LEGE nr. 2 din 18 aprilie 1989
privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989  În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam şi dispunem, să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 2 din 18 aprilie 1989, legea privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  PREŞEDINTELE
  REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  Înfăptuirea politicii partidului şi statului de amplasare raţională a forţelor de producţie pe întreg cuprinsul patriei, elaborata şi fundamentată după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman, asigura dezvoltarea armonioasă, echilibrata, a tuturor zonelor şi localităţilor urbane şi rurale, pe baza principiilor moderne şi de larga perspectiva ale sistematizării teritoriului tarii, ale autoconducerii şi autoaprovizionarii, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, în scopul creşterii bunastarii generale a întregului popor.
  Profundele transformări care au avut loc în viaţa tuturor localităţilor patriei în perioada care a trecut de la adoptarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cerinţele dezvoltării în continuare a judeţelor, oraşelor şi comunelor, hotărîrile adoptate de organele locale ale puterii de stat în luna ianuarie 1989, impun îmbunătăţirea organizării administrative-teritoriale a tarii, corespunzător stadiului actual de dezvoltare economico-socială a României socialiste.
  Îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale va asigura dezvoltarea în continuare a industriei, agriculturii, a prestărilor de servicii, a activităţilor social-culturale şi edilitar-gospodăreşti, în conformitate cu prevederile planului, ale programelor de dezvoltare economico-socială a tuturor comunelor, oraşelor şi judeţelor - ca parte integrantă a programului general de dezvoltare a tarii -, va adânci procesul de apropiere a condiţiilor de muncă, de viaţa şi cultura de la sate de cele de la oraşe, ridicarea nivelului de trai material şi spiritual al întregului popor.
  În vederea îmbunătăţirii cadrului juridic de organizare a tuturor localităţilor patriei,
  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, amplasarea raţională a forţelor de producţie pe întreg cuprinsul tarii, dezvoltarea armonioasă şi echilibrata, economică, socială, culturală şi edilitar-gospodareasca a tuturor zonelor şi localităţilor urbane şi rurale asigura ridicarea permanenta a nivelului de civilizatie, a calităţii vieţii şi a muncii tuturor cetăţenilor patriei.


  Articolul 2

  Fiecare unitate administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea pe baza planului şi programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a bugetului local de venituri şi cheltuieli, în stricta concordanta cu planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi programul general de dezvoltare a tarii.


  Articolul 3

  În unităţile administrativ-teritoriale întreaga activitate economică, social-culturală şi edilitar-gospodareasca se desfăşoară potrivit principiilor autoconducerii, autoaprovizionarii, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, cu participarea larga a tuturor cetăţenilor la conducerea şi rezolvarea nemijlocită a problemelor economice, sociale şi edilitare ale localităţilor în care trăiesc şi muncesc.


  Capitolul 2 Unităţile administrativ-teritoriale


  Articolul 4

  Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, municipiul, oraşul şi comuna.


  Articolul 5

  Capitala Republicii Socialiste România este municipiul Bucureşti, care este organizat pe sectoare.
  Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiul Bucureşti.
  Delimitarea sectoarelor municipiului Bucureşti, inclusiv Sectorului agricol Ilfov, se va face prin decret al Consiliului de Stat.


  Articolul 6

  Judeţul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din municipii, oraşe şi comune - unităţi de baza ale organizării administrativ-teritoriale a tarii.
  Organizarea judeţelor sa face în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice.
  Judeţul asigura dezvoltarea armonioasă din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar-gospodăresc a municipiilor, oraşelor şi comunelor.


  Articolul 7

  Municipiul este localitatea urbana care are un număr de cel puţin 40.000 locuitori, o industrie puternic dezvoltata, o însemnătate deosebită în viaţa economică, social-politica şi cultural-ştiinţifică a tarii, un important fond de locuinţe şi dotări edilitar-gospodăreşti, reţea complexa de unităţi de învăţămînt, sănătate şi cultura.
  În funcţie de numărul locuitorilor, municipiile se împart în următoarele categorii:
  I - pînă la 60.000 locuitori;
  II - între 60.001-100.000 locuitori;
  III - între 100.001-150.000 locuitori;
  IV - între 150.000-250.000 locuitori;
  V - peste 250.000 locuitori.
  Municipiile în care îşi au sediul organele de conducere ale judeţului sînt municipii-reşedinţa.


  Articolul 8

  Oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar-gospodăresc.
  În funcţie de numărul locuitorilor, oraşele se împart în următoarele categorii:
  I - pînă la 10.000 locuitori;
  II - între 10.001 - 20.000 locuitori;
  III - peste 20.000 locuitori;
  Localităţile cu activităţi agricole şi industriale complexe, cu dotări edilitar-gospodăreşti corespunzătoare se pot organiza ca oraşe agroindustriale.


  Articolul 9

  Comuna este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din unu sau mai multe sate care cuprind populaţia rurală, fiind organizată în funcţie de condiţiile economice, social-culturale şi geografice.
  Prin organizarea comunei se asigura dezvoltarea puternica şi modernizarea agriculturii, extinderea unor activităţi industriale şi de prestări servicii, a reţelei sanitare, de învăţămînt şi cultura, creandu-se astfel locuitorilor condiţii de muncă şi viaţa cat mai apropiate de cele ale populaţiei din oraşe.
  Satele în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sînt reşedinţa de comuna.


  Articolul 10

  Oraşele şi comunele care, datorită condiţiilor climaterice, hidrologice, asezarii şi inzestrarii lor edilitar-gospodăreşti, prezintă importanţa pentru ocrotirea sănătăţii şi asigurarea odihnei cetăţenilor, sînt organizate ca staţiuni balneoclimaterice.


  Articolul 11

  Judeţele Republicii Socialiste România şi municipiile de reşedinţa ale acestora sînt următoarele:
    Nr. crt.Denumirea judeţuluiReşedinţa
    1.ALBAMunicipiul Alba Iulia
    2.ARADMunicipiul Arad
    3.ARGEŞMunicipiul Piteşti
    4.BACĂUMunicipiul Bacău
    5.BIHORMunicipiul Oradea
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDMunicipiul Bistriţa
    7.BOTOŞANIMunicipiul Botoşani
    8.BRAŞOVMunicipiul Braşov
    9.BRĂILAMunicipiul Brăila
    10.BUZĂUMunicipiul Buzău
    11.CARAŞ-SEVERINMunicipiul Reşiţa
    12.CĂLĂRAŞIMunicipiul Călăraşi
    13.CLUJMunicipiul Cluj-Napoca
    14.CONSTANŢAMunicipiul Constanţa
    15.COVASNAMunicipiul Sfîntu Gheorghe
    16.DÎMBOVIŢAMunicipiul Tîrgovişte
    17.DOLJMunicipiul Craiova
    18.GALAŢIMunicipiul Galaţi
    19.GIURGIUMunicipiul Giurgiu
    20.GORJMunicipiul Tîrgu Jiu
    21.HARGHITAMunicipiul Miercurea-Ciuc
    22.HUNEDOARAMunicipiul Deva
    23.IALOMIŢAMunicipiul Slobozia
    24.IAŞIMunicipiul Iaşi
    25.MARAMUREŞMunicipiul Baia Mare
    26.MEHEDINŢIMunicipiul Drobeta-Turnu Severin
    27.MUREŞMunicipiul Tîrgu Mureş
    28.NEAMŢMunicipiul Piatra-Neamţ
    29.OLTMunicipiul Slatina
    30.PRAHOVAMunicipiul Ploieşti
    31.SATU MAREMunicipiul Satu Mare
    32.SĂLAJMunicipiul Zalău
    33.SIBIUMunicipiul Sibiu
    34.SUCEAVAMunicipiul Suceava
    35.TELEORMANMunicipiul Alexandria
    36.TIMIŞMunicipiul Timişoara
    37.TULCEAMunicipiul Tulcea
    38.VASLUIMunicipiul Vaslui
    39.VÎLCEAMunicipiul Rîmnicu Vîlcea
    40.VRANCEAMunicipiul Focşani


  Articolul 12

  Municipiile, oraşele şi comunele din compunerea judeţelor sînt prevăzute în anexele nr. 1-40 care fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 13

  Consiliile populare judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, organe locale ale puterii de stat în unităţile administrativ-teritoriale în care au fost alese, conduc întreaga activitate locală, răspund de înfăptuirea planurilor şi programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, asigura apărarea proprietăţii socialiste, ocrotirea drepturilor cetăţenilor, legalitatea socialistă, păstrarea ordinii şi disciplinei publice.


