REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1**)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2005 Notă
  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.133/2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2005.


  Capitolul I

  Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentele reglementări stabilesc cerințele specifice privind organizarea și funcționarea sistemului de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum și metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice, denumită în continuare ITP, pentru aprecierea, cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părți ale vehiculului, a stării tehnice a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România și a existenței dotărilor obligatorii, din punctul de vedere al siguranței rutiere, protecției mediului și folosinței conform destinației.(2) ITP cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:
  a) inspecția tehnică privind siguranța rutieră;
  b) inspecția tehnică privind protecția mediului;
  c) inspecția tehnică privind încadrarea în categoria de folosință conform destinației, avându-se în vedere caracteristicile de siguranță și de mediu obligatorii în vigoare la momentul omologării sau, dacă este cazul, la momentul modificării constructive ori echipării ulterioare.

  (la 20-05-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Articolul 2

  Lucrările prevăzute în prezentele reglementări constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor accesibile direct, precum și a dotărilor obligatorii prevăzute de normele privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației. Informațiile privind gradul de uzură și starea acestora, pentru care ar fi necesară demontarea lor, se obțin de către deținător cu ocazia lucrărilor de întreținere sau de reparații.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, prin înlocuirea sintagmei "siguranța rutieră" cu sintagma "siguranța circulației rutiere".


  Articolul 3
  (1) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (2) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (3) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (4) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (4^1) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1, se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 20-05-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  (4^2) În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, RAR și persoanele autorizate vor notifica prelucrările de date efectuate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și vor obține numere de înregistrare corespunzătoare în registrul electronic de evidență a prelucrării de date cu caracter personal.
  (la 20-05-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  (5) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (6) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (6) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (7) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute ITP cuprinde:
  a) supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, denumite în continuare SITP, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor ITP folosind metode statistice;
  b) controlul executării ITP, inclusiv prin reverificări efectuate de RAR în SITP la vehiculele inspectate în cadrul acestor SITP;
  c) controlul executării ITP prin reverificare în reprezentanțele RAR a vehiculelor inspectate în SITP autorizate;
  d) controlul tehnic în trafic;
  e) verificări incognito, opțional cu utilizarea unui vehicul cu deficiențe cunoscute;
  f) controlul executării ITP în urma contestațiilor;
  g) controlul executării ITP în urma reclamațiilor.
  (la 20-05-2018, Alineatul (7) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (8) În vederea asigurării monitorizării prevăzute la alin. (7):
  a) Persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a ITP, gestionat de RAR, și prin personalul implicat în activitatea de ITP trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR;
  b) Vehiculul va fi reținut în SITP maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operațiuni, la solicitarea RAR, efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii RAR în cadrul SITP respective;
  ----------
  Lit. b) a alin. (8) al art. 3 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  c) Inspectorul tehnic din cadrul SITP, denumit în continuare inspector tehnic, are obligația de a înștiința persoanele ce prezintă vehiculele la ITP asupra posibilității selectării vehiculului pentru reverificare de inspectorii RAR, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de așteptare, va pune la dispoziția inspectorului RAR vehiculul și documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITP. SITP și inspectorul tehnic vor asigura toate condițiile pentru efectuarea reverificării de inspectorul RAR (de exemplu: aparatură, calculator, cameră digitală etc.). În toate cazurile, reverificările efectuate de inspectorii RAR vor acoperi integral planul de operațiuni corespunzător categoriei vehiculului.
  (8^1) În cazul reverificării prevăzute la alin. (7) lit. b), inspectorul RAR desemnat în acest scop poate modifica rezultatul ITP:– în cazul în care constată că inspectorul tehnic a menționat în mod eronat în raportul de ITP DMa și/sau DP;– în cazul în care constată că inspectorul tehnic nu a menționat în raportul de ITP DMa și/sau DP existente.
  (la 20-05-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (9) În urma reverificării prevăzute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al RAR poate anula ITP în condițiile prevăzute de prezentele reglementări.


  Articolul 4

  În funcție de categorie, destinație și masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, vehiculele ce vor fi supuse ITP sunt grupate în trei clase de ITP, astfel:
  ----------
  Partea introductivă a art. 4 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  a) clasa I: mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri și remorcile acestora;
  b) clasa a II-a: vehicule cu MTMA până la 3.500 kg inclusiv, cu excepția celor din clasa I;
  ----------
  Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".

  c) clasa a III-a: vehicule cu MTMA mai mare de 3.500 kg.
  ----------
  Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".


  Articolul 5
  (1) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (2) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (3) Periodicitatea efectuării ITP, în funcție de categoriile vehiculelor supuse ITP, este următoarea:
  a) la 6 luni:i) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune;
  ----------
  Pct. i) de la lit. a) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, prin înlocuirea sintagmei "locuri șezând" cu sintagma "locuri pe scaune".
  ii) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere;
  ----------
  Pct. ii) de la lit. a) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  iii) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune.
  ----------
  Pct. iii) de la lit. a) a alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.

  b) la 1 an:i) autovehicule destinate transportului de mărfuri cu MTMA mai mare de 3.500 kg;ii) remorci și semiremorci cu MTMA mai mare de 3.500 kg;iii) tractoare cu MTMA mai mare de 3.500 kg;
  ----------
  Pct. iii) de la lit. b) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.
  iv) autovehicule speciale ambulanță.v) autovehicule destinate transportului de mărfuri cu MTMA care nu depășește 3.500 kg.
  ----------
  Pct. v) de la lit. b) a alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.
  vi) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto, cu excepția autovehiculelor prevăzute la lit. a) pct. iii).
  ----------
  Pct. vi) de la lit. b) a alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.

  c) la 2 ani:i) mopede, motociclete, mototricicluri și cvadricicluri;
  ----------
  Pct. i) de la lit. c) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  ii) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, respectiv la 1 an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric;
  (la 20-05-2018, Litera ii) din Litera c) , Alineatul (3) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  iii) mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepția mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h;
  ----------
  Pct. iii) de la lit. c) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  iv) remorci și semiremorci cu MTMA care nu depășește 3.500 kg, cu următoarele excepții:
  - remorci și semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;
  - remorci și semiremorci apicole, precum și rulote, pentru care periodicitatea este de 3 ani.
  ----------
  Pct. iv) de la lit. c) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  v) tractoare cu MTMA care nu depășește 3.500 kg.
  ----------
  Pct. v) de la lit. c) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.

  d) abrogată;
  ----------
  Lit. d) a alin. (3) al art. 5 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (3^1) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.
  (la 20-05-2018, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, inclusiv cele utilizate pentru învățarea conducerii auto, precum și autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere se supun primei ITP la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.
  ----------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei ITP la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 5 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, prin înlocuirea sintagmei "locuri șezând" cu sintagma "locuri pe scaune".
  (4^2) Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, cu MTMA care nu depășește 3.500 kg, se supun primei ITP la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepția autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.
  ----------
  Alin. (4^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.
  (5) Termenul pentru efectuarea primei ITP se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea ITP, de la data celei precedente.(6) Vechimea autovehiculelor prezentate la ITP se stabilește prin diferența dintre anul finalizării ITP și anul fabricației înscris în rubrica aferentă din cartea de identitate a vehiculului.
  (la 20-05-2018, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Articolul 6

  Abrogat.

  (la 20-05-2018, Articolul 6 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )

  Articolul 7
  (1) ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) pct. iii), la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, în vederea înmatriculării sau a înregistrării acestora, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul RAR.
  ----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (1^1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (2) ITP la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu carburanți alternativi se efectuează în stațiile reprezentanțelor RAR sau în SITP autorizate în acest scop de RAR.
  (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Articolul 8
  (1) La ITP, vehiculele supuse agreării pentru transportul de mărfuri periculoase, vehiculele destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze și remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, trebuie să corespundă cerințelor aplicabile din prezentele reglementări, precum și cerințelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevăzute prin reglementările specifice în vigoare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "certificării" cu sintagma "agreării" și de pct. 39 al art. I din același act normativ, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (3) ITP la autovehiculele pentru competiții sportive și la vehiculele cu caracteristici speciale se efectuează ținându-se seama de cerințele tehnice specifice pe baza cărora acestea au fost omologate.
  ----------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  (4) ITP la vehiculele istorice se efectuează prin raportare la caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabricației.(5) ITP la vehiculele înmatriculate în alte state se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.
  (la 20-05-2018, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Capitolul II

  Organizarea SITP

  Articolul 9
  (1) SITP este o (sub)unitate care aparține unui operator economic sau unei instituții publice, având prevăzută în obiectul de activitate cuprins în actul constitutiv sau actul de înființare desfășurarea de activități de testări și analize tehnice. SITP poate funcționa numai dacă deține autorizație tehnică în termen de valabilitate eliberată de RAR, conform prezentelor reglementări. Spațiul destinat activității de ITP trebuie să fie separat de spațiul destinat altor activități ale operatorului economic sau instituției publice și toată aparatura destinată acestei activități trebuie să fie amplasată într-o singură incintă, astfel încât activitatea de ITP să nu fie influențată de alte activități desfășurate de operatorul economic sau instituția publică respectivă.
  ----------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  (2) În cadrul SITP nu se admite efectuarea de operațiuni de întreținere și reparații în timpul programului pentru efectuarea ITP.(3) Utilajele și aparatura SITP pot fi utilizate pentru diagnosticare și pentru verificarea calității reparațiilor și reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de către alte ateliere de reparații, în baza unui document de lucru însoțitor care se va înregistra în registrul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. j).


  Articolul 10
  (1) SITP trebuie amenajată și dotată cu următoarele:1. SITP pentru clasa I
  a) dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului; se admite și un dispozitiv ce asigură suspendarea vehiculului roată cu roată;
  b) lampă portabilă de 12 V sau 24 V.
  c) aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă;
  (la 20-05-2018, Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )

  d) dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului anvelopelor vehiculelor, cu o precizie de ± 0,1 mm;
  (la 20-05-2018, Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  2. SITP pentru clasa a II-a și/sau a III-a
  a) canal de vizitare dotat cu o instalație de iluminare de 12 V sau 24 V. Canalul de vizitare al SITP pentru clasa a III-a trebuie echipat cu un dispozitiv de ridicare a vehiculului pe una dintre punți, cu iluminare corespunzătoare și, dacă este cazul, cu sistem de ventilație;
  (la 20-05-2018, Litera a) din Punctul 2. , Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )

  Pentru SITP aflate la prima autorizare începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, dimensiunile canalului de vizitare trebuie să fie: adâncime de minimum 1,5 m, lățime de minimum 0,8 m și lungime de minimum 6 m pentru clasa a II-a, respectiv 12 m pentru clasa a III-a.
  b) cric mobil pentru suspendarea vehiculului roată cu roată, cu capacitatea de încărcare de minimum 2.000 kg pentru clasa a II-a;
  ----------
  Lit. b) de la pct. 2 al alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.

  c) pentru clasa a II-a, în locul canalului de vizitare se admite un elevator cu capacitatea de încărcare de minimum 2.500 kg, caz în care este necesară și dotarea cu dispozitiv de ridicare/suspendare cu picior cu capacitatea de încărcare de minimum 1.000 kg. Amenajarea SITP trebuie să permită în dreptul elevatorului suspendarea vehiculului la o înălțime de minimum 1,5 m.
  d) platforme culisante pentru verificarea jocurilor care să permită minimum patru mișcări liniare sau minimum două mișcări liniare și două mișcări circulare - opțional pentru clasa a II-a, obligatorii pentru clasa a III-a; platformele (cel puțin două plăci acționate electric) trebuie să permită mișcări și în sensuri opuse, atât pentru deplasările pe direcția longitudinală, cât și pentru deplasările pe direcția transversală față de canalul de vizitare. Deplasarea platformelor trebuie să fie comandată de către inspectorul tehnic de la postul de inspecție (în canalul de vizitare).
  Platformele culisante aflate în dotarea SITP de clasa a III-a trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:(i) mișcare longitudinală și transversală de cel puțin 95 mm;(ii) viteza mișcării longitudinale și transversale între 5 cm/s și 15 cm/s.
  Pentru SITP de clasa a III-a ce efectuează ITP la autobuze articulate sunt necesare platouri cu minimum opt mișcări.
  (la 20-05-2018, Litera d) din Punctul 2. , Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )

  e) instalație pentru evacuarea forțată a gazelor arse;
  f) lampă portabilă de 12 V sau 24 V.
  (2) SITP trebuie dotată cu următoarea aparatură:1. Stand de frânare cu role corespunzător clasei de ITP
  a) pentru clasa I - pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără ataș
  a1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală și dispozitiv pentru măsurarea efortului la manetă. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă și anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă.
  ----------
  Lit. a1) de la pct. 1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.

  a2) standul de frânare cu role trebuie să aibă viteza periferică a rolelor de minimum 5 km/h.
  a3) standul de frânare cu role trebuie să fie prevăzut cu afișaj analogic (grafică analogică pe monitor) sau cu indicatoare analogice.
  a4) standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenței la rulare, a forței de frânare și să permită aprecierea ovalității. Forța maximă de frânare trebuie să fie măsurată la o alunecare relativă de 24%.
  a5) cerințele pentru mărimile măsurate sunt următoarele:
  i) pentru rezistența la rulare și forța de frânare - clasa de exactitate 3;
  ii) pentru masă - clasa de exactitate 2.

  a6) programul standului de frânare cu role trebuie să permită determinarea cel puțin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu și pentru frâna de staționare.
  a7) standul de frânare cu role trebuie să permită transmiterea datelor către un calculator și o imprimantă sau numai către o imprimantă.
  a8) programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:
  ----------
  Partea introductivă a lit. a8) de la pct. 1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea termenului "măsurătorii" cu termenul "măsurării".
  i) marca, tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă;
  ii) data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;
  iii) masa efectivă a vehiculului sau masele efective pe roata față și spate, în momentul efectuării probei;
  iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau de staționare);
  v) roțile verificate(față/spate) și valorile forțelor de frânare măsurate;
  vi) valorile coeficienților de frânare (pentru frâna de serviciu și de staționare).
  vii) valoarea măsurată a forțelor de acționare (la pedală și/sau la manetă).
  ----------
  Pct. vii) de la lit. a8) a pct. 1 al alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.

  a9) nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficienții de frânare, precum și a rezultatului verificării. Totuși, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformități ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.
  a10) se admit numai standurile de frânare cu cântărire dinamică și care au dispozitiv de fixare față/spate pe durata încercării frânelor.

  b) pentru clasa a II-a și a III-a
  b.1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală (recomandabil fără cablu de legătură), iar pentru clasa a III-a și cu dispozitiv pentru măsurarea presiunii în instalația de frânare (0-10 atm), în conformitate cu anexa A la Standardul ISO 21069-1 privind cerințele tehnice pentru încercarea sistemelor de frânare ale vehiculelor utilizând un stand cu role. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă și anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă. Standul de frânare cu role trebuie echipat cu instalații pentru încercarea sistemelor de frânare pneumatice, cum ar fi manometre, conectori și furtunuri;
  (la 20-05-2018, Litera b.1 din Litera b) , Punctul 1. , Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )

  b.2. b.2 standul de frânare cu role pentru clasa a II-a trebuie să aibă viteza periferică a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a și de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a.
  b.3. b.3 standul de frânare cu role trebuie să fie prevăzut cu afișaj analogic (grafică analogică pe monitor) sau cu indicatoare analogice. Afișajul analogic trebuie amplasat astfel încât să permită vizualizarea sa de către operator, indiferent de poziția ansamblului de vehicule pe stand.
  b.4. standul de frânare cu role pentru clasa a III-a trebuie să fie dotat cu dispozitiv de simulare a încărcării vehiculului pentru efectuarea ITP la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic. Acesta trebuie să fie capabil să simuleze o încărcare de minimum 3.000 kg pe axă.
  ----------
  Lit. b.4 a pct. 1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.

