HOTĂRÂRE nr. 675 din 23 august 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc şi de pasare
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 27 august 1999  În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasare,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc şi de pasare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Muresan
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  privind modul de acordare a primei de export la carnea de porc şi de pasare
  1. Se acorda prima de export de 4.300 mii lei/tona în limita cantităţii de 20.000 tone carne de porc şi prima de 5.500 mii lei/tona în limita cantităţii de 10.000 tone carne de pasare.
  2. Beneficiarii primei de export la carnea de porc şi de pasare sunt agenţii economici care produc şi industrializeaza carne de porc şi/sau de pasare, o livreaza la export şi care au încasat prin băncile comerciale din România contravaloarea în valută a exportului.
  3. Prin agenţii economici, beneficiari ai primei de export pentru carnea de porc şi de pasare, se înţelege persoanele juridice române care produc şi industrializeaza carne de porc şi/sau de pasare, livreaza aceste produse la export şi care au încasat prin băncile comerciale din România contravaloarea în valută a exportului.
  4. Decontarea primei de export pentru carnea de porc şi de pasare se face pe baza decontului justificativ, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.
  5. Beneficiarii primei de export prevăzuţi la pct. 2 vor prezenta Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei decontul justificativ însoţit de:
  a) copie de pe actul constitutiv, certificatul de înmatriculare şi codul fiscal;
  b) licenta pentru industrializarea carnii de porc şi/sau de pasare;
  c) avizul sanitar-veterinar de export;
  d) copie de pe factura externa şi de pe declaraţia vamală de export;
  e) declaraţie pe propria răspundere, confirmată de banca comercială din România la care agentul economic are cont deschis, din care să rezulte ca acesta a încasat contravaloarea în valută a exportului de carne de porc şi/sau de pasare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, însoţită de o copie de pe declaraţia de încasare valutară, cu confirmarea băncii.
  6. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei verifica deconturile justificative şi documentele-anexa, primite de la agenţii economici prevăzuţi la pct. 2, în ordinea înregistrării.
  În situaţia în care documentaţia prezentată de agentul economic nu se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 şi ale prezentelor norme metodologice, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va restitui documentaţia acestuia în termen de 15 zile de la data depunerii, precizând şi motivele care au determinat restituirea.
  7. Pentru documentaţiile aprobate Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei întocmeşte cererea de deschidere de credite de la cap. 67.01 "Agricultura şi silvicultura", titlul "Prime", pe care o trimite Ministerului Finanţelor.
  Cererea de deschidere de credite va fi însoţită de un centralizator al deconturilor justificative, aprobat de ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3.
  După alimentarea contului de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei efectuează plăţile către agenţii economici exportatori până la limita cantităţii de 20.000 tone carne de porc şi 10.000 tone carne de pasare exportate, a căror contravaloare în valută a fost încasată prin băncile comerciale din România.
  8. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

  Anexa 1

  --------
  la normele metodologice
  ------------------------
  Denumirea agentului economic .....................................
  Sediul ...........................................................
  Codul fiscal .....................................................
  Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................
  Contul ...........................................................
  Banca ............................................................
    DECONT JUSTIFICATIV  pentru încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a primei de export la carnea de porc şi de pasăre în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1999 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 675/1999
    Nr. crt.SpecificareaU.M.Cantitatea
    0123
    1. Export    
    1.1. Carne de porc - total    
      a)- Factura externă nr. .............. din data de ................    
        - Declaraţia vamală nr. ............ din data de ................    
      b)- Factura externă nr. .............. din data de ................    
        - Declaraţia vamală nr. ............ din data de ................    
      c)- Factura externă nr. .............. din data de ................    
        - Declaraţia vamală nr. ............ din data de ................    
    1.2. Carne de pasăre - total    
      a)- Factura externă nr. .............. din data de ................    
        - Declaraţia vamală nr. ............ din data de ................    
      b)- Factura externă nr. .............. din data de ................    
        - Declaraţia vamală nr. ............ din data de ................    
      c)- Factura externă nr. .............. din data de ................    
        - Declaraţia vamală nr. ............ din data de ................    
    2. Export pentru care s-a încasat contravaloarea în valută    
    2.1. Carne de porc - total    
      a)Declaraţia de încasare valutară seria ........... nr. ................. din data de ......... pentru factura externă nr. ....... din data de ..........    
      b)Declaraţia de încasare valutară seria ........... nr. ................. din data de ......... pentru factura externă nr. ....... din data de ..........    
      c)Declaraţia de încasare valutară seria ........... nr. ................. din data de ......... pentru factura externă nr. ....... din data de ..........    
             
