LEGE nr. 462 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 2 august 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 decembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 4, literele p), t), u), v) şi x) vor avea următorul cuprins:
  "p) conservare - ansamblu de măsuri care se pun în aplicare pentru menţinerea sau refacerea habitatelor naturale şi a populatiilor de specii de fauna şi flora sălbatice, într-o stare favorabilă, în sensul lit. s) şi t);
  ...............................................................
  t) stare de conservare favorabilă a unei specii - se considera atunci când:
  (i) specia se menţine şi are sanse să se menţină pe termen lung ca o componenta viabila a habitatului sau natural;
  (îi) aria de repartiţie naturala a speciei nu se reduce şi nu exista riscul să se reducă în viitor;
  (iii) exista un habitat destul de vast pentru ca populatiile speciei să se menţină pe termen lung;
  u) specii amenintate - specii periclitate, vulnerabile sau rare;
  v) specii prioritare - specii periclitate şi/sau endemice, pentru a căror conservare sunt necesare măsuri urgente;
  x) specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, vulnerabile, rare sau endemice:
  (i) periclitate, exceptând cele al căror areal natural este marginal în teritoriu şi care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vestpalearctica;
  (îi) vulnerabile, adică a căror trecere în categoria speciilor periclitate este probabila într-un viitor apropiat, în caz de persistenta a factorilor cauzali;
  (iii) rare, adică ale căror populaţii sunt mici şi care, chiar dacă în prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, risca sa devină; aceste specii sunt localizate în arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafeţe largi;
  (iv) endemice şi necesita o atenţie particulară datorită naturii specifice a habitatului lor şi/sau a impactului potenţial al exploatării lor asupra stării lor de conservare."
  2. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Instituirea regimului de arie naturala protejata şi de zona de protecţie a bunurilor patrimoniului natural, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este prioritara în raport cu orice alte obiective, cu excepţia celor care privesc:"
  3. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Mărimea suprafeţei de teren ce se supune regimului special de ocrotire, conservare şi utilizare, în conformitate cu prevederile art. 5, se stabileşte pe bază de studii de fundamentare ştiinţifică."
  4. La articolul 8, alineatele (5) şi (7) se abroga.
  5. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Autorizarea activităţilor în perimetrul ariilor naturale protejate şi în vecinătatea acestora se face cu acordul structurilor de administrare a ariei naturale protejate."
  6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Sunt ocrotite şi se conserva în regim de protecţie coridoarele ecologice instituite de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, cu avizul consiliului judeţean şi al Academiei Române, fiind interzise orice lucrare şi acţiune care le afectează integritatea."
  7. La articolul 17, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, împreună cu Academia Română, pentru ariile naturale protejate declarate prin legi sau hotărâri ale Guvernului;"
  8. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Modalităţile de administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim special de protecţie şi conservare, se stabilesc, cu consultarea consiliilor judeţene şi/sau locale, avându-se în vedere:"
  9. La articolul 18, alineatele (6), (7), (8), (10) şi (11) vor avea următorul cuprins:
  "(6) Consiliile consultative de administrare se organizează la propunerea administraţiei ariei protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  (7) Structurile de administrare special constituite pentru protejarea ariilor naturale, potrivit alin. (4), vor fi indrumate şi supravegheate de un consiliu ştiinţific.
  (8) Componenta consiliilor ştiinţifice se propune de către administraţia ariilor protejate, cu avizul Academiei Române, şi se aproba de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului.
  ...............................................................
  (10) În cazurile rezervaţiilor ştiinţifice, rezervaţiilor naturale, monumentelor naturii, ariilor speciale de conservare, ariilor de protecţie specială avifaunistica şi ale celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecţie, care nu sunt cuprinse în perimetrele rezervaţiilor biosferei, ale parcurilor naţionale şi parcurilor naturale, administrarea se poate asigura prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi d), pe bază de convenţii încheiate, după caz, cu autoritatea centrala pentru protecţia mediului, Academia Română şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
  (11) În situaţiile în care în aceeaşi zona exista arii naturale protejate şi alte bunuri ale patrimoniului natural, supuse unui regim special de protecţie, administrarea lor se poate asigura de către un singur organ de administrare, în coordonarea directa a inspectoratului judeţean de protecţie a mediului."
  10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate se elaborează de administratorii ariilor naturale protejate şi se aproba de autoritatea centrala pentru protecţia mediului, cu avizul Academiei Române.
  (2) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul ariei naturale protejate."
  11. La articolul 20, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Pentru supravegherea unor arii naturale protejate şi bunuri ale patrimoniului natural, aflate sub regim special de protecţie şi conservare, care nu necesita sau care nu au structuri de administrare special constituite, se instituie calitatea de custode.
  (2) Custozi pot fi persoane fizice sau juridice care au calificarea, instruirea şi mijloacele necesare pentru a aplica măsurile de ocrotire şi conservare a bunurilor încredinţate, atestate de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului.
  ...............................................................
  (4) Pentru ariile naturale protejate ce intră în componenta Reţelei naţionale de arii naturale protejate modalitatea încheierii convenţiilor şi eliberarea legitimatiilor de custode sunt în competenţa de reglementare a autorităţilor centrale şi locale pentru protecţia mediului, cu avizul Academiei Române."
  12. La articolul 20, alineatul (6) se abroga.
  13. La articolul 22, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) În ariile naturale protejate, în care este permis ecoturismul: construcţiile, dotările şi amenajările menţionate la alin. (1) pot fi destinate şi acestui scop, precum şi activităţilor de educaţie şi instrucţie ecologica ce se organizează în cooperare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale angajate în activităţi de ocrotire şi educaţie ecologica."
  14. La articolul 23, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate potrivit planurilor de management şi regulamentelor administratorii acestora pot institui un sistem de tarife ce se aproba de autoritatea centrala pentru protecţia mediului sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale.
  ...............................................................