  Capitolul 3 Dipozitii finale


  Articolul 14

  Legea Nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 18 aprilie 1989.
  PREŞEDINTELE
  Marii Adunări Naţionale,
  NICOLAE GIOSAN


  Anexa 1
  JUDEŢUL ALBA
  cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................8
    Comune ..................................63

                              A. MUNICIPII
                         Denumirea municipiului

          1. ALBA IULIA

                              B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. ABRUD 5. CUGIR
          2. AIUD 6. OCNA MURES
          3. BLAJ 7. SEBES
          4. CAMPENI 8. ZLATNA

                               C. COMUNE
                            Denumirea comunei

          1. Albac 33. Mihalt
          2. Almasu 34. Miraslau
          3. Arieseni 35. Mogos
          4. Avram Iancu 36. Noslac
          5. Baia de Aries 37. Ocolis
          6. Berghin 38. Pianu
          7. Bistra 39. Poiana Vadului
          8. Blandiana 40. Ponor
          9. Bucium 41. Posaga
         10. Cenade 42. Radesti
         11. Cergau 43. Rimetea
         12. Cetatea de Balta 44. Rimet
         13. Ciugud 45. Rosia Montană
         14. Ciuruleasa 46. Rosia de Secas
         15. Cilnic 47. Salciua
         16. Cricau 48. Salistea
         17. Craciunelu de Jos 49. Sasciori
         18. Daia Română 50. Scarisoara
         19. Drasov 51. Sancel
         20. Farau 52. Santimbru
         21. Galda de Jos 53. Sohodol
         22. Garbova 54. Stremt
         23. Galda de Sus 55. Sibot
         24. Horea 56. Sona
         25. Ighiu 57. Sugag
         26. Intregalde 58. Teius
         27. Jidvei 59. Unirea
         28. Livezile 60. Vadu Motilor
         29. Lopadea Noua 61. Valea Lungă
         30. Lunca Muresului 62. Vidra
         31. Lupsa 63. Vintu de Jos
         32. Metes


  Anexa 2
  JUDEŢUL ARAD
  cu reşedinţa în municipiul Arad
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................60

                            A. MUNICIPII
                        Denumirea municipiului

           1. ARAD

                                B. ORAŞE
                            Denumirea oraşului

           1. CHISINEU-CRIS 5. NADLAC
           2. CURTICI 6. PANCOTA
           3. INEU 7. SEBIS
           4. LIPOVA

                                C. COMUNE
                             Denumirea comunei

          1. Almas 31. Pecica
          2. Apateu 32. Peregu Mare
          3. Archis 33. Petris
          4. Bata 34. Pilu
          5. Beliu 35. Plescuta
          6. Birchis 36. Savarsin
          7. Barsa 37. Secusigiu
          8. Barzava 38. Seleus
          9. Bocsig 39. Semlac
         10. Buteni 40. Sintea Mare
         11. Carand 41. Santana
         12. Cermei 42. Socodor
         13. Conop 43. Sagu
         14. Covasint 44. Seitin
         15. Craiva 45. Sepreus
         16. Dezna 46. Sicula
         17. Dieci 47. Simand
         18. Felnac 48. Siria
         19. Fantanele 49. Sofronea
         20. Ghioroc 50. Taut-Silindia
         21. Graniceri 51. Tarnova
         22. Gurahont 52. Ususau
         23. Halmagiu 53. Varadia de Mures
         24. Hasmas 54. Vinga
         25. Iratosu 55. Vîrfurile
         26. Livada 56. Vladimirescu
         27. Macea 57. Zabrani
         28. Misca 58. Zarand
         29. Moneasa 59. Zerind
         30. Paulis 60. Zimandu Nou


  Anexa 3
  JUDEŢUL ARGES
  cu reşedinţa în municipiul Pitesti
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................5
    Comune ..................................81

                               A. MUNICIPII
                           Denumirea municipiului

           1. PITESTI

                                B. ORAŞE
                            Denumirea oraşului

           1. CAMPULUNG 4. CURTEA DE ARGES
           2. COLIBASI 5. TOPOLOVENI
           3. COSTESTI

                                C. COMUNE
                            Denumirea comunei

          1. Albestii de Arges 41. Lunca Corbului
          2. Albestii de Muscel 42. Malureni
          3. Albota 43. Maracineni-Micesti
          4. Aninoasa 44. Merisani
          5. Aref 45. Mihaesti
          6. Bascov 46. Mioarele
          7. Babana 47. Mirosi
          8. Baiculesti 48. Moraresti
          9. Balilesti 49. Mosoaia
         10. Berevoesti 50. Mozaceni
         11. Barla 51. Musatesti
         12. Bogati 52. Negrasi
         13. Boteni 53. Oarja
         14. Bradu 54. Pietrosani
         15. Bradulet 55. Poienarii de Muscel
         16. Budeasa 56. Poiana Lacului
         17. Buzoesti 57. Popesti
         18. Caldararu 58. Priboieni
         19. Calinesti 59. Ratesti
         20. Cateasca 60. Recea
         21. Cetăţeni 61. Vlădeşti
         22. Ciofrangeni-Poienari 62. Rociu
         23. Cocu 63. Rucar-Damboviciara
         24. Corbeni 64. Schitu Golesti
         25. Corbi-Nucsoara 65. Slobozia
         26. Cosesti 66. Stalpeni
         27. Cotmeana 67. Stoenesti
         28. Cuca-Ciomagesti 68. Stolnici
         29. Davidesti 69. Suseni
         30. Darmanesti 70. Ştefan cel Mare
         31. Dobresti 71. Stefanesti
         32. Domneşti 72. Suici-Salatrucu
         33. Dragoslavele 73. Teiu
         34. Draganu 74. Tignevi-Cepari
         35. Godeni 75. Titesti
         36. Harsesti 76. Uda
         37. Hartiesti 77. Ungheni
         38. Izvoru 78. Valea Danului
         39. Leordeni 79. Valea Iasului
         40. Leresti 80. Valea Mare-Pravat
                                                  81. Vedea


  Anexa 4
  JUDEŢUL BACAU
  cu reşedinţa în municipiul Bacau
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................6
    Comune ..................................77

                              A. MUNICIPII
                         Denumirea municipiului

          1. BACAU 2. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

                               B. ORAŞE
                           Denumirea oraşului

          1. BUHUSI 4. MOINESTI
          2. COMANESTI 5. SLANIC-MOLDOVA
          3. DARMANESTI 6. TARGU OCNA

                               C. COMUNE
                             Denumirea comunei

          1. Agas 41. Manastirea Casin
          2. Ardeoani-Solont 42. Margineni
          3. Asau 43. Motoseni
          4. Balcani 44. Negri
          5. Beresti-Bistrita 45. Nicolae Balcescu
          6. Beresti-Tazlau 46. Oituz
          7. Berzunti 47. Oncesti
          8. Barsanesti 48. Orbeni
          9. Blagesti 49. Palanca
         10. Bogdanesti 50. Parava
         11. Brusturoasa 51. Parincea
         12. Buhoci 52. Pancesti
         13. Casin 53. Pargaresti
         14. Caiuti 54. Parjol
         15. Cleja 55. Plopana
         16. Colonesti 56. Podu Turcului
         17. Corbasca 57. Poduri
         18. Cotofanesti 58. Racova
         19. Damienesti 59. Răcăciuni
         20. Dealu Morii 60. Rachitoasa
         21. Dofteana 61. Sascut
         22. Faraoani 62. Sanduleni
         23. Filipeni 63. Saucesti
         24. Filipesti 64. Scorteni
         25. Gaiceana 65. Secuieni
         26. Ghimes-Faget 66. Stanisesti
         27. Garjeni 67. Strugari
         28. Glavanesti 68. Ştefan cel Mare
         29. Gura Baii 69. Tamasi
         30. Helegiu 70. Tatarasti
         31. Hemeius 71. Targu Trotus
         32. Horgesti 72. Traian
         33. Huruiesti 73. Ungureni
         34. Izvoru Berheciului 74. Urechesti
         35. Letea Veche 75. Valea Seaca
         36. Lipova 76. Vultureni
         37. Livezi 77. Zemes
         38. Luizi-Calugara
         39. Magiresti
         40. Magura


  Anexa 5
  JUDEŢUL BIHOR
  cu reşedinţa în municipiul Oradea
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................8
    Comune ..................................74

                             A. MUNICIPII
                        Denumirea municipiului

           1. ORADEA

                              B. ORAŞE
                          Denumirea oraşului

           1. ALESD 5. PETRU GROZA
           2. BEIUS 6. SALONITA
           3. MARGHITA 7. VALEA LUI MIHAI
           4. NUCET 8. VASCAU

                             C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Abram 39. Lunca-Campani
          2. Abramut 40. Madaras
          3. Astileu 41. Magesti
          4. Auseu 42. Nojorid
          5. Avram Iancu 43. Olcea
          6. Batar 44. Osorhei
          7. Biharia 45. Pietroasa
          8. Borod 46. Popesti
          9. Bors 47. Rabagani-Pomezeu
         10. Bratea 48. Remetea
         11. Brusturi 49. Rieni-Lazuri
         12. Budureasa 50. Rosia
         13. Bulz 51. Sacadat-Ineu
         14. Buntesti 52. Sacueni
         15. Cabesti 53. Salcea-Buduslau
         16. Capalna 54. Salard
         17. Carpinet-Cristior 55. Sambata
         18. Cefa 56. Sanmartin
         19. Ceica 57. Santandrei
         20. Cetariu 58. Sarbi
         21. Cherechiu 59. Suplacu de Barcau-
         22. Chislaz Balc
         23. Ciumeghiu 60. Simian
         24. Cociuba Mare 61. Sinteu
         25. Curatele 62. Soimi
         26. Curtuiseni 63. Suncuius
         27. Derna-Spinus 64. Tarcea
         28. Diosig 65. Tarcaia
         29. Dobresti 66. Tauteu
         30. Drăgăneşti 67. Tileagd
         31. Dragesti 68. Tinca
         32. Finis 69. Tulca
         33. Girisu de Cris 70. Tetchea
         34. Hidiselu de Sus 71. Uileac-Pocola
         35. Holod 72. Vadu Crisului
         36. Husasau de Tinca 73. Viisoara-Bolan
         37. Lazareni 74. Varciorog
         38. Lugasu de Jos


  Anexa 6
  JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
  cu reşedinţa în municipiul Bistrita
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................47

