HOTĂRÂRE nr. 37 din 18 ianuarie 2012
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
  "c^1) pentru Direcţia Generală Anticorupţie:
  - faţă: în partea de sus, central, rândul întâi - «România», rândul al doilea - «MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR» şi rândul al treilea - titulatura: «DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE»; colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se va înscrie titulatura documentului «LEGITIMAŢIE», iar sub aceasta, unul sub celălalt, se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color;
  - verso: în partea de sus, central, rândul întâi - structura Direcţiei Generale Anticorupţie din care face parte titularul; rândul al treilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla Direcţiei Generale Anticorupţie, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică, după caz, semnătura scanată a ministrului administraţiei şi internelor sau a directorului general al Direcţiei Generale Anticorupţie, în funcţie de nivelul de acces; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei;".
  2. La articolul 2 litera d), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) pentru celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), b), c) şi c^1)".
  3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Modelele legitimaţiei de serviciu, precum şi cromatica specifică a acestora sunt cele prevăzute în figurile 1-5^1, după cum urmează: pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române - figura 1; pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei de Frontieră Române - figura 2; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă - figura 3; pentru poliţiştii din cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» - figura 4; pentru poliţiştii din cadrul unităţilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - figura 5; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - figura 5^1."
  4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Oficiului Român pentru Imigrări, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi Direcţiei Generale Anticorupţie."
  5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Insigna de poliţist are forma unui scut cu o plăcuţă dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, cu excepţia celei de poliţist din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, şi este confecţionată din tombac, protejată la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald."
  6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Elementele de identificare specifice pentru insignele poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie sunt prevăzute în modelul din figura 9 şi se prezintă astfel: pe fond albastru, o spadă de argint, aşezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de acelaşi metal, încrucişate în săritoare în partea de jos şi ale căror extremităţi superioare ating garda armei; în exergă, între un cerc liniar auriu, la interior, şi unul auriu şi un altul albastru împodobit cu 10 coroane deschise, cu câte 3 fleuroane, intercalate de alte 10 fleuroane mai mici, de asemenea de aur, la exterior, legenda scrisă cu litere majuscule, de acelaşi metal, pe fond albastru: în partea de sus şi în sensul acelor de ceasornic «DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE», iar în partea de jos şi în sens invers acelor de ceasornic, între două linii oblice, aurii, dispuse pe flancuri, se află numărul de identificare al fiecărui lucrător, compus din 4 cifre."
  7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Figurile 1-9 fac parte integrantă din prezenta anexă."
  8. După figura 5 se introduce o nouă figură, figura 5^1, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  9. După figura 8 se introduce o nouă figură, figura 9, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 18 ianuarie 2012.
  Nr. 37.


  Anexa 1


  Anexa 2

  DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE
  -------