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 14

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 şi se aplică pentru familiile constituite începând cu această dată.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 30 octombrie 2006.
  Nr. 396.
  ----