DECRET nr. 189 din 27 iunie 1977
privind unele măsuri referitoare la încheierea actelor juridice cu caracter patrimonial de către personalul din organele centrale şi locale de stat şi obşteşti, precum şi din alte instituţii de stat. Aprobat prin Legea nr. 25/1.07.1977
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 54 din 28 iunie 1977  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Personalul din organele centrale şi locale de stat şi obşteşti, precum şi din alte instituţii de stat, prevăzut în prezentul decret, poate cumpara bunuri de valoare numai de la unităţile socialiste de stat sau cooperatiste.


  Articolul 2

  Se interzice dobândirea de la persoane fizice - prin acte de cumpărare, donaţie sau schimb - de imobile, autoturisme, obiecte de arta, mobilier, bijuterii sau alte bunuri de asemenea valoare, de către următoarele categorii de personal:
  a) personalul de conducere, de execuţie tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ din ministere şi celelalte organe centrale de stat, precum şi din organele locale ale administraţiei de stat şi organele de specialitate ale acestora;
  b) activistii organizaţiilor politice, de masa şi obşteşti;
  c) personalul de conducere, de specialitate, de execuţie şi auxiliar din unităţile de justiţie, procuratura şi arbitraj şi notariale de stat;
  d) cadrele militare şi civile din Ministerul Apărării Naţionale şi al Ministerul de Interne, cu excepţia personalului civil de deservire;
  e) personalul de conducere din unităţile de învăţămînt şi ocrotirea sănătăţii;
  f) personalul de conducere şi de specialitate al Direcţiei patrimoniului cultural naţional, al oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional, precum şi al muzeelor de arta.


  Articolul 3

  Se interzice încheierea de acte de vînzare-cumpărare sau de orice alte acte juridice cu caracter patrimonial, indiferent de natura sau valoarea bunului, de către personalul din Ministerul de Interne, unităţile de justiţie, procuratura, arbitraj sau notariale de stat, membrii consiliilor de judecată şi ai altor organe jurisdicţionale, cu persoanele care au adresat cereri acestor organe, sînt în curs de urmărire penală sau judecata ori ale căror bunuri formează obiectul executării silite.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului decret se aplică şi în cazul în care parte în actul juridic este soţul sau sotia persoanelor prevăzute la art. 2 şi 3.


  Articolul 5

  Sînt exceptate de la prevederile prezentului decret actele de cumpărare, donaţie ori schimb de bunuri încheiate între rude pînă la gradul III inclusiv.


  Articolul 6

  Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor art. 2, 3 şi 4 sînt nule de drept.


  Articolul 7

  Nerespectarea dispoziţiilor din prezentul decret atrage, după caz, răspunderea penală, disciplinară sau civilă.
  -------------