ORDIN nr. 3.352 din 20 martie 2018privind înființarea Centrului Județean de Excelență Vaslui
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 11 aprilie 2018
  În baza art. 57 alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza Metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de excelență, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.577/2011,
  în baza adreselor Inspectoratului Școlar Județean Vaslui nr. 4.768 din 23.11.2017, nr. 4.768 din 18.12.2017 și nr. 4.768 din 19.01.2018, înregistrate la Ministerul Educației Naționale cu nr. 42.526 din 28.11.2017, nr. 43.759 din 21.12.2017 și nr. 25.191 din 25.01.2018, prin care se solicită înființarea Centrului Județean de Excelență Vaslui, cu personalitate juridică,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se înființează Centrul Județean de Excelență Vaslui, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, str. Donici nr. 2.


  Articolul 2

  Organigrama Centrului Județean de Excelență Vaslui este aprobată de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanțate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru județul Vaslui. Centrul Județean de Excelență Vaslui se finanțează și din venituri proprii ale consiliilor locale, precum și din sponsorizări și donații.


  Articolul 3

  Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală economică din cadrul Ministerului Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 20 martie 2018.
  Nr. 3.352.
  ----