ORDONANŢĂ nr. 78 din 24 august 2000 (*actualizată*)
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România**)
(actualizată până la data de 18 decembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 30 august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003; ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005.
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Înlocuirea denumirii "Ministerului de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor" s-a facut direct în textul formei actualizate.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 s-a dispus organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Înlocuirea denumirii "Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" s-a facut direct în textul formei actualizate. HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 menţinând aceeaşi denumire a ministerului.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea şi certificarea autenticităţii acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Roman», denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi care deţin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă.
  (4) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele rutiere noi prezentate pentru omologare naţionala de tip a întregului vehicul şi care deţin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă, procedura de omologare naţionala de tip a întregului vehicul cuprinde numai certificarea conformităţii tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeană, pe baza documentaţiei respective privind omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, existenta sau prezentată la R.A.R. de către fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importator.
  (5) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care au fost înmatriculate ultima data într-un stat membru al Uniunii Europene.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 1^1

  În sensul prezentei ordonanţe termenii de mai jos au următorul înţeles:
  1. vehicul rutier - un sistem mecanic care circulă pe drumurile publice din România, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări;
  2. vehicul rutier nou - un vehicul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;
  3. vehicul rutier utilizat - un vehicul rutier care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul rutier nou;
  4. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976
  , şi Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002
  .
  5. prima utilizare a unui vehicul - punerea în exploatare pentru prima dată a unui vehicul care nu se înmatriculează sau înregistrează;
  ----------
  Pct. 5 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  6. deţinătorul omologării de tip - persoana juridică ce a obţinut omologarea de tip. Persoana juridică poate fi fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz;
  ----------
  Pct. 6 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  7. cartea de identitate a vehiculului - document eliberat de R.A.R., care atestă faptul că un vehicul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei;
  ----------
  Pct. 7 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  8. certificat de autenticitate - document eliberat de R.A.R. pentru un vehicul care a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticităţii;
  ----------
  Pct. 8 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  9. omologarea de tip a unui vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său, condiţionată de existenţa tuturor omologărilor de tip ale vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele, piesele şi entităţile tehnice, prevăzute în legislaţia în vigoare în funcţie de categoria vehiculului respectiv;
  ----------
  Pct. 9 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  10. omologare de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele, piesele şi entităţile tehnice - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii specifice aplicabile pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau entitatea tehnică respectivă, conform legislaţiei în vigoare.
  ----------
  Pct. 10 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  ----------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 2

  (1) Pentru fiecare tip de vehicul rutier omologat de tip, R.A.R. eliberează fabricantului vehiculului, reprezentantului acestuia sau importatorului:
  a) certificatul de omologare naţionala a unui tip de vehicul. În baza omologării naţionale de tip a întregului vehicul, deţinătorul omologării de tip eliberează o copie a certificatului de omologare de tip pe care se va atesta conformitatea vehiculului fabricat cu tipul omologat şi care va însoţi fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat; sau
  b) certificatul de omologare CE a unui tip de vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană. În baza omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, deţinătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate care va însoţi fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat.
  (2) În vederea înmatriculării sau înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, conform prevederilor prezentei ordonanţe.
  (3) În vederea eliberării cărţii de identitate a vehiculelor, R.A.R. asigură şi încadrarea acestora din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul emisiilor poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul înscrise de R.A.R. în cartea de identitate reprezintă datele oficiale de referinţă pentru acel vehicul.
  ----------
  Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 3

  Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează:
  a) omologarea naţională de tip a întregului vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii privind admiterea în circulaţie, aplicabile conform legislaţiei în vigoare;
  ----------
  Litera a) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  b) omologarea individuală a unui vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un vehicul rutier îndeplineşte individual condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii privind admiterea în circulaţie, aplicabile conform legislaţiei în vigoare;
  ----------
  Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii privind admiterea în circulaţie, aplicabile conform legislaţiei în vigoare armonizate cu legislaţia comunitară în domeniu.
  ----------
  Litera c) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 4

  (1) Omologarea individuală a unui vehicul rutier se acordă pentru:
  a) vehiculele rutiere noi fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoana juridică sau fizica;
  b) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepţia, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5);
  ----------
  Litera b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  c) vehiculele rutiere care au suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului.
  ----------
  Litera c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R. prin reprezentantele judeţene sau a municipiului Bucureşti.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 5

  (1) Omologarea naţionala de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoana juridică română.
  (2) La omologarea naţionala de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaşte certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia, emise de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile, şi certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia emise de către autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile.
  (3) Omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană.
  (4) La omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaşte certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia emise de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 6

  Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de către R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonanţe.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 7