  (3) Sumele provenite din tarifele ce se instituie potrivit alin. (1) se vor utiliza de către administratorii ariilor naturale protejate, exclusiv pentru administrarea şi protejarea bunurilor patrimoniului natural ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) Cuantumul tarifelor stabilite de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  15. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Pentru unele bunuri floristice şi faunistice ale patrimoniului natural, existente în grădini şi parcuri de agrement, grădini zoologice, precum şi în colecţii muzeistice, ca bunuri ale patrimoniului natural floristic, faunistic, geologic, paleontologic, mineralogic şi de alta natura, măsurile necesare de protecţie şi conservare vor fi luate de către administratorii sau deţinătorii acestora."
  16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Prin excepţie de la prevederile art. 26 şi 27 autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului supune aprobării prin lege, cu avizul prealabil al Academiei Române, derogări, cu condiţia sa nu existe o alternativa acceptabilă, iar măsurile derogatorii sa nu fie în detrimentul menţinerii populatiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural şi numai în următoarele situaţii:
  a) în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale;
  b) pentru prevenirea producerii unor prejudicii, în special culturilor, animalelor domestice, pădurilor, pescariilor, apelor şi altor bunuri;
  c) în interesul sănătăţii şi securităţii publice;
  d) în scopul cercetării ştiinţifice şi învăţământului;
  e) în scopul repopularilor şi reintroducerii acestor specii."
  17. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru pesteri zona de protecţie se poate referi la o zona restrânsă în jurul intrării în pestera şi la o zona al carei perimetru de la suprafaţa terenului acoperă integral structurile subterane ale pesterii."
  18. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
  "(3) Proprietarii sau administratorii terenurilor ce cuprind intrari în pesteri au obligaţia de a asigura accesul spre aceste intrari.
  (4) Beneficiarul unei lucrări de investiţii are obligaţia de a anunta descoperirea oricărei pesteri în frontul unei lucrări miniere sau al unei cariere celei mai apropiate instituţii abilitate (agenţie de protecţie a mediului sau reprezentanţi ai administraţiei publice locale)."
  19. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Bunurile patrimoniului geologic şi speologic, ca bunuri naturale ale subsolului, sunt, în condiţiile legii, bunuri proprietate publică.
  (2) Pestera reprezintă orice cavitate naturala subterana cu o dezvoltare mai mare de 5 metri şi suficient de mare în secţiune pentru a permite accesul omului.
  (3) Resursele pesterii sunt reprezentate de obiecte, materiale, substanţe şi forme de viaţa, care exista sau se formează în mod natural în pesteri: formaţiuni minerale, roci, sedimente, depozite paleontologice, situri arheologice, specii de plante şi animale, acumulari de ape subterane.
  (4) Pesterile se clasifica după cum urmează:
  a) clasa A - pesteri de valoare excepţionala care, prin interesul ştiinţific sau unicitatea resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic naţional şi internaţional;
  b) clasa B - pesteri de importanţa naţionala care se disting prin mărime, raritatea resurselor şi prin potenţial turistic;
  c) clasa C - pesteri de importanţa locală, protejate pentru semnificatia lor geologica, peisagistica, hidrologica, istorica sau pentru dimensiunile lor;
  d) clasa D - pesterile care nu întrunesc condiţiile pentru a fi incluse în clasele A, B şi C.
  (5) Încadrarea pesterilor în clasele A, B şi C este de competenţa Academiei Române, care va întocmi catalogul acestora luând în considerare propunerile făcute de persoane fizice sau juridice pe bază de referate de specialitate.
  (6) Pesterile din clasa A nu pot face obiectul nici unei amenajări sau modificări a factorilor naturali. Ele pot face obiectul explorarilor speologice, cercetării ştiinţifice sau al activităţilor de documentare, pe bază de autorizaţii emise de Academia Română, în limitele stabilite prin regulamentele şi planurile de management.
  (7) Pesterile din clasa A se constituie ca rezervaţii ştiinţifice.
  (8) Pesterile din clasa B pot face obiectul explorarilor speologice, cercetării ştiinţifice sau al turismului ecologic, pe baza autorizaţiilor emise de Academia Română.
  (9) Pesterile din clasa B se constituie ca monumente ale naturii sau rezervaţii naturale, după caz.
  (10) Pesterile din clasa C pot face obiectul explorarilor speologice, cercetării ştiinţifice, amenajărilor turistice sau al altor forme de valorificare, cum ar fi: speoterapia sau captarea apei subterane, pe baza autorizaţiilor emise de autoritatea locală responsabilă."
  20. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzic:
  a) distrugerea sau degradarea resurselor pesterii şi efectuarea de săpături sau derocari neautorizate;
  b) colectarile de fauna, fosile sau de obiecte de interes arheologic, efectuate fără autorizaţie în pesteri;
  c) pătrunderea, prin fortarea intrării, într-o pestera protejata închisă şi semnalizata ca atare;
  d) utilizarea neautorizata a pesterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al pesterilor;
  e) dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colectionarea speleotemelor sau altor resurse ale pesterilor;
  f) degradarea prin inscriptionare sau poluarea pesterilor prin depozitarea în interiorul lor sau în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natura;
  g) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul pesterilor;
  h) efectuarea neautorizata, în perimetrul de la suprafaţa sau în apropierea intrării unei pesteri protejate, a unor lucrări cum ar fi: derocari, defrisari, baraje, explozii, construcţii;
  i) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările pesterilor;
  j) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a pesterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie."
  21. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) Academia Română are competenţa sa elibereze autorizaţii pentru:
  a) activităţi ştiinţifice, de explorare, în pesteri din clasa A;
  b) activităţi ştiinţifice, de explorare şi de turism ecologic, cu caracter limitativ, în pesteri din clasa B;
  c) săpături, derocari şi colectari din pesteri.
  (2) Autorizaţia se eliberează pe baza unei cereri scrise, care va conţine precizări privind scopul, mijloacele, durata, proportiile, garanţiile acţiunii, şi se va retrage în cazul în care condiţiile stabilite la eliberarea ei nu au fost respectate."
