LEGE nr. 14 din 8 martie 2021pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 8 martie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.


  Articolul 2
  (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2021 de 7,16%, iar în anul 2022 de 5,84%.(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 9,8% în anul 2021 și de 9,1% în anul 2022.


  Articolul 3
  (1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2021, este de 52% din produsul intern brut.(2) În anul 2021, plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.200 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.600 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.(4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2021, este de 30.000 milioane lei.(5) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2021, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, stabilite potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din aceeași lege, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(6) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2021, sunt stabilite plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat și sunt prevăzute în anexa nr. 2.(7) În anul 2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 63.135,5 milioane lei.


  Articolul 4
  (1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de minus 1% din produsul intern brut.(2) Prin derogare de la prevederile art. 6, 7 și ale art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezentul act normativ nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se face începând cu anul 2021.(3) În anul 2021, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.


  Articolul 5

  Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 8 martie 2021.
  Nr. 14.

  Anexa nr. 1

  Plafoane nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal pe anul 2021*)
  - milioane lei -


  Cheltuieli totaledin care:
  Cheltuieli de personal

  Bugetul general consolidat
  Bugetul de stat
  Bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale**)
  Bugetul asigurărilor sociale de stat
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj
  Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**)
  Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii**)
  Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)

  397.515,3
  223.702,7
  83.789,5
  90.220,1
  2.724,7
  44.758,4
  32.587,5
  9.869,4

  109.511,7
  55.834,9
  33.762,7
  362,1
  145,4
  305,9
  18.364,5
  736,2

  *) Nu includ asistență financiară din partea UE sau alți donatori.
  **) Estimări.


  Anexa nr. 2

  Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat
  și ale principalelor bugete componente pentru anul 2021
  - milioane lei -


  Bugetul general consolidat
  din care:
  Bugetul de stat
  Bugetul asigurărilor sociale de stat
  Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj
  Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii

  – 80.000,0
  – 87.349,7
  142,9
  1.192,9
  1.850,0


  Anexa nr. 3

  Plafoanele soldului structural anual al administrației publice
  % din PIB


  2018*)2019*)2020*)2021*)2022*)2023*)
  Sold structural anual al administrației publice–3,34–5,09–7,76–7,42–6,07–4,83

  *) Estimări.

  ----