  b.5. în cazul SITP cu flux discontinuu, standul de frânare cu role trebuie echipat cu capace de protecție a rolelor.
  b.6. standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenței la rulare, a forței de frânare, a forței de apăsare la pedală și a presiunii în instalația de frânare pneumatică și să permită aprecierea ovalității. Forța maximă de frânare trebuie să fie măsurată la o alunecare relativă de 24%.
  b.7. cerințele pentru mărimile măsurate sunt următoarele:i) pentru rezistența la rulare și forța de frânare - clasa de exactitate 3;ii) pentru forța de apăsare la pedală - clasa de exactitate 2;iii) iii) pentru presiunea din instalația de frânare pneumatică - clasa de exactitate 1;iv) pentru masă - clasa de exactitate 2.
  b.8. programul standului de frânare cu role trebuie să permită determinarea cel puțin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu și pentru frâna de staționare, precum și a dezechilibrului dintre forțele de frânare la roțile aceleiași axe pentru frâna de serviciu și pentru frâna de staționare.
  b.9. pentru ITP la autovehiculele cu tracțiune integrală permanentă, stația trebuie să fie dotată cu stand de frânare care să permită efectuarea acestui tip de verificare.
  b.10. standul de frânare cu role trebuie să permită transmiterea datelor către un calculator și o imprimantă sau numai către o imprimantă.
  b.11. programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:i) marca, tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă;ii) data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;iii) masa efectivă a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectuării probei;iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau staționare);v) axa verificată (axa 1, axa 2 etc) și valorile forțelor de frânare măsurate;vi) valorile coeficienților de frânare (pentru frâna de serviciu și cea de staționare);vii) vii) valorile dezechilibrelor forțelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu și cea de staționare);viii) viii) valoarea măsurată a forței de apăsare la pedala de frână - după caz, calculul forței maxim admisibile la pedală pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de către inspectorul tehnic pe buletinul de probă. Această cerință se aplică numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului;ix) valoarea măsurată a presiunii din instalația de frânare pneumatică.
  b.12. nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficienții de frânare și dezechilibre, precum și a rezultatului verificării. Totuși, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformități ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.
  b.13. b.1 3 în cazul utilizării standurilor în regimul de măsurare pentru autovehicule cu tracțiune integrală permanentă, nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor dezechilibrelor forțelor de frânare pe axe, valorile respective urmând a fi calculate și înscrise de inspectorul tehnic pe buletinul de probă.
  2. Analizor de gaze pentru stațiile ce efectuează ITP la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (mas)2.1. Pentru stațiile ce efectuează ITP la autovehiculele echipate cu mas fără catalizator tricomponent și sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor de gaze pentru măsurarea cel puțin a CO cu o precizie de minimum ± 0,2% și a HC cu o precizie de minimum ± 30 ppm, iar dacă măsoară și alte componente, cu o precizie de minimum ± 1% pentru CO(2) și ± 0,2% pentru O(2) (conform OIML R 99 clasa II);2.2. Pentru stațiile care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu mas, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent și sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor cu 4 gaze conform Directivei 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) sau conform cu OIML R 99 - Instrumente pentru măsurarea emisiilor de evacuare ale vehiculelor, clasa I, cu precizie de minimum:
  ± 0,06 % vol pentru CO;
  ± 0,5 % vol pentru CO_2;
  ± 0,1 % vol pentru O_2;
  ± 12 ppm vol pentru HC.
  (la 20-05-2018, Punctul 2.2. din Punctul 2. , Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  2.3. Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de răspuns nu trebuie să depășească 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru măsurarea turației motorului și imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.2.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor și dispozitivele pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescripțiile fabricantului.2.5. Programul analizorului de gaze trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:
  ----------
  Partea introductivă a pct. 2.5. al alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea termenului "măsurătorii" cu termenul "măsurării".
  a) data, ora și minutul efectuării probei;
  b) temperatura uleiului de motor, la momentul efectuării probei;
  c) turația de mers în gol încet la care s-a efectuat proba;
  d) valoarea CO(cor) la turația de mers în gol încet;
  e) valoarea HC măsurată la turația de mers în gol încet;
  f) turația de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
  g) valoarea CO sau CO(cor) la turația de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
  h) valoarea coeficientului lambda la turația de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;
  i) valoarea HC măsurată la turația de mers în gol accelerat.
  2.6. Analizoarele de gaze cu care sunt echipate SITP care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) și/sau la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) trebuie să aibă posibilitatea de a efectua măsurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.
  3. Opacimetru pentru stațiile ce efectuează ITP la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare (mac)3.1. Opacimetrul trebuie să permită măsurarea în flux parțial conform Regulamentului 24 CEE ONU*1), cu o precizie de minimum ± 0,3 m^(-1). Notă
  *1) Regulamentul nr. 24 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU)- Dispoziții uniforme privind:
  I. Omologarea motoarelor cu aprindere prin comprimare (AC) în ceea ce privește emisiile de poluanți vizibili
  II. Omologarea autovehiculelor în ceea ce privește instalarea motoarelor cu aprindere prin comprimare de tip omologat
  III. Omologarea autovehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare în ceea ce privește emisiile de poluanți vizibili
  IV. Măsurarea puterii motoarelor cu aprindere prin comprimare
  3.2. Camera de măsură a opacimetrului trebuie să fie mobilă.3.3. Opacimetrul trebuie prevăzut cu dispozitive adecvate măsurării temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afișa valoarea echivalentă a opacității la temperatura de 100°C, dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, dispozitiv pentru măsurarea turației motorului care să poată măsura turația motorului indiferent de diametrul conductelor de injecție montate, precum și imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.3.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor și dispozitivele pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescripțiile
  fabricantului.
  3.5. 3.5 Pentru clasa a III-a, dispozitivul pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor trebuie să aibă lungimea de minimum 2,5 m.
  ----------
  Subpct. 3.5, pct. 3 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  3.6. Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 la reglementări și trebuie să permită măsurarea timpului de bază (durata accelerării motorului).3.7. Programul opacimetrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:
  a) data, ora și minutul efectuării probei - numai pentru prima probă;
  b) temperatura uleiului de motor la momentul efectuării probei;
  c) timpul de bază;
  d) turația de mers în gol încet;
  e) turația de mers în gol maximă (de regulator);
  f) indicele de opacitate măsurat;
  g) media aritmetică a indicilor de opacitate măsurați pentru cel puțin ultimele 3 cicluri de accelerare liberă valide.
  (la 20-05-2018, Punctul 3.7. din Punctul 3. , Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  3.8. Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculează ca medie aritmetică a valorilor măsurate în cel puțin ultimele 3 cicluri de accelerare liberă cu condiția să nu se înregistreze diferențe semnificative între turațiile minime măsurate la ciclurile de accelerare sau între turațiile maxime măsurate la ciclurile de accelerare, în conformitate cu procedura prevăzută de anexa nr. 13 la reglementări.
  4. Aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă5. Manometru pentru măsurarea presiunii în anvelopelele vehiculelor, cu domeniul de măsurare 0 - 10 bar și cu clasa de exactitate 2,5.
  ----------
  Pct. 5 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea termenului "pneu" cu termenul "anvelopă".
  6. Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului anvelopelor vehiculelor, cu o precizie de ± 0,1 mm
  ----------
  Pct. 6 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea termenului "pneu" cu termenul "anvelopă".
  7. Cântar pentru măsurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum ± 2% din valoarea măsurată. Cântarul trebuie să fie conectat la același calculator ca și standul de frânare cu role.8. Decelerometru cu compensare și înregistrare a datelor pentru verificarea eficacității sistemului de frânare prin probe funcționale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, autovehiculele speciale și autovehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, precum și pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri)
  Programul decelerometrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:
  a) marca, tipul și numărul de înmatriculare ale vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă;
  b) data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;
  c) sistemul de frânare verificat (serviciu sau staționare);
  d) valoarea decelerației;
  e) valoarea măsurată a forței de acționare la pedală;
  f) viteza la care s-a efectuat proba (viteza de la care s-a efectuat frânarea).

  Decelerometrele care nu măsoară continuu trebuie să înregistreze măsurătorile cel puțin de 10 ori pe secundă.
  (la 20-05-2018, Punctul 8. din Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  9. Dispozitiv de simulare a forței de împingere la proțapul remorcii sau dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător, pentru SITP ce efectuează ITP la remorcile cu sistem de frânare cu acționare prin inerție.10. 10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător, pentru SITP ce efectuează ITP la tractoare - cu excepția SITP dotate cu decelerometru.11. Calculator pentru evidența ITP (desktop):
  ----------
  Titlul pct. 11 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.11.1. Calculatorul trebuie să aibă următoarea configurație minimală:
  a) procesor: minimum 1,5 Ghz;
  b) memorie internă: Ram minimum 1 Gb, Hdd minimum 40 Gb;
  c) CD-ROM sau CD-W;
  d) placa video pentru rezoluție de minimum 800x600 pixels;
  e) port paralel și port USB;
  f) sistem de operare: Windows XP SP 2 cu Internet Explorer 6;
  g) modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb - obligatoriu numai pentru SITP ce utilizează același calculator și pentru activitățile de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză.

  11.2. Calculatorul trebuie folosit numai pentru activități legate de ITP sau de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, nefiind permisă instalarea altor programe decât cele furnizate de RAR. Instalarea și întreținerea programelor se fac numai de personalul RAR abilitat pentru această activitate.
  12. Cameră foto digitală care să permită, la salvarea imaginilor prelevate în sistemul informatic, afișarea datei și orei prelevării imaginii.13. Ruletă cu lungimea de minimum 10 m.14. Ciocan cu cap rotund cu o masă de maximum 200 g.15. Leviere (2 bucăți) de mărime corespunzătoare clasei de ITP - minimum 300 mm pentru clasa a II-a și minimum 500 mm pentru clasa a III-a.16. Riglă cu bulă de nivel (2 bucăți): 200/5/30 mm și 1000/5/30 mm (pentru clasa a III-a).17. Șubler cu tijă cu o lungime de minimum 15 cm și cu o precizie de ± 0,1 mm pentru clasa a II-a, respectiv cu o lungime de minimum 20 cm și cu o precizie de ± 0,1 mm pentru clasa a III-a sau calibre de măsurare pentru clasele a II-a și a III-a, în vederea verificării sistemelor de cuplare.
  ----------
  Pct. 17 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  18. Jaloane reflectorizant - fluorescente (5 bucăți), în vederea verificării câmpului de vizibilitate spre înapoi în conformitate cu anexa nr. 3 la reglementări.19. Dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, cum ar fi un instrument de scanare OBD.
  (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  20. Dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL în cazul în care sunt inspectate vehicule echipate cu instalații de alimentare GPL/GNC/GNL.
  (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  21. Dispozitivele menționate anterior la pct. 2 și 3 pot fi combinate într-un dispozitiv compus, cu condiția ca acesta să nu afecteze precizia fiecărui dispozitiv individual.
  (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  (3) SITP trebuie să asigure instalarea analizorului de gaze și a opacimetrului într-o incintă echipată cu instalație de încălzire și climatizare, după caz, care să asigure, pe perioada desfășurării activității, menținerea temperaturii între 5°C și 37°C.(4) Utilizatorii aplicației informatice de ITP nu au voie să altereze baza de date cu înregistrări incomplete, eronate sau fictive prin folosirea necorespunzătoare și neavizată a aplicației pentru această activitate sau prin alte mijloace software.(5) Aparatele de măsură trebuie să aibă dovada conformității realizată periodic, potrivit prevederilor tabelului următor:

  [poziție conform art. 10]
  Denumirea aparatului de măsură

  Dovada
  conformității

  Tipul aparatului sau
  mărimii certificate

  [art. 10 alin. (2) pct. 1 lit. a)]
  Stand de frânare cu role corespun-
  zător clasei I de ITP - pentru
  mopede cu 2 roți și motociclete
  fără ataș
   

  Certificat de
  etalonare
   
   
   
   

  Forță de frânare
  Cântărire (masă)
  Forță de apăsare la
  pedală
  Forță de apăsare la
  manetă

  [art. 10 alin. (2) pct. 1 lit. b)]
  Stand de frânare cu role corespun-
  zător clasei a II-a și a III-a de
  ITP
   
   
   
   
   

  Buletin de
  verificare
  metrologică

  Forță de frânare
   
   

  Certificat de
  etalonare
   
   
   

  Forță de apăsare la
  pedală
  Cântărire (masă)
  Presiune (traductor de
  presiune)

  [art. 10 alin. (2) pct. 2]
  Analizor de gaze pentru stațiile
  ce efectuează ITP la autovehicu-
  lele echipate cu motor cu aprin-
  dere prin scânteie (mas)

  Buletin de
  verificare
  metrologică
   
   

  Analizor de gaze de
  evacuare
   
   
   

  [art. 10 alin. (2) pct. 3]
  Opacimetru pentru stațiile ce
  efectuează ITP la autovehiculele
  cu motoare cu aprindere prin
  comprimare (mac)

  Buletin de
  verificare
  metrologică
   
   

  Opacimetru pentru gazele
  de evacuare ale mac
   
   
   

  [art. 10 alin. (2) pct. 4]
  Aparat de control al farurilor
  prevăzut cu nivelă
   

  Certificat de
  etalonare
   
   

  Unghiuri (aparat pentru
  reglarea și verificarea
  farurilor la
  autovehicule)

  [art. 10 alin. (2) pct. 5]
  Manometru pentru măsurarea
  presiunii în anvelopele
  vehiculelor

  Buletin de
  verificare
  metrologică
   

  Manometru pentru verifi-
  carea presiunii în
  anvelopele vehiculelor
   

  [art. 10 alin. (2) pct. 6]
  Dispozitiv de măsurare a adâncimii
  profilului anvelopelor

  Certificat de
  etalonare
   

  Lungimi (șubler)
   
   

  [art. 10 alin. (2) pct. 8]
  Decelerometru cu compensare
   
   

  Certificat de
  etalonare sau
  buletin de
  măsurare

  Decelerație
  Forța de apăsare la
  pedală
   

  [art. 10 alin. (2) pct. 13]
  Ruletă cu lungimea de minimum 10 m
   
   
   
   

  Buletin de
  verificare
  metrologică

  Ruletă
   
   

  Certificat de
  etalonare

  Lungimi (ruletă)
   

  [art. 10 alin. (2) pct. 17]
  Șubler cu tijă cu o lungime de
  minimum 15 cm și cu o precizie de
  ± 0,1 mm pentru clasa a II-a,
  respectiv cu o lungime de minimum
  20 cm și cu o precizie de
  ± 0,1 mm pentru clasa a III-a sau
  calibre de măsurare pentru clasele
  a II-a și a III-a

  Certificat de
  etalonare
   
   

  Lungimi (șubler)
   
   
   

  Buletin de
  măsurare
   
   

  Lungimi (calibre)
   
   
   

  Aparatele de măsură pentru care sunt necesare buletine de verificare metrologică fac parte din categoria mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal și obligatoriu au aprobare de model în România sau aprobare de model CE.
  ----------
  Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  (6) Certificatele de etalonare pot fi emise și de laboratoare acreditate de RENAR.(6^1) Cu excepția cazului în care legislația UE și legislația națională aferentă conțin dispoziții contrarii, intervalul dintre două calibrări succesive nu trebuie să depășească:i) 24 de luni pentru măsurarea masei și a presiunii;ii) 24 de luni pentru măsurarea forțelor;iii) 12 luni pentru măsurarea emisiilor de gaze.
  (la 20-05-2018, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  (7) SITP trebuie să asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real. În acest scop trebuie asigurată posibilitatea conexiunii prin internet cu următoarele caracteristici:
  a) lărgime de bandă: minimum 128 kbps;
  b) timpul de răspuns: maximum 200 ms;
  c) rata erorilor: aprox. 1/1000;
  d) sla: minimum 99,99%.
  (8) În cazul aparaturii de măsurare pentru care este necesară imprimarea rezultatelor, furnizorul echipamentului sau firma care a modernizat aparatul trebuie să pună la dispoziția RAR un model al buletinului de probă, în limba română, care va fi folosit în SITP din România, iar la orice modificare de soft va trebui pus la dispoziția RAR un model al noului buletin de probă. RAR poate verifica în cadrul SITP folosirea exclusivă a buletinului de probă și a versiunii de soft declarate.
  ----------
  Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (8^1) SITP trebuie să asigure posibilitatea imprimării certificatului de inspecție tehnică periodică.
  ----------
  Alin. (8^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (9) SITP trebuie să dispună de o linie telefonică dedicată în permanență activității de ITP.(9^1) SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activității efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziția RAR în scopul monitorizării activității de ITP.
  Sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conțină minimum două camere de supraveghere și un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder) care să permită înregistrarea la rezoluții înalte HD (High Definition), având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile și particularitățile spațiului destinat activității de ITP; sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat și instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităților desfășurate pe linia de ITP. Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare SITP trebuie să asigure următoarele funcționalități:
  a) să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător și accesibil inspectorului RAR;
  b) să permită înregistrarea și vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia și a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condițiile de iluminare existente;
  c) să permită înregistrarea activității de pe linia de ITP pe durata maximă de funcționare, respectiv de luni până vineri între orele 8,00 și 20,00 și sâmbătă între orele 8,00 și 14,00;
  d) să permită înregistrarea și vizualizarea corespunzătoare a indicațiilor afișajului/afișajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe linia de ITP;
  e) să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării și ștergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor.
  În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP se acceptă utilizarea unui singur sistem de supraveghere video, cu condiția ca acesta să fie astfel proiectat, dotat și instalat încât să asigure toate funcționalitățile prevăzute la lit. a)-e) pentru toate liniile de ITP utilizate, iar acestea să fie amplasate alăturat, în aceeași incintă.

  (la 01-11-2016, Alineatul (9^1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 )
  (10) În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP, se acceptă utilizarea echipamentelor prevăzute la alin. (2), pct. 2 - 6, 8 și 11 - 18 la efectuarea ITP pe oricare din liniile de ITP, cu condiția ca liniile de ITP să fie amplasate alăturat, în aceeași incintă.(11) Reprezentanțele RAR și SITP trebuie să respecte specificațiile producătorilor referitoare la întreținerea infrastructurii și a aparaturii de inspecție.
  (la 20-05-2018, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Articolul 11
  (1) Persoanele care efectuează ITP trebuie să fie atestate de RAR. Ele trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în anexa nr. 7^1.(2) Inspectorul tehnic căruia i s-a anulat sau i-a fost retras permisul de conducere își pierde dreptul de a efectua ITP până la redobândirea unui nou permis de conducere.(3) În situația prevăzută la alin. (2), inspectorul tehnic trebuie să aducă la cunoștința RAR anularea sau retragerea permisului de conducere; de asemenea, acestuia îi revine obligația predării la RAR a ștampilei de inspector tehnic ce i-a fost anterior distribuită.
  (la 22-12-2017, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )


  Articolul 12
  (1) SITP vor deține în mod obligatoriu următoarele:
  a) registru de control al stației;
  b) formulare - tip raport de ITP care se completează corespunzător categoriei vehiculului și ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la reglementări;
  c) formular - tip anexă la certificatul de înmatriculare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la reglementări;
  d) ecuson de ITP al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la reglementări;
  e) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare;
  f) norme tehnice și instrucțiuni de utilizare a aparaturii;
  g) avizier care va cuprinde:i) autorizația tehnică a stației, în copie (față - verso);ii) metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectuează conform prevederilor anexei nr. 13 la reglementări;iii) tarifele de ITP;iv) iv) precizarea categoriilor de vehicule rutiere pentru care SITP nu efectuează ITP;iv) precizarea categoriilor de vehicule pentru care SITP nu efectuează ITP;
  ----------
  Pct. iv) de la lit. g) a alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  v) precizarea actelor necesare efectuării ITP;vi) programul de lucru al SITP;vii) schița fluxului de efectuare a ITP;
  ----------
  Pct. vii) de la lit. g) a alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  viii) instrucțiunile și dispozițiile specifice de detaliere și precizare a prezentelor reglementări și pentru care se prevede în mod expres a fi afișate la avizier;

  h) dosarul stației care va cuprinde documentele ce atestă funcționarea legală a SITP:i) în original: autorizația tehnică, certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare și/sau buletinele de măsurare pentru aparatură întocmite conform prevederilor art. 10, precum și tarifele pentru ITP;
  ----------
  Pct. i) de la lit. h) a alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.
  ii) în copie: raportul de evaluare a capabilității tehnice și contractul de franciză;

  i) dosar cu reglementări, norme, proceduri privind efectuarea ITP;
  j) registru de evidență a vehiculelor la care se efectuează pe linia de ITP diagnosticare sau verificarea calității reglajelor sau reparațiilor.
  (2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezintă vehicule la ITP, SITP va afișa la loc vizibil sau va pune la dispoziție, la cerere, prezentele reglementări.
  ----------
  Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".


  Capitolul III

  Cerințe și proceduri

  Articolul 13

  ITP se execută numai la vehiculele la care se prezintă:
  ----------
  Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  a) certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autoritățile competente și completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării sau, după caz, autorizația provizorie de circulație;
  b) cartea de identitate a vehiculului.


  Articolul 14

  Vehiculele prezentate la ITP trebuie să fie curate, în special caroseria, șasiul, ansamblurile și subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală.
  ----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".


