ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 87 din 27 mai 2020privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 2 iunie 2020
  Având în vedere:– prevederile art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în realizarea funcțiilor sale, Guvernul controlează activitatea ministerelor și a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;– faptul că, la nivelul puterii executive, exercitarea funcției de control administrativ asupra ministerelor și a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului se realizează prin intermediul aparatului propriu de lucru al Guvernului, atribut ce presupune existența, la nivelul acestuia, a unor mecanisme de control administrativ clar definite, care să conducă la creșterea eficienței administrației publice centrale;– faptul că, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, funcția de control administrativ este exercitată de Corpul de control al prim-ministrului, structură care, potrivit cadrului normativ actual, este reglementată succint, având o competență materială și funcțională generică, sumară, insuficientă în raport cu rolul și responsabilitatea acestei structuri; astfel, cadrul legal actual nu prevede modalități concrete, norme și proceduri opozabile terților prin care Corpul de control al prim-ministrului să își poată desfășura activitatea de control administrativ, dispozițiile legale în vigoare fiind excesiv de lacunare, fără a acoperi configurarea principalelor trăsături și elementele definitorii ale instituției;– faptul că inexistența unei reglementări clare, lipsite de ambiguitate a atribuțiilor Corpului de control al prim-ministrului conduce, în mod frecvent, la refuzul ori întârzierea entităților publice controlate de a pune la dispoziția structurii de control a datelor, documentelor sau informațiilor care vizează obiectivele controlului și, pe cale de consecință, dificultăți crescute în activitatea desfășurată și chiar imposibilitatea de a finaliza acțiuni de control și de a valorifica rezultatele acesteia;– faptul că insuficienta reglementare a activității Corpului de control al prim-ministrului afectează nu doar funcționarea structurii de control, ci generează imposibilitatea exercitării în condiții de eficiență și fără vulnerabilități a funcției de autoritate de stat a Guvernului și de punere în aplicare a uneia dintre principalele atribuții ale acestuia, respectiv aceea de a urmări și controla activitatea ministerelor și a celorlalte organe de specialitate din subordinea Guvernului,– faptul că, în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, regăsim atât structura intitulată „Corpul de control al primului-ministru“ [art. 1 alin. (1) lit. g)], cât și structura „Departamentul de Control al Guvernului“ (art. 33), fapt ce generează un paralelism între structurile de control aflate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Confuzia se extinde și asupra atribuțiilor stabilite în sarcina structurii de control. Astfel, în lipsa modificării titulaturii în toate actele normative în vigoare incidente, atribuțiile precizate la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, apar ca fiind ale unei structuri distincte, respectiv ale Departamentului de Control al Guvernului;– faptul că reglementarea actuală sumară a acestei structuri fără personalitate juridică nu permite aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv emiterea de către Guvern a unei hotărâri privind funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, întrucât, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actele normative date în executarea legilor sau a ordonanțelor se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă;– faptul că neadoptarea imediată a acestui act normativ va conduce la imposibilitatea acestei structuri de control de a-și desfășura activitatea în bune condiții, în vederea realizării scopului pentru care a fost înființată de legiuitor,
  se impune adoptarea, de urgență, a unei soluții juridice care să respecte principiile generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc, prin reglementarea organizării și competențelor Corpului de control al prim-ministrului printr-un act normativ cu putere de lege, în vederea întăririi rolului acestei structuri cu atribuții de control administrativ la nivelul aparatului de lucru al Guvernului.
  Totodată, în vederea sistematizării, unificării, coordonării și corelării legislației în vigoare aplicabile Corpului de control al prim-ministrului se impun eliminarea elementelor de paralelism și contradictorialitate existente, precum și unificarea cadrului legal pentru organizarea și funcționarea, în condiții optime, a structurii de control. În acest context, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară asanarea legislației active în ceea ce privește structura de control, prin abrogarea expresă a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, care generează aspecte de contradictorialitate cu anumite prevederi legale aflate în vigoare, precum și cu reglementarea preconizată.
  În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existența unor dificultăți
  în desfășurarea activității Corpului de control al prim-ministrului, precum și de existența unor paralelisme legislative de natură a afecta atribuțiile și obligațiile structurii de control.