  22. La articolul 36, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - În cadrul santierelor de exploatare managerii acestora vor desemna persoane de specialitate sau custozi, după caz, care să vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurându-se astfel:"
  23. La articolul 38, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului cu responsabilităţi de coordonare, reglementare, supraveghere şi control;"
  24. La articolul 39 alineatul (1), literele a), b), j), r), t) şi t) se abroga.
  25. La articolul 39 alineatul (1), literele g) şi k) vor avea următorul cuprins:
  "g) aproba planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate din reţeaua naţionala, cu avizul Academiei Române;
  ...............................................................
  k) promovează programe şi studii pentru cunoaşterea şi evaluarea stării habitatelor naturale, a speciilor din flora şi fauna sălbatice şi a altor bunuri ale patrimoniului natural existente pe teritoriul tarii, ce urmează să fie finanţate din bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii."
  26. La articolul 39, alineatul (2) se abroga.
  27. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Atribuţiile autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la nivel teritorial, se îndeplinesc de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, prin serviciile specifice pentru conservarea naturii şi a diversitatii biologice, în cooperare cu administraţiile ariilor naturale protejate, cu inspectoratele silvice şi oficiile cinegetice teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale."
  28. La articolul 41 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Responsabilităţile de expertiza, avizare, supraveghere şi control ştiinţific, în aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, revin Academiei Române, cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, scop în care:"
  29. La articolul 41, litera m) a alineatului (1) se abroga.
  30. La articolul 41 alineatul (1), după litera o) se introduce litera p) cu următorul cuprins:
  "p) exercita atribuţii de expertizare, avizare, supraveghere şi control ştiinţific, inclusiv asupra ariilor protejate, declarate la nivel local."
  31. La articolul 44, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - (1) Controlul asupra respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se organizează de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi se exercită prin persoane special împuternicite din cadrul:
  a) aparatului central al acesteia, cu atribuţii de control pe întregul teritoriu al tarii;
  b) autorităţilor judeţene de protecţie a mediului, cu atribuţii de control pe teritoriul unităţilor administrativ-teritori ale în care acestea funcţionează;
  c) personalului administraţiilor sau administratorii şi custozii ariilor naturale protejate;
  d) inspectoratelor silvice şi oficiilor cinegetice teritoriale, cu atribuţii de control pe teritoriul lor de competenţa.
  (2) Controlul asupra respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la ariile naturale protejate, declarate prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, se exercită şi de personalul special împuternicit al acestora."
  32. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
  "Art. 47. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală, după caz."
  33. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează:
  a) de la 500.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 24, ale art. 32 lit. g), i) şi j), ale art. 35 lit. c) şi ale art. 36 lit. a) şi b);
  b) de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, în funcţie de gravitatea faptelor, pentru încălcarea prevederilor art. 12, ale art. 14 alin. (1), ale art. 15, ale art. 27 lit. a)-c), ale art. 32 lit. a)-e), ale art. 36 lit. c) şi d) şi ale art. 43;
  c) de la 500.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7, ale art. 14 alin. (2), ale art. 19 alin. (2), ale art. 26 lit. a)-f), ale art. 32 lit. f) şi h), ale art. 35 lit. a), b) şi d) şi ale art. 37 alin. (2)."
  34. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, respectiv de către membrii Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii ai Academiei Române, de personalul inspectoratelor teritoriale de protecţie a mediului, al inspectoratelor silvice teritoriale, al oficiilor teritoriale cinegetice, de personalul administraţiilor sau de administratorii şi custozii ariilor naturale protejate, precum şi de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie, de către persoanele împuternicite de administraţia publică judeteana şi locală."
  35. Articolul 53 se abroga.
  36. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
  "Art. 54. - Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului va întreprinde măsurile necesare pentru consolidarea capacităţilor instituţionale, atât la nivel central, cat şi la nivel local, asigurându-se personalul calificat necesar în vederea îndeplinirii responsabilităţilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu cerinţele în materie pentru integrarea în Uniunea Europeană."
  37. Anexele nr. 2-5 vor avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 2
  TIPURI
  de habitate naturale a căror conservare necesita declararea ariilor speciale de conservare
  Un asterisc (*) înaintea numelui habitatului semnifica faptul ca este un habitat prioritar.
  1. Habitate costiere, marine şi de dune
  Bancuri de nisip acoperite permanent cu un strat mic de apa marina;
  Lagune şi golfuri cu bancuri de nisip;
  Vegetaţie perena a tarmurilor stancoase;
  Vegetaţie anuală cu Salicornia sau cu alte specii în zone namoloase şi cu nisip;
  Pajişti sărăturate atlantice (Glauco-Puccinellietalia maritimae);
  * Pajişti sărăturate continentale;
  Stepe şi mlastini sărăturate panonice;
  Vegetaţie psamofila uscata cu Calluna şi Genista;
  Vegetaţie psamofila uscata cu Calluna şi Empetrum nigrum;
  Dune continentale cu păşuni deschise cu Corynephorus şi Agrostis;
  * Dune continentale panonice;
  Dune mobile embrionare;
  Dune mobile de-a lungul tarmurilor (dune albe);
  * Dune de coasta fixe cu vegetaţie erbacee (dune gri);
  * Dune fixe decalcifiate cu Empetrum nigrum;
  Dune cu Hippophae rhamnoides;
  Dune împădurite ale regiunilor atlantice, continentale şi boreale;
  Depresiuni umede intradunale;
  Dune umede permanente.
  2. Habitate de ape dulci
  Ape oligotrofe cu conţinut foarte scăzut de minerale;
  Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetatia din Littorelletea uniflorae şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea;
  Ape puternic oligomezotrofe cu vegetatia bentica de Chara spp.;
  Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition;
  Lacuri distrofe naturale şi heleşteie;
  Râuri alpine şi bancurile de-a lungul acestora cu vegetaţie erbacee;
  Râuri alpine şi vegetatia lor lemnoasă cu Myricaria germanica;
  Cursuri de apa din campiile de munte cu vegetatia de Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachian;
  Râuri cu bancuri namoloase cu vegetaţie de Chenopodian rubri şi Bidentian p.p.