  Articolul 15

  La ITP se execută operațiunile prevăzute în Planul de operațiuni, al cărui model este prevăzut, în funcție de categoria vehiculului, în anexele nr. 1 și 2 la reglementări, pct. A. Ordinea de executare a operațiunilor precizate va fi stabilită de fiecare SITP în funcție de fluxul propriu de efectuare a ITP declarat în dosarul de autorizare, cu excepția identificării, care va fi prima operațiune efectuată.
  ----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".


  Articolul 16
  (1) Pentru fiecare vehicul prezentat la ITP se completează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR un raport de ITP corespunzător categoriei vehiculului sau un raport de verificare RAR, după caz, corespunzător categoriei vehiculului. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înregistrează după finalizarea ITP a vehiculului respectiv în calculator.
  ----------
  Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  (2) Deficiențele constatate în cadrul ITP se încadrează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR în una dintre următoarele grupe: deficiență minoră (DMi), deficiență majoră (DMa) sau deficiență periculoasă (DP), definite în conformitate cu planurile de operațiuni prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 2^1 la reglementări. Este obligatorie menționarea pe raportul de ITP a tuturor deficiențelor constatate, indiferent de grupa în care a fost încadrat deficiența.
  ----------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (3) Prima operațiune care se efectuează în cadrul ITP este identificarea.(4) În cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se interzice continuarea efectuării ITP, persoana care a prezentat vehiculul fiind îndrumată la o reprezentanță RAR sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Este obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformități legate de identificare.
  ----------
  Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (5) Dacă vehiculul nu prezintă la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se efectuează după aceea toate verificările prevăzute în Planul de operațiuni corespunzător categoriei vehiculului și tipului de ITP efectuată, precum și verificarea dotărilor obligatorii.
  ----------
  Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  (5^1) În scopul verificării odometrului, în cazul unui autovehicul echipat cu un astfel de dispozitiv, RAR pune la dispoziția inspectorilor tehnici informațiile de la ITP anterioară efectuată în România.
  (la 20-05-2018, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (6) În continuare se procedează după cum urmează:
  a) Dacă vehiculul corespunde cerințelor tehnice precizate în planul de operațiuni corespunzător sau prezintă numai deficiențe încadrate în grupa DMi, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR:i) consemnează în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR «Bun tehnic» sau «Bun tehnic cu DMi»;ii) semnează și ștampilează raportul, îl înregistrează în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice și aplică pe raport matca elementului de securizare;iii) consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data-limită până la care trebuie efectuată următoarea ITP, semnează și ștampilează anexa, notează în anexă codul de tranzacție/numărul de înregistrare al ITP și aplică pe anexă elementul de securizare corespunzător;iv) emite certificatul de inspecție tehnică periodică, îl semnează, îl ștampilează și îl înmânează persoanei ce a prezentat vehiculul la ITP;v) aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din față ecusonul corespunzător ITP, cu excepția remorcilor, a autovehiculelor cu două sau 3 roți și a cvadriciclurilor, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate;vi) arhivează raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat, la el atașându-se, după caz, buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și/sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare. Suplimentar, pentru autovehiculele echipate cu tahograf digital, atașează și două rapoarte zilnice de activitate, unul pentru ziua efectuării ITP și al doilea pentru precedenta zi cu activitate, cea mai apropiată de ziua efectuării ITP, rapoarte listate de conducătorul autovehiculului la finalizarea ITP.
  (la 01-11-2016, Punctul vi) din Litera a) , Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 )

  Dacă autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat transportului de persoane în regim de taxi, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare se va menționa textul «ITP TAXI». Dacă vehiculul inspectat este utilizat pentru învățarea conducerii auto, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare se va menționa textul «ITP ȘCOALĂ».
  În vederea menționării textelor „ITP TAXI“ și „ITP ȘCOALĂ“ este obligatorie verificarea existenței și a valabilității Certificatului de agreare TAXI, respectiv a Certificatului de agreare ȘCOALĂ.
  (la 20-05-2018, Litera a) din Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul III a fost completata de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )

  Nu se va efectua pentru același autovehicul simultan ITP pentru activitățile de transport de persoane în regim de taxi (TAXI) și, respectiv, de învățare a conducerii auto (ȘCOALĂ). Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificatul de înmatriculare pentru ambele activități.
  ----------
  Al treilea paragraf de la lit. a) a alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.

  b) În cazul în care vehiculul este prezentat la una dintre reprezentanțele RAR pentru inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate deficiențele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul corespunde cerințelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate deficiențe sau prezintă numai deficiențe încadrate în grupa DMi, inspectorul RAR:i) consemnează în raportul de verificare RAR «Bun tehnic» sau «Bun Tehnic cu DMi pentru... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate deficiențe]»;ii) semnează și ștampilează raportul și aplică pe raport matca elementului de securizare;iii) consemnează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare «Bun tehnic» sau «Bun tehnic cu DMi pentru... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate deficiențe]»;iv) semnează și ștampilează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, notează numărul de înregistrare al activității și aplică elementul de securizare;v) înmânează dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare persoanei care a prezentat vehiculul la inspecția tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare; în acest caz nu se fac mențiuni în anexa la certificatul de înmatriculare;vi) arhivează raportul de verificare RAR completat, menționându-se la rubrica «Deficiențe constatate» numărul, seria și emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se atașează, după caz, buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și/sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare.
  În cazul în care se constată alte deficiențe conform prevederilor art. 18 alin. (4), se procedează la reverificarea vehiculului, conform prevederilor art. 18.
  În vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează întreaga ITP dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut ca urmare a constatării lipsei ITP sau a expirării valabilității acesteia ori dacă valabilitatea ITP a expirat în intervalul de timp scurs de la data reținerii certificatului de înmatriculare până la data prezentării vehiculului la una dintre reprezentanțele RAR. În acest caz se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerințele precizate anterior, iar elementul de securizare se va aplica pe anexa la certificatul de înmatriculare. În cazul în care nu se poate prezenta anexa la certificatul de înmatriculare, se va elibera și completa în mod corespunzător anexa la certificatul de înmatriculare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la reglementări.

  c) Se efectuează întreaga ITP la una dintre reprezentanțele RAR și în cazul în care ITP a fost anulată în condițiile prevăzute de Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se cerințele precizate anterior.
  d) Dacă vehiculul inspectat nu corespunde cerințelor tehnice precizate, prezentând deficiențe din grupa DMa și/sau DP, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemnează deficiențele în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR la rubrica «Deficiențe constatate» și marchează codurile deficiențelor constatate în momentul identificării acestor deficiențe. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit și amănunțit pe raport deficiențele constatate la postul curent. La finalizarea ITP, vehiculul fiind respins din cauza identificării unor deficiențe din grupa DMa și/sau DP, raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP.
  (la 20-05-2018, Litera d) din Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )

  ----------
  Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (6^1) Persoana care prezintă vehiculul la ITP este informată cu privire la orice deficiențe care au fost identificate la vehicul și care necesită remediere.
  (la 20-05-2018, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (7) În cadrul ITP va fi respectată ordinea posturilor de verificare comunicată RAR și existentă în dosarul de autorizare al SITP. În eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicată RAR. Inspectorul tehnic nu va începe o altă ITP până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator și, după caz, completarea anexei la certificatul de înmatriculare și eliberarea certificatului de inspecție tehnică periodică.
  ----------
  Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP. Suplimentar, pentru fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP se realizează o înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului motor al autovehiculului cu capota ridicată, pentru autovehiculele dotate cu odometru (și, după caz, cu tahograf) se realizează la finalizarea ITP o înregistrare fotografică digitală care să surprindă indicația numărului de kilometri parcurși, iar pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează și o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările fotografice realizate vor fi salvate în calculatorul SITP. În cazul inspecției pentru redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecției, care se salvează în sistemul informatic al RAR.
  (la 01-11-2016, Alineatul (8) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 )
  (9) După finalizarea operațiunilor de verificare tehnică prevăzute în Planul de operațiuni corespunzător, inspectorii RAR pot efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevăzută la art. 3, alin. (7), lit. b).(10) Reverificarea va fi efectuată integral, în conformitate cu Planurile de operațiuni corespunzătoare, indiferent dacă este efectuată la prima prezentare a vehiculului sau la revenire.
  Dacă în urma reverificării efectuată de inspectorul RAR sunt constatate alte deficiențe, acesta consemnează deficiențele respective pe raportul ITP în câmpurile aferente și apoi efectuează înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITP să se realizeze în funcție de constatările inspectorului RAR.
  (11) Inspectorul tehnic va proceda la finalizarea ITP fără reverificarea vehiculului în următoarele situații:
  a) nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat reverificarea vehiculului;
  b) RAR solicită reverificarea unui vehicul, dar inspectorul RAR nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut la art. 3, alin. (8), lit. b).
  (11^1) Vehiculul inspectat va rămâne permanent în incinta SITP, până la finalizarea înregistrărilor în baza națională de date și eliberarea documentelor aferente ITP.
  ----------
  Alin. (11^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (11^2) În toate cazurile, ultima mențiune din anexa la certificatul de înmatriculare este cea valabilă și le anulează pe precedentele.
  ----------
  Alin. (11^2) al art. 16 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (12) Se interzice completarea a două anexe la certificatul de înmatriculare pentru același vehicul.(13) Datele de identificare și rezultatele ITP se înregistrează în calculator.
  ----------
  Alin. (13) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (14) SITP comunică electronic RAR informațiile necesare pentru generarea certificatelor de ITP, iar RAR transmite electronic SITP certificatele de ITP în vederea emiterii acestora.
  (la 20-05-2018, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Articolul 16^1

  Respingerea la ITP a unui vehicul pentru deficiențe majore sau deficiențe periculoase determină încetarea valabilității ITP (în cazul în care ITP este încă valabilă) pentru vehiculul respectiv și, coroborat cu legislația în vigoare privind circulația pe drumurile publice, i se interzice acestuia circulația pe drumurile publice până la obținerea unei noi ITP. În acest sens, inspectorul tehnic trebuie să procedeze la anularea ITP consemnată în anexa la certificatul de înmatriculare, iar RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrări.
  ----------
  Art. 16^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.


  Articolul 16^2

  Anularea ITP prevăzută la art. 16^1 nu se aplică în cazul deficiențelor majore încadrate la codul 0. (Identificare vehicul/Identificare autovehicul) din Planurile de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări.
  ----------
  Art. 16^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.


  Articolul 17
  (1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la ITP deficiențele constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat deficiențele și se procedează potrivit art. 16, alin. (6), lit. a), data următoarei ITP urmând să fie stabilită în funcție de data la care s-a constatat remedierea.(2) Dacă aceste verificări evidențiează și alte deficiențe la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este condiționată de remedierea acestor deficiențe. În cazul în care controlul vizual general evidențiază deficiențe produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este condiționată de remedierea acestora.(3) Aceste verificări impun în mod obligatoriu efectuarea identificării vehicului prezentat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".
  (4) În cazul depășirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări se va efectua o nouă ITP.
  ----------
  Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.


  Articolul 17^1
  (1) După finalizarea ITP se eliberează prezentatorului vehiculului un certificat de inspecție tehnică periodică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5^1 la reglementări.(2) Certificatul de inspecție tehnică periodică nu se eliberează pentru vehiculele înmatriculate în alte state.(3) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 17^1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (4) La cerere, la schimbarea numărului de înmatriculare al vehiculului, se eliberează un certificat de inspecție tehnică periodică nou, cu menționarea noului număr de înmatriculare, dar cu respectarea periodicității certificatului inițial.(5) Un nou certificat de inspecție tehnică periodică, cu respectarea periodicității certificatului inițial, se eliberează la cerere și în cazul în care certificatul inițial a fost eliberat de către RAR pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat.(6) În cazul eliberării unui duplicat al anexei la certificatul de înmatriculare, se eliberează și se completează în mod corespunzător un nou certificat de inspecție tehnică periodică, cu respectarea periodicității certificatului precedent, precedentul certificat de inspecție tehnică periodică eliberat pentru respectivul vehicul pierzându-și valabilitatea.
  ----------
  Art. 17^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.


  Articolul 18
  (1) Reverificarea unui vehicul prevăzută la art. 3, alin. (7), lit. c) se poate efectua cu ocazia prezentării acestuia la RAR pentru efectuarea activităților pentru care RAR este abilitat prin legislația în vigoare.(2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (3) Stabilirea oportunității reverificării unui vehicul, precum și reverificarea acestuia se efectuează numai de personal RAR atestat pentru activitatea de ITP.
  ----------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (4) Reverificarea unui vehicul constă în:
  a) verificarea sistemului de frânare, în cazul constatării de către inspectorul RAR, în timpul conducerii vehiculului, a unei eficacități reduse a sistemului de frânare;
  b) verificarea sistemului de direcție, în cazul constatării de către inspectorul RAR, în timpul conducerii vehiculului, a unui joc excesiv în sistemul de direcție;
  c) verificarea emisiilor poluante, în cazul constatării vizuale de către inspectorul RAR, în timpul funcționării motorului, a fumului în exces de orice culoare;
  d) verificarea tubulaturii de evacuare, de reducere a emisiilor și a amortizoarelor de zgomot, în cazul constatării auditive de către inspectorul RAR, în timpul funcționării motorului, a unor zgomote anormale;
  e) verificarea punților, suspensiei, șasiului sau caroseriei, după caz, în cazul constatării auditive de către inspectorul RAR, în timpul deplasării vehiculului, a unor zgomote anormale;
  f) verificarea caroseriei, în cazul constatării vizuale de către inspectorul RAR a unor coroziuni străpunse.
  ----------
  Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  (5) Reverificarea unui vehicul se efectuează conform Planurilor de operațiuni precizate prin prezentele reglementări.(6) În cazul în care la un vehicul reverificat conform prevederilor alin. (4) și (5) se constată de către inspectorul RAR deficiențe majore sau deficiențe periculoase conform Planurilor de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări, inspectorul RAR procedează la anularea ITP. De asemenea, inspectorul RAR procedează la anularea ITP, fără efectuarea unei reverificări a vehiculului, în cazul în care vehiculul prezintă deficiențe evidente vizual și care se încadrează în categoria deficiențelor periculoase conform Planurilor de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări. În situația în care vehiculul prezintă deficiențe evidente vizual care se încadrează în categoria deficiențelor majore, inspectorul RAR va finaliza activitatea/activitățile pentru care vehiculul a fost prezentat doar după remedierea acestora.
  (la 01-11-2016, Alineatul (6) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 )
  (7) Pentru fiecare reverificare inspectorul RAR completează un raport de verificare RAR. De asemenea, inspectorul RAR completează un raport de verificare RAR și pentru fiecare vehicul a cărui ITP a fost anulată fără a fi fost efectuată o reverificare a acestuia.
  ----------
  Alin. (7) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  (8) Pe raportul de verificare RAR se vor menționa deficiențele care atrag anularea ITP, precum și celelalte deficiențe evidente vizual sau constatate cu ocazia reverificării și care sunt precizate în Planurile de operațiuni din prezentele reglementări.
  (la 01-11-2016, Alineatul (8) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 )
  (9) Raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP.
  ----------
  Alin. (9) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  (10) În cazul anulării ITP conform prevederilor prezentului articol, după remedierea deficiențelor, vehiculul se supune ITP în SITP autorizate sau în stațiile reprezentanțelor RAR.


  Articolul 19

  SITP va pune la dispoziția RAR datele privind activitatea de ITP.


  Articolul 19^1

  Inspectorii tehnici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes în exercitarea atribuțiilor.
  (la 20-05-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Capitolul IV

  Autorizarea SITP

  Articolul 20
  (1) Operatorii economici sau instituțiile publice pot presta activitatea de ITP în SITP autorizate, numai sub marca RAR, pe baza unui contract de franciză.
  ----------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  (2) Funcționarea SITP trebuie să se încadreze în perioada de activitate de luni până vineri între orele 8,00 și 20,00 și sâmbătă între orele 8,00 și 14,00, cu respectarea prevederilor legislației muncii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  (3) Autorizarea SITP deținute de operatorii economici sau instituțiile publice se face de RAR, pe baza cererii de autorizare și a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilității tehnice, întocmit de personal RAR certificat pentru evaluarea conformității.
  ----------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  (4) SITP pot efectua ITP la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) numai dacă îndeplinesc cerințele specifice precizate prin prezentele reglementări.


  Articolul 21
  (1) Autorizația tehnică se acordă operatorilor economici sau instituțiilor publice care dețin spații corespunzătoare desfășurării activității de ITP, îndeplinesc condițiile precizate la art. 10 și au personal atestat pentru activitatea de ITP, conform prevederilor cap. V. Modelul autorizației tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglementări.
  ----------
  Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  (2) Hala de ITP trebuie să permită accesul corespunzător al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicită autorizarea și să îndeplinească cerințele legale privind sănătatea și siguranța persoanelor. Fluxul de efectuare a ITP poate să fie continuu sau discontinuu. Dacă fluxul este discontinuu, SITP nu va fi autorizată în vederea efectuării ITP pentru vehicule tractate (remorci și semiremorci).
  (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  (2^1) Lățimea spațiului delimitat în care se desfășoară activitatea de ITP, măsurată în orice punct pe lungimea acestuia, cu excepția stâlpilor din structura de rezistență, nu trebuie să fie mai mică de 2,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa I de ITP, de 4,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a II-a de ITP și de 5,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a III-a de ITP.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (2^2) În scopul asigurării efectuării ITP în mod corespunzător în spațiul precizat la alin. (2^1) pentru vehiculele din clasa de ITP pentru care se solicită autorizarea, indiferent de dimensiunile de gabarit ale acestora, se recomandă centrarea canalului de vizitare, elevatorului și a standului de frânare pe axa de simetrie a spațiului dedicat activității de ITP.
  ----------
  Alin. (2^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (3) SITP pentru clasa a III-a care efectuează verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerințelor privind echiparea ulterioară fabricației cu dispozitive de vizibilitate indirectă în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementări trebuie să dispună de o platformă orizontală, plană și betonată cu o suprafață minimă de 30 x 20 m.(3^1) SITP care efectuează probe funcționale de verificare a performanței și eficacității sistemului de frânare prin probe în parcurs trebuie să dispună de o suprafață betonată sau asfaltată, marcată corespunzător și cu dimensiuni corespunzătoare categoriei de vehicule pentru care se solicită autorizarea.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  (4) SITP dotate numai cu elevator (fără canal de vizitare) nu se autorizează în vederea efectuării ITP pentru vehicule tractate (remorci și semiremorci), iar în cazul în care SITP este dotată cu elevator cu brațe nu se vor efectua ITP la tractoare.(5) Incinta SITP trebuie să asigure funcționarea corespunzătoare a aparaturii din dotare.(6) Abrogat.
  (la 20-05-2018, Alineatul (6) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) (7) SITP trebuie să dispună de:
  a) spații de parcare suficiente care să permită staționarea vehiculelor în așteptarea efectuării ITP sau în așteptarea eliberării documentelor; în cazul în care intrarea/ieșirea din SITP se face direct pe un drum public, iar în curte nu există spațiu de parcare, se va prezenta un accept de la autoritățile locale pentru parcarea pe drumul public. Spațiile de parcare trebuie delimitate și marcate corespunzător, iar pe perioada de funcționare a SITP ele trebuie utilizate numai de vehiculele care efectuează ITP;
  ----------
  Lit. a) a alin. (7) al art. 21 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul".

  b) spații sociale pentru personal - vestiar și grup sanitar;
  ----------
  Lit. b) a alin. (7) al art. 21 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.

  c) spații sociale accesibile clienților - spațiu de așteptare (cu o suprafață de minimum 4 m²) și grup sanitar;
  ----------
  Lit. c) a alin. (7) al art. 21 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.

  d) birou inspector tehnic necesar înregistrărilor aferente ITP și pentru activitatea de supraveghere efectuată de RAR, cu o suprafață de minimum 4 mp.
  (8) SITP trebuie să asigure circulația pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor.(9) Autorizația tehnică eliberată va fi în conformitate cu caracteristicile constructive și cu dotarea existentă a SITP, ținându-se cont de prevederile art. 10.(10) Pe autorizația tehnică eliberată se vor menționa clasele de ITP pentru care a fost autorizată SITP, precum și eventualele interdicții, limitări sau observații referitoare la efectuarea ITP din motive tehnice, constructive sau administrative.
  ----------
  Alin. (10) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.
  (11) Autorizația tehnică se eliberează de RAR după încheierea contractului de franciză cu operatorul economic sau instituția publică ce deține SITP.
  ----------
  Alin. (11) al art. 21 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  (12) Dacă operatorul economic sau instituția publică deține mai multe SITP, RAR va elibera autorizații tehnice pentru fiecare SITP.
  ----------
  Alin. (12) al art. 21 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".