  (1) Omologarea naţională de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică română, dacă vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii aplicabile.
  ----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (2) În baza omologării naţionale de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare naţionala de tip.
  (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii aplicabile, armonizate cu legislaţia comunitară în domeniu.
  ----------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (4) În baza omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare comunitară (CE) de tip.
  (5) Omologarea internaţională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii aplicabile.
  ----------
  Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (6) În baza omologării internaţionale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare internaţionala (CEE-ONU) de tip.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 8

  (1) Eliberarea certificatelor de omologare internaţionala (CEE-ONU) pentru vehiculele rutiere în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestora se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin R.A.R. şi, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.
  (2) R.A.R. îndeplineşte în numele Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva.
  ----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 9

  (1) Pentru menţinerea în circulaţie, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului, trebuie supuse omologării individuale şi modificării cărţii de identitate a vehiculului.
  ----------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (2) La modificările menţionate la alin. (1), în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienta energetica şi protecţia împotriva furturilor şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese şi materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Modificările menţionate la alin. (2) pot fi efectuate numai de operatori economici autorizaţi de R.A.R., conform legislaţiei în vigoare.
  ----------
  Art. 9 a fost reintrodus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 10

  (1) Cartea de identitate a vehiculului conţine date despre vehicul şi proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.
  (2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. şi, după caz, de către deţinătorul omologării de tip a întregului vehicul.
  ----------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  (3) Datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii.
  (4) Autoritatea competenţa care efectuează înmatricularea înscrie proprietarul vehiculului la rubrica "deţinători" din cartea de identitate a vehiculului.
  (5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.
  (6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a casării acestuia sau a exportului, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligaţia de a retine cartea de identitate a vehiculului şi de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se va menţiona «Vehicul casat» sau «Vehicul exportat».
  ----------
  Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.


  Articolul 11

  Eliberarea cărţii de identitate se face în următoarele condiţii:
  a) în cazul omologării individuale, precum şi în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat şi corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei, de protecţie a mediului, precum şi folosinţei căreia îi este destinat;
  ----------
  Litera a) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  b) în cazul existenţei unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul valabile, în baza copiei certificatului de omologare naţionala de tip a întregului vehicul;
  c) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul existenţei unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, în baza certificatului de conformitate CE;
  d) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punct de vedere al stării tehnice.
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 12

  (1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării individuale sau eliberării cărţii de identitate a vehiculului, care nu pot fi identificate de R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, aşa cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autorităţile competente, după caz, nu pot obţine eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi nici eliberarea certificatului de autenticitate.
  (2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obţine eliberarea certificatului de autenticitate şi nici eliberarea/modificarea cărţii de identitate a vehiculului.
  ----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.


  Articolul 13

  (1) La înmatriculare în România, deţinătorii vehiculelor rutiere, cu excepţia celor noi, vor face dovada efectuării de către R.A.R. a certificării autenticităţii acestora.
  (2) Certificarea autenticităţii unui vehicul rutier consta, după caz, în:
  a) atestarea faptului ca principalele sale elemente de identificare sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;
  b) atestarea identităţii vehiculului în raport cu datele menţionate în cartea de identitate a acestuia;
  c) atestarea faptului ca vehiculul nu figurează la data efectuării certificării autenticităţii ca dat în urmărire pe plan intern sau internaţional conform bazelor de date aflate la dispoziţia autorităţilor competente din România;
  d) atestarea faptului ca formularul-tip al documentului care confirma înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).
  (3) Activitatea de certificare a autenticităţii se efectuează prin metode nedistructive de către R.A.R.
  ----------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (4) Certificarea autenticităţii se efectuează pentru:
  a) vehiculele rutiere utilizate supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;
  b) vehiculele rutiere înmatriculate în România şi care îşi schimba deţinătorul;
  c) vehiculele rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5).
  (5) Pentru vehiculele care corespund din punctul de vedere al certificării autenticităţii, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate.
  ----------
  Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (6) Pentru vehiculele care nu corespund din punct de vedere al certificării autenticităţii, R.A.R. eliberează o nota de constatare.
  (7) Sunt exceptate de la certificarea autenticităţii autovehiculele destinate exclusiv competiţiilor sportive şi vehiculele istorice.
  ----------
  Alin. (7) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil timp de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestuia.
  ----------
  Alin. (8) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  ----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 13^1

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanţe, R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate şi înregistrate în România, precum şi la bazele de date privind vehiculele date în urmărire pe plan intern şi internaţional aflate la dispoziţia autorităţilor competente din România, pe bază de protocol încheiat între autorităţi.
  ----------
  Art. 13^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 14

