LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007
privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta lege are următoarele scopuri:
  a) crearea cadrului instituţional pentru sprijinirea şi impulsionarea autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accesa mai uşor fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltare şi modernizare;
  b) facilitarea promovării programelor de finanţare internaţională şi a diseminării rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de profesionalism;
  c) crearea condiţiilor pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanţare internaţională;
  d) creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale pentru accesarea fondurilor internaţionale pentru dezvoltare şi modernizare;
  e) eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei legi se aplică în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, precum şi la instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea sau subordinea acestora.


  Articolul 3

  În sensul prezentei legi, următoarele expresii se definesc astfel:
  a) management de proiect - metodologia de iniţiere, promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu şi standardelor internaţionale ale asociaţiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial;
  b) proiect cu finanţare internaţională - proiectul ce beneficiază în implementarea sa de finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finanţare internaţionale.


  Capitolul II Procedura


  Articolul 4

  Proiectele derulate la nivelul unităţilor administrativteritoriale de autorităţile publice locale, instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora utilizează metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare terţe.


  Articolul 5

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora acţionează conform atribuţiilor legale ce le revin pentru crearea unor departamente specializate şi pentru încadrarea acestor departamente cu specialişti pregătiţi în managementul de proiect.
  (2) Aceşti specialişti iniţiază şi implementează proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect.


  Articolul 6

  Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora acţionează pentru încurajarea formării profesionale în domeniul managementului de proiect a unor categorii selecţionate de funcţionari publici pentru ca aceştia să lucreze în mod competent şi calificat în proiectele cu finanţare internaţională care se derulează la nivel judeţean sau local.


  Articolul 7

  (1) La nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, precum şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora, pentru iniţierea şi derularea proiectelor cu finanţare internaţională, se vor înfiinţa structuri cu specialişti în managementul de proiect, după cum urmează:
  a) la nivelul consiliilor judeţene se înfiinţează câte un serviciu de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională;
  b) la nivelul consiliilor locale din municipii, oraşe şi sectoarele municipiului Bucureşti se înfiinţează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională.
  (2) Prin asociere între consiliile locale ale comunelor se înfiinţează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională.


  Articolul 8

  Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora prevăd în structurile de organizare şi statul de funcţii posturi corespunzătoare pentru specialişti în managementul de proiect în număr minim, prevăzut la art. 7.


  Articolul 9

  Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora asigură fondurile necesare şi condiţiile organizatorice pentru înfiinţarea departamentelor specializate pentru iniţierea şi derularea proiectelor cu finanţare internaţională.


  Articolul 10

  (1) Încadrarea specialiştilor în managementul de proiect se face pe funcţii de funcţionar public sau prin contract, după preferinţă şi ţinându-se cont de condiţiile locale concrete, atât la nivelul structurilor autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora.
  (2) Salariul de bază individual al unui specialist în funcţia de consilier-manager de proiect se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, conform poziţiei 1 din anexa nr. II C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Pentru activitatea desfăşurată, specialiştii pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională vor beneficia de majorarea cu 75% a salariilor de bază faţă de cele prevăzute de lege.
  (4) Consilierul-manager de proiect beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, conform legii.


  Articolul 11

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şefii executivi ai administraţiei publice locale, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii, conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora propun autorităţilor deliberative - consilii judeţene, consilii locale, consilii de administraţie sau comitete directoare, după caz -, proiecte de hotărâre pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 12

  Adoptarea hotărârilor consiliilor locale sau judeţene necesare creării structurilor organizatorice pentru încadrarea cu specialişti în managementul de proiect la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 13

  Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora emit hotărârile, deciziile şi actele administrative necesare pentru aplicarea în termenele prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 14

  Pregătirea specialiştilor pentru managementul de proiect se face prin formele de învăţământ postliceal sau postuniversitar prevăzute de lege.


  Articolul 15

  Certificarea calificării ca specialist de management de proiect se face de către instituţiile de învăţământ abilitate, competente şi acreditate.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 16

  Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi revine autorităţilor publice deliberative şi executive ale autonomiei locale, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi care funcţionează sub autoritatea locală sau subordonate acestora, corespunzător atribuţiilor ce le revin, conform legii.


  Articolul 17

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se finalizează procedurile legale administrative pentru realizarea cadrului organizatoric şi crearea posibilităţilor de încadrare cu specialişti în managementul de proiect la nivelul structurilor administraţiei publice locale, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora.


  Articolul 18

  Agenţii constatatori împuterniciţi prezintă lunar prefecţilor şi conducătorilor administraţiei publice locale rapoarte privind stadiul aplicării prevederilor prezentei legi până la încadrarea completă a structurii organizatorice cu specialişti în managementul de proiect, conform prevederilor prezentei legi.


  Articolul 19

  Guvernul, prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, urmăreşte stadiul aplicării prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 3 decembrie 2007.
  Nr. 339.
  ----