  3. Habitate de pajişti şi tufărişuri
  Pajişti alpine şi boreale;
  Pajişti umede cu Erica tetralix;
  Pajişti uscate;
  * Tufisuri cu Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti);
  Formaţiuni cu Juniperus communis în zone sau pajişti calcaroase;
  * Pajişti rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi;
  * Pajişti calcaroase pe nisipuri xerice;
  Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios;
  Pajişti calcaroase alpine şi subalpine;
  Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri de acoperire cu tufisuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee);
  * Pseudostepe cu iarba şi plante anuale de Thero-Brachypodietea;
  * Pajişti bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase;
  * Pajişti stepice subpanonice;
  * Pajişti stepice panonice pe loess;
  * Pajişti panonice nisipoase;
  Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-lemnoase (Molinion caeruleae);
  Pajişti umede cu ierburi înalte;
  Asociaţii de liziera cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul campiilor la cel montan şi alpin;
  Pajişti aluviale ale vailor de râuri cu Cnidion dubii;
  Pajişti aluviale nord-boreale;
  Pajişti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);
  Fanete montane;
  Fanete împădurite.
  4. Habitate din turbarii şi mlastini
  * Turbarii active;
  Turbarii degradate încă capabile de o regenerare naturala;
  Turbarii de acoperire (*dacă este activa turbaria);
  Depresiuni pe substraturi turboase;
  Mlastini cu surse de ape bogate în saruri minerale;
  * Mlastini calcaroase cu Cladium mariscus;
  * Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); Mlastini alcaline;
  * Vegetaţie pioniera alpina cu Caricion bicoloris-atrofuscae.
  5. Habitate de stancarii şi pesteri
  Grohotis stancos al etajului montan (Androsacetalia alpinae şi Galeopsitalia ladani);
  Grohotis calcaros şi de sisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii);
  Grohotisuri medioeuropene silicoase ale regiunilor înalte;
  * Grohotisuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane;
  Pante stancoase calcaroase cu vegetaţie chasmofitica;
  Pante stancoase silicioase cu vegetaţie chasmofitica;
  Stanci silicioase cu vegetaţie pioniera de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii;
  Grohotis şi lespezi calcaroase;
  Grote neexploatate turistic;
  Câmpuri de lava şi excavaţii naturale.
  6. Habitate de padure
  Păduri batrane caducifoliate naturale hemiboreale bogate în epifite;
  Păşuni împădurite;
  * Păduri mlastinoase caducifoliate;
  Păduri tip Luzulo-Fagetum;
  Păduri tip Asperulo-Fagetum;
  Păduri subalpine medioeuropene cu Acer;
  Păduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion;
  Păduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic şi medioeuropean şi cu Carpinion betuli;
  Stejaris cu Galio-Carpinetum;
  * Păduri de panta, grohotis sau ravene cu Tilio-Acerion;
  Stejaris batran acidofil al campurilor nisipoase cu Quercus robur;
  Padure de frasin termofil cu Fraxinus angustifolia;
  * Turbarii împădurite;
  * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae);
  Păduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris);
  * Păduri panonice cu Quercus petrae şi Carpinus betulus;
  * Păduri panonice cu Quercus pubescens;
  * Păduri eurosiberiene stepice cu Quercus robur;
  Păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane;
  Păduri alpine cu Larix decidua şi/sau Pinus cembra;
  Păduri cu Castanea sativa;
  Păduri cu Quercus frainetto;
  Galerii cu Salix alba şi Populus alba;
  Păduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros.
  ANEXA Nr. 3
  SPECII
  de plante şi de animale a căror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistica
  Interpretare
  a) Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea unei reţele a ariilor speciale de conservare.
  b) Speciile prezentate în anexa sunt indicate:
  ● prin numele speciei ori subspeciei; sau
  ● prin toate speciile care aparţin unui taxon mai mare sau unei părţi din acel taxon.
  c) Simboluri
  Un asterisc (*) înaintea numelui speciilor semnifica faptul ca este o specie prioritara.
  Mai multe specii din aceasta anexa sunt, de asemenea, prezentate în anexa nr. 4.
  a) ANIMALE
  VERTEBRATE
  MAMIFERE
  CHIROPTERA
  Rhinolophidae
  ● Rhinolophus blasii
  ● Rhinolophus euryale
  ● Rhinolophus ferrumequinum
  ● Rhinolophus hipposideros
  ● Rhinolophus mehelyi
  Vespertilionidae
  ● Barbastella barbastellus
  ● Miniopterus schreibersi
  ● Myotis bechsteini
  ● Myotis blythi
  ● Myotis capaccinii
  ● Myotis dasycneme
  ● Myotis emarginatus
  ● Myotis myotis
  ● Vespertilio murinos
  RODENTIA
  Sciuridae
  ● *Spermophilus suslicus
  ● Spermophilus citellus
  (Citellus citellus)
  Cricetidae
