ORDIN nr. 16 din 30 ianuarie 2007
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007  Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
  văzând Referatul de aprobare nr. 25.150 din 22 ianuarie 2007, întocmit de Direcţia generală de inspecţii şi coordonare P.I.F. din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi posturile de inspecţie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Tarifele prevăzute în anexă se pot reactualiza la fiecare 4 luni, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în funcţie de rata cheltuielilor înregistrate pentru controlul mărfurilor în posturile de inspecţie la frontieră.


  Articolul 5

  Sumele încasate din tarifele prevăzute în anexă se utilizează ca venituri extrabugetare de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 6

  Cursul de schimb euro/leu, valabil pentru luna următoare, va fi comunicat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor tuturor posturilor de inspecţie la frontieră cel târziu până în ultima zi a lunii în curs.


  Articolul 7

  Prezentul ordin creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 191 din 28 mai 2004.


  Articolul 8

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Marian Avram
  Bucureşti, 30 ianuarie 2007.
  Nr. 16.


  Anexa
  NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe

  Capitolul I Tarife aplicabile cărnii importate

  Sumele tarifelor pentru controlul oficial la importul unui transport de carne sunt fixate la:
  a) 55 euro/transport până la 6 tone;
  b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi
  c) 420 euro/transport peste 46 tone.


  Capitolul II Tarife aplicabile produselor de pescuit importate

  (1) Tariful privind controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit este fixat la:
  a) 55 euro/transport până la 6 tone;
  b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi
  c) 420 euro/transport peste 46 tone.
  (2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit transportate în vrac trebuie să fie:
  a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 500 tone;
  b) 1.200 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 1.000 tone;
  c) 2.400 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 2.000 tone; şi
  d) 3.600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit mai mare de 2.000 tone.
  (3) Trebuie să se aplice prevederile cap. V lit. a) din secţiunea B a anexei nr. 3 la Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004, în cazul produselor pescuite din mediul natural al acestora şi debarcate direct de pe un vas de pescuit ce navighează sub pavilionul unei ţări terţe.
  (4) Tarifele aplicabile producerii şi punerii pe piaţă de produse de pescuit şi de acvacultură sunt fixate la:
  - prima punere pe piaţă de produse de pescuit şi de acvacultură:
  (i) 1 euro/tonă pentru primele 50 tone valorificate lunar;
  (îi) 0,5 euro/tonă peste limita de 50 tone.


  Capitolul III Tarife aplicabile produselor din carne şi cărnii de pasăre, vânat sălbatic, iepure, vânat de fermă, subproduselor şi hranei de origine animală destinate animalelor

  (1) Tariful privind controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la cap. I şi II, sau al unui transport de subproduse de origine animală ori al unui transport de hrană pentru animale este fixat la:
  a) 55 euro/transport până la 6 tone;
  b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi
  c) 420 euro/transport peste 46 tone.
  (2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la cap. I şi II, al unui transport de subproduse de origine animală sau al unui transport de hrană pentru animale, transportate în vrac, trebuie să fie:
  a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 500 tone;
  b) 1.200 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 1.000 tone;
  c) 2.400 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 2.000 tone; şi
  d) 3.600 euro/vas cu o încărcătură de produse mai mare de 2.000 tone.


  Capitolul IV Tarif aplicabil tranzitului prin România de produse şi animale vii

  Valoarea tarifelor pentru controlul oficial la tranzitul de produse şi animale vii prin România este fixată la un nivel minim de 30 euro, crescută cu 20 euro/sfert de oră, pentru fiecare membru al personalului implicat în controale.


  Capitolul V Tarife aplicabile animalelor vii importate

  Tariful pentru controlul oficial la importul unui transport de animale vii este fixat:
  a) pentru bovine, ecvidee, porcine, ovine, caprine, păsări, iepuri, păsări vânat mic sau vânat terestru şi următoarele mamifere terestre: porci mistreţi şi rumegătoare, la:
  - 55 euro/transport până la 6 tone;
  - 9 euro/tonă până la 46 tone; şi
  - 420 euro/transport peste 46 tone.
  b) pentru animale din alte specii, la costul real de inspecţie exprimat pentru un animal sau pentru o tonă importată, la:
  - 55 euro/transport până la 46 tone; şi
  - 420 euro/transport peste 46 de tone.
  -----