  Totodată, în contextul acelorași exigențe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, situația extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor pârghii legale și a unor mecanisme de control administrativ care să permită exercitarea funcției de control a Guvernului asupra activității ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, funcție statuată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  În egală măsură, promovarea și adoptarea unei Legi privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului implică o procedură îndelungată, soluție juridică care presupune ca, pe tot parcursul procesului normal de legiferare, instituția să se afle în situația de a nu-și putea desfășura activitatea propriu-zisă de control, având în vedere că, în prezent, întâmpină greutăți foarte mari în îndeplinirea atribuțiilor statuate în sarcina sa prin actuala reglementare, precum și în finalizarea actelor de control.
  Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra capacității administrative executive și asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat.
  În plus, în contextul socioeconomic actual este imperios necesar să fie stabilite, de urgență, măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a programului de guvernare, în sensul creșterii eficienței administrației publice prin refacerea capacității administrative a instituțiilor statului.
  Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Corpul de control al prim-ministrului se organizează și funcționează ca structură în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Corpul de control al prim-ministrului are rolul de a asigura desfășurarea de activități de control administrativ și de monitorizare a activității ministerelor și serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, agențiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, societăților și instituțiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat.(3) Corpul de control al prim-ministrului are competență în verificarea obiectivelor și proiectelor de investiții, derulate de autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice subordonate acestora, finanțate din sume alocate de la bugetul de stat, cu respectarea principiului autonomiei locale.(4) Activitățile de control desfășurate de Corpul de control al prim-ministrului se realizează cu respectarea limitelor de competență și autoritate stabilite în sarcina instituțiilor fundamentale ale statului.(5) Corpul de control al prim-ministrului își desfășoară activitatea în incinta „Corpului C“ - Palatul Victoria din bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1, București.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) activități de control administrativ - acțiuni de control și acțiuni de documentare, care privesc verificarea respectării prevederilor legale aplicabile entității publice controlate;
  b) acțiuni de control - acțiuni care privesc verificarea respectării prevederilor legale aplicabile entităților publice controlate, în legătură cu organizarea, funcționarea ori desfășurarea activității acestora;
  c) acțiuni de documentare - acțiuni prin care se urmărește verificarea respectării prevederilor legale, pe o anumită tematică, cu privire la o activitate sau operațiune specifică desfășurată de entitățile publice controlate, cu scopul de a efectua o analiză preliminară cu privire la aspecte ce vizează activitatea acestora;
  d) act de control - document întocmit pe parcursul ori la finalizarea acțiunii de control sau acțiunii de documentare, concretizat în nota de constatare, respectiv în raportul de control sau nota de informare;
  e) entitate publică controlată - oricare dintre entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3), la care Corpul de control al prim-ministrului are competența de a desfășura acțiuni de control sau documentare;
  f) monitorizare - supravegherea și analiza activității desfășurate în cadrul entităților prevăzute la art. 1 alin. (2), în scopul realizării funcțiilor de prevenție sau coordonare metodologică ale Corpului de control al prim-ministrului;
  g) notă de informare - act întocmit de către reprezentanții Corpului de control al prim-ministrului, la finalizarea acțiunii de documentare;
  h) notă de monitorizare - act întocmit de către reprezentanții Corpului de control al prim-ministrului, la finalizarea activității de monitorizare;
  i) notă de constatare - act intermediar, elaborat de reprezentanții Corpului de control al prim-ministrului pe parcursul acțiunii de control ori acțiunii de documentare, la finalizarea etapei de verificare la fața locului;
  j) plan anual de control - plan elaborat la nivelul Corpului de control al prim-ministrului în vederea stabilirii acțiunilor de control anuale, aprobat de prim-ministru;
  k) raport de control - act întocmit de către reprezentanții Corpului de control al prim-ministrului, la finalizarea acțiunii de control, după analiza punctului de vedere formulat de entitatea publică controlată;
  l) reprezentant al Corpului de control al prim-ministrului - persoana împuternicită prin ordin de control emis de către șeful Corpului de control al prim-ministrului să efectueze o acțiune de control sau de documentare;
  m) verificare la sedii, pe terenuri sau alte spații și/sau în mijloacele de transport deținute ori folosite de către entitatea publică controlată - colectarea datelor, informațiilor, documentelor, analiza și evaluarea acestora de către reprezentanți ai Corpului de control al prim-ministrului în timpul acțiunii de control ori acțiunii de documentare, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții entității publice controlate.