  ● Cricetus cricetus
  Microtidae
  ● Microtus tatricus
  Muridae
  ● Nanospalax leucodon
  Zapodidae
  ● Sicista suptilis
  Castoridae
  ● Castor fiber
  CARNIVORA
  Ursidae
  ● *Ursus arctos
  Mustelidae
  ● *Lutra lutra
  ● *Mustela lutreola
  Felidae
  ● Lynx lynx
  Phocidae
  ● *Monachus monachus
  ARTILODACTYLA
  Cervidae
  ● Alces alces
  Bovidae
  ● *Bison bonasus
  CETACEA
  ● Tursiops truncatus
  ● Phocoena phocoena
  ● Delphinus delphis
  PĂSĂRI
  GAVIIFORMES
  Gavidae
  ● Gavia stellata
  ● Gavia arctica
  ● Gavia immer
  PROCELLARIIFORMES
  Procellariidae
  ● Puffinus yelkouan
  PELECANIFORMES
  Phalacrocoracidae
  ● Phalacrocorax aristotelis
  ● Phalacrocorax pygmaeus
  Pelecanidae
  ● *Pelecanus onocrotalus
  ● Pelecanus crispus
  CICONIFORMES
  Ardeidae
  ● Botaurus stellaris
  ● Ixobrychus minutus
  ● Nycticorax nycticorax
  ● Ardeola ralloides
  ● Bubulcus ibis
  ● Egretta garzetta
  ● Egretta alba
  ● Ardea purpurea
  Ciconidae
  ● Ciconia nigra
  ● Ciconia ciconia
  Threskiornithidae
  ● Plegadis falcinellus
  ● Platalea leucorodia
  PHOENICOPTERIFORMES
  Phoenicopteridae
  ● Phoenicopterus ruber
  ANSERIFORMES
  Anatidae
  ● Cygnus olor
  ● Cygnus bewickii (Cygnus columbianus)
  ● Cygnus cygnus
  ● *Anser erythropus
  ● Branta leucopsis
  ● Branta ruficollis
  ● Tadorna ferruginea
  ● Tadorna tadorna
  ● *Aythya nyroca
  ● *Oxyura leucocephala
  FALCONIFORMES
  Accipitridae
  ● Pernis apivorus
  ● Milvus migrans
  ● Milvus milvus
  ● *Haliaeetus albicilla
  ● Neophron percnopterus
  ● Gypaetus barbatus
  ● Aegypius monachus
  ● Gyps fulvus
  ● Circaetus gallicus
  ● Circus aeruginosus
  ● Circus cyaneus
  ● *Circus macrourus
  ● Circus pygargus
  ● Accipiter brevipes
  ● Buteo rufinus
  ● Aquila pomarina
  ● *Aquila clanga
  ● *Aquila heliaca
  ● Aquila chrysaetos
  ● Hieraaetus pennatus
  ● Hieraaetus fasciatus
  Pandionidae
  ● Pandion haliaetus
  Falconidae
  ● *Falco naumanni
  ● Falco columbarius
  ● Falco vespertinus
  ● *Falco cherrug
  ● Falco peregrinus
  GALLIFORMES
  Tetraornidae
  ● Tetrao tetrix
  GRUIFORMES
  Rallidae
  ● Porzana porzana
  ● Porzana parva
  ● Porzana pussilla
  ● Crex crex
  Gruidae
  ● Grus grus
  Otididae
  ● Chlamydotis undulata
  ● *Otis tarda
  ● Tetrax tetrax
  CHARADRIIFORMES
  Recurvirostridae
  ● Recurvirostra avosetta
  ● Himantopus himantopus
  Burhinidae
  ● Burhinus oedicnemus
  Glareolidae
  ● Glareola pratincola
  ● Glareola nordmanni
  Charadriidae
  ● Pluvialis apricaria
  ● Charadrius alexandrinus
  ● Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
  ● Calidris alpina
  Scolopacidae
  ● *Gallinago media
  ● Limosa limosa
  ● *Numenius tenuirostris
  ● Numenius arquata
  ● Tringa glareola
  ● Phalaropus lobatus
  Laridae
  ● Larus melanocephalus
  ● Larus genei
  ● Larus minutus
  Sternidae
  ● Gelochelidon nilotica
  ● Sterna caspia
  ● Sterna sandvicensis
  ● Sterna hirundo
  ● Sterna albifrons
  ● Chlidonias hybridus
  ● Chlidonias niger
  ● Uria aalge
  STRIGIFORMES
  Strigidae
  ● Bubo bubo
  ● Glaucidium passerinum
  ● Asio flammeus
  ● Aegolius funereus
  CAPRIMULGIFORMES
  Caprimulgidae
  ● Caprimulgus europaeus
  CHORACIIFORMES
  Alcedinidae
  ● Alcedo atthis
  Coracidae
  ● Coracias garrulus
  PICIFORMES
  Picidae
  ● Jynx torquilla
  ● Picus canus
  ● Dryocopus martius
  ● Dendrocopos syriacus
  ● Dendrocopos medius
  ● Dendrocopos leucotos
  ● Picoides tridactylus
  PASSERIFORMES
  Alaudidae
  ● Melanocorypha calandra
  ● Calandrella brachydactyla
  ● Lullula arborea
  ● Eremophila alpestris
  Motacillidae
  ● Anthus campestris
  ● Turdidae
  ● Oenanthe isabelina
  ● Oenanthe pleschanka
  ● Oenanthe hispanica
  ● Monticola saxatilis
  ● Luscinia svecica
  Sylviidae
  ● Acrocephalus paludicola
  ● Acrocephalus melanopogon
  ● Sylvia nisoria
  Muscicapidae
  ● Ficedula parva
  ● Ficedula albicollis
  Remizidae
  ● Remiz pendulinus
  Laniidae
  ● Lanius collurio
  ● Lanius minor
  Sturnidae
  ● Sturnus roseus (Pastor roseus)
  Emberizidae
  ● Emberiza hortulana
  ● Emberiza cia
  REPTILE
  CHELONIA (TESTUDINES)
  Testudinidae
  ● Testudo hermanni
  ● Testudo graeca
  Emydidae
  ● Emys orbicularis
  OPHIDIA (SERPENTES)
  Colubridae
  ● Elaphe quatuorlineata
  Viperidae
  ● Vipera ursinii
  AMFIBIENI
  CAUDATA
  Salamandridae
  ● Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
  ● Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
  ● Triturus alpestris alpestris
  ● *Triturus vulgaris ampelensis
  ANURA
  Discoglossidae
  ● Bombina bombina
  ● Bombina variegata
  Pelobatidae
  ● Pelobates fuscus
  ● Pelobates syriacus balcanicus
  Bufonidae
  ● Bufo bufo
  Hylidae
  ● Hyla arborea
  PEŞTI
  PETROMYZONIFORMES
  Petromyzonidae
  ● Eudontomyzon spp.
  CLUPEIFORMES
  Clupeidae
  ● Alosa spp.
