HOTĂRÂRE nr. 168 din 1 martie 2023privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2023
  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,
  având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis pentru susținerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, pentru anul 2023, denumită în continuare schema de ajutor de minimis, derulată prin Programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.


  Articolul 2

  Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023.


  Articolul 3

  În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi unice, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
  b) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DAJ sau a municipiului București, după caz, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
  c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;
  d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
  e) DAJ - direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz;
  f) BND - Baza Națională de Date, conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;
  g) scroafă de reproducție din rasa Bazna sau Mangalița - femelă care este înscrisă în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, și care a fătat cel puțin o dată;
  h) produs - femelă sau mascul obținut de la scroafele de reproducție din rasa Bazna sau Mangalița definite la lit. g).


  Capitolul II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei

  Articolul 4
  (1) Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. c) și d), care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:
  a) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  b) producătorilor agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.
  (2) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
  a) să dețină exploatații înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
  b) să dețină scroafe din rasele Bazna și/sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în BND;
  c) să dețină registrul exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;
  d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 produși/an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap;
  e) să identifice și să înregistreze produșii prevăzuți la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;
  f) să mențină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv.


  Articolul 5
  (1) Sprijinul financiar acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis, denumit în continuare ajutor de minimis, se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor definiți la art. 4 alin. (1), care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2).(2) Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii, și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.


  Articolul 6

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă.


  Articolul 7

  Valoarea totală estimată a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2023, este de 1.000 mii lei și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, prin DAJ și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de ajutor de minimis cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.


  Capitolul III Reguli procedurale

  Articolul 8
  (1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) care intenționează să solicite ajutorul de minimis trebuie să depună la DAJ o cerere de înscriere în Program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2023 inclusiv.(2) La depunerea cererii de înscriere în Program, responsabilii cu primirea cererilor din cadrul DAJ, desemnați prin decizie a directorului executiv al DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate întreprinderii unice în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2021-2022, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum“, în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(4) În situația în care suma rămasă disponibilă după realizarea verificărilor de la alin. (2) și (3) depășește suma potențial a fi primită corespunzătoare numărului de scroafe înscrise în cererea de înscriere în Program, cererea se respinge.(5) După efectuarea verificării potrivit alin. (2) și (3), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Program, însoțită de următoarele documente:
  a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
  b) document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în BND, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;
  c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
  d) adeverință eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, vizată de oficiul județean de zootehnie, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
  e) registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, deținute, în copie;
  f) dovadă cont activ de disponibilități la bancă/trezorerie.
  (6) Cererea de înscriere în Program, prevăzută la alin. (1), însoțită de documentele prevăzute la alin. (5), poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(7) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(8) În situația cererilor depuse potrivit alin. (6), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), în absența beneficiarilor, iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, și dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în Program. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea Programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (5), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul DAJ înregistrează cererea în Registrul unic.(11) În cazul în care pe perioada de derulare a Programului se înregistrează ieșiri de scroafe din efectiv, beneficiarul are obligația ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să notifice DAJ și să le înlocuiască cu scroafe și/sau scrofițe în maximum 60 de zile, fără a depăși data de 15 decembrie 2023. În acest caz beneficiarul prezintă DAJ, în maximum 60 de zile de la ieșirea scroafelor din efectiv, o nouă adeverință, așa cum este prevăzut la alin. (5) lit. d), eliberată de asociația care deține registrul genealogic al raselor Bazna și Mangalița și vizată de oficiul județean de zootehnie, prin care se adeverește că proprietarul animalelor deține în exploatația cu cod ANSVSA un efectiv de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, detaliat pe crotalii.


  Articolul 9
  (1) Pentru primirea sprijinului prevăzut la art. 5 alin. (2), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1), înregistrați în Registrul unic, după livrarea produșilor obținuți conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d) de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, depun cereri de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 4, la DAJ, însoțite de copii ale următoarelor documente justificative:
  a) facturile/rapoartele fiscale de închidere zilnică din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;
  b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de produși comercializați, greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
  c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar-veterinară în vigoare;
  d) certificatul sanitar-veterinar pentru produșii comercializați;
  e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.
  (2) Cererile de plată și documentele justificative prevăzute la alin. (1) se depun până cel târziu la data de 22 decembrie 2023 inclusiv.(3) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1), înregistrați în Registrul unic, pot depune cererile de plată și documentele justificative, prevăzute la alin. (1), la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(4) DAJ verifică cererile de plată și documentele justificative prevăzute la alin. (1).(5) DAJ aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 5 alin. (3).


  Articolul 10

  DAJ întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea ajutorului de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit lunar, până în data de 10 a fiecărei luni, Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


  Articolul 11
  (1) După primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 10, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.


  Articolul 12
  (1) Registrul unic prevăzut la art. 8 alin. (10), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.(2) DAJ publică pe site-ul instituției Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.(3) DAJ efectuează verificarea la fața locului a menținerii numărului de scroafe din cererea de înscriere, până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv.


  Capitolul IV Dispoziții finale

  Articolul 13
  (1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) În cazul în care beneficiarul invocă forța majoră, așa cum este prevăzut la art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acesta trebuie să prezinte DAJ inclusiv documente sanitar-veterinare justificative.


  Articolul 14

  În cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (2), precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei ajutorului de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 1 martie 2023.
  Nr. 168.