  Articolul 22
  (1) În vederea autorizării, operatorii economici sau instituțiile publice vor depune la RAR, pentru fiecare SITP pe care o dețin, un dosar de autorizare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  (2) Dosarul de autorizare va conține următoarele documente:1. cerere - tip de autorizare a SITP, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la reglementări, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau instituției publice; în cuprinsul acesteia vor fi prezentate principalele date de identificare ale operatorului economic sau instituției publice și ale SITP;
  ----------
  Pct. 1 al alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  2. chestionar de autoevaluare a capabilității tehnice, completat și semnat pe propria răspundere de reprezentantul legal al operatorului economic sau instituției publice;
  ----------
  Pct. 2 al alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  3. Abrogat.
  ----------
  Pct. 3 de la alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  4. certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat de cel mult 3 luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii și/sau activități autorizate, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitatea «Activități de testări și analize tehnice»;
  ----------
  Pct. 4 de la alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  5. Abrogat.
  ----------
  Pct. 5 de la alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  6. copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorilor tehnici de către operatorul economic sau instituția publică solicitantă a autorizării, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă;
  ----------
  Pct. 6 de la alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.
  7. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare și/sau buletinele de măsurare pentru aparatură, după caz (conform prevederilor art. 10);
  ----------
  Pct. 7 de la alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.
  8. schița SITP, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor și a utilajelor din dotarea SITP, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăți, semnată pentru confirmare de reprezentantul SITP;9. fluxul de efectuare a ITP, semnat pentru confirmare de reprezentantul SITP.
  (3) Durata maximă de valabilitate a autorizației tehnice este de 2 ani și este condiționată de asigurarea respectării de titular a condițiilor legale de desfășurare a activității de ITP.(4) Fără a depăși acest termen, operatorul economic sau instituția publică va solicita RAR reautorizarea SITP. Reautorizarea se acordă în condițiile respectării prezentelor reglementări.
  ----------
  Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  (5) Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice, titularul acesteia poate solicita încetarea activității, restrângerea sau extinderea domeniului autorizării.(6) Autorizația tehnică cu termenul de valabilitate depășit devine nulă.


  Articolul 23
  (1) Pentru verificarea în timp a menținerii capabilității tehnice a SITP, RAR va efectua supravegherea activității acesteia.(2) Neconformitățile constatate în cursul acestei activități vor fi menționate în registrul de control al SITP și, după caz, în certificatului de atestare a inspectorului tehnic.(3) În urma activității de supraveghere, RAR poate adopta una dintre următoarele măsuri:
  a) măsura de restrângere a domeniului de activitate se adoptă pentru perioada în care SITP și-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de efectuare a ITP pentru o gamă de vehicule cuprinse în autorizația tehnică eliberată;
  b) măsura de suspendare a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii uneia dintre abaterile prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile contractului de franciză;
  c) măsura de retragere a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile contractului de franciză.
  (la 20-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (4) În cazul suspendării autorizației tehnice, SITP va fi restricționată informatic, se vor retrage elementele de securizare neutilizate până la acel moment și va fi încheiat un proces-verbal în registrul de control al SITP în care se vor menționa codul de tranzacție și data ultimei ITP efectuate. În cazul retragerii sau anulării autorizației tehnice se procedează ca și în cazul suspendării, suplimentar reținându-se de RAR autorizația tehnică a SITP.
  (la 20-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (5) Efectuarea de ITP în SITP neautorizate, cu autorizația tehnică suspendată, retrasă, anulată sau cu termenul de valabilitate depășit atrage măsuri de sancționare corespunzător legislației în vigoare.
  (la 20-05-2018, Alineatul (5) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Articolul 23^1

  Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice, operatorul economic autorizat trebuie să comunice către RAR orice modificare ce se referă la condițiile în baza cărora a fost acordată autorizația tehnică.
  ----------
  Art. 23^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014.


  Capitolul V

  Atestarea personalului care efectuează ITP

  Articolul 24
  (1) Atestarea/Reatestarea personalului care efectuează ITP se face după absolvirea unui program de atestare/reatestare organizat de RAR, urmată de eliberarea unui certificat de atestare.(2) Atestarea/Reatestarea se realizează în conformitate cu anexa nr. 7^1.
  (la 22-12-2017, Articolul 24 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 22-12-2017, Articolul 25 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 22-12-2017, Articolul 26 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )


  Articolul 27
  (1) După angajarea de către o persoană autorizată ce deține o SITP, la solicitarea acesteia, persoana atestată va primi din partea RAR o ștampilă individualizată pentru SITP respectivă care va fi utilizată în activitatea de inspector tehnic. Ștampila respectivă va fi retrasă de RAR la expirarea valabilității certificatului de atestare, la anularea acestuia în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), la retragerea dreptului de conectare informatică la sistemul național de ITP în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), la încetarea activității inspectorului în cadrul SITP respective, la suspendarea autorizației tehnice a SITP în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) lit. b) sau ale art. 28 alin. (7) și (9), la retragerea autorizației tehnice a SITP în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) lit. c) sau la încetarea activității SITP.
  (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  (2) În cazul transferului la o altă SITP deținută de aceeași persoană autorizată, se va atribui de RAR o nouă ștampilă, în baza unei solicitări a persoanei autorizate.(3) În cazul transferului la o altă SITP deținută de un alt operator economic sau de o altă instituție publică, se va atribui de RAR o nouă ștampilă, numai după transmiterea dovezii privind angajarea de către operatorul economic sau instituția publică respectiv/ă.
  ----------
  Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică".
  (4) Un inspector tehnic nu poate deține și folosi în aceeași perioadă de timp decât o singură ștampilă ITP, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1), (2) și (3).


  Articolul 28
  (1) Constituie abatere de la metodologia de efectuare a ITP, a procedurilor sau a fluxului tehnologic comunicat către RAR cu ocazia autorizării și se menționează în certificatul de atestare al unui inspector tehnic următoarele fapte săvârșite de acesta:
  a) confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul care nu îndeplinește cerințele tehnice precizate prin prezentele reglementări;
  b) nerespectarea cerințelor, procedurilor și a instrucțiunilor de efectuare a ITP conform legislației și reglementărilor în vigoare;
  c) nemenționarea în raportul de ITP a tuturor deficiențelor constatate, din grupele DMa și DP, care impun respingerea unui vehicul la ITP conform prezentelor reglementări;
  d) transmiterea către RAR sau în baza națională de date privind ITP de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de ITP prestată;
  e) utilizarea unui aparat cu verificarea metrologică expirată;
  f) completarea raportului de ITP de către o persoană, alta decât inspectorul tehnic atestat ce are distribuită ștampila ce a fost aplicată pe raportul ITP;
  g) menționarea în raportul de ITP a unor deficiențe tehnice, din grupele DMa și DP, pe care vehiculul nu le prezintă;
  h) lipsa inspectorului tehnic din incinta SITP la reverificarea de către inspectorul RAR a unui vehicul ce a fost selectat în acest scop;
  i) lipsa documentelor minime necesare pentru o ITP în cazul unui vehicul reverificat de un inspector RAR;
  j) divulgarea către o altă persoană sau realizarea de acțiuni prin care se facilitează cunoașterea de către o altă persoană a numelui de utilizator și/sau a parolei proprii de acces la sistemul național de supraveghere informatică a ITP gestionat de RAR;
  k) divulgarea către o altă persoană sau realizarea de acțiuni prin care se facilitează cunoașterea de către o altă persoană a parolei de acces a SITP la sistemul național de supraveghere informatică a ITP gestionat de RAR;
  l) neanularea ITP valabil pentru un vehicul la care au fost constatate deficiențe tehnice din grupele DMa și DP în cadrul ITP.
  (2) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic se anulează în cazul în care acesta săvârșește una dintre următoarele abateri:
  a) nerespectarea în mod repetat a metodologiei de efectuare a ITP, a procedurilor sau a fluxului tehnologic comunicat către RAR cu ocazia autorizării, care constituie abateri prevăzute la alin. (1);
  b) efectuarea ITP pentru un vehicul fără prezentarea acestuia în SITP;
  c) efectuarea ITP fără a fi utilizată aparatura de verificare impusă prin procedura de efectuare a ITP;
  d) utilizarea de aparatură sau programe informatice la care au fost efectuate modificări sau intervenții neautorizate;
  e) efectuarea ITP pentru vehicule pentru care respectiva SITP nu este autorizată;
  f) efectuarea ITP pentru alte vehicule decât cele pentru care este atestat;
  g) efectuarea necorespunzătoare a ITP, constatată cu ocazia controlului efectuat de RAR, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) lit. b), în mod repetat;
  h) divulgarea datelor tehnice prevăzute la art. 5^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, către alte persoane fizice sau juridice, în mod repetat.
  Prin sintagma în mod repetat se înțelege săvârșirea în decursul unei perioade de 12 luni a două dintre faptele prevăzute la lit. a), g) și h), oricare ar fi acestea.
  (3) Pentru luarea unei decizii adecvate cu privire la o posibilă abatere a unui inspector tehnic, RAR poate dispune retragerea dreptului de conectare informatică la sistemul național de ITP gestionat de RAR pe o perioadă de maximum 30 de zile în cursul căreia inspectorul tehnic nu poate efectua ITP. (4) Obținerea unui nou certificat de atestare în cazul anulării acestuia în baza prevederilor alin. (2) se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 7^1, contra cost. Programarea pentru reatestare se face după 30 de zile de la depunerea cererii de reatestare, perioadă destinată reinstruirii în cadrul SITP, dar fără a depăși 60 de zile de la depunerea cererii.(5) În temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, inspectorului tehnic căruia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară într-un interval de până la 3 ani i se suspendă dreptul de a efectua ITP pe o perioadă de 2 ani. La orice anulare ulterioară a certificatului de atestare într-un interval de până la 3 ani de la precedenta anulare se procedează la suspendarea dreptului de efectuare a ITP pe o perioadă de 2 ani. (6) Atestarea stării tehnice corespunzătoare a unui vehicul, prin aplicarea ștampilei, a semnăturii și a elementului de securizare care certifică acordarea ITP, de către personal neatestat sau de către personal atestat, dar fără efectuarea în prealabil a ITP, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală.(7) Autorizația tehnică a unei SITP se suspendă până la intrarea în legalitate în următoarele cazuri:
  a) utilizarea în activitatea de ITP de aparatură care nu respectă cerințele prevăzute la art. 10;
  b) efectuarea ITP de către personal neatestat.
  (8) Conducerea persoanei autorizate va lua măsuri de supraveghere a desfășurării activității inspectorilor tehnici și de sancționare disciplinară a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea abaterilor menționate în alin. (1) și (2).(9) În temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care pentru aceeași SITP se anulează două certificate de atestare a inspectorilor tehnici într-un interval de până la 3 ani (pentru același inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiți), se procedează suplimentar la suspendarea autorizației tehnice a SITP pe o perioadă de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioară a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic într-un interval de până la 3 ani de la precedenta anulare (pentru același inspector tehnic sau pentru alt inspector tehnic din cadrul respectivei SITP) se procedează suplimentar la suspendarea autorizației tehnice pe o perioadă de 30 de zile.
  (la 20-05-2018, Articolul 28 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Capitolul VI

  Dispoziții finale și tranzitorii

  Articolul 29
  (1) Următoarele cerințe impuse la autorizarea SITP devin obligatorii de la datele menționate în continuare:
  a) echiparea cu dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului sau cu dispozitiv ce asigură suspendarea vehiculului roată cu roată pentru clasa I (art. 10, alin. (1) pct. 1, lit. a)) se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi și cu prima reautorizare în cazul SITP autorizate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin;
  b) abrogată;
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 29 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.

  c) echiparea cu elevator cu capacitatea de încărcare de minimum 2.500 kg se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi (art. 10, alin. (1), pct. 2, lit. c));
  d) echiparea cu stand de frânare cu role pentru clasa I de ITP (art. 10, alin. (2), pct. 1, lit. a)) se aplică de la 1 ianuarie 2010;
  e) echiparea cu decelerometru cu compensare și înregistrare a datelor pentru verificarea eficacității sistemului de frânare pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri (art. 10, alin. (2), pct. 8) se aplică de la 1 ianuarie 2010;
  f) amplasarea aparaturii într-o singură incintă (art. 9, alin. (1)) se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi și cu prima reautorizare ulterioară datei de 01.07.2007 pentru stațiile autorizate înainte de 21.12.2005.
  g) Abrogată.
  (la 20-05-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )

  h) cerința privind echiparea cu sistem video [art. 10 alin. (9^1)] se aplică de la 20 mai 2018.
  (la 01-11-2016, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 )

  i) următoarele cerințe se aplică de la data de 20 mai 2023:– echiparea SITP cu dispozitiv de ridicare a vehiculului pe una dintre punți instalat la canalul de vizitare al SITP pentru clasa a III-a [art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a];– echiparea SITP de clasa a III-a cu platforme culisante care să îndeplinească următoarele cerințe tehnice: mișcare longitudinală și transversală de cel puțin 95 mm și viteza mișcării longitudinale și transversale între 5 cm/s și 15 cm/s [art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. d];– echiparea SITP cu decelerometru care trebuie să înregistreze măsurătorile cel puțin de 10 ori pe secundă în cazul în care nu măsoară continuu [art. 10 alin. (2) pct. 8];– echiparea SITP cu dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, cum ar fi un instrument de scanare OBD [art. 10 alin. (2) pct. 19];– echiparea SITP în care sunt inspectate vehicule echipate cu instalații de alimentare GPL/GNC/GNL cu dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL [art. 10 alin. (2) pct. 20].
  (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  (2) Cerința referitoare la viteza periferică minimă a rolelor standului de frânare pentru clasa a II-a și a III-a (art. 10, alin. (2), pct. 1, lit. b2)) nu se aplică la standurile de frânare care rămân în dotarea SITP ce au fost autorizate înainte de 21.12.2005.(3) Cerințele referitoare la dimensiunile minime prevăzute la art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a), precum și la art. 21 alin. (2^1) și (7) nu se aplică spațiilor aferente SITP pentru care a fost emisă autorizația tehnică până la 31 decembrie 2012 inclusiv și nici spațiilor aferente halelor de ITP pentru care a fost obținută autorizația de construire până la 31 decembrie 2012 inclusiv.
  ----------
  Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (3^1) În cazul dimensiunilor minime prevăzute la art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a), precum și la art. 21 alin. (2^1) și (7) se acceptă o toleranță de - 5%.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015.
  (4) Dotările necesare pentru verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerințelor privind echiparea ulterioară fabricației cu dispozitive de vizibilitate indirectă în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementări (jaloane reflectorizant - fluorescente - art. 10, alin. (2) pct. 18 și platformă orizontală, plană și betonată cu o suprafață minimă de 30 x 20 m - art. 21, alin. (3)) sunt obligatorii de la 1 aprilie 2009.


  Articolul 30
  (1) Inspectorul tehnic și inspectorul RAR vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare prevăzută în anexa nr. 6 la reglementări numai în cazul în care în certificatul de înmatriculare, în anexa corespunzătoare menționării efectuării ITP, nu mai există rubrici disponibile sau în cazul prezentării unui certificat de înmatriculare de tip vechi.(2) În cazul utilizării anexei la certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1), inspectorul tehnic trebuie să completeze, suplimentar față de elementele menționate la art. 16, numărul de înmatriculare și seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, după caz, numărul de identificare al vehiculului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.


  Articolul 30^1

  În cazul în care certificarea stării tehnice a unui vehicul se realizează în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b), e) și f), RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrări și va informa deținătorul vehiculului cu privire la anularea valabilității ITP a vehiculului respectiv.
  (la 20-05-2018, Articolul 30^1 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )


  Articolul 31

  Ecusoanele de ITP, elementele de securizare și imprimatele prevăzute în prezentele reglementări vor fi puse la dispoziția SITP de către RAR. Ecusonul de ITP va avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2012 - albastru, 2013 - galben, 2014 - roșu, 2015 - verde, 2016 - portocaliu. Începând din anul 2017, succesiunea culorilor va fi reluată. Ecusonul de ITP care se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă culoarea corespunzătoare anului în care vehiculul va fi supus următoarei ITP și va fi amplasat între indicativul județului sau al municipiului București și numărul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus următoarei ITP îndreptat pe verticală, în sus.
  ----------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.


  Articolul 32

  Suspendarea și anularea autorizațiilor tehnice ale SITP și anularea certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face numai de către RAR.


  Articolul 33

  Abrogat.
  ----------
  Art. 33 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.