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu deţine carte de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonanţe, după caz;
  b) menţinerea în circulaţie a unui vehicul care a suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului, fără ca aceste modificări să fi fost menţionate în certificatul de înmatriculare;
  ----------
  Litera b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  c) nerespectarea cerinţelor precizate la art. 9 alin. (2) şi (3) referitoare la efectuarea modificărilor la vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate.
  (2) Se sancţionează cu amendă:
  a) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) fapta prevăzută la alin. (1) lit. a);
  b) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
  (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se constata şi se sancţionează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (4) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se constata şi se sancţionează de către personalul Inspectoratului General al Poliţiei împuternicit în acest scop de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  (5) Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 14 a fost reintrodus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 15

  (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, îndeplineşte următoarele atribuţii în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe:
  a) acorda omologarea naţionala de tip a întregului vehicul;
  b) acorda omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  c) acorda omologarea naţionala de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia;
  d) acorda omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  e) acorda omologarea internaţionala (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia;
  f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
  g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  h) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naţionale de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia;
  i) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  j) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaţionale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia;
  k) verifica la deţinătorul omologării de tip conformitatea producţiei şi ia măsurile necesare pentru menţinerea acesteia pe toată durata de fabricaţie a tipului respectiv de vehicul;
  l) impune deţinătorului omologării de tip menţionat la lit. k) remedierea defectiunilor de fabricaţie constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelaşi tip şi care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei ori protecţia mediului;
  m) supraveghează pe piaţa conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere, sistemelor, echipamentelor, componentelor şi entităţilor tehnice ale acestora introduse pe piaţa;
  n) supraveghează pe piaţa conformitatea materialelor de exploatare introduse pe piaţa;
  o) acorda omologarea individuală a unui vehicul rutier;
  p) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării individuale a unui vehicul;
  r) eliberează cartea de identitate a vehiculului;
  s) asigură modificarea cărţii de identitate a vehiculelor care au suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
  -----------
  Litera s) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  t) asigura eliberarea duplicatului la cartea de identitate a vehiculului;
  u) efectuează operaţiunile impuse la certificarea autenticităţii vehiculelor şi eliberează certificatul de autenticitate sau nota de constatare, după caz.
  -----------
  Litera u) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005.
  (2) În funcţie de neconformităţile constatate, R.A.R. poate impune deţinătorilor omologării de tip măsuri privind sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului de vehicule neconforme, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulaţie a vehiculelor neconforme cu tipul omologat.
  (3) Cheltuielile datorate retragerii din circulaţie, remedierii neconformitatilor şi repunerii în circulaţie a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suporta de către deţinătorul omologării de tip.
  ----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 16

  (1) La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate ale deţinătorilor, R.A.R. este obligat sa elibereze o noua carte de identitate a vehiculului.
  (2) Pentru situaţii speciale, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate aproba eliberarea cărţilor de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an.
  ----------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 16^1

  (1) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de identitate, cu avizul autorităţii competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, după caz.
  (2) De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de identitate în cazul refuzului de predare a cărţii de identitate constatat de executorul judecătoresc cu ocazia executării silite.
  ----------
  Art. 16^1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 16^2

  Pierderea, furtul sau distrugerea cărţii de identitate a vehiculului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  -----------
  Art. 16^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.


  Articolul 17

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va emite reglementările şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.
  (2) Reglementările şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, se reactualizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi se aproba prin ordin al ministrului, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
  (3) Instrucţiunile privind completarea cărţii de identitate la înmatricularea vehiculelor se reactualizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice şi de autoritatea competentă care efectuează înmatricularea şi se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrului finanţelor publice şi ministrului autorităţii competente care efectuează înmatricularea, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
  (4) Reglementările, normele tehnice şi instrucţiunile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.
  -----------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.


  Articolul 17^1

  (1) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se stabilesc:
  a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;
  b) categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea naţionala de tip a întregului vehicul şi categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea comunitară de tip (CE) a întregului vehicul;
  c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;
  d) procedura de acordare a omologării de tip a vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia;
  e) procedura de acordare a omologării individuale a vehiculului;
  f) procedura de certificare a autenticităţii vehiculelor;
  g) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;
  h) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi entităţile tehnice ale acestuia;
  i) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării individuale a vehiculului.
  (2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se stabilesc instrucţiunile privind cartea de identitate a vehiculului.
  (3) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abroga Hotărârea Guvernului nr. 610/1992
  privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, şi Instrucţiunile ministrului de interne, ale ministrului finanţelor şi ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992
  privind cartea de identitate a vehiculului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.
  (4) Ordinele prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.
  ----------
  Art. 17^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 18

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 5-7, art. 8 lit. f) şi g), art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 81 şi art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  --------