  SALMONIFORMES
  Salmonidae
  ● Hucho hucho
  Umbridae
  ● Umbra krameri
  PERCIFORMES
  Percidae
  ● Gymnocephalus schraetzer
  ● Gymnocephalus baloni
  ● Romanichthys valsanicola
  CYPRINIFORMES
  Cyprinidae
  ● Aspius aspius
  ● Chalcalburnus chalcoides
  ● Gobio albipinnatus
  ● Gobio uranoscopus
  ● Gobio kessleri
  ● Leuciscus (Telestes) souffia
  ● Rutilus pigus
  ● Rhodeus sericeus amarus
  Cobitidae
  ● Cobitis elongata
  ● Cobitis taenia
  ● Misgurnis fossilis
  ● Sabanejewia aurata
  SCORPAENIFORMES
  ● Cottus gobio
  NEVERTEBRATE
  ARTHROPODA
  CRUSTACEA
  Decapoda
  ● Austropotamobius torrentium
  INSECTA
  Coleoptera
  ● Cerambyx cerdo
  ● Lucanus cervus
  ● *Osmoderma eremita
  ● *Rosalia alpina
  ● Carabus hampei
  ● Carabus hungaricus
  ● Carabus variolosus
  ● Herpes porcellus
  ● Probaticus subrugosus
  ● *Pseudogaurotina excellens
  Lepidoptera
  ● Erannis ankeraria
  ● Glyphipterix loricatella
  ● Maculinea alcon
  ● Catopta thrips
  ● Lychaene helle
  ● Kirinia roxelana
  ● *Lepidea morsei
  ● Nymphalis vaualbum
  ● Pseudophilotes bavius
  Orthoptera
  ● Isophya costata
  ● Odontopodisma rubripes
  ● Paracaloptenus caloptenoides
  ● Poecilimon intermedius
  ● Stenobothrus eurasius
  ● Capraiscola ebneri
  ● Podismopsis transsylvanica
  ● Uvarovitettix transsylvanica
  ● Zubovskya banatica
  ● Fulvins oxycarenoides
  MOLLUSCA
  Gastropoda
  ● Hydromia kovacsi
  ● * Anisus vorticulus
  ● Theodoxus transversalis
  ● Alopia bielzii bielzii
  ● Alopia subcosticollis oculta
  ● Alopia subcosticollis nordsiecki
  ● Herilla ziegleri dacica
  ● Holandrina holandri
  b) PLANTE
  PTERIDOPHYTA
  Marsileaceae
  ● Marsilea quadrifolia
  Aspleniaceae
  ● Asplenium adulterinum
  ANGIOSPERMAE
  Alismataceae
  ● Caldesia parnassifolia
  Compositae
  ● Ligularia sibirica
  ● Cirsium brachycephalum
  ● * Seratula lycopifolia
  Droseraceae
  ● Aldrovanda vesiculosa
  Labiatae
  ● Dracocephalum austriacum
  Orchidaceae
  ● Cypripedium calceolus
  ● Liparis loeselii
  Liliaceae
  ● Colchicum arenarium
  Iridaceae
  ● Iris humilis arenaria
  ● Iris aphylla hungarica
  ● * Gladiolus palustris
  Ranunculaceae
  ● Pulsatilla patens
  Santalaceae
  ● Thesium ebracteatum
  Saxifragaceae
  ● Saxifraga hirculus
  Scrophulariaceae
  ● Veronica micrantha
  ● *Pedicularis exaltata
  ● Tozzia carpathica
  Umbelliferae
  ● Angelica palustris
  ● Apium repens
  ● * Ferula sadleriana
  Paeoniaceae
  ● Paeonia officinalis banatica
  PLANTE INFERIOARE
  Bryophyta
  ● Dicranum viride
  ● Drepanocladus vernicosus
  ANEXA Nr. 4
  SPECII
  de animale şi de plante care necesita o protecţie stricta
  Speciile care figurează în aceasta anexa sunt indicate:
  ● prin numele speciei ori al subspeciei; sau
  ● prin ansamblul speciilor care aparţin unui taxon superior sau unei părţi din acel taxon.
  a) ANIMALE
  VERTEBRATE
  MAMIFERE
  INSECTIVORA
  Soricidae
  ● Sorex alpinus
  ● Neomys anomalus
  MICROCHIROPTERA
  ● Toate speciile
  RODENTIA
  Gliridae
  ● Muscardinus avellanarius
  ● Dryomys nitedula
  Sciuridae
  ● Citellus citellus
  ● * Spermophilus suslicus
  Castoridae
  ● Castor fiber
  Cricetidae
  ● Cricetus cricetus
  Microtidae
  *Microtus tatricus
  Muridae
  ● Nannospalax leucodon
  Zapodidae
  ● Sicista betulina
  ● Sicista subtilis
  CARNIVORA
  Canidae
  ● Canis lupus
  Ursidae
  ● Ursus arctos
  Mustelidae
  ● Lutra lutra
  ● Mustela lutreola
  Felidae
  ● Felis silvestris
  Phocidae
  ● *Monachus monachus
  ARTIODACTYLA
  Cervidae
  ● Alces alces
  Bovidae
  ● *Bison bonasus
  CETACEA
  ● Toate speciile
  PĂSĂRI
  GAVIFORMES
  Gaviidae
  ● Gavia stellata
  PODICIPEDIFORMES
  Podicipedidae
  ● Tachybaptus ruficollis
  ● Podiceps spp.
  FALCONIFORMES
  Accipitridae
  ● Accipiter spp.
  ● Buteo spp.
  ● Aquila spp.
  Falconidae
  ● Falco tinnunculus
  ● Falco subbuteo
  GRUIFORMES
  Rallidae
  ● Rallus aquaticus
  Gruidae
  ● Grus grus
  ● Anthropoides virgo
  CHARADRIIFORMES
  Charadriidae
  ● Charadrius spp.
  ● Pluvialis apricaria
  ● Chettusia leucura
  ANSERIFORMES
  Anatidae
  ● Branta leucopsis
  ● Mergus albellus
  Haematopodidae
  ● Haematopus ostralegus
  Scolopacidae
  ● Calidris spp.