  Anexa nr. 1


  Nr. ......... data ...................
  CERERE
  de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița
  (model)

  Către Direcția pentru Agricultură a Județului ................../Municipiului București
  Subscrisa:
  Persoana juridică/PFA/II/IF ........., cu sediul în localitatea ................, județul .........., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ..........., CUI ......., cod CAEN .............., deținătoare a codului de exploatație ANSVSA RO ........................, cont bancar deschis la ..............., reprezentată de ...................., cu CNP ............., în calitate de ........,
  solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița potrivit art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2023 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2023 și depun următoarele documente:
  ........................................................
  ........................................................
  .......................................................

  DECLARAȚII:
  a) Declar că în anul …… dețin în exploatația cu cod ANSVSA un număr de ..... scroafe și estimez că voi livra spre comercializare un număr de ..... produși din rasele Bazna și/sau Mangalița cu greutatea de minimum 8 kg/cap.
  b) Declar că am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate, pe care mă oblig să le îndeplinesc în vederea încasării sprijinului financiar solicitat.
  c) Declar că în perioada anilor 2021-2023 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3), în oricare din formele de organizare conform art. 4 alin. (1), după cum urmează:
  Se înscrie actul normativ ............................ Suma .......................
  a) Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control.
  b) Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  c) Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

  NOTĂ:
  Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia.
  Documentele depuse în copie se certifică de către solicitant prin înscriere sintagmei „conform cu originalul“, însușită prin datare și semnare.
  Listă animale înscrise în Registrul genealogic, secțiunea principală:
  Cod exploatație/Rasa/Număr de identificare (crotalie)

  Solicitant.
  ...........................
  Verificat reprezentant DAJ,
  ...........................................
  Aprobat director executiv DAJ,
  ................................................


  Anexa nr. 2


  Nr. ............./data
  Vizat ......................................
  Oficiul pentru Zootehnie al Județului ..................................
  ADEVERINȚĂ

  Prin prezenta adeverință, Asociația ....................., CUI/CIF ..............., adresa: localitatea .................., str. ................... nr. ......, județul ............., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei ........., specia ........., cu Acreditarea nr. ............ data ............., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“, adeverește că proprietarul animalelor: numele ....................., prenumele ......................, adresa: localitatea .................., str. ............... nr. ....., județul ........................., deține un efectiv de ............... capete scroafe Bazna și/sau Mangalița înscrise în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, în exploatația cu cod ANSVSA ............, detaliat pe crotalii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta adeverință.
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la direcția pentru agricultură a județului ..................., ca document aferent Cererii de înscriere în Program nr. .......... din data de .......... .
  Președintele asociației,
  .....................................
  (numele și prenumele)
  Ștampila


  Anexa nr. 3


  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița
  (model)

  Nr. crt.Număr cerere de înscriere în program Denumirea beneficiarului și cod exploatațieJudețulRasaNumăr de identificare (crotalie) al scroafelor cu certificat de origineNumăr de identificare (crotalie) al produșilor livrați în programNumăr de identificare (crotalie) al scroafelor cu certificat de origine ieșite din efectiv în perioada ……Număr de identificare (crotalie) al scroafelor și/sau scrofițelor cu certificat de origine introduse în efectiv în perioada……
  1







  2







  3







  4







  5








  Director executiv,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  ........................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)


  Anexa nr. 4


  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Direcția pentru Agricultură a Județului .................../a Municipiului București
  CERERE DE PLATĂ
  (model)

  Denumirea solicitantului: ..................., CUI /CIF ............................, cu sediul social în localitatea ......, deținător al exploatației ANSVSA RO ......., reprezentată legal de ......., legitimat cu C.I. seria ...... nr. ............, cu domiciliul în județul ..............., localitatea ............................, str. ..................... nr. ........, cu cont bancar .................. deschis la .............., crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, solicit sprijin financiar în sumă de ............, aferentă numărului de scroafe deținute și înscrise în Program de la care s-au obținut produșii livrați în Program.
  Nr. crt.Nr. de identificare scroafeNr. de produși livrați, aferent nr. de identificare scroafăDocument de livrare
  Greutatea/
  cap/produs
  Nr. scroafe eligibile
  Cuantum lei/
  cap scroafă

  Sumă solicitată - lei -
  (nr. scroafe eligibile x cuantum)
  1




  1.200
  2












  x

  Anexez la prezenta cerere următoarele documente în copie:
  a) facturi/rapoarte fiscale de închidere zilnică de vânzare, din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;
  b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de produși comercializați, greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
  c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar-veterinară în vigoare;
  d) certificatul sanitar-veterinar pentru produșii comercializați;
  e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

  Numele și prenumele reprezentantului legal
  ..................
  Semnătura
  ...............
  Data
  ................


  Anexa nr. 5


  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Direcția pentru Agricultură a Județului ............../a Municipiului București
  Bun de plată pentru suma de ............. lei
  Director executiv,
  .......................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  CENTRALIZATORUL
  cu beneficiarii și sumele de plată din luna ............

  Nr. crt.Denumirea beneficiaruluiDatele de identificare/ CUINr. de identificare scroafe
  Nr. de produși livrați, aferent
  nr. de identificare scroafă
  Document de livrare
  Greutatea/cap/
  produs
  Nr. scroafe eligibileCuantum lei/cap scroafă
  Sumă aprobată - lei -
  (nr. scroafe eligibile x cuantum)
  1






  1.200
  2








  Total









  Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalității datelor
  Verificat
  ..........................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Întocmit
  ..........................................
  (numele, prenumele, funcția)


  Anexa nr. 6


  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Se aprobă.
  Ordonator principal de credite,
  .................................................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE


  Nr.
  crt.
  Județul
  Suma totală aprobată
  (lei)
  (0)(1)(2)
  1.

  2.

  3.

  TOTAL:


  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ........................................
  (semnătura și ștampila)

  ------