  Capitolul II Funcțiile și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului

  Articolul 3

  Corpul de control al prim-ministrului exercită următoarele funcții:
  a) funcția de control, în scopul asigurării respectării legalității și regularității activității entităților publice controlate;
  b) funcția de prevenție, cu scopul de a preîntâmpina producerea unor nereguli sau abateri de la legalitate ori regularitate în activitate și de a asigura buna funcționare a entităților publice controlate;
  c) funcția de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităților din administrația publică centrală, cu respectarea independenței operaționale a acestora.


  Articolul 4
  (1) La entitățile publice prevăzute la art. 1 alin. (2), Corpul de control al prim-ministrului îndeplinește următoarele atribuții principale:
  a) desfășoară activități de control administrativ constând în verificarea și analizarea unor performanțe, sarcini sau lucrări, raportarea acestora la normele legale aplicabile, obiectivele planificate și aprobate, precum și verificarea îndeplinirii obligațiilor de către entitățile publice controlate, având ca scop depistarea eventualelor abateri de la legalitate;
  b) controlează modul de respectare a dispozițiilor legale și a reglementărilor interne referitoare la modul de organizare și funcționare, respectiv la îndeplinirea atribuțiilor generale și specifice în domeniul propriu de activitate acestora;
  c) monitorizează activitatea entităților publice controlate, ce constă în colectarea de date și informații ce privesc aspecte relevante aferente unuia sau unor proiecte ori programe derulate la nivelul acestora;
  d) acordă sprijin și îndrumare entităților publice controlate, pe timpul desfășurării activității de control ori la finalizarea acesteia.
  (2) La entitățile publice prevăzute la art. 1 alin. (3), Corpul de control al prim-ministrului controlează modul de gestionare a fondurilor publice alocate de stat autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate acestora, cu respectarea limitelor de competență și autoritate stabilite în sarcina altor instituții fundamentale ale statului, precum și cu respectarea principiului autonomiei locale.(3) Corpul de control al prim-ministrului acordă consiliere ori coordonare metodologică cu privire la activitățile structurilor de control din cadrul ministerelor, autorităților și instituțiilor din administrația publică centrală.(4) Corpul de control al prim-ministrului participă la definirea politicilor și strategiei în domeniul controlului și urmărește implementarea politicilor, mecanismelor și strategiilor în domeniul controlului administrativ.(5) Corpul de control al prim-ministrului soluționează petițiile și solicitările primite direct ori pe cele primite prin intermediul Cabinetului prim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului sau Cancelariei prim-ministrului, transmise de către persoanele fizice și juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare. (6) Corpul de control al prim-ministrului asigură evidența, inventarierea, păstrarea și selecționarea documentelor pe care le deține în arhiva proprie, în condițiile legii.


  Capitolul III Conducerea, organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului

  Articolul 5
  (1) Corpul de control al prim-ministrului este condus de un secretar de stat, șef al Corpului de control al prim-ministrului, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. (2) Șeful Corpului de control al prim-ministrului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să aibă o experiență profesională de cel puțin 5 ani în coordonarea unor structuri de control sau audit;
  b) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar;
  c) să aibă experiență în domeniul managementului public de minimum 9 ani.
  (3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, șeful Corpului de control al prim-ministrului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.


  Articolul 6
  (1) Șeful Corpului de control al prim-ministrului reprezintă entitatea în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate. Acesta poate delega, prin ordin, competența îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea sa. (2) Șeful Corpului de control al prim-ministrului participă la ședințele Guvernului și ale consiliilor, comisiilor guvernamentale și ale grupurilor interministeriale, cu acordul sau la solicitarea prim-ministrului.


  Articolul 7
  (1) Personalul necesar desfășurării activității Corpului de control al prim-ministrului este alcătuit din funcționari publici și personal contractual. (2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă se realizează la propunerea șefului Corpului de control al prim-ministrului, prin ordin al secretarului general al Guvernului, în condițiile legii. (3) Personalul contractual al Corpului de control al prim-ministrului nu poate deține calitatea de membru în consiliile de administrație sau consiliile de supraveghere ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, societăților și instituțiilor financiar-bancare cu capital majoritar sau integral de stat.


  Articolul 8
  (1) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi al Corpului de control al prim-ministrului se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Regulamentul de organizare și funcționare și manualul de proceduri operaționale aplicabile structurii se aprobă prin ordin al șefului Corpului de control al prim-ministrului și vor fi publicate pe site-ul instituției.


  Articolul 9
  (1) În exercitarea funcției de control, Corpul de control al prim-ministrului efectuează activități de control administrativ, analize și verificări documentare la sediile, pe terenuri sau alte spații sau în mijloacele de transport deținute ori folosite de către entitatea publică controlată.(2) Acțiunile de control ale Corpului de control al prim-ministrului pot fi inițiate prin ordin de control emis de șeful Corpului de control al prim-ministrului, în baza planului anual de control, sau din dispoziția prim-ministrului ori a șefului Corpului de control al prim-ministrului, cu aprobarea prim-ministrului.(3) Acțiunile de documentare ale Corpului de control al prim-ministrului se inițiază prin ordin de control emis de șeful Corpului de control al prim-ministrului, cu aprobarea, respectiv informarea prim-ministrului.(4) Personalul Corpului de control al prim-ministrului se legitimează cu legitimația de serviciu.


  Articolul 10

  Planul anual de control se elaborează la nivelul Corpului de control al prim-ministrului, în trimestrul IV al anului anterior celui pentru care se întocmește planul și este supus aprobării prim-ministrului.