  ● Limicola falcinellus
  ● Numenius spp.
  ● Tringa spp.
  ● Xenus cinereus
  ● Actitis hypoleucos
  ● Arenaria interpres
  Phalaropodidae
  ● Phalaropus spp.
  Stercorariidae
  ● Stercorarius spp.
  Laridae
  ● Larus spp.
  Sternidae
  ● Gelochelidon nilotica
  ● Sterna spp.
  ● Chlidonias spp.
  COLUMBIFORMES
  Ptreoclididae
  ● Syrrhaptes paradoxus
  CUCULIFORMES
  Cuculidae
  ● Cuculus canorus
  STRYGIFORMES
  Tytonidae
  ● Tyto alba
  Upupidae
  ● Upupa epops
  Strigidae
  ● Otus scops
  ● Athene noctua
  ● Strix spp.
  ● Asio spp.
  APODIFORMES
  Apodidae
  ● Apus spp.
  Alcedinidae
  ● Alcedo atthis
  Meropidae
  ● Merops apiaster
  PICIFORMES
  Picidae
  ● Picus viridis
  ● Dendrocopos spp.
  PASSERIFORMES
  Alaudidae
  ● Alauda arvensis
  Hirundinidae
  ● Riparia riparia
  ● Hirundo spp.
  ● Delichon urbica
  Motacillidae
  ● Anthus spp.
  ● Motacilla spp.
  Bombycillidae
  ● Bombycilla garrulus
  Cinclidae
  ● Cinclus cinclus
  Troglodytidae
  ● Troglodytes troglodytes
  Prunellidae
  ● Prunella spp.
  Turdidae
  ● Cercotrichas galactotes
  ● Erithacus rubecula
  ● Luscinia spp.
  ● Phoenicurus spp.
  ● Saxicola spp.
  ● Oenanthe spp.
  Sylviidae
  ● Cettia cetti
  ● Locustella spp.
  ● Acrocephalus spp.
  ● Hippolais spp.
  ● Sylvia spp
  ● Phylloscopus spp.
  ● Regulus spp.
  Muscicapidae
  ● Muscicapa striata
  ● Ficedula spp.
  Timaliidae
  ● Panurus biarmicus
  Paridae
  ● Aegithalos caudatus
  ● Parus spp.
  Sittidae
  ● Sitta europaea
  Tichodromadidae
  ● Tichodroma muraria
  Certhiidae
  ● Certhia spp.
  Oriolidae
  ● Oriolus oriolus
  Laniidae
  ● Lanius spp.
  Corvidae
  ● Nucifraga caryocatactes
  ● Corvus corax
  Passeridae
  ● Passer hispaniolensis
  ● Montifringilla nivalis
  Emberizidae
  ● Calcarius lapponicus
  ● Plectrophenax nivalis
  ● Emberiza spp.
  ● Miliaria calandra
  Fringillidae
  ● Fringilla spp.
  ● Serinus serinus
  ● Carduelis spp.
  ● Loxia spp.
  ● Carpodacus erythrinus
  ● Pyrrhula pyrrhula
  ● Coccothraustes coccothraustes
  REPTILE
  TESTUDINATA
  Testudinidae
  ● Testudo hermanni
  ● Testudo graeca
  Emydidae
  ● Emys orbicularis
  SAURIA
  Lacertidae
  ● Lacerta agilis
  ● Lacerta praticola
  ● Lacerta trilineata
  ● Lacerta viridis
  ● Podarcis muralis
  ● Podarcis taurica
  ● Eremias arguta
  Scincidae
  ● Ablepharus kitaibelli
  OPHIDIA
  Colubridae
  ● Coronella austriaca
  ● Elaphe longissima
  ● Elaphe quatuorlineata
  ● Natrix tessellata
  Viperidae
  ● Vipera ammodytes
  ● Vipera ursinii
  ● Vipera berus
  Boidae
  ● Eryx jaculus
  AMFIBIENI
  CAUDATA
  Salamandridae
  ● Triturus cristatus
  ● Salamandra salamandra
  ANURA
  Discoglossidae
  ● Bombina bombina
  ● Bombina variegata
  Hylidae
  ● Hyla arborea
  Ranidae
  ● Rana arvalis
  Pelobatidae
  ● Pelobates fuscus
  ● Pelobates syriacus
  Bufonidae
  ● Bufo viridis
  PEŞTI
  CYPRINIFORMES
  Cyprinidae
  ● Gobio kessleri
  ● Scardinius racovitzai
  PERCIFORMES
  Percidae
  ● Aspro zingel
  ● Stizostedion volgensis
  ● Romanichtyis valsanicola
  Gobiidae
  ● Proterorhinus marmoratus
  NEVERTEBRATE
  ARTHROPODA
  INSECTA
  Coleoptera
  ● Cerambyx cerdo
  ● Rosalia alpina
  ● Carabus hampei
  ● Carabus hungaricus
  ● Carabus variolosus
  ● Probaticus subrugosus
  ● * Pseudogaurotina excellens
  ● Pytho kolwensis
  Lepidoptera
  ● Parnassius apollo
  ● Colias myrmidone
  ● Erannis ankeraria
  ● Glyphipterix loricatella
  ● Maculinea alcon
  ● Catopta thrips
  ● Lychaene helle
  ● Kirinia roxelana
  ● *Lepidea morsei
  ● Nymphalis vaualbum
  ● Pseudophilotes bavius
  Orthoptera
  ● Isophya costata
  ● Odontopodisma rubripes
  ● Paracaloptenus caloptenoides
  ● Poecilimon intermedius
  ● Stenobothrus eurasius
  ● Capraiscola ebneri
  ● Podismopsis transsylvanica
  ● Uvarovitettix transsylvanica
  ● Zubovskya banatica
  ● Fulvins oxycarenoides
  MOLLUSCA
  Gastropoda
  ● Hydromia kovacsi
  ● *Anisus vorticulus
  ● Theodoxus transversalis
  ● Alopia bielzii bielzii
  ● Alopia subcosticollis oculta
  ● Alopia subcosticollis nordsiecki
  ● Herilla ziegleri dacica
  ● Holandrina holandri
  ● Chilostoma banaticum
  b) PLANTE
  Toate speciile de plante enumerate în anexa nr. 3 b), cu excepţia bryophytelor, plus cele menţionate în continuare:
  Campanulaceae
  ● Campanula romanica
  Ericaceae
  ● Arctostaphylox uva ursi
  Oleaceae
  ● Syringa josikaea
  Paeonaceae
  ● Paepnia tenuifolia
  ANEXA Nr. 5
  SPECII
  de plante şi de animale de interes comunitar ale căror prelevare din natura şi exploatare fac obiectul măsurilor de management
  Speciile care figurează în aceasta anexa sunt indicate:
  ● prin numele speciei ori al subspeciei; sau
  ● prin ansamblul speciilor ce aparţin unui taxon superior ori unei părţi din acel taxon.