                            A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. BISTRITA

                            B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului

          1. BECLEANU 3. SANGEORZ-BĂI
          2. NASAUD

                            C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Bistrita Bargaului 25. Milas
          2. Branistea 26. Monor
          3. Budacu de Jos 27. Nimigea
          4. Budesti 28. Nuseni
          5. Caian 29. Parva
          6. Cetate 30. Petru Rares
          7. Ciceu-Giurgesti 31. Prundu Bargaului
          8. Chiochis 32. Rebra
          9. Chiuza 33. Rebrisoara
         10. Cosbuc 34. Rodna
         11. Dumitra 35. Salva
         12. Feldru 36. Siesu-Magherus
         13. Galaţii Bistritei 37. Siesu-Mariselu
         14. Ilva Mare 38. Siesu-Odorhei
         15. Ilva Mica 39. Sieut
         16. Josenii Bargaului 40. Sintereag
         17. Lechinta 41. Teaca
         18. Lesu 42. Telciu-Romuli
         19. Livezile 43. Tiha Bargaului
         20. Liviu Rebreanu 44. Urau
         21. Maieru 45. Urmenis-Silivas
         22. Matei 46. Viisoara
         23. Magura Ilvei 47. Zagra
         24. Micesti-Sanmihaiu


  Anexa 7
  JUDEŢUL BOTOSANI
  cu reşedinţa în municipiul Botosani
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................55

                         A. MUNICIPII
                    Denumirea municipiului

          1. BOTOSANI

                            B. ORAŞE
                       Denumirea oraşului

          1. DARABANI 3. SAVENI
          2. DOROHOI

                            C. COMUNE
                        Denumirea comunei

          1. Albeşti 29. Lunca
          2. Avrameni 30. Mihai Eminescu
          3. Baluseni 31. Mihaileni
          4. Broscauti 32. Mileanca
          5. Bucecea 33. Paltinis
          6. Calarasi 34. Pomarla
          7. Copalau 35. Prajeni
          8. Corlateni 36. Rachiti
          9. Corni 37. Radauti-Prut
         10. Cotusca 38. Ripiceni
         11. Cristesti 39. Roma
         12. Cristinesti 40. Stauceni
         13. Curtesti 41. Suharau
         14. Dersca 42. Sulita
         15. Dangeni 43. Sendriceni
         16. Draguseni 44. Stefanesti
         17. Durnesti 45. Stiubieni
         18. Flamanzi 46. Todireni
         19. Frumusica 47. Trusesti
         20. George Enescu 48. Tudora
         21. Gorbanesti 49. Ungureni
         22. Harvarna 50. Văculeşti
         23. Hiliseu-Horia 51. Vîrfu Câmpului
         24. Hlipiceni 52. Vladeni
         25. Hudesti 53. Vlasinesti
         26. Ibanesti 54. Vorniceni
         27. Leorda 55. Vorona
         28. Liveni


  Anexa 8
  JUDEŢUL BRAŞOV
  cu reşedinţa în municipiul Braşov
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................40

                           A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. BRAŞOV 2. FAGARAS

                            B. ORAŞE
                       Denumirea oraşului

          1. CODLEA 4. SACELE
          2. PREDEAL 5. VICTORIA
          3. RASNOV 6. ZARNESTI

                            C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Apata-Ormenis 21. Mandra
          2. Beclean 22. Moeciu
          3. Bod 23. Parau
          4. Bran 24. Poiana Marului
          5. Bunesti 25. Prejmer
          6. Câtă 26. Racos
          7. Cincu 27. Recea
          8. Comana 28. Sanpetru
          9. Cristian 29. Sercaia
         10. Dumbravita 30. Sinca
         11. Feldioara 31. Soars
         12. Fundata 32. Tarlungeni
         13. Ghimbav 33. Teliu-Budila
         14. Halchiu 34. Ticuss
         15. Harman 35. Ucea
         16. Harseni 36. Ungra
         17. Hoghiz 37. Vama Buzaului
         18. Homorod 38. Vistea
         19. Jibert 39. Voila
         20. Lisa 40. Vulcan


  Anexa 9
  JUDEŢUL BRĂILA
  cu reşedinţa în municipiul Brăila
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................38

                              A. MUNICIPII
                         Denumirea municipiului

          1. BRĂILA

                               B. ORAŞE
                          Denumirea oraşului

          1. FAUREI 3. INSURATEI
          2. IANCA

                            C. COMUNE
                          Denumirea comunei

          1. Braganul 21. Salcia Tudor
          2. Bertestii de Jos 22. Scortaru Nou
          3. Bordei Verde 23. Silistea
          4. Chiscani 24. Stancuta
          5. Ciocile 25. Surdila-Gaiseanca
          6. Ciresu 26. Surdila-Greci
          7. Dudesti 27. Susesti
          8. Frecatei 28. Tichilesti
          9. Galbenu 29. Traian
         10. Gemenele 30. Tudor Vladimirescu
         11. Gradistea-Racovita 31. Tufesti
         12. Gropeni 32. Ulmu
         13. Jirlau 33. Unirea
         14. Marasu 34. Vădeni
         15. Maxineni 35. Victoria
         16. Mircea Voda 36. Visani
         17. Movila Miresii 37. Viziru
         18. Ramnicelu 38. Zavoaia
         19. Romanu
         20. Rosiori


  Anexa 10
  JUDEŢUL BUZAU
  cu reşedinţa în municipiul Buzau
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................71


                            A. MUNICIPII
                        Denumirea municipiului

          1. BUZAU

                              B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. NEHOIU 3. RAMNICU SARAT
          2. POGOANELE

                              C. COMUNE
                          Denumirea comunei

          1. Amaru 37. Naieni
          2. Balta Alba 38. Odaile
          3. Beceni 39. Padina
          4. Berca 40. Panatau
          5. Bisoca 41. Patarlagele
          6. Blajani 42. Pietroasa
          7. Boldu 43. Parscov
          8. Bozioru 44. Podgoria
          9. Bradeanu 45. Posta Calnau
         10. Braiesti 46. Puiesti
         11. Breaza 47. Racoviteni
         12. Buda 48. Ramnicelu
         13. Calvini 49. Robeasca-Gavanesti
         14. C.A.Rosetti 50. Rusetu
         15. Canesti-Chilii 51. Sageata
         16. Catina 52. Sahateni
         17. Cernatesti 53. Sapoca
         18. Chiojdu 54. Sărată-Monteoru
         19. Cislau 55. Sarulesti
         20. Cochirleanu 56. Scortoasa
         21. Colti 57. Scutelnici
         22. Costesti 58. Siriu
         23. Cozieni 59. Smeeni
         24. Galbinasi 60. Tisau
         25. Gheraseni 61. Topliceni
         26. Glodeanu Sarat 62. Tintesti
         27. Glodeanu-Silistea 63. Ulmeni
         28. Grebanu 64. Vadu Pasii
         29. Gura Teghii 65. Valea Ramnicului
         30. Lopatari 66. Valea Salciei
         31. Luciu 67. Vernesti
         32. Magura 68. Vintila Voda
         33. Maracineni 69. Viperesti
         34. Margaritesti 70. Zarnesti
         35. Mihailesti 71. Ziduri
         36. Manzalesti


  Anexa 11
  JUDEŢUL CARAS-SEVERIN
  cu reşedinţa în municipiul Resita
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................53

                              A. MUNICIPII
                        Denumirea municipiului

          1. RESITA

                               B. ORAŞE
                           Denumirea oraşului

          1. ANINA 5. MOLDOVA NOUA
          2. BAILE HERCULANE 6. ORAVITA
          3. BOCSA 7. OTELU ROŞU
          4. CARANSEBES

                                C. COMUNE
                            Denumirea comunei

          1. Armenis 28. Luncavita-Mehadica
          2. Bautar 29. Lupac
          3. Berliste 30. Marga
          4. Berzasca 31. Maureni
          5. Berzovia 32. Mehadia
          6. Bozovici 33. Obreja
          7. Brebu Nou 34. Paltinis
          8. Brebu-Zorlentu Mare 35. Pojejena
          9. Buchin 36. Prigor
         10. Bucosnita 37. Ramma
         11. Carasova 38. Racasdia
         12. Ciclova Română 39. Zavoi
         13. Ciudanovita 40. Zlatita
         14. Constantin Daicoviciu 41. Rusca Montană
         15. Copacele 42. Sasca Montană
         16. Cornea 43. Sichevita
         17. Cornereva 44. Slatina-Timiş
         18. Dalboset 45. Sopotu Nou
         19. Doclin 46. Teregova
         20. Dognecea 47. Ticvaniu Mare
         21. Domasnea 48. Tarnova
         22. Farliug 49. Toplet
         23. Garnic 50. Turnu Ruieni
         24. Glimboca 51. Valiug
         25. Gradinari 52. Varadia-Vrani
         26. Iablanita 53. Vermes
         27. Lapusnicel


  Anexa 12
  JUDEŢUL CALARASI
  cu reşedinţa în municipiul Calarasi
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................43

                          A. MUNICIPII
                     Denumirea municipiului

          1. CALARASI

                            B. ORAŞE
                       Denumirea oraşului

          1. BUDESTI 3. LEHLIU-GARA
          2. FUNDULEA 4. OLTENITA

                              C. COMUNE
                           Denumirea comunei

          1. Borcea 23. Mitreni
          2. Chirnogi 24. Manastirea
          3. Chiselet 25. Modelu
          4. Ciocanesti 26. Nicolae Balcescu
          5. Curcani 27. Perisoru
          6. Cuza Voda 28. Plataresti
          7. Dichiseni 29. Radovanu
          8. Dor Marunt 30. Roseti
          9. Dorobantu 31. Sarulesti
         10. Dragalina 32. Sohatu
         11. Dragos Voda 33. Spantov
         12. Frasinet 34. Soldanu
         13. Frumusani 35. Ştefan Voda
         14. Fundeni 36. Tamadau Mare
         15. Gradistea 37. Ulmeni
         16. Gurbanesti 38. Ulmu
         17. Ileana 39. Unirea
         18. Independenta 40. Valea Argovei
         19. Jegalia 41. Vasilati
         20. Lehliu 42. Valcele
         21. Luica 43. Vlad Tepes
         22. Lupsanu


