ORDIN nr. 2.005 din 27 iunie 2008
pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008  În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile:
  - art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007;
  - Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
  - Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002;
  - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003;
  - Hotărârii Guvernului nr. 303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice;
  - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  - Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice municipale, orăşeneşti, comunale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi persoanele juridice beneficiare de împrumuturi garantate de stat sau subîmprumutate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.079/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 6 iulie 2006.
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 iunie 2008.
  Nr. 2.005.


  Anexă

  NORMA 27/06/2008