  Articolul 34
  (1) Prevederile prezentelor reglementări se aplică mutatis mutandis și pentru vehiculele înregistrate.(2) În cazul vehiculelor înregistrate și care aparțin categoriilor de vehicule pentru care este obligatorie omologarea, la efectuarea ITP este necesară prezentarea certificatului de înregistrare și a cărții de identitate a vehiculului.(3) În cazul vehiculelor înregistrate, altele decât cele menționate la alin. (2), la efectuarea ITP este necesară prezentarea certificatului de înregistrare și a atestatului tehnic dacă acesta a fost eliberat de RAR.
  ----------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.


  Articolul 34^1

  În cazul ITP pentru vehiculele înmatriculate în alte state, este necesară prezentarea certificatului de înmatriculare, sau a dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autoritățile competente din România și completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării.
  ----------
  Art. 34^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.


  Articolul 35

  RAR va transmite Comisiei Europene o listă cu soluțiile tehnice naționale ce asigură îndeplinirea echipării ulterioare fabricației cu dispozitive de vizibilitate indirectă (anexa nr. 3 la reglementări).


  Articolul 36

  Prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate și precizate atunci când este necesar, în scopul aplicării lor unitare, prin instrucțiuni și dispoziții specifice, fără ca acestea să modifice sau să completeze cadrul legal instituit; precizările constituie parte integrantă a reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.
  ----------
  Art. 36 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, prin înlocuirea sintagmei "siguranța rutieră" cu sintagma "siguranța circulației rutiere".


  Articolul 37

  Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele reglementări.
  ----------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012.


  Anexa nr. 1

  la reglementări
  Prevederi privind efectuarea ITP - clasa I
  mopede, motociclete, mototricicluri și cvadricicluri
  ----------
  Titlul anexei 1 la reglementări a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.

  A. Plan de operațiuni

  Nr.
  crt.

  Denumire verificare

  Metodă de control și aparatură necesară

  Deficiențe constatate

  Evaluare
  deficiențe

  DMi

  DMa

  DP

  0. IDENTIFICARE VEHICUL

  0.1.

  Verificare stare plăci cu
  numărul de înmatriculare,
  concordanță dintre
  plăcile cu numărul de
  înmatriculare și numărul
  de înmatriculare din
  documentele vehiculului
  (CI și/sau CIV)

  Inspecție vizuală

  a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător
  astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul

   

  X

   

  b) Număr de înmatriculare lipsă sau ilizibil

   

  X

   

  c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este
  în concordanță cu documentele vehiculului

   

  X

   

  d) Placă confecționată artizanal

   

  X

   

  0.2.

  Identificare vehicul;
  verificare concordanță
  dintre datele de
  identificare prelevate de
  pe vehiculul prezentat la
  ITP și datele din CIV

  Inspecție vizuală după curățarea locurilor
  unde se află poansonate numărul de identifi-
  care, codul și seria motorului
  Se verifică concordanța dintre vehiculul
  prezentat la ITP și datele din CIV

  a) Lipsă număr de identificare poansonat sau
  lipsă plăcuță cu număr de identificare de la
  bord (dacă producătorul nu a prevăzut
  poansonarea numărului de identificare)

   

  X

   

  b) Număr de identificare incomplet, ilizibil,
  falsificat (de ex. modificat sau poansonat
  neconform) sau care nu corespunde cu
  documentele vehiculului

   

  X

   

  c) Documente ale vehiculului prezentate la ITP
  ilizibile sau cu inexactități materiale

  X

   

   

  d) Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde cu
  datele din CIV privind: categoria, caroseria,
  marca, tipul vehiculului, codul motorului,
  seria motorului, tipul combustibilului, sursa
  de energie, culoarea

   

  X

   

  e) Cod sau serie motor falsificat/falsificată
  (de ex. modificate sau poansonate neconform)

   

  X

   

  f) Suportul pe care se află poansonat numărul
  de identificare este fixat artizanal pe vehicul
  (de ex. înconjurat de un cordon de sudură)

   

  X

   

  g) Vehiculul are o altă culoare decât cea din
  CIV pe o suprafață mai mare de 50%

   

  X

   

  1. SISTEM DE FRÂNARE

  1.1. Stare mecanică și funcționare

  1.1.1.

  Ax pedală frână de
  serviciu/ax manetă de
  frână

  Inspecție vizuală și funcțională a
  componentelor, în timp ce sistemul de
  frânare este acționat
  Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie
  inspectate cu motorul oprit

  a) Ax prea strâns

   

  X

   

  b) Uzură avansată sau joc excesiv

   

  X

   

  c) Lipsă siguranță pedală

   

   

  X

  1.1.2.

  Stare și cursă pedală/
  manetă de frână

  Inspecție vizuală și funcțională a
  componentelor, în timp ce sistemul de
  frânare este acționat
  Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie
  inspectate cu motorul oprit

  a) Cursă excesivă sau rezervă insuficientă a
  cursei libere a dispozitivului de acționare

   

  X

   

  b) Dispozitivul de acționare nu revine corect
  la poziția inițială
  Dacă funcționalitatea este afectată

  X

  X

   

  c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută
  de producător) uzată excesiv (netedă), fixată
  incorect sau lipsă

   

  X

   

  d) Dispozitiv de acționare deformat excesiv,
  fisurat, rupt

   

   

  X

  1.1.6.

  Element de acționare
  frână de staționare,
  levier de comandă frână
  de staționare, mecanism
  cu clichet, frână de
  staționare

  Inspecție vizuală și funcțională a
  componentelor în timp ce sistemul de frânare
  este acționat

  a) Blocare incorectă a mecanismului cu clichet

   

  X

   

  b) Uzură a axului levierului sau a mecanismului
  cu clichet
  Uzură excesivă

  X

  X

   

  c) Cursă prea mare sau prea mică a levierului
  indicând un reglaj incorect

   

  X

   

  d) Element de acționare lipsă, deteriorat sau
  nefuncțional

   

  X

   

  e) Funcționare incorectă, indicatorul de
  avertizare indică o funcționare defectuoasă

   

  X

   

  1.1.10.

  Dispozitiv servofrână,
  pompă centrală de frână

  Inspecție vizuală și funcțională a
  componentelor în timp ce sistemul de frânare
  este acționat

  a) Dispozitiv servofrână defect sau ineficient
  Nu funcționează

   

  X

  X

  b) Pompă centrală defectă dar frâna încă
  funcționează
  Pompă centrală defectă sau neetanșă încât
  funcționalitatea frânei este afectată

   

  X

  X

  c) Pompă centrală fixată necorespunzător dar
  frâna încă funcționează
  Pompă centrală fixată necorespunzător astfel
  încât funcționalitatea frânei este afectată

   

  X

  X

  d) Cantitate insuficientă de lichid de frână,
  sub marcajul MIN
  Cantitatea de lichid de frână este considerabil
  sub marcajul MIN
  Lichidul de frână nu este vizibil

  X

  X

  X

  e) Lipsă capac rezervor lichid de frână

  X

   

   

  f) Martor nivel lichid de frână aprins sau
  defect (dacă a fost prevăzut de producător)

  X

   

   

  g) Funcționare defectuoasă a dispozitivului de
  avertizare în caz de nivel insuficient al
  lichidului de frână (dacă a fost prevăzut de
  producător)

  X

   

   

  1.1.11.

  Conducte de frână rigide

  Inspecție vizuală a componentelor în timp ce
  sistemul de frânare este acționat
  A se vedea anexa nr. 2 la reglementări
  pct. C

  a) Risc iminent de fisurare sau rupere

   

   

  X

  b) Conducte sau conexiuni neetanșe

   

   

  X

  c) Conducte deteriorate sau corodate excesiv
  Este afectată funcționarea frânelor prin
  blocare sau prin risc iminent de scurgere

   

  X

  X

  d) Conductă poziționată necorespunzător
  Risc de producere a unei avarii din cauza
  poziționării necorespunzătoare

  X

   

  X

  1.1.12.

  Furtunuri de frână

  Inspecție vizuală a componentelor în timp ce
  sistemul de frânare este acționat

  a) Risc iminent de fisurare sau de rupere

   

   

  X

  b) Furtun deteriorat, cu puncte de frecare,
  răsucit sau prea scurt
  Furtun deteriorat sau cu puncte ori urme de
  frecare

  X

  X

   

  c) Furtun sau conexiune neetanșă

   

   

  X

  d) Umflare a furtunului sub presiune
  Cord deteriorat

   

  X

  X

  e) Furtun cu porozități

   

  X

   

  1.1.13.

  Garnituri de frânare
  (plăcuțe, saboți)

  Inspecție vizuală acolo unde există zonă de
  vizitare

  a) Garnitură excesiv de uzată (la nivelul
  marcajului minim)
  Garnitură excesiv de uzată (marcajul minim nu
  este vizibil)

   

  X

  X

  b) Garnitură ancrasată (cu ulei, unsoare etc.)
  Funcționarea frânei este afectată din cauza
  ancrasării garniturii

   

  X

  X

  c) Garnitură lipsă sau montată greșit

   

   

  X

  1.1.14.

  Tamburi și discuri de
  frână

  Inspecție vizuală, inclusiv în zona de
  ventilație

  a) Tambur sau disc uzat
  Tambur sau disc excesiv de uzat, excesiv de
  deteriorat, fisurat, fixat necorespunzător sau
  spart

   

  X

  X

  b) Tambur sau disc ancrasat (cu ulei, unsoare
  etc.)
  Funcționarea frânei este afectată din cauza
  ancrasării tamburului sau a discului

   

  X

  X

  c) Tambur sau disc lipsă

   

   

  X

  d) Platou fixat nesigur, joc platou

   

  X

   

  1.1.15.

  Cabluri de frână,
  leviere, conexiuni, tije
  de acționare

  Inspecție vizuală și funcțională a
  componentelor în timp ce sistemul de frânare
  este acționat

  a) Cablu deteriorat sau cu noduri
  Funcționarea frânei este afectată

   

  X

  X

  b) Componentă corodată sau uzată excesiv
  Funcționarea frânei este afectată

   

  X

  X

  c) Cablu, levier, tijă sau conexiune
  necorespunzătoare

   

  X

   

  d) Ghidaj de cablu necorespunzător

   

  X

   

  e) Orice element care poate împiedica mișcarea
  liberă a elementelor sistemului de frânare

   

  X

   

  f) Mișcare necorespunzătoare a timoneriei din
  cauza reglajului incorect sau uzurii excesive

   

  X

   

  g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei

   

   

  X

  1.1.16.

  Elemente de acționare
  sistem frânare (inclusiv
  etriere, cilindri de
  frână hidraulici)

  Inspecție vizuală a componentelor în timp ce
  sistemul de frânare este acționat

  a) Element de acționare fisurat sau deteriorat
  Funcționarea frânei este afectată

   

  X

  X

  b) Element de acționare neetanș
  Funcționarea frânei este afectată

   

  X

  X

  c) Element de acționare fixat sau montat
  necorespunzător
  Funcționarea frânei este afectată

   

  X

  X

  d) Element de acționare corodat excesiv
  Risc de fisurare

   

  X

  X

  e) Cursă insuficientă sau prea mare a
  pistonului sau a mecanismului cu membrană
  Funcționarea frânei este afectată

   

  X

  X

  f) Deteriorarea învelișului de protecție
  Înveliș de protecție lipsă sau deteriorat
  excesiv

  X

  X

   

  1.1.17.

  Regulator automat al
  frânării în funcție de
  încărcare (dacă este
  prevăzut de producător)

  Inspecție vizuală și funcțională în timp ce
  sistemul de frânare este acționat

  a) Timonerie defectă

   

  X

   

  b) Timonerie reglată necorespunzător

   

  X

   

  c) Regulator blocat sau nefuncțional, cu ABS
  funcțional
  Regulator blocat sau nefuncțional

   

  X

  X

  d) Regulator lipsă

   

   

  X

  1.1.21.

  Ansamblu sistem de
  frânare

  Inspecție vizuală

  a) Alte dispozitive ale sistemului deteriorate
  la exterior sau corodate excesiv care afectează
  sistemul de frânare
  Funcționalitatea frânei este afectată

   

  X

  X

  c) Orice altă componentă fixată nesigur sau
  montată necorespunzător

   

  X

   

  d) Modificare nesigură a unei componente*2)
  Performanța frânei este afectată

   

  X

  X

  1.2. Performanță și eficacitate frână de serviciu

  1.2.1.

  Performanță (+E)

  Inspecție pe standul de frânare cu role
  (pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără
  ataș) sau prin probe în parcurs folosind un
  decelerometru cu înregistrare și compensare
  (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu
  ataș, mototricicluri și cvadricicluri)
  Se acționează frâna gradual până la
  obținerea efortului maxim
  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  a) Forță de frânare necorespunzătoare pe una
  sau mai multe roți
  Lipsa forței de frânare pe una sau pe mai
  multe roți

   

  X

  X

  b) În cazul frânării în parcurs, vehiculul
  deviază excesiv de la traiectoria rectilinie

   

  X

   

  c) Forța de frânare nu variază gradual
  (blocarea bruscă a frânei)

   

  X

   

  d) Timp de răspuns prea mare la frânare la
  orice roată

   

  X

   

  e) Variație excesivă a forței de frânare în
  timpul frânării la rotația completă a unei roți

   

  X

   

  1.2.2.

  Eficacitate (+E)

  Încercare pe standul de frânare cu role
  (pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără
  ataș) sau prin probe în parcurs folosind un
  decelerometru cu compensare și înregistrare
  (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu
  ataș, mototricicluri și cvadricicluri)
  Se acționează frâna gradual până la
  obținerea efortului maxim
  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  Coeficient de frânare mai mic decât valorile
  menționate în anexa nr. 11 tabelul 1 lit. A
  (încercare pe standul de frânare cu role) sau
  în anexa nr. 11 tabelul 5 lit. A
  (probe în parcurs)

   

  X

   

  Coeficient de frânare mai mic decât valorile
  menționate în anexa nr. 11 tabelul 1 lit. A
  (încercare pe standul de frânare cu role) sau
  în anexa nr. 11 tabelul 5 lit. A
  (probe în parcurs)

   

   

  X

  1.4. Performanță și eficacitate frână de staționare (mopede cu 3 roți, mototricicluri și cvadricicluri)

  1.4.1.

  Performanță (+E)

  Probe în parcurs folosind un decelerometru
  cu compensare și înregistrare
  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  Frâna nu acționează pe una/mai multe roți.
  Vehiculul deviază excesiv de la traiectoria
  rectilinie

   

  X

   

  1.4.2.

  Eficacitate (+E)

  Probe în parcurs folosind un decelerometru
  cu compensare și înregistrare
  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  Coeficient de frânare mai mic de 1,6 m/s², după
  caz, pentru toate categoriile de vehicule
  Mai puțin de 50% din valoarea de mai sus
  (0.8 m/s²)

   

  X

  X

  1.6.

  Sistem antiblocare (ABS)

  Inspecție vizuală și inspecția
  dispozitivului de avertizare sau prin probe
  în parcurs

  a) Dispozitivul de avertizare nu funcționează

   

  X

   

  b) Dispozitivul de avertizare indică
  funcționarea necorespunzătoare a sistemului

   

  X

   

  c) Senzorul de turație al unei roți lipsă sau
  deteriorat

   

  X

   

  d) Cablaj electric ABS deteriorat

   

  X

   

  e) Alte componente lipsă sau deteriorate

   

  X

   

  1.7.

  Sistem electronic de
  frânare (EBS)

  Inspecție vizuală și inspecția
  dispozitivului de avertizare

  a) Dispozitivul de avertizare nu funcționează

   

  X

   

  b) Dispozitivul de avertizare indică
  funcționarea necorespunzătoare a sistemului

   

  X

   

  1.8.

  Lichid de frână

  Inspecție vizuală

  Lichid de frână contaminat sau cu sedimente
  Risc iminent de avarie

   

  X

  X

  2. SISTEM DE DIRECȚIE

  2.1. Stare mecanică

  2.1.1.

  Starea mecanismului de
  direcție/a casetei de
  direcție (+E)

  Cu vehiculul urcat pe un elevator, cric sau
  pe canal și cu roțile în aer sau pe
  platforme culisante, se învârte ghidonul/
  volanul într-o parte și-n alta
  Inspecție vizuală a modului de funcționare a
  mecanismului de direcție/a casetei de
  direcție

  a) Sistem de direcție greu manevrabil

   

  X

   

  b) Palier de arbore răsucit sau cu caneluri
  uzate
  Funcționalitate afectată

   

  X

  X

  c) Palier de arbore uzat excesiv
  Funcționalitate afectată

   

  X

  X

  d) Deplasare excesivă a arborelui
  Funcționalitate afectată

   

  X

  X

  e) Scurgeri de lichid
  Formare de picături

  X

  X

   

  2.1.2.

  Fixare mecanism de
  direcție/casetă de
  direcție (+E)

  Cu vehiculul aflat pe canal, se rotește
  ghidonul/volanul stânga-dreapta
  Se poate folosi un detector de jocuri
  corespunzător
  În cazul în care se utilizează un elevator,
  se deplasează manual roțile stânga-dreapta
  Inspecție vizuală a fixării mecanismului de
  direcție/a casetei de direcție

  a) Fixare necorespunzătoare a mecanismului de
  direcție/a casetei de direcție
  Fixare periculos de slăbită sau joc vizibil
  față de șasiu/caroserie/cadru

   

  X

  X

  b) Găuri de fixare ovalizate
  Fixare grav afectată

   

  X

  X

  c) Șuruburi de fixare fisurate sau lipsă
  Fixare grav afectată

   

  X

  X

  d) Casetă de direcție fisurată
  Stabilitatea sau fixarea casetei afectată

   

  X

  X

  2.1.3.

  Stare conexiuni sistem de
  direcție (+E)

  Inspecție vizuală a componentelor direcției
  în ceea ce privește uzura, fisurile și
  siguranța, în timp ce ghidonul/volanul este
  rotit stânga-dreapta cu autovehiculul pe
  canal utilizând un detector de jocuri
  corespunzător sau pe elevator deplasând
  manual roțile punții directoare
  stânga-dreapta
  Starea axului ghidonului se verifică cu
  frâna pe roata/roțile față acționată

  a) Mișcare relativă între componentele
  sistemului ce ar trebui să fie fixe
  Mișcare excesivă sau posibilitate de
  desprindere

   

  X

  X

  b) Joc excesiv în articulațiile sistemului de
  direcție
  Risc foarte mare de desprindere

   

  X

  X

  c) Deformări sau fisuri ale oricărei componente
  Funcționalitate afectată

   

  X

  X

  d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea
  roților

   

  X

   

  e) Alinierea necorespunzătoare a componentelor
  (ex. bară de comandă a direcției, bară de
  conexiune etc.)