  Anexa 13
  JUDEŢUL CLUJ
  cu reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca
    Municipii ...............................3
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................66

                               A. MUNICIPII
                         Denumirea municipiului

          1. CLUJ-NAPOCA 3. TURDA
          2. DEJ

                                B. ORAŞE
                           Denumirea oraşului

          1. CAMPIA TURZII 3. TURDA
          2. GHERLA

                                 C. COMUNE
                             Denumirea comunei

          1. Aghiresu 35. Izvoru Crisului
          2. Apahida 36. Jichisu de Jos
          3. Aschileu-Vultureni 37. Jucu
          4. Baciu 38. Luna
          5. Baisoara 39. Maguri-Racatau
          6. Belis 40. Manastireni
          7. Bobalna 41. Margau
          8. Bontida 42. Marisel
          9. Borsa 43. Mica
         10. Caianu 44. Mihai Viteaza
         11. Calarasi 45. Mintiu Gherilii
         12. Calatele 46. Mociu
         13. Camarasu 47. Moldovenesti
         14. Capusu Mare 48. Panticeu
         15. Caseiu 49. Petrestii de Jos
         16. Catina 50. Poieni
         17. Ceanu Mare 51. Risca
         18. Chinteni 52. Sacuieu
         19. Chiuiesti 53. Sandulesti
         20. Ciucea 54. Savadisla
         21. Ciurila 55. Sic
         22. Catcau 56. Sincraiu
         23. Cojocna 57. Sanmartin
         24. Cornesti 58. Sanpaul
         25. Cuzdrioara 59. Suatu
         26. Dabaca 60. Triteni
         27. Feleacu 61. Tureni
         28. Floresti 62. Taga
         29. Frata 63. Unguras
         30. Geaca 64. Vad
         31. Gilau 65. Valea Ierii
         32. Garbau 66. Viisoara
         33. Iara
         34. Ielod


  Anexa 14
  JUDEŢUL CONSTANTA
  cu reşedinţa în municipiul Constanta
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................10
    Comune ..................................51

                            A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. CONSTANTA

                             B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului

          1. BASARABI 6. MEDGIDIA
          2. CERNAVODA 7. NAVODARI
          3. EFORIE 8. NEGRU VODA
          4. HÂRŞOVA 9. OVIDIU
          5. MANGALIA 10. TECHIRGHIOL

                             C. COMUNE
                          Denumirea comunei

          1. Adamclisi 27. Lipnita
          2. Agigea 28. Lumina
          3. Albeşti 29. Mereni
          4. Aliman 30. Mihail Kogălniceanu
          5. Amzacea 31. Mihai Viteazu
          6. Baneasa 32. Mircea Voda
          7. Castelu 33. Nicolae Balcescu
          8. Cerchezu 34. Oltina
          9. Chirnogeni 35. Ostrov
         10. Ciobanu 36. Pantelimon
         11. Ciocarlia 37. Pecineaga
         12. Cobadin 38. Pestera
         13. Cogealac 39. Poarta Alba
         14. Comana 40. Rasova
         15. Corbu 41. Saraiu
         16. Crucea 42. Sacele
         17. Cumpana 43. Silistea-Seimeni
         18. Deleni 44. Targusor
         19. Dobromir 45. Topalu
         20. Dumbraveni 46. Topraisar
         21. Garliciu 47. Tortoman
         22. Horia 48. Tuzla
         23. Independenta 49. Valu lui Traian
         24. Ion Corvin 50. Vulturu
         25. Histria 51. 23 August
         26. Limanu


  Anexa 15
  JUDEŢUL COVASNA
  cu reşedinţa în municipiul Sfîntu-Gheorghe
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................33

                           A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. SFANTU GHEORGHE

                              B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. BARAOLT 3. INTORSURA BUZAULUI
          2. COVASNA 4. TARGU SECUIESC

                               C. COMUNE
                           Denumirea comunei

          1. Aita Mare 19. Lemnia
          2. Barcani 20. Micfalau
          3. Batani 21. Moacsa
          4. Belin 22. Ojdula
          5. Bodoc 23. Ozun
          6. Borosneu Mare 24. Poian
          7. Brates 25. Reci
          8. Bradut 26. Sanzieni
          9. Bretcu 27. Sita Buzaului
         10. Catalina 28. Turi
         11. Cernat 29. Valea Crisului
         12. Chichis 30. Valcele
         13. Comandau 31. Varghis
         14. Dobarlau 32. Zagon
         15. Ghelinta 33. Zabala
         16. Ghidfalau
         17. Haghig
         18. Ilieni


  Anexa 16
  JUDEŢUL DAMBOVITA
  cu reşedinţa în municipiul Targoviste
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................5
    Comune ..................................64

                            A. MUNICIPII
                        Denumirea municipiului

          1. TARGOVISTE

                              B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului
          1. FIENI 4. PUCIOASA
          2. GAESTI 5. TITU
          3. MORENI

                              C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Baleni 33. Lunguletu
          2. Barbuletu 34. Malu cu Flori
          3. Bezdead 35. Malnesti
          4. Bilciuresti 36. Matasaru
          5. Branistea 37. Moroeni
          6. Branesti 38. Morteni
          7. Brezoaele 39. Nucet
          8. Buciumeni 40. Ocnita
          9. Bucsani 41. Odobesti
         10. Butimanu 42. Petresti
         11. Ciocanesti 43. Pietrosita
         12. Cobia 44. Poiana
         13. Comisani 45. Potlogi
         14. Contesti 46. Produlesti
         15. Corbii Mari 47. Pucheni
         16. Cornatelu 48. Racari
         17. Cornesti 49. Razvad
         18. Crevedia 50. Runcu
         19. Crangurile 51. Selaru
         20. Darmanesti 52. Sotanga
         21. Dobra 53. Tartasesti
         22. Doicesti 54. Tatarani
         23. Dragodana 55. Ulieşti
         24. Dragomiresti 56. Ulmi
         25. Finta 57. Valea Visinestilor
         26. Glodeni 58. Vaile Unite
         27. Gura Ocnitei 59. Vacaresti
         28. Gura Sutii 60. Valeni-Dambovita
         29. Iedera 61. Visina
         30. I.L.Caragiale 62. Vîrfuri
         31. Lucieni 63. Voinesti
         32. Ludesti 64. Vulcana


  Anexa 17
  JUDEŢUL DOLJ
  cu reşedinţa în municipiul Craiova
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................79

                            A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. CRAIOVA

                              B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului

          1. BAILESTI 3. FILIASI
          2. CALAFAT 4. SEGARCEA

                             C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Afumati 41. Goiesti
          2. Amarastii de Jos 42. Grecesti
          3. Amarastii de Sus 43. Isalnita
          4. Argetoaia 44. Leu
          5. Bechet 45. Lipov
          6. Bistret 46. Macesu
          7. Barca 47. Maglavit
          8. Botosesti 48. Malu Mare
          9. Brabova 49. Melinesti
         10. Bradesti 50. Mischii
         11. Bralostita 51. Marsani
         12. Bratovoesti 52. Motatei
         13. Breasta 53. Murgasi
         14. Bucovat 54. Negoi
         15. Bulzesti 55. Orodei
         16. Calopar 56. Ostroveni
         17. Carula 57. Pilesti
         18. Carpen 58. Piscu
         19. Castranova 59. Plenita
         20. Calarasi 60. Podari
         21. Celaru 61. Poiana Mare
         22. Cerat 62. Predesti
         23. Cernatesti 63. Radovan
         24. Cetate 64. Rast
         25. Ciupercenii Noi 65. Robanesti
         26. Cosoveni 66. Sadova
         27. Cotofeni 67. Salcuta
         28. Daneti 68. Scaesti
         29. Dabuleni 69. Silistea
         30. Desa 70. Sopot
         31. Diosti 71. Simnic
         32. Dragotesti 72. Teasc
         33. Dranic 73. Terpezita
         34. Farcas 74. Teslui
         35. Galicea Mare 75. Unirea
         36. Gighera 76. Valea Stanciului
         37. Giubega-Perisor 77. Vela
         38. Giurgita 78. Vartop
         39. Gangiova 79. Varvor
         40. Goicea


  Anexa 18
  JUDEŢUL GALAŢI
  cu reşedinţa în municipiul Galaţi
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................2
    Comune ..................................46

                            A. MUNICIPII
                      Denumirea municipiului

          1. GALAŢI 2. TECUCI

                               B. ORAŞE
                           Denumirea oraşului

          1. BERESTI 2. TARGU BUJOR

                               C. COMUNE
                           Denumirea comunei

          1. Barcea 25. Liesti
          2. Balabanesti 26. Matca
          3. Balasesti 27. Mastacani
          4. Baleni 28. Munteni
          5. Baneasa 29. Namoloasa
          6. Brahasesti 30. Nicoresti
          7. Buciumeni 31. Oancea
          8. Cavadinesti 32. Pechea
          9. Certesti 33. Piscu
         10. Corod 34. Rediu
         11. Cosmesti 35. Scantesti
         12. Costache Negri 36. Schela-Smardan
         13. Cuca 37. Silvna
         14. Cudalbi 38. Slobozia Conachi
         15. Drăgăneşti 39. Smulti
         16. Draguseni 40. Suceveni
         17. Fartanesti 41. Sendreni
         18. Foltesti 42. Tudor Vladimirescu
         19. Frumusita 43. Tulucesti
         20. Ghidigeni 44. Umbrăreşti
         21. Gohor-Tepu 45. Valea Marului
         22. Hanu Conachi 46. Varlezi
         23. Independenta
         24. Ivesti