    2.2. Carne de pasăre - total    
      a)Declaraţia de încasare valutară seria ........... nr. ................. din data de ......... pentru factura externă nr. ....... din data de ..........    
      b)Declaraţia de încasare valutară seria ........... nr. ................. din data de ......... pentru factura externă nr. ....... din data de ..........    
      c)Declaraţia de încasare valutară seria ........... nr. ................. din data de ......... pentru factura externă nr. ....... din data de ..........    
             
    3. Prima unitară la export    
      3.1.Carne de porcmii lei/  
          tonă4.300
      3.2.Carne de pasăremii lei/  
          tonă5.500
    4. Prima cuvenită - totalmii lei  
      4.1.Carne de porc    
        (rd. 4.1 = rd. 2.1 x 3.1)mii lei  
      4.2.Carne de pasăre    
        (rd. 4.2 = rd. 2.2 x 3.2)mii lei  
     
    Manager (director general),Director economic (contabil-şef),
    ..........................................................
    (numele şi prenumele)(numele şi prenumele)


  Anexa 2

  -------
  la normele metodologice
  ------------------------
      Denumirea agentului economic ............................
                                     (fără prescurtări)
      Sediul...................................................
      Codul fiscal ............................................
      Numărul de înmatriculare în registrul comerţului.........
      Contul ..................................................
      Banca ...................................................

                                                 BANCA COMERCIALĂ .............
                                                 Certificam exactitatea datelor
                                                 pentru DIV nr. .... seria ....
                                                 din data de ..................

                                                      Preşedinte,
                                                         L.S.

  DECLARAŢIE
  Declaram pe propria răspundere, sub sancţiunea legilor din România, ca, potrivit evidentelor noastre până la data prezentei solicitări de prime de export la carnea de porc şi/sau de pasare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999, am încasat şi am repatriat în totalitate, respectând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, valuta aferentă exporturilor de carne de porc şi/sau de pasare, prevăzută în anexa nr. 1, numărul curent 2, la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/1999, pentru care solicitam prima de export.
  Am luat cunoştinţa de faptul ca, dacă, în urma verificărilor efectuate de organele abilitate, prezenta declaraţie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, în condiţiile legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
  De asemenea, prima de export la carnea de porc şi/sau de pasare, primită nejustificat, va fi recuperată şi vărsată la bugetul de stat conform regimului de urmărire a sumelor datorate acestuia.
  Declaram ca derularea încasării exportului de carne de porc şi/sau de pasare până la data prezentei solicitări s-a făcut prin Banca Comercială ............, care certifica încasarea contravalorii în valută a exportului, după cum urmează:
  Declaraţia de încasare valutară (anexată în copie)
    Nr. crt.Seria şi numărul DIVDataCantitateaValoarea în valută a contractului
    Carne de porcCarne de pasăreCarne de porcCarne de pasăre
    1.            
    2.            
    3.            
               
               
               
    TOTAL:          
         
      Manager (director general),Director economic (contabil-şef),
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (numele şi prenumele)(numele şi prenumele)


  Anexa 3

  --------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MINISTERUL AGRICULTURII
  ŞI ALIMENTAŢIEI
  CENTRALIZATOR
  cuprinzând agenţii economici solicitanţi de prima de la bugetul de stat
  pentru exportul de carne de porc şi/sau de pasare potrivit prevederilor
  Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/1999 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 675/1999
     
    Nr. crt.Agentul economicCantitatea (tone)Prima unitară (mii lei/tonă)Prima solicitată de la bugetul de stat (lei)
    Carne de porcCarne de pasăreCarne de porcCarne de pasăreCarne de porcCarne de pasăreTOTAL
    012345678
    1.                
    2.                
    3.                
                   
                   
                   
      TOTAL GENERAL:            
       
    Ordonator principal de credite,Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ------------