HOTĂRÂRE nr. 1.719 din 30 decembrie 2008
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Ministerul Turismului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniul turismului şi care se înfiinţează prin reorganizarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, prin preluarea activităţii în domeniul turismului de la acesta, care se desfiinţează.


  Articolul 2

  Ministerul Turismului are sediul principal în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 50A, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii, situate în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1.


  Articolul 3

  Ministerul Turismului îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile dezvoltării sectorului turismului, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa;
  b) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul turismului;
  c) de sinteză în domeniul turismului;
  d) de coordonare la nivel naţional a activităţii de relaţii internaţionale în domeniul turismului;
  e) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor din domeniul turismului;
  f) de administrare, prin care se asigură administrarea fondurilor publice în domeniul turismului;
  g) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniul turismului;
  h) de promovare, implementare şi urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniul turismului.


  Articolul 4

  (1) Ministerul Turismului exercită următoarele atribuţii principale:
  A. cu caracter general:
  1. fundamentează şi elaborează programul de reforme economico-sociale al Guvernului în domeniul turismului;
  2. elaborează şi propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul turismului şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniului turismului;
  3. reprezintă Guvernul României în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, în relaţiile bilaterale sau multilaterale cu alte ţări, pentru elaborarea de politici şi programe privind domeniul turismului;
  4. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcţionării, precum şi realizării politicilor şi programelor în domeniu, potrivit legii;
  5. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul turismului pentru Programul operaţional regional, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional;
  6. colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniul turismului şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;
  7. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
  8. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum şi pe cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte;
  9. colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice;
  10. solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate;
  11. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
  B. cu caracter specific:
  1. aplică strategiile de dezvoltare a turismului;
  2. organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale, prin activităţi specifice reprezentanţelor de promovare turistică;
  3. organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţară şi în străinătate, în domeniul turismului;
  4. realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului, pe baza programului anual de marketing şi promovare a turismului şi a programului de dezvoltare a produselor turistice, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei şi cofinanţări de emisiuni televizate specifice turismului;
  5. autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă personalul de specialitate, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement, acreditează centrele naţionale de informare şi promovare turistică;
  6. efectuează controlul activităţilor şi serviciilor din turism şi din industria de agrement;
  7. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;
  8. atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de localităţi, la solicitarea consiliilor locale;
  9. coordonează programele de asistenţă tehnică acordată de Uniunea Europeană, de Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale;
  10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale interesate de activitatea de turism;
  11. coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, procesul de instruire din instituţii de învăţământ din domeniul turismului;
  12. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;
  13. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul turismului şi asigură gestionarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale de turism;
  14. asigură, la nivelul proiectelor finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea;
  15. asigură evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării, în cadrul domeniului major de intervenţie "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", în conformitate cu criteriile aplicabile Programului operaţional regional;
  16. asigură respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor selectate spre finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică";
  17. exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar al societăţilor comerciale de turism, până la finalizarea procesului de privatizare;
  18. îndeplineşte atribuţii privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale din domeniul turismului;
  19. coordonează gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investiţiile realizate în parteneriat cu autorităţile publice locale.
  (2) Ministerul Turismului exercită şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 5

  (1) Conducerea Ministerului Turismului este exercitată de către ministrul turismului.
  (2) Ministrul turismului îndeplineşte atribuţii de ordonator principal de credite, potrivit legii.
  (3) În exercitarea atribuţiilor, ministrul turismului este ajutat de 2 secretari de stat.
  (4) Ministrul turismului reprezintă Ministerul Turismului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
  (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul turismului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
  (6) Ministrul turismului îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute de art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.
  (7) Ministrul turismului conduce aparatul propriu al Ministerului Turismului, stabilit prin prezenta hotărâre, şi numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia.
  (8) În cazul în care ministrul turismului nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al ministrului va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.
  (9) Ministrul turismului numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii unităţilor din subordinea Ministerului Turismului.
  (10) Atribuţiile personalului din cadrul Ministerului Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului turismului.
  (11) Pe lângă ministrul turismului funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.
  (12) Pe lângă ministrul turismului funcţionează Consiliul consultativ. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliul consultativ se aprobă prin ordin al ministrului.


  Articolul 6

  (1) Ministerul Turismului are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii, funcţionari publici de conducere, funcţionari publici de execuţie şi personal contractual.
  (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Turismului.
  (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Turismului ori încredinţate de ministrul turismului.
  (5) Atribuţiile şi competenţele secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului turismului.