  Anexa 19
  JUDEŢUL GIURGIU
  cu reşedinţa în municipiul Giurgiu
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................2
    Comune ..................................46

                             A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. GIURGIU

                               B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. BOLINTIN-VALE 2. MIHAILESTI

                              C. COMUNE
                           Denumirea comunei

          1. Adunatii-Copaceni 25. Izvoarele
          2. Baneasa 26. Joita
          3. Bolintin-Deal 27. Letea Noua
          4. Bucsani 28. Mihai Bravu
          5. Bulbucata 29. Marsa
          6. Buturugeni 30. Ogrezeni
          7. Calugareni 31. Oinacu
          8. Clejani 32. Prundu
          9. Colibasi 33. Putineiu
         10. Comana 34. Rasuceni
         11. Crevedia Mare 35. Roata de Jos
         12. Daia 36. Schitu
         13. Floresti-Stoenesti 37. Singureni
         14. Fratesti 38. Slobozia
         15. Gaiseni 39. Stanesti
         16. Gajani 40. Stoenesti
         17. Ghimpati 41. Toporu
         18. Gogosari 42. Ulmi
         19. Gostinu 43. Valea Dragului
         20. Gostinari 44. Varasti
         21. Gradinari 45. Vedea
         22. Greaca 46. Vînătorii Mici
         23. Hotarele
         24. Iepuresti


  Anexa 20
  JUDEŢUL GORJ
  cu reşedinţa în municipiul Targu Jiu
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................6
    Comune ..................................49

                             A. MUNICIPII
                        Denumirea municipiului

          1. TARGU JIU

                               B. ORAŞE
                          Denumirea oraşului

          1. BUMBESTI-JIU 4. ROVINARI
          2. MOTRU 5. TARGU CARBUNESTI
          3. NOVACI 6. TICLENI

                               C. COMUNE
                           Denumirea comunei

          1. Albeni-Prigori 26. Logresti
          2. Alimpesti 27. Matasari
          3. Aninoasa 28. Negomir
          4. Arcani 29. Pades
          5. Baia de Fier 30. Pestisani
          6. Balanesti 31. Plopsoru
          7. Balesti 32. Polovragi
          8. Barbatesti 33. Rosia de Amaradia
          9. Bengesti-Ciocadia 34. Runcu
         10. Berlesti 35. Sacelu
         11. Balteni 36. Saulesti
         12. Borascu-Bolbosi 37. Scoarta
         13. Bumbesti-Pitic 38. Schela-Turcineşti
         14. Bustuchin 39. Slivilesti
         15. Capreni-Hurezani 40. Stanesti
         16. Ciuperceni 41. Stejari
         17. Calnic-Telesti 42. Stoina
         18. Crasna 43. Tismana
         19. Cruset 44. Turburea
         20. Danciulesti 45. Turceni
         21. Danesti 46. Tantareni
         22. Dragutesti 47. Urdari-Farcasesti
         23. Glogova 48. Văgiuleşti
         24. Lelesti 49. Vladimir
         25. Licurici


  Anexa 21
  JUDEŢUL HARGHITA
  cu reşedinţa în municipiul Miercurea-Ciuc
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................43

                            A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. MIERCUREA-CIUC 2. ODORHEI

                              B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. BAILE TUSNAD 5. GHEORGHIENI
          2. BALAN 6. TOPLITA
          3. BORSEC 7. VLAHITA
          4. CRISTUR

                               C. COMUNE
                           Denumirea comunei

          1. Atid 23. Mihaileni
          2. Avramesti 24. Mugeni
          3. Bilbor 25. Plaiesii de Jos
          4. Bradesti 26. Praid
          5. Capalnita 27. Remetea
          6. Ciucsangeorgiu 28. Sarmas
          7. Ciumani 29. Secuieni-Sacel
          8. Carta 30. Siculeni
          9. Corund 31. Sancraieni
         10. Danesti 32. Sandominic
         11. Dealu 33. Sanmartin
         12. Ditrau 34. Sansimion
         13. Feliceni 35. Subcetate
         14. Frumoasa 36. Suseni
         15. Galautas 37. Simonesti
         16. Joseni 38. Tulghes-Corbu
         17. Lazarea 39. Tusnad
         18. Lueta-Meresti 40. Ulies-Darjiu
         19. Lunca de Jos 41. Varsag
         20. Lunca de Sus 42. Voslobeni
         21. Lupeni 43. Zetea
         22. Martinis


  Anexa 22
  JUDEŢUL HUNEDOARA
  cu reşedinţa în municipiul Deva
    Municipii ...............................3
    Oraşe ...................................10
    Comune ..................................49

                            A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. DEVA 3. PETROSANI
          2. HUNEDOARA

                              B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. ANINOASA 6. ORASTIE
          2. BRAD 7. PETRILA*)
          3. CALAN 8. SIMERIA
          4. HATEG 9. URICANI*)
          5. LUPENI*) 10. VULCAN*)

                               C. COMUNE
                            Denumirea comunei

          1. Baia de Cris 26. Lapugiu
          2. Balsa 27. Lelese
          3. Baru 28. Lunca Cernii
          4. Bacia 29. Martinesti
          5. Baita 30. Micia
          6. Beriu 31. Pestis
          7. Blajeni 32. Pui
          8. Bosorod 33. Rapolt
          9. Branisca 34. Rapolt
         10. Bretea Română 35. Ribita
         11. Buces 36. Rau de Mori
         12. Bucuresci 37. Romos
         13. Cerbal 38. Sarmizegetusa
         14. Certej 39. Salas
         15. Carjiti 40. Santandrei
         16. Criscior 41. Santamaria-Orlea
         17. Decebal 42. Stejaru
         18. Deleni 43. Strei
         19. Densus 44. Soimus
         20. Dobra 45. Teliuc
         21. Germisara 46. Traian
         22. Ghelari 47. Turdas
         23. Gurasada 48. Vata
         24. Harau 49. Vorta
         25. Ilia

  --------------
      *) Aparţin de municipiul Petrosani


  Anexa 23
  JUDEŢUL IALOMITA
  cu reşedinţa în municipiul Slobozia
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................42

                              A. MUNICIPII
                          Denumirea municipiului

          1. SLOBOZIA

                                B. ORAŞE
                            Denumirea oraşului

          1. FETESTI 3. URZICENI
          2. TANDAREI

                                C. COMUNE
                            Denumirea comunei

          1. Adancata 23. Giurgeni
          2. Albeşti 24. Garbovi
          3. Alexeni 25. Grindu
          4. Amara 26. Grivita-Milosesti
          5. Armasesti 27. Jilavele
          6. Axintele 28. Manasia
          7. Balaciu 29. Mihail Kogălniceanu
          8. Barcanesti 30. Movila
          9. Bordusani 31. Movilita
         10. Brazii 32. Munteni-Buzau
         11. Bucu 33. Perieti
         12. Cazanesti 34. Reviga
         13. Ciochina 35. Rosiori-Dragoiesti
         14. Ciulnita 36. Salcioara
         15. Cocora 37. Saveni
         16. Cosambesti 38. Scanteia
         17. Cosereni 39. Sinesti
         18. Dridu 40. Smirna
         19. Facaeni 41. Suditi
         20. Fierbinti-Târg 42. Vladeni
         21. Gheorghe Doja
         22. Gheorghe Lazar


  Anexa 24
  JUDEŢUL IAŞI
  cu reşedinţa în municipiul Iaşi
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................75

                            A. MUNICIPII
                        Denumirea municipiului

          1. IAŞI

                              B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. HARLAU 3. TARGU FRUMOS
          2. PASCANI

                             C. COMUNE
                          Denumirea comunei

    1. Alexandru Ioan Cuza 28. Grozesti 55. Scobinti
    2. Andrieseni 29. Halaucesti 56. Sculeni
    3. Aroneanu 30. Holboca 57. Sinesti
    4. Baltati 31. Lespezi 58. Siretel
    5. Belcesti 32. Letcani 59. Stolniceni-
                                                          Prajescu
    6. Bivolari 33. Lungani 60. Strunga
    7. Barnova-Ciurea 34. Mihail 61. Scheia
                                  Kogălniceanu
    8. Braesti 35. Mircesti 62. Sipote
    9. Butea 36. Mironeasa 63. Tansa-Dagata
   10. Ceplenita 37. Miroslava 64. Tatarusi
   11. Ciortesti 38. Miroslovesti 65. Todiresti
   12. Coarnele Caprei 39. Mogosesti 66. Tomesti
   13. Comarna 40. Mogosesti-Siret 67. Trifesti
   14. Costuleni 41. Mosna-Cozmesti 68. Tibana
   15. Cotnari 42. Motca 69. Tibanesti
   16. Cristesti 43. Movileni 70. Tutora
   17. Cucuteni 44. Oteleni 71. Ungheni
   18. Deleni 45. Podu Iloaiei 72. Valea Seaca
   19. Plugari 46. Popesti-Madarjac 73. Vînători
   20. Dobrovat 47. Popricani 74. Vladeni
   21. Dolhesti 48. Prisacani 75. Voinesti
   22. Dumesti 49. Probota
   23. Erbiceni 50. Raducaneni
   24. Focuri 51. Rediu
   25. Golaiesti 52. Ruginoasa
   26. Gorban 53. Schit Ducă
   27. Gropnita 54. Scanteia


  Anexa 25
  JUDEŢUL MARAMURES
  cu reşedinţa în municipiul Baia Mare
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................6
    Comune ..................................56

