ORDONANŢĂ nr. 52 din 25 august 2005
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.5 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) În vederea implementării unitare a măsurilor de protecţie a informaţiilor NATO clasificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi cu directivele privind politica de securitate a NATO, activitatea de curierat pentru materiale NATO clasificate se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor prezentei ordonanţe.
  (2) Activitatea de curierat reprezintă totalitatea operaţiunilor efectuate pentru primirea/predarea şi transportul de la/la terminalele serviciilor de curierat ale NATO sau ale statelor membre NATO a materialelor NATO clasificate, precum şi transportul şi distribuirea respectivelor materiale de la/la persoanele juridice de drept public sau privat îndreptăţite.


  Articolul 2

  În sensul prevederilor prezentei ordonanţe, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:
  a) material NATO clasificat - orice tip de înregistrare ce conţine informaţii clasificate indiferent de formă ori caracteristică fizică, incluzând, dar fără a se limita la acestea, materiale scrise sau tipărite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hărţi, grafice, fotografii, desene, schiţe, note şi documente de lucru, copii la indigo şi riboane de printare ori multiplicări efectuate prin orice mijloace sau metode, înregistrări audio, vocale, magnetice, electronice, optice ori video sub orice formă, cât şi echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare şi detaşabile, precum şi orice echipament sau element al unui echipament care necesită protecţie împotriva dezvăluirii neautorizate;
  b) curier oficial - persoană din cadrul instituţiilor implicate în managementul şi utilizarea materialelor NATO clasificate, autorizată să primească, să transporte şi să predea materialele transmise prin terminalele serviciilor de curierat ale NATO sau ale statelor membre NATO, conform îndatoririlor de serviciu;
  c) terminalul serviciului de curierat - spaţiu special destinat predării/primirii, procesării specifice şi/sau distribuirii materialelor transmise prin serviciile de curierat.


  Articolul 3

  Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare O.R.N.I.S.S., asigură organizarea şi coordonarea şi participă la efectuarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate.


  Articolul 4

  Transportul materialelor NATO clasificate între terminalele serviciilor de curierat ale NATO sau ale statelor membre NATO şi O.R.N.I.S.S. se realizează de către:
  a) structura specializată a Ministerului Afacerilor Externe, pentru materialele ale căror dimensiuni şi greutate se încadrează în limitele stabilite prin normele pentru "valiza diplomatică" sau permit transportul ca bagaj de mână pe cursele aeriene civile;
  b) O.R.N.I.S.S., în colaborare cu structura specializată a Ministerului Afacerilor Externe sau cu structura desemnată din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cu mijloace de transport auto sau - în situaţii excepţionale - aerian, pentru materialele NATO clasificate, altele decât cele pentru care transportul se realizează în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la lit. a).


  Articolul 5

  Transportul materialelor NATO clasificate de la terminalul serviciului de curierat din cadrul O.R.N.I.S.S. la/de la persoanele juridice de drept public sau privat îndreptăţite se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  Transportul materialelor NATO clasificate în cadrul activităţilor contractuale la care participă persoane juridice de drept public sau privat din România se face în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5, iar în situaţii excepţionale, se poate realiza şi prin transportatori comerciali în condiţiile prevăzute în normele şi măsurile care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale.


  Articolul 7

  În toate situaţiile care pot pune în pericol securitatea materialelor NATO clasificate, misiunile diplomatice ale României în străinătate, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale trebuie să acorde sprijin curierilor oficiali, la solicitarea acestora, în vederea asigurării protecţiei materialelor transportate.


  Articolul 8

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în mod corespunzător şi materialelor clasificate ale Uniunii Europene şi ale altor organizaţii internaţionale sau state cu care România a încheiat tratate, înţelegeri ori acorduri care prevăd protecţia informaţiilor clasificate, în măsura în care, prin alte acte normative, nu se dispune altfel.


  Articolul 9

  Aspectele referitoare la modul de cooperare între instituţiile implicate în transportul materialelor NATO clasificate se vor reglementa, după caz, pe bază de protocoale de colaborare între acestea.


  Articolul 10

  (1) Se aprobă achiziţionarea de către O.R.N.I.S.S. a două mijloace de transport auto, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, suplimentar faţă de parcul auto existent în dotarea instituţiei.
  (2) Pentru mijloacele de transport auto achiziţionate potrivit alin. (1) consumul lunar de carburanţi este de 345 litri.


  Articolul 11

  Începând cu anul 2006, cheltuielile necesare desfăşurării activităţii de curierat pentru materiale NATO clasificate se suportă de la bugetul de stat prin bugetul O.R.N.I.S.S., potrivit legii.


  Articolul 12

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, O.R.N.I.S.S. va emite instrucţiuni privind transportul materialelor NATO clasificate.


  Articolul 13

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Directorul general al Oficiului
  Registrului Naţional
  al Informaţiilor Secrete de Stat,
  Marius Petrescu
  Ministrul apărării naţionale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 25 august 2005.
  Nr. 52.
  -----------