  Articolul 11

  Corpul de control al prim-ministrului are acces neîngrădit la documente și informații necesare exercitării atribuțiilor sale.


  Articolul 12
  (1) Pe parcursul acțiunii de control sau documentare, entitățile supuse controlului:
  a) au obligația de a pune la dispoziția reprezentanților Corpului de control al prim-ministrului datele, informațiile și înscrisurile solicitate, inclusiv să predea copii certificate pentru conformitate cu originalul, la termenele și în structura solicitată. Reprezentanții Corpului de control al prim-ministrului pot solicita puncte de vedere scrise de la orice persoană care poate furniza date și informații cu privire la posibile nereguli ce vizează activitatea entității publice controlate, acestea putând fi valorificate în actul de control;
  b) au obligația de a permite reprezentanților Corpului de control al prim-ministrului accesul în sedii, pe terenuri sau alte spații și/sau în mijloacele de transport deținute ori folosite de către acestea pentru desfășurarea activității;
  c) au obligația de a sprijini activitatea reprezentanților Corpului de control al prim-ministrului în cazul efectuării activităților de control la sediile acestora, prin asigurarea unor spații de lucru adecvate.
  (2) În exercitarea funcției de control și pentru realizarea atribuțiilor stabilite în sarcina sa, Corpul de control al prim-ministrului poate solicita sprijinul autorităților sau instituțiilor publice cu atribuții în domeniul controlului, precum și al altor organe de specialitate ale statului, inclusiv prin constituirea unor echipe mixte de control, în limitele competenței și cu respectarea prevederilor legale care reglementează activitatea acestor structuri.(3) La întocmirea actului de control, Corpul de control al prim-ministrului poate valorifica în conținutul acestuia informațiile, datele, documentele furnizate de organele și instituțiile prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor legale incidente.(4) La cererea Corpului de control al prim-ministrului, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice sunt obligați să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.


  Articolul 13
  (1) La finalizarea activității de control, reprezentanții Corpului de control al prim-ministrului întocmesc un raport de control sau o notă de informare, după caz.(2) În vederea finalizării acțiunii de control ori de documentare se întocmește o notă de constatare, ce se transmite entității publice controlate, care va formula un punct de vedere cu privire la constatări, iar aspectele rezultate se cuprind în raportul de control, respectiv în nota de informare.(3) Activitatea de control se consideră finalizată la data aprobării raportului de control sau a notei de informare de către șeful Corpului de control al prim-ministrului.(4) Actele prevăzute la alin. (1), aprobate de șeful Corpului de control al prim-ministrului, se înaintează prim-ministrului, spre informare.(5) Raportul de control și nota de informare se comunică entității publice controlate, și, după caz, entității ierarhic superioare acesteia sau entității în coordonarea ori sub autoritatea căreia se află aceasta, entităților publice în a căror sferă de competență specifică intră verificarea aspectelor constatate, precum și oricărui organ de specialitate cu competență în luarea măsurilor de remediere a acestora.(6) Raportul de control și nota de informare se comunică, după caz, organului de urmărire penală competent atunci când există indicii cu privire la săvârșirea unei posibile infracțiuni, cu respectarea prevederilor legale incidente.


  Articolul 14

  Actele de control constituie documente pentru informarea sau valorificarea, după caz, a rezultatelor activității de control, în condițiile prevăzute la art. 13.


  Capitolul IV Sancțiuni

  Articolul 15
  (1) Nerespectarea de către entitățile publice controlate a prevederilor art. 12 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă aplicată conducătorului entității publice controlate, după cum urmează:
  a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. b) și lit. c), cu amendă de la 4.000 lei la 4.500 lei;
  b) nerespectarea obligației prevăzute la lit. a), cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei.
  (2) Sumele provenite din amenzile aplicate conducătorilor entităților publice controlate se fac venit integral la bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de către șeful Corpului de control al prim-ministrului prin ordin.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 16
  (1) Corpul de control al prim-ministrului are obligația de a întocmi și de a da publicității, din oficiu, un raport anual de activitate.(2) Raportul anual de activitate a Corpului de control al prim-ministrului se publică pe pagina de internet proprie și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și cuprinde principalele rezultate ale activității de control, cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 17

  Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcționarului public și personalului contractual.


  Articolul 18

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:
  a) art. 1 și 3-5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă;
  b) la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, litera g) se abrogă;
  c) în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele „Departamentul de Control al Guvernului“ și „Corpul de control al primului-ministru“ se înlocuiesc cu sintagma „Corpul de control al prim-ministrului“.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Șeful Corpului de control al prim-ministrului,
  Daniel Dragoș Tănăsoiu
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 27 mai 2020.
  Nr. 87.
  -----