                           A. MUNICIPII
                     Denumirea municipiului

          1. BAIA MARE 2. SIGHETU MARMATIEI

                             B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului

          1. BAIA SPRIE 4. SEINI
          2. BORSA 5. TARGU LAPUS
          3. CAVNIC 6. VISEU DE SUS

                             C. COMUNE
                        Denumirea comunei

          1. Ardusat 29. Oarta de Jos
          2. Arinis 30. Ocna Maramuresului
          3. Baiut 31. Petrova
          4. Basesti 32. Poienile de sub Munte
          5. Bistra 33. Recea
          6. Barsana 34. Remetea Chioarului
          7. Bocicoiu Mare 35. Remeti
          8. Bogdan Voda 36. Repedea
          9. Boiu Mare 37. Rona de Jos
         10. Botiza 38. Rona de Sus
         11. Budesti 39. Rozavlea
         12. Calinesti 40. Ruscova
         13. Cernesti 41. Sarasau
         14. Cicarlau 42. Satulung
         15. Campulung la Tisa 43. Sacalaseni
         16. Copalnic-Manastur 44. Sacel
         17. Cupseni 45. Salistea de Sus
         18. Desesti 46. Săpînţa
         19. Dragomiresti 47. Stramtura
         20. Dumbravita 48. Suciu de Sus
         21. Farcasa 49. Sisesti
         22. Giulesti 50. Somcuta Mare
         23. Grosi 51. Tautii-Magheraus
         24. Ieud 52. Ulmeni
         25. Lapus 53. Vadu Izei
         26. Leordina 54. Valea Chioarului
         27. Miresu Mare 55. Valenii Lapusului
         28. Moisei 56. Viseu de Jos


  Anexa 26
  JUDEŢUL MEHEDINTI
  cu reşedinţa în municipiul Drobeta-Turnu Severin
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................49

                           A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. DROBETA-TURNU SEVERIN

                              B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. BAIA DE ARAMA 3. STREHAIA
          2. ORŞOVA 4. VANJU MARE

                              C. COMUNE
                          Denumirea comunei

          1. Bala 26. Isverna
          2. Balta 27. Izvoru Barzii
          3. Balacita 28. Jiana
          4. Bacles 29. Livezile-Poroina
          5. Balvanesti-Godeanu 30. Malovat
          6. Breznita-Greci 31. Obarsia de Camp
          7. Breznita-Ocol 32. Obarsia-Closani
          8. Brosteni 33. Oprisor
          9. Burila Mare 34. Padina-Corlatel
         10. Butoiesti 35. Patulele
         11. Cazanesti 36. Podeni
         12. Corcova 37. Ponoarele
         13. Cujmir 38. Prunisor
         14. Devesel 39. Punghina
         15. Darvari 40. Rogova-Vanjulet
         16. Dumbrava 41. Salcia
         17. Floresti 42. Svinita
         18. Garla Mare 43. Simian
         19. Gogosu 44. Sisesti
         20. Grozesti 45. Sovarna
         21. Gruia 46. Tamna
         22. Hinova 47. Vînători
         23. Husnicioara 48. Vladaia
         24. Ieselnita 49. Voloiac
         25. Ilovita-Ciresu


  Anexa 27
  JUDEŢUL MURES
  cu reşedinţa în municipiul Targu Mures
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................5
    Comune ..................................78

                           A. MUNICIPII
                      Denumirea municipiului

          1. TARGU MURES 2. SIGHISOARA

                              B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. IERNUT 4. SOVATA
          2. LUDUS 5. TARNAVENI
          3. REGHIN

                           C. COMUNE
                       Denumirea comunei

          1. Acatari 41. Gurghiu
          2. Adamus 42. Hodac
          3. Albeşti 43. Ibanesti
          4. Alexandru Papiu Ilarian 44. Iclanzel
          5. Alunis 45. Ideciu de Jos
          6. Apold 46. Livezeni
          7. Atintis 47. Lunca
          8. Bahnea 48. Lunca Bradului Stanceni
          9. Band 49. Magherani
         10. Batos 50. Mica
         11. Bagaciu 51. Miercurea Nirajului
         12. Bala 52. Mihesu de Campie
         13. Balauseri 53. Nades
         14. Beica de Jos 54. Ogra
         15. Bichis 55. Panet
         16. Bogota 56. Petelea
         17. Breaza 57. Pogaceaua
         18. Brancovesti 58. Rastolita
         19. Ceuasu de Campie 59. Rusii-Munti
         20. Chetani 60. Saschiz
         21. Chiheru de Jos 61. Sarmasu
         22. Coroisanmartin 62. Sancraiu de Mures
         23. Craciunesti 63. Sangeorgiu de Mures
         24. Craiesti-Faragau 64. Sangeorgiu de Padure
         25. Crisresti 65. Sanpaul
         26. Cucerdea 66. Sanpetru de Campie
         27. Cuci 67. Santana de Mures
         28. Danes 68. Solovastru
         29. Deda 69. Suplac
         30. Eremitu 70. Suseni
         31. Ernei 71. Ungheni
         32. Fantanele 72. Valea Larga
         33. Galesti 73. Vargata
         34. Ganesti 74. Vatava
         35. Gheorghe Doja 75. Vînători
         36. Gheorghe Sincai 76. Voivodeni
         37. Ghindari 77. Zagar
         38. Glodeni 78. Zau de Campie
         39. Gornesti
         40. Grebenis-Saulia


  Anexa 28
  JUDEŢUL NEAMT
  cu reşedinţa în municipiul Piatra-Neamt
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................2
    Comune ..................................66

                            A. MUNICIPII
                       Denumirea municipiului

          1. PIATRA-NEAMT 2. ROMAN

                               B. ORAŞE
                          Denumirea oraşului

          1. BICAZ 2. TARGU-NEAMT

                               C. COMUNE
                            Denumirea comunei

          1. Agapia 35. Oniceni
          2. Bahna 36. Pastraveni-Urecheni
          3. Baltatesti 37. Petricani
          4. Bicaz-Chei 38. Piatra Soimului
          5. Bicazu Ardelean 39. Pipirig
          6. Bara 40. Pangarati
          7. Bargauani 41. Podoleni
          8. Bodesti 42. Poienari
          9. Borca 43. Poiana Teiului
         10. Borlesti 44. Raucesti
         11. Botesti 45. Razboieni-Dragomiresti
         12. Bozieni 46. Rediu-Candesti
         13. Brusturi-Drăgăneşti 47. Români
         14. Ceahlau 48. Roznov
         15. Cordun 49. Sagna
         16. Costisa 50. Sabaoani
         17. Cracaoani 51. Savinesti-Dumbrava Roşie
         18. Damuc 52. Secuieni
         19. Dobreni 53. Slanita
         20. Doljesti 54. Ştefan cel Mare
         21. Dulcesti 55. Tarcau
         22. Farcasa 56. Tasca
         23. Faurei 57. Tazlau
         24. Gheraesti 58. Tamaseni
         25. Girov 59. Timisesti
         26. Garcina 60. Trifesti
         27. Grinties 61. Tupilati
         28. Grumazesti 62. Ţibucani
         29. Hangu 63. Valea Ursului
         30. Horia 64. Viisoara
         31. Icusesti 65. Vînători-Neamt
         32. Ion Creanga 66. Zăneşti
         33. Margineni
         34. Moldoveni


  Anexa 29
  JUDEŢUL OLT
  cu reşedinţa în municipiul Slatina
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................6
    Comune ..................................74

                           A. MUNICIPII
                     Denumirea municipiului

          1. SLATINA

                            B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului

          1. BALS 4. DRAGANESTI-OLT
          2. CARACAL 5. PIATRA-OLT
          3. CORABIA 6. SCORNICESTI

                             C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Baldovineti 39. Optasi-Magura
          2. Barasti 40. Orlea
          3. Bobicesti 41. Osica de Sus
          4. Brastavatu 42. Perieti
          5. Brebeni 43. Parscoveni
          6. Brancoveni 44. Plesoiu
          7. Cezieni 45. Poboru
          8. Cilieni 46. Potcoava
          9. Carlogani 47. Priseaca
         10. Colonesti 48. Radomiresti
         11. Corbu 49. Redea
         12. Coteana 50. Romula
         13. Curtisoara 51. Rusanesti-Scarisoara
         14. Cungrea 52. Schitu
         15. Daneasa 53. Seaca
         16. Deveselu 54. Samburesti
         17. Dobroteasa 55. Spineni
         18. Dobrun 56. Sprancenata
         19. Draghiceni 57. Stoicanesti
         20. Falcoiu 58. Strejeşti
         21. Farcasele 59. Studina
         22. Ganeasa 60. Serbanesti
         23. Giuvarasti 61. Tatulesti
         24. Gostavatu 62. Topana-Fagetelu
         25. Grojdibodu 63. Tufeni
         26. Ianca 64. Valea Mare
         27. Iancu Jianu 65. Vadastra
         28. Izbiceni 66. Vadastrita
         29. Izvoarele 67. Valeni
         30. Leleasca 68. Verguleasa
         31. Maruntei 69. Vitomiresti
         32. Mihaesti 70. Valcele
         33. Morunglav 71. Vladila
         34. Movileni 72. Voineasa
         35. Nicolae Titulescu 73. Vulpeni
         36. Obaesia 74. Vulturesti
         37. Oboga
         38. Oporelu


  Anexa 30
  JUDEŢUL PRAHOVA
  cu reşedinţa în municipiul Ploiesti
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................13
    Comune ..................................73

                          A. MUNICIPII
                     Denumirea municipiului

          1. PLOIESTI

                            B. ORAŞE
                       Denumirea oraşului

          1. AZUGA 8. MIZIL
          2. BAICOI 9. PLOPENI
          3. BOLDESTI-SCAENI 10. SINAIA
          4. BREAZA 11. SLANIC
          5. BUSTENI 12. URLATI
          6. CAMPINA 13. VALENII DE MUNTE
          7. COMARNIC