   

  X

   

  f) Modificare nesigură*2)
  Funcționalitate afectată

   

  X

  X

  g) Burduf de protecție la praf deteriorat
  Burduf de protecție la praf lipsă sau
  deteriorat excesiv

  X

  X

   

  2.1.4.

  Funcționare elemente
  mecanice de legătură la
  sistemul de direcție (+E)

  Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe
  canal și cu roțile pe sol, se învârte
  ghidonul/volanul în sensul acelor de
  ceasornic și în sens invers sau cu ajutorul
  unui detector special adaptat pentru jocul
  din direcție
  Inspecție vizuală a componentelor direcției
  în ceea ce privește uzura, fisurile și
  securitatea

  a) Mișcarea levierului sau a timoneriei de
  direcție produce lovirea de o parte fixă a
  șasiului/caroseriei

   

  X

   

  b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncționale
  sau lipsă (dacă au fost prevăzute de
  producător)

   

  X

   

  c) Atingerea componentelor

   

  X

   

  2.1.5.

  Stare, fixare,
  funcționare și
  etanșeitate servodirecție
  (+E)

  Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe
  canal și cu roțile pe sol, se învârte
  ghidonul/volanul în sensul acelor de
  ceasornic și în sens invers sau cu ajutorul
  unui detector special adaptat pentru jocul
  din direcție
  Inspecție vizuală a componentelor direcției
  în ceea ce privește uzura, fisurile și
  securitatea

  a) Scurgere de lichid sau funcționare afectată

   

  X

   

  b) Nivel redus de lichid (sub marcajul MIN)
  Lipsă lichid în rezervor

  X

  X

   

  c) Mecanismul nu funcționează
  Direcția afectată

   

  X

  X

  d) Mecanism fixat necorespunzător sau fisurat
  Direcția afectată

   

  X

  X

  e) Aliniere necorespunzătoare sau lovirea
  reciprocă a componentelor, ori de o parte fixă
  a șasiului/caroseriei
  Direcția afectată

   

  X

  X

  f) Reparații necorespunzătoare/modificări
  nesigure*2)
  Direcția afectată

   

  X

  X

  g) Cablu, conductă sau furtun deteriorat, uzat
  sau corodat excesiv
  Direcția afectată

   

  X

  X

  2.2. Ghidon/volan și coloană volan/coloană ghidon (furca față)

  2.2.1.

  Stare, fixare ghidon/
  volan

  Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe
  canal și cu greutatea vehiculului pe sol, se
  aliniază ghidonul/volanul la coloană, se
  mișcă ghidonul/volanul în diferite direcții,
  perpendicular pe coloană
  Inspecție vizuală a jocului și a stării
  cuplajelor flexibile sau a articulațiilor
  cardanice

  a) Deplasare relativă între ghidon/volan și
  coloana de direcție care indică un joc excesiv
  Risc foarte mare de desprindere

   

  X

  X

  b) Lipsa dispozitivului de reținere (a
  siguranței) pe furcă/pe butucul volanului
  Risc foarte mare de desprindere

   

  X

  X

  c) Butucul, coroana, spițele volanului sau
  ghidonul fisurate sau fixate necorespunzător
  Risc foarte mare de desprindere

   

  X

  X

  2.2.2.

  Stare, fixare coloană de
  direcție ghidon/volan/
  juguri, furci cuplaj și
  amortizor de direcție

  Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe
  canal și cu greutatea vehiculului pe sol, se
  aliniază ghidonul/volanul la coloană, se
  mișcă ghidonul/volanul în diferite direcții,
  perpendicular pe coloană
  Inspecție vizuală a jocului și a stării
  cuplajelor flexibile sau a altor articulații
  (la motocvadricicluri)

  a) Joc excesiv axial al centrului ghidonului/
  volanului în raport cu coloana

   

  X

   

  b) Joc excesiv radial al centrului ghidonului/
  volanului în raport cu coloana

   

  X

   

  c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic
  sau cuplaj deteriorat

   

  X

   

  d) Fixare necorespunzătoare
  Risc foarte mare de desprindere

   

  X

  X

  e) Reparație necorespunzătoare/modificare
  nesigură*2)

   

   

  X

  f) Cadru furcă corodat excesiv sau deformat
  Cadru furcă montat necorespunzător sau fisurat

   

  X

  X

  g) Joc excesiv al furcii în cadru

   

  X

   

  2.3.

  Joc în sistemul de
  direcție

  Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe
  canal, cu greutatea vehiculului pe roți,
  motorul, dacă este posibil, pornit pentru
  vehiculele cu servodirecție și cu roțile în
  poziție dreaptă, se învârte ușor ghidonul/
  volanul în sensul acelor de ceasornic și
  invers, pe cât posibil fără a mișca roțile
  Inspecția vizuală a mișcării libere

  Joc excesiv al elementelor sistemului de
  direcție (de exemplu un punct de pe coroana
  volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o
  distanță mai mare de o cincime din diametrul
  volanului fără ca roțile directoare să se
  miște) sau neconformitate cu cerințele*1)
  Siguranța este afectată

   

  X

  X

  2.4.

  Aliniament roți

  Verificarea aliniamentului roților pentru
  motociclete și mopede cu două roți - control
  vizual conform pct. C
  Verificarea aliniamentului roților pentru
  celelalte categorii - control vizual

  Roți nealiniate în mod evident

   

  X

   

  2.6.

  Servodirecție electronică
  (EPS)

  Inspecție vizuală și verificarea
  concordanței dintre unghiul ghidonului/
  volanului și unghiul roților în momentul
  pornirii sau opririi motorului

  a) Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al
  servodirecției electronice (EPS) indică o
  funcționare defectuoasă a sistemului

   

  X

   

  b) Neconcordanță între unghiul ghidonului/
  volanului și unghiul roților
  Direcția afectată

   

  X

  X

  c) Nefuncționare a servodirecției

   

  X

   

  3. VIZIBILITATE

  3.1.

  Câmp de vizibilitate

  Inspecție vizuală de pe șa sau de la postul
  de conducere

  Obstrucționarea câmpului de vizibilitate al
  conducătorului care îi afectează vederea în
  față sau lateral (în afara zonei de baleiaj a
  ștergătoarelor de parbriz)
  Zona din raza de acțiune a ștergătoarelor de
  parbriz afectată sau oglinzile exterioare
  nevizibile

  X

  X

   

  3.2.

  Stare geamuri
  (inclusiv parbriz)

  Inspecție vizuală
  Evaluare conform anexei nr. 2 la
  reglementări pct. D

  a) Geam fisurat sau decolorat în afara zonei de
  baleiaj a ștergătoarelor de parbriz
  Zona din raza de acțiune a ștergătoarelor de
  parbriz afectată sau nu se asigură
  vizibilitatea corespunzătoare prin oglinzile
  exterioare

  X

  X

   

  b) Geam cu transparență neconformă cu
  specificațiile cerințelor*1)
  Transparență neconformă cu specificațiile
  cerințelor*1) în zona din raza de acțiune a
  ștergătoarelor de parbriz sau pentru geamurile
  laterale față (nu se asigură vizibilitatea
  corespunzătoare prin oglinzile exterioare)

  X

  X

   

  c) Geam în stare inacceptabilă (spart, cu
  acoperire/folie necertificată/neomologată)
  Vizibilitatea în interiorul razei de acțiune a
  ștergătoarelor de parbriz diminuată
  semnificativ

   

  X

  X

  3.3.

  Oglinzi sau dispozitive
  retrovizoare

  Inspecție vizuală și funcțională de la
  postul de conducere

  a) Oglindă sau dispozitiv lipsă sau nemontat în
  conformitate cu cerințele1) (există cel puțin
  două oglinzi sau dispozitive retrovizoare)
  Mai puțin de două oglinzi sau dispozitive
  retrovizoare

   

  X
  X

   

  b) Oglindă sau dispozitiv ușor deteriorate sau
  fixate necorespunzător
  Oglindă sau dispozitiv nefuncțional, puternic
  deteriorat, fixat necorespunzător, cu risc de
  cădere

  X

  X

   

  3.4.

  Ștergătoare de parbriz
  (dacă este cazul)

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Ștergător nefuncțional, lipsă sau neconform
  cu cerințele*1)

   

  X

   

  b) Lamela ștergătorului deteriorată
  Lamela ștergătorului lipsă sau deteriorată
  excesiv

  X

  X

   

  3.5.

  Spălător de parbriz
  (dacă este cazul)

  Inspecție vizuală și funcțională

  Spălătorul nu funcționează corespunzător
  (lichidul de spălare lipsește dar pompa
  funcționează sau jetul de apă direcționat
  necorespunzător)
  Nefuncționare spălător

  X

  X

   

  3.6.

  Sistem de dezaburire
  (dacă este cazul)

  Inspecție vizuală și funcțională

  Sistem care nu funcționează corespunzător sau
  este deteriorat

  X

   

   

  4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE

  4.1. Faruri

  4.1.1.

  Stare și funcționare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Far/sursă de lumină defectă (pentru faruri
  multiple/surse de lumină multiple; în cazul
  LED, până la 1/3 nu funcționează)
  Far singular/sursă de lumină singulară defectă;
  în cazul LED vizibilitate foarte afectată

  X

  X

   

  b) Defecțiune ușoară a sistemului de proiecție
  (dispozitiv reflectorizant și dispersoare)
  Funcționare defectuoasă sau lipsa sistemului de
  proiecție (dispozitiv reflectorizant și
  dispersoare)

  X

  X

   

  c) Far fixat necorespunzător

   

  X

   

  d) Lipsă far

   

  X

   

  4.1.2.

  Orientare (+E)

  Inspecție vizuală și funcțională
  Se determină centrul de focalizare orizontal
  al fiecărui far cu lumină de întâlnire cu
  ajutorul aparatului de control al farurilor.
  Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul
  de reglare este funcțional

  Far reglat necorespunzător [centrul de
  focalizare al unui far nu se încadrează în
  limitele stabilite în cerințe*1)]

   

  X

   

  4.1.3.

  Comutare lumini

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Comutator care nu funcționează în
  conformitate cu cerințele1) (număr mai mic de
  faruri care funcționează concomitent)
  Depășirea luminozității maxime admise în partea
  din față (număr mai mare de faruri care
  funcționează concomitent)

  X

  X

   

  b) Dispozitiv de comandă defect

   

  X

   

  4.1.4.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Far, culoare emisă, poziție, intensitate sau
  marcaj neconform cu cerințele*1)

   

  X

   

  b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucționate
  reducând intensitatea luminii sau modificând
  culoarea luminii emise

   

  X

   

  c) Sursă de lumină și far incompatibile

   

  X

   

  4.1.5.

  Dispozitiv de reglare pe
  verticală a farurilor
  (dacă a fost prevăzut de
  producător)

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Dispozitivul nu funcționează

   

  X

   

  b) Dispozitivul manual nu poate fi acționat de
  pe șa/scaunul conducătorului auto

   

  X

   

  4.2. Lămpi de poziție față, spate și lămpi/lumini pentru circulația pe timp de zi

  4.2.1.

  Stare și funcționare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Sursă de lumină defectă. (în cazul surselor
  luminoase cu diode luminiscente - LED nu se
  consideră defect dacă funcționează minim 50%
  din acestea, constituite într- un grup compact)

   

  X

   

  b) Dispersor spart sau lipsă

   

  X

   

  c) Lampă fixată nesigur
  Risc foarte mare de desprindere

  X

  X

   

  d) Lipsă lampă

   

  X

   

  4.2.2.

  Comutare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Funcționarea comutatorului nu este în
  conformitate cu cerințele*1)
  Lămpile de poziție spate se sting când farurile
  sunt aprinse

   

  X
  X

   

  b) Comutator defect, nu funcționează

   

  X

   

  4.2.3.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Lampă, culoare emisă, poziție, intensitate
  luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1)
  Lumină roșie în față sau lumină albă în spate;
  intensitate luminoasă redusă puternic

  X

  X

   

  b) Dispersor sau sursă de lumină
  obstrucționat/ă, reducând intensitatea luminii,
  luminozitatea sau modificând culoarea luminii
  emise
  Lumină roșie în față sau lumină albă în spate;
  intensitate luminoasă redusă puternic

  X

  X

   

  4.3. Lămpi de frânare

  4.3.1.

  Stare și funcționare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Sursă de lumină defectă (pentru surse de
  lumină multiple; în cazul LED, până la 1/3 nu
  funcționează)
  Sursă de lumină unică defectă (în cazul LED,
  funcționează mai puțin de 2/3)
  Nicio sursă de lumină nu funcționează

  X

  X

  X

  b) Dispersor ușor deteriorat (fără influență
  asupra luminii emise)
  Dispersor deteriorat semnificativ (afectează
  lumina emisă)

  X

  X

   

  c) Lampă fixată nesigur
  Risc foarte mare de desprindere

  X

  X

   

  d) Lipsă lampă sau dispersor

   

  X

   

  4.3.2.

  Comutare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Funcționarea comutatorului nu este în
  conformitate cu cerințele*1)
  Funcționare întârziată
  Complet nefuncțional

  X

  X

  X

  b) Funcționarea dispozitivului de comandă este
  afectată

   

  X

   

  4.3.3.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală și funcțională

  Lampă, culoare emisă, poziție, intensitate
  luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1)
  Lumină albă în spate; intensitate luminoasă
  redusă puternic

  X

  X

   

  4.4. Lămpi indicatoare de direcție și de avarie

  4.4.1.

  Stare și funcționare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Sursă de lumină defectă (pentru surse de
  lumină multiple; în cazul LED, până la 1/3 nu
  funcționează)
  Sursă de lumină unică defectă (în cazul LED,
  funcționează mai puțin de 2/3)

  X

  X

   

  b) Dispersor ușor deteriorat (fără influență
  asupra luminii emise)
  Dispersor deteriorat semnificativ (afectează
  lumina emisă)

  X

  X

   

  c) Lampă fixată nesigur
  Risc foarte mare de desprindere

  X

  X

   

  d) Lipsă lampă sau dispersor

   

  X

   

  4.4.2.

  Comutare

  Inspecție vizuală și funcțională

  Funcționarea comutatorului nu este în
  conformitate cu cerințele*1)
  Complet nefuncțional

  X

  X

   

  4.4.3.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală și funcțională

  Lampă, culoare emisă, poziție, intensitate
  luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1)

   

  X

   

  4.4.4.

  Frecvență semnal luminos

  Inspecție vizuală și funcțională

  Frecvența semnalului luminos neconformă cu
  cerințele*1) (frecvența diferă cu mai mult de
  25%)

  X

   

   

  4.5. Faruri și lămpi de ceață

  4.5.1.

  Stare și funcționare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Sursă de lumină defectă (pentru surse de
  lumină multiple; în cazul LED, până la 1/3 nu
  funcționează)
  Sursă de lumină unică defectă (în cazul LED,
  funcționează mai puțin de 2/3)

  X

  X

   

  b) Dispersor ușor deteriorat (fără influență
  asupra luminii emise)
  Dispersor deteriorat semnificativ (afectează
  lumina emisă)

  X

  X

   

  c) Far/lampă fixată nesigur
  Risc foarte mare de desprindere sau de orbire a
  traficului din sens opus

  X

  X

   

  d) Lipsă lampă sau dispersor

   

  X

   

  4.5.2.

  Orientare

  Inspecție funcțională

  Deviere a farului de ceață de la orientarea
  orizontală

  X

   

   

  4.5.3.

  Comutare

  Inspecție vizuală și funcțională

  Funcționarea comutatorului nu este în
  conformitate cu cerințele*1)
  Complet nefuncțional

  X

  X

   

  4.5.4.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Far/lampă, culoare emisă, poziție,
  intensitate luminoasă sau marcaj neconform cu
  cerințele*1)

   

  X

   

  b) Sistemul nu funcționează în conformitate cu
  cerințele*1)

   

  X

   

  4.6. Lămpi de mers înapoi

  4.6.1.

  Stare și funcționare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Sursă de lumină defectă

  X

   

   

  b) Dispersoare defecte

  X

   

   

  c) Lampă fixată nesigur
  Risc foarte mare de desprindere

  X

  X

   

  d) Lipsă lampă

   

  X

   

  4.6.2.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Lampă, culoare emisă, poziție, intensitate
  luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1)

   

  X

   

  b) Funcționarea sistemului nu este în
  conformitate cu cerințele*1)

   

  X

   

  4.6.3.

  Comutare

  Inspecție vizuală și funcțională

  Funcționarea comutatorului nu este în
  conformitate cu cerințele*1)
  Lampa de mers înapoi poate fi aprinsă fără ca
  schimbătorul să se afle în poziția de mers
  înapoi

  X

  X

   

  4.7. Dispozitiv de iluminare a plăcii de înmatriculare spate

  4.7.1.

  Stare și funcționare

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Lampă care proiectează lumina direct în
  spate sau lumină albă în spate

  X

   

   

  b) Sursă de lumină defectă (surse de lumină
  multiple)
  Sursă de lumină defectă (sursă de lumină unică)

  X

  X

   

  c) Lampă fixată nesigur
  Risc foarte mare de desprindere

  X

  X

   

  d) Lipsă lampă sau dispersor

   

  X

   

  4.7.2.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală și funcțională

  Funcționarea comutatorului nu este în
  conformitate cu cerințele*1)

  X

   

   

  4.8. Catadioptri

  4.8.1.

  Stare

  Inspecție vizuală

  a) Defect sau deteriorat
  Capacitatea de reflexie este diminuată

  X

  X

   

  b) Element reflectorizant fixat nesigur
  Se poate desprinde

  X

  X

   

  4.8.2.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală

  Dispozitiv, culoare reflectată sau poziție
  neconformă cu cerințele*1)
  Dispozitiv neomologat, lipsă sau reflectând
  culoarea roșie spre față sau culoarea albă spre
  spate

  X

  X

   

  4.9. Martori luminoși obligatorii pentru sistemul de iluminare

  4.9.1.

  Stare și funcționare

  Inspecție vizuală și funcțională

  Nu funcționează
  Nu funcționează pentru faza lungă sau pentru
  lampa de ceață spate

  X

  X

   

  4.9.2.

  Respectare cerințe*1)

  Inspecție vizuală și funcțională

  Neconform cu cerințele*1)

  X

   

   

  4.10.

  Conexiuni electrice între
  autovehicul și remorcă

  Inspecție vizuală; dacă este posibil, se
  verifică continuitatea electrică a
  conexiunii

  a) Componente fixe atașate necorespunzător
  Priză cu fixare necorespunzătoare

  X

  X

   

  b) Izolație deteriorată
  Poate provoca scurtcircuit

  X

  X

   

  c) Funcționare necorespunzătoare a conexiunilor
  electrice ale remorcii sau ale vehiculului
  tractor
  Luminile de frână ale remorcii nu funcționează
  deloc

   

  X

  X

  4.11.