  De anser brachyrinchus/Mergus merganser
  a) ANIMALE
  VERTEBRATE
  MAMIFERE
  LAGOMORPHA
  Lepuridae
  ● Lepus europaeus
  ● Oryctolagus cuniculus
  RODENTIA
  Sciuridae
  ● Sciurus vulgaris
  ● Marmota marmota
  ● Myocastoridae
  ● Myocastor coypus
  Muridae
  ● Ondrada zibeltina
  CARNIVORA
  Canidae
  ● Nyctereutes procyonoides
  ● Vulpes vulpes
  ● Canis aureus
  Mustelidae
  ● Martes foina
  ● Martes martes
  ● Mustela putorius
  ● Mustela eversmanii
  ● Mustela erminea
  ● Mustela nivalis
  ● Mustela vison
  ● Meles meles
  ● Vornela peregusna euxina Felidae
  ● Lynx lynx
  ARTIODACTYLA
  Cervidae
  ● Capreolus capreolus
  ● Cervus elaphus
  ● Dama dama
  ● Ovies aries musimon
  Bovidae
  ● Rupicapra rupicapra
  Suidae
  ● Sus scrofa
  PĂSĂRI
  PELECANIFORMES
  Phalacrocoracidae
  ● Phalacrocorax carbo
  CICCONIIFORMES
  Ardeidae
  ● Ardea cinerea
  ANSERIFORMES
  Anatidae
  ● Anser albifrons
  ● Anser fabalis fabalis
  ● Anser fabalis rossicus
  ● Anser brachyrhynchus
  ● Anser anser
  ● Anas penelope
  ● Anas platyrhynchos
  ● Anas crecca
  ● Anas clypeata
  ● Anas strepera
  ● Anas acuta
  ● Anas querquedula
  ● Aythya ferina
  ● Aythya fuligula
  ● Aythya marila
  ● Branta bernicla
  ● Bucephala clangula
  ● Netta rufina
  ● Clangula hyemalis
  ● Melanita fusca
  ● Melanita nigra
  ● Mergus merganser
  ● Mergus serrator
  ● Somateria mollissima
  Tetraonidae
  ● Tetrastes bonasia
  ● Tetrao urogallus
  Phasianidae
  ● Perdix perdix
  ● Coturnix coturnix
  ● Phasianus colchicus
  GRUIFORMES
  Rallidae
  ● Gallinula chloropus
  ● Fulica atra
  CHARADRIIFORMES
  Charadriidae
  ● Vanellus vanellus
  Scolopacidae
  ● Lymnocryptes minimus
  ● Gallinago gallinago
  ● Scolopax rusticola
  ● Limosa limosa
  ● Philomachus pugnax
  COLUMBIFORMES
  Columbidae
  ● Columba oenas
  ● Columba palumbus
  ● Streptopelia decaocto
  ● Streptopelia turtur
  PASERIFORMES
  Alaudidae
  ● Galerida cristata
  Corvidae
  ● Garrulus glandarius
  ● Pica pica
  ● Corvus monedula
  ● Corvus frugilegus
  ● Corvus corone corone
  ● Corvus corone cornix
  ● Corvus corone sardonius
  Sturnidae
  ● Sturnus vulgaris
  ● Sturnus vulgaris balcanicus
  Turdidae
  ● Turdus viscivorus
  ● Turdus philomelos
  ● Turdus iliacus
  ● Turdus pillaris
  AMFIBIENI
  ANURA
  Ranidae
  ● Rana esculenta
  ● Rana ridibunda
  ● Rana temporaria
  ● Rana dalmatina
  PEŞTI
  ACIPENSERIFORMES
  Acipenseridae
  ● Toate speciile care nu sunt menţionate în
  anexa nr. IV
  SALMONIFORMES
  Salmonidae
  ● Thymallus thymallus
  Cyprinidae
  ● Barbus spp.
  PERCIFORMES
  Percidae
  ● Zingel zingel
  CLUPEIFORMES
  Clupeidae
  ● Alosa spp.
  NEVERTEBRATE
  MOLLUSCA
  GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
  Helicidae
  ● Helix pomatia
  HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
  Hirudinidae
  ● Hirudo medicinalis
  ARTHROPODA
  CRUSTACEA-DECAPODA
  Astacidae
  ● Astacus astacus
  b) PLANTE
  LICHENES
  Cladoniaceae
  ● Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)
  Vain.
  BRYOPHYTA
  MUSCI
  Leucobryaceae
  ● Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.
  Sphagnaceae
  ● Sphagnum L. spp. (excepţie Sphagnum
  pylasii Brid.)
  PTERIDOPHYTA
  ● Lycopodium spp.
  ANGIOSPERMAE
  Amaryllidaceae
  ● Galanthus nivalis L.
  Compositae
  ● Arnica montană L.
  Gentianaceae
  ● Gentiana lutea L.
  Lilliaceae
  ● Ruscus aculeatus L.
  Scrophulariaceae
  ● Scrophularia grandiflora DC. subsp.
  grandiflora DC."


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia România.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ──────────────────