                            C. COMUNE
                        Denumirea comunei

          1. Adunaţi 39. Gura Vitioarei
          2. Albeşti-Paleologu 40. Iordacheanu
          3. Alunis-Stefeti 41. Izvoarele
          4. Apostolache-Chiojdeanca 42. Lipanesti
          5. Aricestii Rahtivani 43. Magurele
          6. Baba Ana 44. Magureni
          7. Balta Doamnei 45. Maneciu
          8. Baltesti 46. Manesti
          9. Băneşti 47. Paulesti
         10. Barcanesti 48. Plopu
         11. Berceni 49. Podenii Noi
         12. Bertea 50. Poienarii Burghii
         13. Blejoi 51. Posesti
         14. Boldesti-Gradistea 52. Predeal-Sarari
         15. Brazi 53. Provita de Jos
         16. Brebu 54. Provita de Sus
         17. Bucov 55. Puchenii Mari
         18. Carbunesti 56. Rafov
         19. Ceptura 57. Salciile
         20. Cerasu 58. Scorteni
         21. Ciorani 59. Sangeru-Lapos
         22. Cocorastii Mislii 60. Starchiojd
         23. Colgeag 61. Surani-Aricesti
         24. Cornu 62. Sirna-Tinosu
         25. Drajna 63. Soimari
         26. Drăgăneşti 64. Sotrile
         27. Dumbrava 65. Talea
         28. Dumbravesti 66. Teisani
         29. Filipestii de Padure 67. Telega
         30. Filipestii de Târg 68. Targusoru Vechi
         31. Fantanele 69. Tomsani
         32. Floresti 70. Valea Calugareasca
         33. Fulga 71. Valea Doftanei
         34. Gherghita 72. Varbilau
         35. Gorgota 73. Valcanesti-Cosminele
         36. Gornet
         37. Gornet-Cricov
         38. Gura Vadului


  Anexa 31
  JUDEŢUL SATU MARE
  cu reşedinţa în municipiul Satu Mare
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................52

                           A. MUNICIPII
                      Denumirea municipiului

          1. SATU MARE

                             B. ORAŞE
                         Denumirea oraşului

          1. CAREI 3. TASNAD
          2. NEGRESTI-OAS

                            C. COMUNE
                        Denumirea comunei

          1. Acis 27. Livada
          2. Andrid 28. Mediesu Aurit
          3. Apa 29. Micula
          4. Ardud 30. Moftin
          5. Batarci 31. Odoreu
          6. Betiug 32. Orasu Nou
          7. Berveni 33. Paulesti
          8. Bixad 34. Petresti-Piscolt
          9. Bogdand 35. Pir
         10. Botiz 36. Poiana Codrului
         11. Calinesti-Oas 37. Pomi
         12. Cazmarzana 38. Sanislau
         13. Capleni 39. Santau
         14. Cauas 40. Sacaseni
         15. Cehal 41. Socond
         16. Certeze 42. Supur
         17. Craidorolt 43. Tarna Mare
         18. Culciu 44. Tiream
         19. Doba 45. Tarsolt
         20. Dorolt 46. Turt
         21. Gelu 47. Turulung
         22. Gherta Mica 48. Urziceni-Foieni
         23. Halmeu 49. Valea Vinului
         24. Hodod 50. Vetis
         25. Homoroade 51. Viile Satu Mare
         26. Lazuri


  Anexa 32
  JUDEŢUL SALAJ
  cu reşedinţa în municipiul Zalau
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................48

                         A. MUNICIPII
                     Denumirea municipiului

          1. ZALAU

                            B. ORAŞE
                       Denumirea oraşului

          1. CEHU SILVANEI 3. SIMLEU SILVANEI
          2. JIBOU

                             C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Almasu 26. Lozna
          2. Babeni 27. Marca
          3. Balan 28. Maeriste
          4. Banisor 29. Mesesenii de Jos
          5. Benesat 30. Mihai Viteazu
          6. Bobota 31. Mirsid
          7. Bocsa 32. Napradea
          8. Buciumi 33. Nusfalau
          9. Camar 34. Pericei
         10. Chiesd 35. Plopis
         11. Cizer 36. Romanasi
         12. Crasna 37. Rus
         13. Creaca 38. Salatig
         14. Cristolt 39. Sag
         15. Criseni-Dobrin 40. Sanmihaiu Almasului
         16. Cuzaplac 41. Somes-Odorhei
         17. Fildu de Jos 42. Surduc
         18. Galgau-Poiana Blenchii 43. Sarmasag
         19. Garbou 44. Treznea-Agrij
         20. Halmasd 45. Valcău de Jos
         21. Hida-Dragu 46. Varsolt
         22. Horoatu Crasnei 47. Zalha
         23. Ileanda 48. Zimbor
         24. Ip
         25. Letca


  Anexa 33
  JUDEŢUL SIBIU
  cu reşedinţa în municipiul Sibiu
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................50

                          A. MUNICIPII
                     Denumirea municipiului

          1. SIBIU 2. MEDIAS

                            B. ORAŞE
                       Denumirea oraşului

          1. AGNITA 5. DUMBRAVENI
          2. AVRIG 6. OCNA SIBIULUI
          3. CISNADIE 7. TALMACIU
          4. COPSA MICA

                             C. COMUNE
                          Denumirea comunei

          1. Altana 26. Mosna
          2. Apold-Ludos 27. Nocrich
          3. Atel 28. Orlat
          4. Axente Sver 29. Pauca
          5. Bazna 30. Poiana Sibiului
          6. Biertan 31. Porumbacu de Jos
          7. Barghis 32. Poplaca
          8. Blajel 33. Racovita
          9. Bradeni 34. Turnu Roşu
         10. Bruiu 35. Tarnava
         11. Chirpar 36. Valea Viilor
         12. Carta 37. Vurpar
         13. Cartisoara 38. Rosia
         14. Cristian 39. Rasinari
         15. Darlos 40. Sadu
         16. Gura Raului 41. Saliste
         17. Hoghilag 42. Slimnic
         18. Iacobeni 43. Seica Mare
         19. Jina 44. Seica Mica
         20. Laslea 45. Selimbar
         21. Loamnes 46. Sura Mare
         22. Miercurea Sibiului 47. Sura Mica
         23. Merghindeal 48. Tilisca
         24. Micasasa
         25. Mihaileni


  Anexa 34
  JUDEŢUL SUCEAVA
  cu reşedinţa în municipiul Suceava
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................83

                         A. MUNICIPII
                   Denumirea municipiului

          1. SUCEAVA

                            B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului

          1. CAMPULUNG MOLDOVENESC 4. RADAUTI
          2. FALTICENI 5. SIRET
          3. GURA HUMORULUI 6. SOLCA
                                                  7. VATRA DORNEI

                           C. COMUNE
                       Denumirea comunei

          1. Adancata 42. Iacobesti
          2. Arbore 43. Ipotesti
          3. Baia 44. Izvoarele Sucevei
          4. Balcauti 45. Liteni
          5. Bogdanesti 46. Marginea
          6. Boroaia 47. Malini
          7. Bosanci 48. Manastirea Humorului
          8. Botosana 49. Mitocu Dragomirnei
          9. Breaza 50. Moara
         10. Brodina 51. Moldovita
         11. Brosteni 52. Musenita
         12. Bunesti 53. Ostra
         13. Cacica 54. Panaci
         14. Calafindesti 55. Paltinoasa
         15. Cajvana 56. Partestii de Jos
         16. Ciprian Porumbescu 57. Patrauti
         17. Carlibaba 58. Poiana Stampei
         18. Cornu Luncii 59. Pojorata-Sadova
         19. Crucea 60. Preutesti
         20. Darmanesti 61. Vulturesti
         21. Dolhasca 62. Zamostea
         22. Dolhesti 63. Zvoristea
         23. Dorna-Arini 64. Putna
         24. Dorna Candrenilor 65. Radaseni
         25. Dornesti 66. Rasca
         26. Dragoiesti 67. Salcea
         27. Draguseni-Oniceni 68. Slatina
         28. Drumbraveni 69. Straja
         29. Emil Bodnaras 70. Stroiesti
         30. Fantanele 71. Stulpicani
         31. Frasin 72. Sucevita
         32. Fratautii Noi 73. Saru Dornei
         33. Fratautii Vechi 74. Scheia
         34. Frumosu 75. Todiresti
         35. Fundu Moldovei 76. Udesti
         36. Galanesti-Bilca 77. Vadu Moldovei
         37. Gramesti 78. Valea Moldovei
         38. Grăniceşti 79. Vama
         39. Horodnic 80. Vatra Moldoviţei
         40. Horodniceni 81. Veresti
         41. Iacobeni 82. Vicovu de Jos
                                                 83. Vicovu de Sus
                                                 84. Volovat


  Anexa 35
  JUDEŢUL TELEORMAN
  cu reşedinţa în municipiul Alexandria
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................3
    Comune ..................................70