  Cablaj electric

  Inspecție vizuală cu vehiculul pe canalul de
  vizitare sau pe elevator, inclusiv, dacă
  este cazul, în compartimentul motor.

  a) Cablaj electric fixat necorespunzător
  Prinderi slăbite, care ating muchii ascuțite,
  conectori ce se pot deconecta
  Cablajul poate atinge părți fierbinți,
  componente în mișcare de rotație sau solul,
  conectori deconectați (pentru sistemele de
  frânare și de direcție)

  X

  X

  X

  b) Cablaj electric ușor deteriorat
  Cablaj electric foarte deteriorat
  Cablaj electric extrem de deteriorat (pentru
  sistemele de frânare și de direcție)

  X

  X

  X

  c) Izolație deteriorată
  Poate provoca scurtcircuit
  Risc major de incendiu, formare de scântei

  X

  X

  X

  4.12.

  Lămpi și catadioptri
  facultativi

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Lampă/catadioptru montat neconform cu
  cerințele*1)
  Lumină emisă/reflectată roșie în față sau albă
  în spate

  X

  X

   

  b) Lampa nu funcționează în conformitate cu
  cerințele*1)
  Numărul farurilor care se aprind simultan
  depășește luminozitatea permisă.
  Lumină emisă/reflectată roșie în față sau albă
  în spate

  X

  X

   

  c) Lampă/catadioptru fixat necorespunzător
  Risc foarte mare de desprindere

  X

  X

   

  4.13.

  Baterie (baterii) de
  acumulatori

  Inspecție vizuală

  a) Fixată necorespunzător
  Fixată necorespunzător încât poate provoca
  scurtcircuit

  X

  X

   

  b) Scurgeri reduse de electrolit
  Scurgeri majore de electrolit

  X

  X

   

  c) Comutator defect (dacă este necesar)

   

  X

   

  d) Siguranțe improvizate sau defecte (dacă sunt
  necesare)

   

  X

   

  e) Ventilație necorespunzătoare (dacă e
  necesară)

   

  X

   

  5. PUNȚI, JANTE, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE

  5.1. Punți (axe)

  5.1.1.

  Punți (axe) (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe
  elevator sau deasupra canalului de vizitare
  utilizând un detector de jocuri

  a) Punte (axă) deformată sau fisurată

   

   

  X

  b) Fixare nesigură la vehicul
  Stabilitate afectată, funcționalitate afectată:
  joc excesiv în punctele de fixare

   

  X

  X

  c) Modificare nesigură*2)
  Stabilitatea afectată, funcționalitatea
  afectată, spațiu insuficient față de alte
  componente sau față de sol

   

  X

  X

  5.1.2.

  Fuzetă (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe
  elevator sau deasupra canalului de vizitare
  utilizând un detector de jocuri
  Se aplică o forță laterală sau verticală pe
  fiecare roată și se evaluează jocul dintre
  portfuzetă și axul fuzetei

  a) Fuzetă fisurată

   

   

  X

  b) Uzură excesivă a pivotului fuzetei sau a
  bucșelor
  Posibilitate de desprindere; stabilitatea
  direcțională afectată

   

  X

  X

  c) Mișcare excesivă între fuzetă și puntea
  rigidă
  Posibilitate de slăbire sau desprindere;
  stabilitatea direcțională afectată

   

  X

  X

  d) Joc al pivotului fuzetei în punte
  Posibilitate de slăbire sau desprindere;
  stabilitatea direcțională afectată

   

  X

  X

  5.1.3.

  Rulmenți roți (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe
  elevator sau deasupra canalului de vizitare
  utilizând un detector de jocuri
  Se rotește fiecare roată
  Se aplică o forță laterală sau verticală la
  fiecare roată și se constată mișcarea
  relativă dintre roată și fuzetă

  a) Joc excesiv în rulment
  Stabilitatea direcțională afectată; pericol de
  distrugere

   

  X

  X

  b) Rulment prea strâns, gripat
  Pericol de supraîncălzire; pericol de
  distrugere

   

  X

  X

  5.2. Roți, jante și anvelope

  5.2.1.

  Butuc roată

  Inspecție vizuală

  a) Prezon sau piuliță de fixare a roții lipsă
  sau strâns slab
  Prezoane sau piulițe lipsă la aceeași roată sau
  strânse slab, astfel încât afectează foarte
  grav siguranța rutieră

   

  X

  X

  b) Butuc uzat sau deteriorat
  Butuc uzat sau deteriorat într-un mod care
  afectează fixarea sigură a jantei

   

  X

  X

  5.2.2.

  Jante (+E)

  Inspecție vizuală a ambelor părți ale
  fiecărei roți cu vehiculul pe un elevator
  sau pe canal

  a) Jantă fisurată sau cu defect de sudură

   

   

  X

  c) Jantă deformată excesiv sau uzată în zona
  găurilor de prindere pe butuc sau în zona
  prinderii inelului de reținere
  Este afectată prinderea sigură de butuc; este
  afectată prinderea sigură a anvelopei

   

  X

  X

  d) Dimensiunile jantei și compatibilitatea cu
  anvelopa nu sunt în conformitate cu documentele
  sau cu cerințele*1)

   

  X

   

  e) Spițe rupte, deformate sau lipsă
  Este afectată conducerea în siguranță a
  autovehiculului

   

  X

  X

  f) Valvă anvelopă deteriorată
  (autovehicule cu două sau trei roți)

   

  X

   

  5.2.3.

  Anvelope (+E)

  Inspecție vizuală a întregii anvelope prin
  deplasarea vehiculului înainte și înapoi pe
  canal sau prin rotirea roții când vehiculul
  este suspendat pe elevator.
  A se vedea pct. D

  a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină
  sau indicele de viteză, marca de omologare nu
  sunt conforme cu documentele sau cu
  cerințele*1)
  Indice de sarcină sau de viteză necorespunzător
  pentru utilizare, anvelopa atinge alte părți
  fixe ale vehiculului, afectând conducerea în
  siguranță

   

  X

  X

  b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeași
  axă

   

  X

   

  c) Anvelope de construcție diferită (radial sau
  diagonal) pe aceeași axă

   

  X

   

  d) Anvelope grav deteriorate sau cu tăieturi
  Cord vizibil sau deteriorat

   

  X

  X

  e) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei
  devine expus
  Adâncimea profilului principal (zona centrală
  de 3/4 din lățimea benzii de rulare) mai mică
  de 1,6 mm

   

  X

  X

  f) Anvelopa se freacă de alte componente
  (dispozitive flexibile antiîmproșcare)
  Anvelopa se freacă de alte componente
  (nu este periclitată conducerea în siguranță)

  X

  X

   

  h) Sistemul de monitorizare a presiunii
  anvelopelor funcționează defectuos sau una
  dintre anvelope este dezumflată în mod evident
  Nefuncționare evidentă a sistemului

  X

  X

   

  i) Uzură neuniformă pronunțată a anvelopei pe
  banda de rulare (cu excepția cvadriciclurilor)

   

  X

   

  5.3. Suspensie

  5.3.1.

  Arcuri (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau
  elevator utilizând un detector de jocuri
  dacă este necesar

  a) Arc fixat nesigur pe șasiu, cadru sau punte
  Mișcare relativă vizibilă.
  Prinderi foarte slăbite

   

  X

  X

  b) O componentă a arcului deteriorată sau
  fisurată
  Foaia de arc principală sau foile de arc
  secundare foarte afectate

   

  X

  X

  c) Lipsă arc
  Foaia de arc principală sau foile de arc
  secundare foarte afectate

   

  X

  X

  d) Modificare nesigură*2)
  Distanță insuficientă față de alte componente
  ale vehiculului; arcurile nu funcționează

   

  X

  X

  5.3.2.

  Amortizoare (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau
  elevator utilizând un detector de jocuri
  dacă este necesar

  a) Amortizor fixat nesigur pe șasiu, cadru sau
  punte
  Prinderea amortizorului slăbită

  X

  X

   

  b) Amortizor deteriorat prezentând scurgeri
  importante sau funcționare necorespunzătoare

   

  X

   

  c) Lipsă amortizor

   

  X

   

  5.3.3.

  Bare de torsiune,
  bielete antiruliu, bară
  stabilizatoare, basculă,
  brațe ale suspensiei (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau
  elevator utilizând un detector de jocuri
  dacă este necesar

  a) Fixare necorespunzătoare a unei componente
  pe șasiu, cadru sau punte
  Posibilitate de desprindere; stabilitatea
  direcțională afectată

   

  X

  X

  b) Componentă deteriorată sau corodată excesiv
  Stabilitatea componentei este afectată sau
  componentă fisurată

   

  X

  X

  c) Modificare nesigură*2)
  Distanță prea mică față de alte componente ale
  vehiculului; sistemul nu funcționează

   

  X

  X

  d) Lipsă bară stabilizatoare (dacă a fost
  prevăzută de producător)

   

   

  X

  5.3.4.

  Articulații suspensie
  (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau
  elevator utilizând un detector de jocuri
  dacă este necesar

  a) Uzură excesivă a pivotului fuzetei și/sau a
  unei bucșe sau a unei articulații a suspensiei
  Posibilitate de desprindere; stabilitatea
  direcțională afectată

   

  X

  X

  b) Burduf de protecție la praf foarte
  deteriorat
  Burduf de protecție la praf lipsă sau fisurat

  X

  X

   

  6. ȘASIU, CADRU ȘI ELEMENTE ATAȘATE

  6.1. Caroserie autoportantă, șasiu, cadru și accesorii

  6.1.1.

  Stare generală (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe
  canal sau elevator
  Coroziunile se vor evalua conform procedurii
  prevăzute la anexa nr. 2 la reglementări
  pct. G

  a) Fisură sau deformare ușoară a lonjeroanelor
  sau a traverselor
  Fisură sau deformare gravă a lonjeroanelor sau
  a traverselor

   

  X

  X

  b) Plăci de ranforsare sau prinderi nesigure
  Majoritatea prinderilor slăbite; rezistență
  insuficientă a pieselor

   

  X

  X

  c) Coroziune excesivă care afectează
  rigiditatea ansamblului
  Rezistență insuficientă a pieselor

   

  X

  X

  d) Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate
  excesiv

   

  X

   

  6.1.2.

  Tubulatură de evacuare,
  amortizoare de zgomot
  (+E)

  Inspecție vizuală și auditivă cu vehiculul
  aflat pe canal sau elevator

  a) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau
  neetanș

   

  X

   

  b) Gazele de evacuare pătrund în cabina
  conducătorului sau în compartimentul
  pasagerilor
  Periclitarea sănătății persoanelor aflate la
  bord

   

  X

  X

  c) Lipsă element din tubulatura de evacuare

   

  X

   

  d) Tubulatura de evacuare nu este poziționată
  corespunzător

   

  X

   

  6.1.3.

  Rezervor și conducte sau
  racorduri de combustibil
  (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe
  canal sau elevator În cazul sistemelor
  GPL/GNC cu ajutorul dispozitivelor de
  detectare a scurgerilor

  a) Rezervor, conducte sau racorduri fixate
  necorespunzător, creând un risc deosebit de
  incendiu

   

   

  X

  b) Scurgeri de combustibil sau capacul de la
  rezervor lipsă sau neetanș
  Risc de incendiu; pierdere importantă de
  substanțe periculoase

   

  X

  X

  c) Conductă sau racord uzat din cauza frecării
  Conductă sau racord deteriorat

  X

  X

   

  d) Funcționare necorespunzătoare a robinetului
  de oprire a combustibilului
  (dacă este prevăzut)

   

  X

   

  e) Risc de incendiu datorat:
  - scurgerilor de combustibil;
  - protecției necorespunzătoare a rezervorului
  de combustibil sau a sistemului de evacuare;
  - stării compartimentului motor

   

   

  X

  f) Sistem GPL/GNC neconform cu cerințele,
  oricare parte a sistemului este defectă*1)

   

   

  X

  o)Alimentare dintr-un rezervor improvizat,
  altul decât cel destinat

   

   

  X

  6.1.4.

  Bare de protecție
  (dacă au fost prevăzute
  de producător)

  Inspecție vizuală

  Fixare slăbită sau deteriorare care poate cauza
  accidente la contact
  Componente care se pot desprinde;
  funcționalitate puternic afectată

   

  X

  X

  6.1.5.

  Suport pentru roata de
  rezervă (dacă a fost
  prevăzut de producător)

  Inspecție vizuală

  a) Suportul nu este într-o stare
  corespunzătoare

  X

   

   

  b) Suport fisurat sau fixat nesigur

   

  X

   

  c) Roată de rezervă fixată nesigur pe suport
  Risc foarte mare de desprindere

   

  X

  X

  6.1.6.

  Dispozitiv de cuplare și
  dispozitiv de remorcare
  (+E)

  Inspecție vizuală, dacă este cazul cu
  vehiculul pe canal sau pe elevator, urmărind
  cu atenție uzura și funcționarea
  corespunzătoare a oricărui dispozitiv de
  siguranță montat și/sau prin utilizarea
  calibrelor de măsurare sau a șublerului
  Verificare și evaluare conform procedurii
  prevăzute la anexa nr. 2 la reglementări
  pct. H

  a) Componentă deteriorată, defectă sau fisurată
  (dacă nu este utilizată)
  Componentă deteriorată, defectă sau fisurată
  (dacă este utilizată)

   

  X

  X

  b) Uzură excesivă a unei componente
  Limita de uzură depășită

   

  X

  X

  c) Prindere necorespunzătoare a dispozitivului
  de cuplare
  Prindere necorespunzătoare a dispozitivului de
  cuplare, cu risc foarte mare de desprindere

   

  X

  X

  d) Orice dispozitiv de siguranță lipsă, sau
  care nu funcționează corespunzător

   

  X

   

  e) Nefuncționarea oricărui indicator de cuplare

   

  X

   

  f) Obstrucționarea plăcii de înmatriculare sau
  a oricărei lămpi (atunci când dispozitivul de
  cuplare nu este utilizat)
  Placa cu numărul de înmatriculare nu este
  vizibilă integral (atunci când dispozitivul de
  cuplare nu este utilizat)

  X

  X

   

  g) Modificare nesigură*2) (piese secundare)
  Modificare nesigură*2) (piese principale)

   

  X

  X

  h) Cuplare prea slabă

   

  X

   

  i) Dispozitiv de cuplare remorcă
  neomologat/necertificat

   

   

  X

  6.1.7.

  Transmisie (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe
  canalul de vizitare sau elevator
  Se verifică zona ambreiajului, a cutiei de
  viteze, diferențialului

  a) Șurub de siguranță slăbit sau lipsă
  Șurub de siguranță slăbit sau lipsă, astfel
  încât afectează foarte grav siguranța rutieră

   

  X

  X

  b) Lagărele arborilor de transmisie uzate
  excesiv
  Risc foarte mare de desprindere sau de fisurare

   

  X

  X

  c) Uzură excesivă a articulațiilor cardanice
  sau a lanțurilor/curelelor de transmisie
  Risc foarte mare de desprindere sau de fisurare

   

  X

  X

  d) Cuplaje flexibile deteriorate
  Risc foarte mare de desprindere sau de fisurare

   

  X

  X

  e) Arbore deteriorat sau îndoit

   

  X

   

  f) Carcasa lagărului fisurată sau fixată
  necorespunzător
  Risc foarte mare de desprindere sau de fisurare

   

  X

  X

  g) Element de protecție contra prafului
  deteriorat semnificativ
  Element de protecție la praf lipsă sau spart

  X

  X

   

  h) Modificare neautorizată a sistemului de
  transmisie sau a elementelor de comandă

   

  X

   

  i) Scurgeri importante lichid, ulei de
  transmisie (se formează picături)

   

  X

   

  j) Comandă ambreiaj fixată necorespunzător,
  deformată, lipsă element de asigurare comandă

   

  X

   

  k) Lipsă transmisie longitudinală sau a
  arborilor planetari la una din punțile
  autovehiculului în cazul autovehiculelor cu
  tracțiune integrală

   

  X

   

  6.1.7.1

  Funcționare transmisie

  Inspecție funcțională

  Funcționare necorespunzătoare

   

  X

   

  6.1.8.

  Suporți motor

  Inspecție vizuală

  Suport motor deteriorat grav și evident
  Suport motor slăbit sau rupt

   

  X

  X

  6.1.9.

  Performanțe motor

   

  a) Unitate de comandă modificată, afectând
  siguranța și/sau mediul

   

  X

   

  b) Modificarea motorului sau a anexelor
  acestuia, afectând siguranța și/sau mediul

   

   

  X

  6.2. Cabină conducător auto și caroserie

  6.2.1.

  Stare (inclusiv ataș)
  (+E)

  Inspecție vizuală Se vor face verificări și
  evaluări conform anexei nr. 2 la
  reglementări pct. G

  a) Panou fixat necorespunzător sau deteriorat
  ori element care poate provoca răniri
  Se poate desprinde

   

  X

  X

  b) Montant nesigur (deformat, corodat excesiv
  sau fisurat care poate genera deschiderea
  accidentală a capotelor sau a obloanelor)
  Stabilitate afectată

   

  X

  X

  c) Pătrunderea de emisii de gaze ale motorului
  sau de gaze de evacuare
  Periclitarea sănătății persoanelor aflate la
  bord

   

  X

  X

  d) Reparație necorespunzătoare/modificare
  nesigură*2)
  Spațiu insuficient față de drum sau de piesele
  aflate în mișcare

   

  X

  X

  e) Caroserie, cabină incompletă sau deteriorată

   

  X

   

  f) Caroserie și cabină corodată excesiv

   

  X

   

  h) Dispozitiv de cuplare ataș necorespunzător

   

   

  X

  6.2.2.

  Montare (+E)

  Inspecție vizuală în zonele de control cu
  vehiculul pe un elevator sau pe canal
  Se vor face verificări și evaluări conform
  anexei nr. 2la reglementări pct. G

  a) Caroserie sau cabină nesigură
  Stabilitatea este afectată

   

  X

  X

  b) Caroserie/cabină în mod evident centrată
  necorespunzător pe șasiu

   

  X

   

  c) Fixare nesigură sau lipsă element de fixare
  a caroseriei/cabinei pe șasiu sau pe traverse,
  dar simetria este asigurată
  Fixare nesigură sau lipsă element de fixare a
  caroseriei/cabinei pe șasiu sau pe traverse,
  astfel încât siguranța rutieră este pusă în
  pericol

   

  X

  X

  d) Corodare excesivă în punctele de fixare pe
  caroseria autoportantă
  Stabilitate afectată

   

  X

  X

  6.2.3.

