LEGE nr. 321 din 8 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 30 ianuarie 2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie promovarea şi organizarea activităţilor din domeniul nuclear pentru asigurarea resurselor de energie nucleara, prin stimularea cercetării, dezvoltării şi utilizării aplicatiilor nucleare în scopuri paşnice."
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Activităţile din domeniul nuclear supuse prevederilor prezentei ordonanţe sunt următoarele:
  a) cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul energiei nucleare;
  b) cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;
  c) prospectarea, explorarea, exploatarea şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu pentru obţinerea concentratului tehnic;
  d) conservarea şi închiderea minelor de uraniu, dezafectarea haldelor şi depozitelor de steril cu conţinut scăzut de uraniu;
  e) producerea, furnizarea, tratarea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv ale combustibilului nuclear, apei grele şi tritiului;
  f) colectarea, tratarea, condiţionarea, transportul, depozitarea temporară şi definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat;
  g) evidenta şi controlul materialelor nucleare şi radioactive, instalaţiilor nucleare şi radiologice, inclusiv ale materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul României;
  h) protecţia fizica a instalaţiilor nucleare şi radiologice;
  i) managementul calităţii, securitatea nucleara, protecţia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii;
  j) managementul accidentului nuclear şi/sau urgenţei radiologice în interiorul şi/sau în afară unei instalaţii nucleare ori radiologice, inclusiv pregătirea şi specializarea permanenta a personalului implicat;
  k) informarea şi educarea populaţiei şi dezvoltarea relaţiilor cu mass-media privind desfăşurarea activităţilor nucleare în scopuri paşnice;
  l) cercetarea ştiinţifică în scopul aplicării tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială;
  m) elaborarea reglementărilor la nivel naţional în domeniul nuclear;
  n) dezvoltarea relaţiilor de cooperare internationala privind proiectele şi/sau programele nucleare;
  o) asigurarea pentru incidente şi accidente nucleare şi evaluarea daunelor în caz de accident nuclear şi/sau urgenta radiologica;
  p) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, după caz, transportul, tranzitul, importul şi exportul dispozitivelor generatoare de radiatii, al surselor radioactive deschise şi închise."
  3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Activităţile prevăzute la art. 3 sunt activităţi de interes naţional şi pot fi desfăşurate numai în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile internaţionale la care România este parte."
  4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Amplasarea, construcţia, transferul de proprietate şi dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat se aproba prin hotărâre a Guvernului."
  5. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 6^1. - În vederea armonizării politicilor în domeniul nuclear şi monitorizarii implementarii PNN se înfiinţează Agenţia Nucleara prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."
  6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Agenţia Nucleara, denumita în continuare AN, elaborează Strategia de dezvoltare a domeniului nuclear, Planul de acţiune şi PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear, precum şi a asociaţiilor profesionale din domeniu."
  7. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "(2) PNN cuprinde politicile şi obiectivele referitoare la promovarea şi organizarea activităţilor din domeniul nuclear."
  8. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "(2) Programele sectoriale privind dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în diverse domenii ale economiei şi vieţii sociale sunt elaborate şi administrate de ministerele cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul respectiv."
  9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) AN coordonează promovarea activităţilor nucleare în România, pe baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de acţiune şi a PNN.
  (2) AN asigura stimularea dezvoltării parteneriatului internaţional prin colaborarea cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica, cu sediul la Viena, denumita în continuare AIEA, şi cu alte organizaţii internaţionale sau regionale de profil, precum şi încheierea de acorduri şi contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenţa tehnica, de expertiza, de specializare a personalului, cu consultarea ministerelor cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul nuclear.
  (3) AN promovează participarea agenţilor economici din domeniul nuclear la activităţile pe profilul de activitate şi la cele care se desfăşoară sub egida AIEA."
  10. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
  "Agenţia Nucleara"
  11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - AN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, şi are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenţa tehnica de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum şi promovarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România."
  12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - AN are următoarele atribuţii:
  a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de acţiune şi a PNN şi monitorizarea implementarii acestora pe componentele organizatorice, tehnice şi financiare;
  b) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung;
  c) promovarea cercetării-dezvoltării în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice;
  d) monitorizarea implementarii activităţilor de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii;
  e) aprobarea strategiilor privind pregătirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de intervenţie în caz de accident nuclear şi/sau urgenta radiologica;
  f) analizarea modernizării continue a sistemelor de protecţie fizica a instalaţiilor nucleare şi radiologice;
  g) analizarea informărilor periodice, prezentate de CNCAN, privind securitatea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi suportul tehnic naţional aferent, precum şi a celor privind garanţiile nucleare;
  h) analizarea actelor normative care reglementează domeniul nuclear şi propunerea de măsuri corective în cazul sesizării unor deficiente de ordin legislativ;
  i) avizarea documentaţiilor şi urmărirea investiţiilor privind amplasarea şi construcţia reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, precum şi a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare;
  j) urmărirea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia, standardele şi recomandările internaţionale în domeniul nuclear;
  k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive în conformitate cu cerinţele specifice internaţionale;
  l) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor şi tratatelor internaţionale din domeniul nuclear;
  m) aprobarea participării României la programele sau proiectele internaţionale în domeniul nuclear;
  n) monitorizarea, pe componentele principale, a producţiei de energie electrica de origine nucleara, de combustibil nuclear şi de apa grea."
  13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Patrimoniul iniţial al AN se va constitui prin preluarea patrimoniului Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica, existent la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
  (2) AN este condusă de un consiliu de administraţie, ai cărui membri sunt reprezentanţi ai ministerelor cu atribuţii în domeniul nuclear.
  (3) Preşedintele AN este numit şi revocat prin decizie a primului-ministru."
  14. După articolul 17 se introduc articolele 17^1 -17^4 cu următorul cuprins:
  "Art. 17^1. - AN îşi desfăşoară activitatea potrivit structurii organizatorice şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  Art. 17^2. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al AN se aproba în condiţiile legii.
  Art. 17^3. - Cheltuielile curente şi de capital ale AN se finanţează de la bugetul de stat.
  Art. 17^4. - Cheltuielile curente şi de capital cuprind categoriile de cheltuieli necesare finanţării activităţilor privind funcţionarea AN pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin."
  15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Pentru executarea unor activităţi de specialitate, AN poate angaja experţi din cadrul ministerelor sau al institutelor naţionale cu responsabilităţi în domeniul nuclear."
  16. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al AN se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 8 iulie 2003.
  Nr. 321.
  ---------