                       A. MUNICIPII
                   Denumirea municipiului

          1. ALEXANDRIA 2. TURNU MAGURELE

                           B. ORAŞE
                       Denumirea oraşului

          1. ROSIORII DE VEDE 3. ZIMNICEA
          2. VIDELE

                            C. COMUNE
                        Denumirea comunei

          1. Balaci 37. Orbeasca
          2. Babaita 38. Peretu
          3. Beuca 39. Piatra
          4. Blejesti 40. Petrosani
          5. Bogdana 41. Plosca
          6. Botoroaga 42. Plopii-Slavitesti
          7. Bragadiru 43. Poeni
          8. Branceni 44. Poroschia
          9. Buzescu 45. Purani
         10. Calinesti 46. Putineiu
         11. Calmatuiu 47. Radoiesti
         12. Calmatuiu de Sus 48. Salcia
         13. Ciolanesti 49. Saceni
         14. Contesti 50. Scrioastea
         15. Cosmesti 51. Scurtu
         16. Crangeni 52. Seaca
         17. Crangu 53. Segarcea-Vale
         18. Dobrotesti 54. Silistea
         19. Drăgăneşti-Vlasca 55. Silistea Noua
         20. Furculesti 56. Slobozia Mandra
         21. Frumoasa 57. Smardioasa
         22. Galateni 58. Stejaru
         23. Gratia 59. Suhaia
         24. Islaz 60. Storobaneasa
         25. Lisa 61. Talpa
         26. Lita 62. Tatarastii de Jos
         27. Lunca 63. Tatarastii de Sus
         28. Mavrodin 64. Traian
         29. Magura 65. Trivalea-Moşteni
         30. Maldaeni 66. Troianul
         31. Mereni 67. Tiganesti
         32. Marzanesti 68. Vedea
         33. Nanov 69. Vartoape
         34. Năsturelu 70. Zambreasca
         35. Necsesti
         36. Olteni


  Anexa 36
  JUDEŢUL TIMIS
  cu reşedinţa în municipiul Timişoara
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................66

                         A. MUNICIPII
                     Denumirea municipiului

          1. TIMIŞOARA 2. LUGOJ

                           B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului

          1. BUZIAS 3. JIMBOLIA
          2. DETA 4. SANNICOLAU MARE

                             C. COMUNE
                          Denumirea comunei

          1. Balint 35. Margina
          2. Banloc 36. Masloc
          3. Beba Veche 37. Manastiur
          4. Becicherecu Mic 38. Moravita
          5. Belint 39. Mosnita
          6. Bethausen 40. Nadrag
          7. Biled 41. Ohaba Lungă
          8. Barna 42. Ortisoara
          9. Boldur 43. Peciu Nou
         10. Carpinis 44. Periam
         11. Cenad 45. Pietroasa
         12. Cenei 46. Pischia
         13. Cheveresu Mare 47. Racovita
         14. Ciacova 48. Recas
         15. Comlosu Mare 49. Remetea Marea
         16. Costeiu 50. Sacosu Turcesc
         17. Darova 51. Satchinez
         18. Denta 52. Sacalaz
         19. Dudestii Vechi 53. Sanandrei
         20. Faget 54. Sanmihaiu Roman
         21. Fardea 55. Sanpetru Mare
         22. Foeni 56. Sag
         23. Gavojdia 57. Stiuca
         24. Gataia 58. Teremia Mare
         25. Ghizela 59. Tomesti
         26. Ghiroda 60. Topolovat
         27. Giarmata 61. Tormac
         28. Giroc 62. Traian Vuia
         29. Giulvaz 63. Uivar
         30. Jamu Mare 64. Varias
         31. Jebel 65. Victor Vlad Delamarina
         32. Lenauheim 66. Voiteg
         33. Liebling
         34. Lovrin


  Anexa 37
  JUDEŢUL TULCEA
  cu reşedinţa în municipiul Tulcea
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................40

                          A. MUNICIPII
                      Denumirea municipiului

          1. TULCEA

                               B. ORAŞE
                           Denumirea oraşului

          1. BABADAG 3. MACIN
          2. ISACCEA 4. SULINA

                                C. COMUNE
                            Denumirea comunei

          1. Baia 21. Mahmudia
          2. Beidaud 22. Maliuc
          3. C.A.Rosetti 23. Mihai Bravu
          4. Carcaliu 24. Mihail Kogălniceanu
          5. Casimcea 25. Nalbant
          6. Ceatalchioi 26. Niculitel
          7. Ceamurlia de Jos 27. Nufaru
          8. Cerna 28. Ostrov
          9. Chilia Veche 29. Peceneaga
         10. Ciucurova 30. Sarichioi
         11. Crisan 31. Sfîntu Gheorghe
         12. Daeni 32. Slava Cercheza
         13. Dorobantu 33. Somova
         14. Frecatei 34. Stejaru
         15. Greci 35. Topolog
         16. Horia 36. Turcoaia
         17. Independenta 37. Unirea
         18. Izvoarele 38. Valea Nucarilor
         19. Jijila 39. 1 Mai
         20. Luncavita 40. 23 August-Grindu


  Anexa 38
  JUDEŢUL VASLUI
  cu reşedinţa în municipiul Vaslui
    Municipii ...............................2
    Oraşe ...................................2
    Comune ..................................58

                          A. MUNICIPII
                     Denumirea municipiului

          1. VASLUI 2. BARLAD

                            B. ORAŞE
                        Denumirea oraşului

          1. HUSI 2. NEGRESTI
                             C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Albeşti 31. Muntenii de Jos
          2. Alexandru Vlahuţă 32. Murgeni
          3. Banca 33. Oltenesti-Cretesti
          4. Bacani-Bogdanita 34. Osesti
          5. Bacesti-Dumesti 35. Padureni
          6. Berezeni 36. Perieni
          7. Blagesti 37. Puiesti
          8. Bogdanesti 38. Pungesti-Garceni
          9. Bunesti-Averesti 39. Rebricea
         10. Codaesti 40. Rosiesti
         11. Coroiesti 41. Solesti-Miclesti
         12. Costesti-Deleni 42. Stanilesti
         13. Danesti 43. Ştefan cel Mare
         14. Delesti-Balteni 44. Suletea-Epureni
         15. Dimitrie Cantemir 45. Tanacu
         16. Dragomiresti 46. Tacuta
         17. Duda-Epureni 47. Tatarani-Botesti
         18. Falciu 48. Todiresti
         19. Gagesti 49. Tutova
         20. Gherghesti 50. Valeni
         21. Ghermanesti-Arsura 51. Vetrisoaia
         22. Grivita 52. Viisoara
         23. Hoceni 53. Vinderei
         24. Iana-Pogana 54. Voinesti
         25. Ivanesti 55. Vulturesti
         26. Ivesti 56. Vutcani
         27. Laza-Poienesti 57. Zapodeni
         28. Lipovat-Bogdana 58. Zorleni
         29. Lunca Banului
         30. Malusteni


  Anexa 39
  JUDEŢUL VALCEA
  cu reşedinţa în municipiul Ramnicu-Valcea
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................7
    Comune ..................................66

                        A. MUNICIPII
                   Denumirea municipiului

          1. RAMNICU-VALCEA

                          B. ORAŞE
                      Denumirea oraşului

          1. BAILE GOVORA 5. DRAGASANI
          2. BAILE OLANESTI 6. HOREZU
          3. BREZOI 7. OCNELE MARI
          4. CALIMANESTI

                          C. COMUNE
                       Denumirea comunei

          1. Alunu 35. Mateesti
          2. Amarasti 36. Maciuca
          3. Babeni 37. Madulari
          4. Balcesti 38. Maldaresti
          5. Barbatesti 39. Mihaesti
          6. Berbesti 40. Muereasca
          7. Berislavesti 41. Nicolae Balcescu
          8. Boisoara 42. Olanu
          9. Budesti 43. Orlesti
         10. Bujoreni 44. Pausesti
         11. Bunesti 45. Pausesti-Maglasi
         12. Cernisoara 46. Perisani
         13. Caineni 47. Pietrari
         14. Copaceni 48. Popesti
         15. Costesti 49. Prudeni
         16. Creteni 50. Racovita
         17. Daesti 52. Scundu
         18. Danicei 53. Slatioara
         19. Dragoesti 54. Stoenesti
         20. Fauresti 55. Stoilesti
         21. Fartatesti 56. Stroesti
         22. Francesti 57. Sutesti
         23. Galicea 58. Sirineasa
         24. Ghioroiu 59. Stefanesti
         25. Glavile-Pesceana 60. Susani
         26. Golesti 61. Tetoiu
         27. Gradistea 62. Tomsani
         28. Ionesti 63. Vaideeni
         29. Lalosu 64. Valea Mare
         30. Ladesti 65. Voineasa
         31. Lapusata 66. Zatreni
         32. Livezi
         33. Lungesti
         34. Malaia


  Anexa 40
  JUDEŢUL VRANCEA
  cu reşedinţa în municipiul Focsani
    Municipii ...............................1
    Oraşe ...................................4
    Comune ..................................52

                          A. MUNICIPII
                    Denumirea municipiului

          1. FOCSANI

                           B. ORAŞE
                       Denumirea oraşului

          1. ADJUD 3. ODOBESTI
          2. MARASESTI 4. PANCIU

                             C. COMUNE
                         Denumirea comunei

          1. Andreiasu 27. Nereju
          2. Balesti 28. Nistoresti
          3. Barsesti 29. Paltin
          4. Boghesti 30. Paunesti
          5. Bolotesti 31. Poiana Cristei
          6. Chiojdeni 32. Pufesti
          7. Ciorasti 33. Ruginesti
          8. Carligele 34. Sihlea
          9. Cotesti 35. Soveja
         10. Dumbraveni 36. Straoane
         11. Dumitresti 37. Suraia
         12. Fitionesti 38. Serbanesti
         13. Garoafa 39. Sindrilari
         14. Gologanu 40. Tanasoaia
         15. Gugesti 41. Tataranu
         16. Gura Calitei 42. Tamboesti
         17. Homocea 43. Tulnici
         18. Jaristea 44. Tifesti
         19. Jitia 45. Urechesti
         20. Maicanesti 46. Vidra
         21. Marasti 47. Vintileasca
         22. Mera 48. Vizantea
         23. Milcovul 49. Vînători
         24. Mos Ion Roata 50. Vartescoiu
         25. Movilita 51. Vrancioaia
         26. Naruja 52. Vulturu

  --------