  Articolul 7

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Turismului este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) În structura organizatorică a Ministerului Turismului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
  (3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului turismului, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în condiţiile legii.
  (4) În cadrul Ministerului Turismului şi în cadrul numărului maxim de posturi aprobat funcţionează reprezentanţe de promovare turistică, cu sediul în străinătate, şi reprezentanţe regionale, cu sediul în ţară, ambele fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului.
  (5) Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Turismului, cu finanţare din venituri proprii, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (6) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Turismului este de 210, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
  (7) Din numărul maxim de posturi 28 de posturi se utilizează pentru reprezentanţele de promovare turistică din străinătate.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Turismului poate înfiinţa în subordinea sa organe de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Ministerul Turismului poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri:
  a) organizarea bufetelor de incintă;
  b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci;
  c) organizarea unui cabinet medical;
  d) organizarea altor activităţi care au legătură cu activitatea ministerului sau sunt necesare în derularea activităţii acestuia.


  Articolul 9

  Ministerul Turismului poate desfăşura activităţi finanţate integral din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.


  Articolul 10

  Reorganizarea structurii preluate se va realiza în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 11

  Ministerul Turismului preia personalul fostului Minister pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care desfăşoară activităţi în domeniul turismului, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.


  Articolul 12

  (1) Ministerul Turismului are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare.
  (2) Ministerul Turismului are în dotare, pentru activităţile specifice de inspecţie şi control care se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării şi pentru transportul delegaţiilor, 15 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism, care urmează a fi preluate de la fostul Minister pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, prin protocol de predare-primire, în condiţiile legii.
  (3) Pentru activităţile specifice desfăşurate de reprezentanţele de promovare şi informare turistică din străinătate şi pentru reprezentanţele de autorizare turistică din ţară, Ministerul Turismului are în dotare câte un autoturism pentru fiecare reprezentanţă, cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism, care urmează a fi preluate de la fostul Minister pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, prin protocol de predare-primire, în condiţiile legii.
  (4) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 13

  Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului care sunt transmise în administrarea Ministerului Turismului de la fostul Minister pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale vor fi stabilite în protocolul de predare-preluare.


  Articolul 14

  Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Ministerului Turismului se pot închiria spaţii suplimentare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.


  Articolul 15

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispoziţiile din domeniul turismului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare.


  Articolul 16

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 30 decembrie 2008.
  Nr. 1.719.


  Anexa 1
  Numărul maxim de posturi: 210, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Turismului

  ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
  │Cabinet ministru ├──┐ ┌───┤Direcţia audit intern │
  └──────────────────────┘ │ │ └──────────────────────┘
  ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌──────────────────────┐
  │Corp control ministru ├──┤ │ │ ├───┤Direcţia de comunicare│
  └──────────────────────┘ ├────────┤ MINISTRU ├───┤ └──────────────────────┘
  ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ ┌──────────────────────┐
  │Consilier diplomatic ├──┤ └────┬─────┘ ├───┤Informaţii clasificate│
  └──────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────┘
  ┌──────────────────────┐ │ │ │ ┌──────────────────────┐
  │Colegiul Ministerului │ │ │ └───┤Consiliul consultativ │
  │ Turismului ├──┘ │ └──────────────────────┘
  └──────────────────────┘ │
                                          │
                    ┌─────────────────────┼──────────────────┐
                    │ │ │
                    │ │ │ ┌────────┐
   ┌────────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌─────┴────┐ │Cabinet │
   │Cabinet │ │ Secretar │ │ │ Secretar ├───┼secretar│
   │secretar├──┤ de stat │ │ │ de stat │ │de stat │
   │de stat │ └──────────┘ │ └──────────┘ └────────┘
   └────────┘ │
                                          │ ┌────────┐
                                          │ │Secretar│
                                          ├────────────┤general │
                                          │ └───┬────┘
                                          │ │
                                          │ │
                                          │ ┌───┴────┐
                                          │ │Secretar│
                                          │ │general │
                                          │ │adjunct │
                                          │ └────────┘
                                          │
                                          │
       ┌───────────┬──────────┬──────────┬┴──────────┬──────────┬──────────┐
  ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐
  │Direcţia │ │Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia│ │Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia│
  │generală │ │generală │ │generală│ │dezvol- │ │gestiona-│ │economi-│ │juridică│
  │promovare│ │autoriza-│ │control │ │tare │ │re fon- │ │că şi a-│ │şi re- │
  │turistică│ │re, pri- │ │şi pro- │ │ │ │duri co- │ │chiziţii│ │surse │
  │şi rela- │ │vatizare │ │tecţia │ │ │ │munitare │ │publice │ │umane │
  │ţii în- │ │şi post- │ │turişti-│ │ │ │pentru │ │ │ │ │
  │ternaţio-│ │privati- │ │lor │ │ │ │turism │ │ │ │ │
  │nale │ │zare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┘ └─────────┘ └────────┘ └────────┘ └─────────┘ └────────┘ └────────┘


  Anexa 2
  UNITĂŢILE
  care funcţionează în subordinea Ministerului Turismului, cu finanţare din venituri proprii
  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT - 56 de posturi
  2. Centrul Naţional de Învăţământ Turistic - CNIT - 30 de posturi
  --------