  Uși și dispozitive de
  închidere uși

  Inspecție vizuală și funcțională
  Se vor face verificări și evaluări conform
  anexei nr. 2la reglementări pct. G

  a) Ușă care nu se deschide sau nu se închide
  corespunzător

   

  X

   

  b) Ușă care se poate deschide accidental sau
  care nu rămâne închisă (uși glisante)
  Ușă care se poate deschide accidental sau care
  nu rămâne închisă (uși pivotante)

   

  X

  X

  c) Ușă, balama, dispozitiv de asigurare sau
  montant deteriorat
  Ușă, balama, dispozitiv de asigurare sau
  montant lipsă sau slăbit

  X

  X

   

  d) Uși corodate excesiv

   

  X

   

  6.2.4.

  Podea (+E)

  Inspecție vizuală cu vehiculul urcat pe un
  elevator sau pe canal
  Se vor inspecta cu atenție mărită zonele de
  îmbinare ale podelei cu caroseria
  Se vor face verificări și evaluări conform
  anexei nr. 2la reglementări pct. G

  Podea nesigură sau foarte deteriorată
  Podea instabilă

   

  X

  X

  6.2.5.

  Șa/scaun conducător auto

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Șa/scaun cu structură defectă
  Șa/scaun slăbit sau fixat necorespunzător

   

  X

  X

  b) Funcționare necorespunzătoare a mecanismului
  de reglare
  Șaua/scaunul se mișcă sau spătarul scaunului nu
  poate fi fixat

   

  X

  X

  6.2.6.

  Alte scaune (inclusiv
  scaunul din ataș)

  Inspecție vizuală

  a) Scaune defecte sau nesigure
  (piese secundare)
  Scaune defecte sau nesigure (piese principale)

  X

  X

   

  b) Scaune care nu au fost echipate în
  conformitate cu cerințele*1); numărul de scaune
  nu corespunde cu cel menționat în CIV;
  poziționare neconformă cu omologarea

   

  X

   

  c) Scaune modificate sau neomologate

   

  X

   

  6.2.7.

  Comenzile conducătorului
  auto

  Inspecție vizuală și funcțională

  Funcționare incorectă a oricărei comenzi
  necesare pentru operarea în siguranță a
  vehiculului
  Operarea în siguranță a vehiculului afectată

   

  X

  X

  6.2.9.

  Alte echipamente și
  accesorii interioare și
  exterioare

  Inspecție vizuală

  a) Fixare defectuoasă a unui accesoriu sau
  echipament

   

  X

   

  b) Accesorii sau echipamente neconforme cu
  cerințele*1)
  Element montat care poate provoca răniri;
  siguranța este afectată

  X

  X

   

  c) Scurgeri reduse de la echipamentul hidraulic
  Scurgeri majore de substanțe periculoase

  X

  X

   

  6.2.10.

  Apărători de noroi (dacă
  au fost prevăzute de
  producători), aripi

  Inspecție vizuală

  a) Lipsă, fixate necorespunzător sau foarte
  corodate
  Pot provoca răniri; risc de desprindere

  X

  X

   

  b) Spațiu insuficient față de anvelope/roți
  Spațiu insuficient față de anvelope/roți
  (apărători)

  X

  X

   

  c) Neconforme cu cerințele*1)
  Acoperire insuficientă a profilului anvelopei

  X

  X

   

  6.2.11.

  Stativ, picior de sprijin

  Inspecție vizuală

  a) Lipsă, prost fixat sau foarte corodat

   

  X

   

  b) Neconform cu cerințele*1)

   

  X

   

  c) Risc de desfacere atunci când vehiculul se
  află în mișcare

   

   

  X

  6.2.12.

  Mânere și suporturi
  pentru picioare

  Inspecție vizuală

  a) Lipsă, prost fixate sau foarte corodate

   

  X

   

  b) Neconforme cu cerințele*1)

   

  X

   

  7. ALTE ECHIPAMENTE

  7.1. Centuri de siguranță/catarame și sisteme de reținere

  7.1.1.

  Siguranța montării
  centurilor de siguranță
  și a cataramelor aferente

  Inspecție vizuală

  a) Ancorare deteriorată excesiv
  Ancorare cu risc de desprindere

   

  X

  X

  b) Ancorare slăbită

   

  X

   

  7.1.2.

  Stare centuri de
  siguranță, catarame

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Centură de siguranță obligatorie lipsă sau
  care nu a fost montată

   

  X

   

  b) Centură de siguranță deteriorată
  Orice tăietură sau urmă de supratensionare

  X

  X

   

  c) Centură de siguranță neconformă cu
  cerințele*1)

   

  X

   

  d) Catarama centurii de siguranță deteriorată
  sau cu funcționare incorectă

   

  X

   

  e) Retractorul centurii de siguranță deteriorat
  sau cu funcționare incorectă

   

  X

   

  7.2.

  Stingător de incendiu

  Inspecție vizuală

  a) Lipsă

   

  X

   

  b) Neconform cu cerințele*1)

   

  X

   

  7.3.

  Dispozitiv de închidere
  și dispozitiv antifurt

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Dispozitivul antifurt nu funcționează
  corespunzător

  X

   

   

  b) Dispozitiv defect
  Închidere sau blocare inopinată

   

  X

  X

  7.4.

  Triunghiuri
  reflectorizante de
  presemnalizare

  Inspecție vizuală

  a) Lipsă sau incomplete

  X

   

   

  b) Neconform cu cerințele*1)

  X

   

   

  7.5.

  Trusă de prim ajutor

  Inspecție vizuală

  Lipsă, incompletă sau neconformă cu
  cerințele*1)

  X

   

   

  7.7.

  Dispozitiv de avertizare
  acustică

  Inspecție vizuală și funcțională

  a) Nu funcționează corespunzător
  Nu funcționează deloc

  X

  X

   

  b) Dispozitiv de acționare fixat
  necorespunzător

  X

   

   

  c) Neconform cu cerințele*1)
  Sunetul emis poate fi confundat cu sirenele
  oficiale

  X

  X

   

  7.8.

  Vitezometru

  Inspecție vizuală și funcțională în timpul
  probei în parcurs

  a) Nu este montat conform cerințelor*1)
  Lipsă (dacă este obligatoriu)

  X

  X

   

  b) Funcționare necorespunzătoare
  Total nefuncțional

  X

  X

   

  c) Insuficient iluminat
  Lipsa iluminării

  X

  X

   

  7.11.

  Odometru (dacă a fost
  prevăzut de producător)

  Inspecție vizuală

  a) Manipulare evidentă (fraudă) pentru a reduce
  kilometrajul sau pentru a falsifica
  kilometrajul unui vehicul

   

  X

   

  b) Nefuncționare evidentă

   

  X

   

  7.12.

  Sistem de control
  electronic al
  stabilității (ESC)
  (dacă a fost prevăzut de
  producător)

  Inspecție vizuală

  a) Senzorul de turație de la roată lipsă sau
  deteriorat

   

  X

   

  b) Instalație electrică deteriorată

   

  X

   

  c) Alte componente lipsă sau deteriorate

   

  X

   

  d) Deteriorare sau funcționare
  necorespunzătoare a comutatorului

   

  X

   

  e) Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al
  ESC indică funcționarea necorespunzătoare a
  sistemului

   

  X

   

  8. EMISII POLUANTE

  8.1. Zgomot

  8.1.1.

  Sistem de reducere a
  zgomotului (+E)

  Evaluare subiectivă

  a) Nivelul de zgomot depășește nivelul maxim
  permis de cerințe*1)

   

  X

   

  b) Orice parte a sistemului de reducere a
  zgomotului slăbită, lipsă, deteriorată, montată
  incorect sau modificată în mod evident astfel
  încât ar putea afecta în mod semnificativ
  nivelul de zgomot
  Risc foarte mare de cădere

   

  X

  X

  8.2. Emisii de gaze de evacuare

  8.2.1. Emisii de gaze de evacuare produse de motoare cu aprindere prin scânteie (mas)

  8.2.1.1

  Echipament de control al
  emisiilor de gaze de
  evacuare

  Inspecție vizuală

  a) Echipament de control al emisiilor de gaze
  montat de producător lipsă, modificat sau
  defect în mod evident

   

  X

   

  b) Neetanșeități ce ar putea afecta măsurarea
  emisiilor

   

  X

   

  8.2.2. Emisii de gaze de evacuare produse de motoare cu aprindere prin comprimare (mac)

  8.2.2.1

  Echipament de control al
  emisiilor de gaze de
  evacuare

  Inspecție vizuală

  a) Echipament de control al emisiilor montat de
  producător lipsă sau defect în mod evident

   

  X

   

  b) Neetanșeități ce ar putea afecta măsurarea
  emisiilor

   

  X

   

  8.4. Alte aspecte referitoare la mediu

  8.4.1.

  Scurgeri de lichide

  Inspecție vizuală

  Orice scurgere în exces de lichid cu excepția
  apei, care poate afecta mediul ambiant sau care
  reprezintă un factor de risc pentru ceilalți
  participanți la trafic
  Formare constantă de picături, care constituie
  un risc foarte mare

   

  X

  X

  8.4.2.

  Fum vizibil

  Inspecție vizuală

  Fum în exces de orice culoare

   

  X

   

  9. ALTE VERIFICĂRI

  9.1.

  Vehicul în ansamblu

  Inspecție vizuală sau prin utilizarea unui
  echipament adecvat

  a) Reparații sau modificări necorespunzătoare
  ale oricărei componente a vehiculului ce ar
  putea afecta semnificativ siguranța circulației
  pe drumurile publice

   

  X

   

  b) Orice defect suplimentar constatat ce ar
  putea afecta semnificativ siguranța circulației
  pe drumurile publice

   

  X

   

  c) Orice defect suplimentar care nu permite
  efectuarea sau finalizarea ITP (motorul nu
  pornește, defecte accidentale etc.)*3)

   

  X

   

  (la 20-05-2018, Tabelul de la litera A, anexa nr. 1 la reglementări a fost modificat de Punctul 31, Articolul I ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
  NOTE:
  *1) "Cerințe" se referă la condițiile stabilite prin omologarea de tip și aplicabile la data omologării, primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei puneri în exploatare ori prin condițiile stabilite pentru echiparea ulterioară ori prin legislația națională. Aceste motive de respingere se aplică numai în cazul în care a fost verificată conformitatea cu cerințele.
  *2) "Modificare nesigură" înseamnă o modificare care are un efect negativ asupra siguranței rutiere a vehiculului sau care are un efect negativ semnificativ asupra mediului
  *3) În acest caz este necesară reefectuarea ITP

  E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat
  Reparație sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparație sau modificare cu efecte negative asupra siguranței rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomolgate sau necertificate)
  DMi (deficiențe minore) - deficiențele care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore
  DMa (deficiențe majore) - deficiențele susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte neconformități mai importante
  DP (deficiențe periculoase) - deficiențele care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau care au impact asupra mediului
  Un vehicul care prezintă deficiențe încadrabile la mai mult de o categorie de deficiențe este clasificat în categoria care corespunde deficienței mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la același element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficiențe ar genera un risc mai mare la adresa siguranței rutiere
  Prescurtări utilizate în tabel:
  CI - certificat de înmatriculare
  CIV - cartea de identitate a vehiculului
  ITP - inspecție tehnică periodică
  GPL - gaz petrolier lichefiat (instalație de alimentare cu GPL)
  GNC - gaz natural comprimat (instalație de alimentare cu GNc)

  Categoriile L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e sunt definite în reglementările RNTR 2.
  (la 20-05-2018, Litera A. din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )


  Anexa nr. 2

  la Reglementări
  Prevederi privind efectuarea ITP - clasele a II-a și a III-a
  autovehicule, tractoare, precum și remorcile acestora
  A. Plan de operațiuni

  Nr.
  crt.

  Denumire verificare

  Metodă de control și aparatură necesară

  Deficiențe constatate

  Evaluare
  deficiențe

  DMi

  DMa

  DP

  0. IDENTIFICARE VEHICUL

  0.1.

  Verificare stare plăci cu
  numărul de înmatriculare,
  concordanță dintre plăci-
  le cu numărul de
  înmatriculare și numărul
  de înmatriculare din
  documentele vehiculului
  (CI și/sau CIV)

  Inspecție vizuală

  a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător
  astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul

   

  X

   

  b) Număr de înmatriculare lipsă sau ilizibil

   

  X

   

  c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este
  în concordanță cu documentele vehiculului

   

  X

   

  d) Placă confecționată artizanal

   

  X

   

  0.2.

  Identificare vehicul;
  verificare concordanță
  dintre datele de identi-
  ficare prelevate de pe
  vehiculul prezentat la
  ITP și datele din CIV

  Inspecție vizuală după curățarea locurilor
  unde se află poansonate numărul de
  identificare, codul și seria motorului
  Se verifică concordanța dintre vehiculul
  prezentat la ITP și datele din CIV

  a) Lipsă număr de identificare poansonat sau
  lipsă plăcuță cu număr de identificare de la
  bord (dacă producătorul nu a prevăzut
  poansonarea numărului de identificare)

   

  X

   

  b) Număr de identificare incomplet, ilizibil,
  falsificat (de ex. modificat sau poansonat
  neconform) sau care nu corespunde cu documente-
  le vehiculului

   

  X

   

  c) Documente ale vehiculului prezentate la ITP
  ilizibile sau cu inexactități materiale

  X

   

   

  d) Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde cu
  datele din CIV privind: categoria, caroseria,
  marca, tipul vehiculului, codul motorului,
  seria motorului, tipul combustibilului, sursa
  de energie, culoarea

   

  X

   

  e) Cod sau serie motor falsificat/falsificată
  (de ex. modificate sau poansonate neconform)

   

  X

   

  f) Suportul pe care se află poansonat numărul
  de identificare este fixat artizanal pe vehicul
  (de ex. înconjurat de un cordon de sudură)

   

  X

   

  g) Vehiculul are o altă culoare decât cea din
  CIV pe o suprafață mai mare de 50%

   

  X

   

  1. SISTEM DE FRÂNARE

  1.1. Stare mecanică și funcționare

  1.1.1.

  Ax pedală frână de servi-
  ciu/ax manetă de frână

  Inspecție vizuală și funcțională a
  componentelor, în timp ce sistemul de
  frânare este acționat
  Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie
  inspectate cu motorul oprit

  a) Ax prea strâns

   

  X

   

  b) Uzură avansată sau joc excesiv

   

  X

   

  c) Lipsă siguranță pedală

   

   

  X

  1.1.2.

  Stare și cursă pedală /
  manetă de frână

  Inspecție vizuală și funcțională a compo-
  nentelor, în timp ce sistemul de frânare
  este acționat
  Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie
  inspectate cu motorul oprit

  a) Cursă excesivă sau rezervă insuficientă a
  cursei libere a dispozitivului de acționare

   

  X

   

  b) Dispozitivul de acționare nu revine corect
  la poziția inițială
  Dacă funcționalitatea este afectată

  X

  X

   

  c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută
  de producător) uzată excesiv (netedă), fixată
  incorect sau lipsă

   

  X

   

  d) Dispozitiv de acționare deformat excesiv,
  fisurat, rupt

   

   

  X

  1.1.3.

  Pompă de vacuum sau
  compresor și rezervoare
  de aer

  Inspecție vizuală a componentelor la
  presiunea normală de lucru
  Se verifică timpul necesar pompei sau
  compresorului să atingă valoarea de operare
  sigură
  Se verifică funcționarea avertizorului, a
  supapei de protecție a multicircuitului și a
  supapei de siguranță la suprapresiune

  a) Presiune/vacuum insuficient pentru asigura-
  rea a cel puțin patru acționări ale frânei după
  declanșarea avertizorului (sau când manometrul
  indică un nivel periculos)
  Presiune/vacuum insuficient pentru asigurarea a
  cel puțin două acționări ale frânei după
  declanșarea avertizorului (sau când manometrul
  indică un nivel periculos)

   

  X

  X

  b) Timpul de formare a presiunii/ vidului la
  valoarea sigură de operare este prea lung față
  de cerințe*1)

   

  X

   

  c) Supapa de protecție multicircuit sau supapa
  de siguranță la suprapresiune nu funcționează

   

  X

   

  d) Pierdere de aer care provoacă o scădere
  importantă de presiune sau pierdere de aer
  perceptibilă auditiv

   

  X

   

  e) Deteriorare exterioară care poate afecta
  funcționarea sistemului de frânare
  Nivelul de performanță al frânei de securitate
  nu este respectat

   

  X

  X

  1.1.4.

  Manometru sau indicator
  pentru presiune scăzută

  Verificare funcțională

  Funcționare defectuoasă sau defectarea indica-
  torului de presiune scăzută ori a manometrului
  Este imposibilă identificarea presiunii scăzute

  X

  X

   

  1.1.5.

  Supapă de comandă a
  frânei, cu acționare
  manuală

  Inspecție vizuală, funcțională și auditivă a
  componentelor în timp ce sistemul de frânare
  este acționat

  a) Dispozitiv de acționare a supapei uzat
  excesiv, fisurat sau deteriorat

   

  X

   

  b) Dispozitiv de acționare a supapei nesigur
  sau supapă fixată necorespunzător

   

  X

   

  c) Pierderi de aer în sistem, conexiuni strânse
  necorespunzător

   

  X

   

  d) Funcționare necorespunzătoare

   

  X

   

  1.1.6.

  Element de acționare
  frână de staționare,
  levier de comandă frână
  de staționare, mecanism
  cu clichet frână de
  staționare, frână de
  staționare cu acționare
  electrică

  Inspecție vizuală și funcțională a
  componentelor în timp ce sistemul de frânare
  este acționat

  a) Blocare incorectă a mecanismului cu clichet

   

  X

   

  b) Uzură a axului levierului sau a mecanismului
  cu clichet
  Uzură excesivă

  X

  X

   

  c) Cursă prea mare sau prea mică a levierului
  indicând un reglaj incorect

   

  X

   

  d) Element de acționare lipsă, deteriorat sau
  nefuncțional

   

  X

   

  e) Funcționare incorectă, indicatorul de
  avertizare indică o funcționare defectuoasă

   

  X

   

  1.1.7.

  Supape de frânare (supape
  de comandă, supape de
  descărcare, regulatoare
  de presiune etc.)

  Inspecție vizuală, funcțională și auditivă a
  componentelor în timp ce sistemul de frânare
  este acționat

  a) Supapă deteriorată sau pierderi excesive de
  aer
  Funcționalitatea este afectată

   

  X

  X

  b) Pierderi de ulei importante la compresor

  X

   

   

  c) Supapă fixată sau montată necorespunzător

   

  X

   

  d) Pierdere sau scurgere de lichid de frână
  Funcționalitatea este afectată

   

  X

  X