ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 126 din 28 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 29 decembrie 2023
  Având în vedere că, deși agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei nu s-a încheiat, situația economică din Uniunea Europeană a dat, în general, dovadă de reziliență în fața șocurilor formidabile cu care s-a confruntat,
  întrucât, conform previziunilor economice din toamnă ale Comisiei Europene, economia Uniunii Europene a înregistrat o creștere foarte redusă în primele trei trimestre ale anului 2023, creșterea economică fiind mai mică decât s-a proiectat în previziunile din vară și chiar mult mai mică decât în previziunile din primăvară,
  ținând seama că operaționalizarea în România a culoarelor de solidaritate cu Ucraina a permis, pe de o parte, tranzitarea produselor pe teritoriul României cu destinația comerț în interiorul Uniunii Europene sau export în state terțe, dar, în același timp, a creat premisele pentru descărcarea unor cantități importante de cereale și produse procesate în România, datorită faptului că prețurile au fost convenabile pentru cumpărători,
  având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2023, a fost instituită o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, prin compensarea parțială a creșterii costurilor suportate legate de constituirea stocurilor de materie primă și a costurilor legate de transport, depozitare și procesare, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
  luând în considerare faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole au fost luate măsuri temporare de instituire a unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole, pentru a atenua repercusiunile negative imediate în sectorul producției primare și al procesării, pentru a reduce dezechilibrele economice create și pentru a asigura menținerea activităților economice și a locurilor de muncă,
  ținând cont de prețurile mici ale materiei prime provenite din Ucraina, procesatorii români s-au orientat către achiziționarea acesteia din Ucraina, în detrimentul fermierilor români care nu au mai reușit să își valorifice produsele primare și, implicit, să își acopere costurile de producție.
  Având în vedere că, potrivit datelor statistice, datorită prețurilor mici ale unor produse procesate, cum ar fi făina de grâu și zahăr, operatorii economici din România au efectuat importuri masive, în detrimentul produselor locale, astfel:
  a) cantitatea de făină de grâu sau de meslin importată, în perioada ianuarie-august 2023, a fost de 6.806,67 tone, față de aceeași perioadă de referință a anului 2022, în care importurile din Ucraina au fost de 535,13 tone, înregistrându-se o creștere deosebită a cantităților de făină importate din Ucraina, ceea ce afectează activitatea procesatorilor din industria morăritului care nu își pot valorifica produsele cel puțin la prețul de producție, precum și activitatea fermierilor care nu își pot vinde grâul din producția anului 2023 aflat în depozite către industria morăritului;
  b) în sectorul zahărului, cantitatea importată, în perioada ianuarie-august 2023, a fost de 84.633 tone, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, când s-au importat 12.000 tone, creșterea importurilor fiind semnificativă, cu consecințe imediate și ireversibile privind cultura și procesarea sfeclei de zahăr,

  luând în considerare că importurile masive de făină de grâu și zahăr din Ucraina pe piața din România și prețurile mici ale acestora, comparativ cu media prețurilor în Uniunea Europeană, au dus la nemulțumiri în rândul fermierilor care au cultivat grâu și sfeclă de zahăr, primii fiind afectați de imposibilitatea valorificării producției de grâu a anului 2023, iar producătorii de sfeclă fiind în situația imposibilității de a contracta sfecla de zahăr către fabrici, pentru producția anului 2024, astfel încât sunt necesare măsuri de protejare a producției interne,
  ținând cont de faptul că este necesară menținerea în activitate a fabricilor procesatoare și a locurilor de muncă, prin producerea zahărului și a făinii în unitățile economice din România, prin obținerea de produse de calitate și cu valoare economică adăugată, ceea ce contribuie la creșterea veniturilor fermierilor și a procesatorilor,
  având în vedere că, la nivel european, asociațiile europene profesionale ale fermierilor și procesatorilor de sfeclă de zahăr, Confederația Internațională a Producătorilor de Sfeclă Europeană și Asociația Europeană a Producătorilor de Zahăr au atras atenția Comisiei Europene asupra distorsiunilor din piață și efectelor negative asupra producției europene, care vor apărea ca urmare ca exportului masiv, fără taxe vamale, de zahăr alb cu origine din Ucraina,
  ținând cont de faptul că sunt condiții pentru menținerea sistemului instituit de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2023 și, pentru anul 2024, se impune adoptarea în regim de urgență a unui act normativ de prelungire a aplicării acestuia până la data de 30 iunie 2024,
  întrucât este necesară protejarea intereselor economice ale fermierilor și procesatorilor, prin extinderea mecanismului de consultare și reacție coordonată, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2023, și pentru unele produse agroalimentare, respectiv făină de grâu sau de meslin și zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ poate avea următoarele consecințe negative:
  a) riscul major ca o parte importantă a fermierilor și procesatorilor afectați să nu își poată achita obligațiile contractuale către furnizori, leasinguri, salarii, credite la termenele scadente, să se supraîndatoreze și să nu mai poată continua activitatea;
  b) reducerea suprafețelor cultivate cu grâu și sfeclă de zahăr, precum și închiderea fabricilor procesatoare;
  c) fluxul de făină și zahăr din Ucraina, importate pe teritoriul României, va cauza pierderi în rândul procesatorilor, care au deja stocuri a căror valoare este mai mare decât prețurile produselor importate și, prin urmare, nu vor putea fi vândute, crescând cheltuielile cu depozitarea;
  d) scăderea prețului la sfecla de zahăr oferit de fabrici cultivatorilor, în condițiile intrării pe piață a unor cantități mari de zahăr cu origine din Ucraina, în urma operațiunilor de import;
  e) distorsionarea pieței produselor agroalimentare și existența unor practici comerciale neloiale, cu impact asupra populației,

  întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional și vizează interesele economice ale României, având în vedere că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 13 octombrie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:
  e) făină de grâu sau de meslin, codul NC 1101 00;
  f) zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, codul NC 1701.
  2. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:
  e) 107 - Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase;
  f) 1081 - Fabricarea zahărului - operatori care au fost recunoscuți potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 10/2018 pentru aprobarea Procedurii de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie.
  3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică până la data de 30 iunie 2024.
  4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu

  București, 28 decembrie 2023.
  Nr. 126.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 84/2023)

  Numărul și data înregistrării la solicitant
  ……………

  Numărul și data solicitării la MADR
  ………………….

  CERERE
  pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulație
  și utilizarea în/pe teritoriul României a
  produselor agricole cu origine din Ucraina (model)

  OPERATORUL ECONOMIC

  01. Denumire


  02.Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)  03.Nume solicitant/administrator/reprezentant

  04.Prenume solicitant/administrator/reperezentant  05.CNP solicitant/administrator/reprezentant


  06.Cod țară și nr. act de identitate (pt. altă cetățenie)


  07.Tip de organizare  08.Cod CAEN*2)

  *2) Se va completa cu unul din codurile CAEN: Grâu și meslin, codul NC 1001 99 00, Porumb codul NC 1005 90 00, Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate codul NC 1205 10 90; 1205 90 00, Semințe de floarea- soarelui, chiar sfărâmate, codul NC 1206 00 91; 1206 00 99, făină de grâu sau de meslin, codul NC 1101 00, zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, codul NC 1701.

  SEDIUL SOCIAL

  09.Județ/Sector

  10.Localitate  11.Sat/Strada

  12.Nr.

  13. Cod poștal

  14.Bl.

  15. Sc.

  16.  17.Telefon mobil

  18.Telefon/Fax

  19.E-mail

  PUNCTUL/PUNCTELE DE LUCRU DIN ROMÂNIA
  ......... (denumire, adresa, capacități procesare, capacități depozitare)

  COORDONATE BANCARE:

  20. Banca/Trezoreria

  21. Sucursala sau agenția băncii/trezoreriei  22. Nr. cont IBAN

  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

  23. Nume

  24. Prenume

  25. CNP

  26. Nr. și data împuternicirii/procurii notariale

  DATE GENERALE

  27. Nr. total de exploatații cu cod ANSVSA

  I. Exploatații cu cod ANSVSA:

  28.Cod ANSVA

  R

  O  29.Județ

  30.Localitate

  30. Strada, nr.


  solicit emiterea acordului pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina, după cum urmează:

  ……………..

  Cod NC ………..

  ……………..

  Cod NC ………..

  în cantitatea de ........... (cifre și litere),
  necesară pentru ..............................
  Țara de origine a produsului .................
  Țara de unde se efectuează exportul ...........
  Date identificare ale exportatorului situat pe teritoriul .............., care exportă produsul agricol/Număr și data licență de export produse agricole emisă pe numele exportatorului de către autoritățile competente din Ucraina .............................................
  Punctul vamal de frontieră prin care se efectuează introducerea pe teritoriul României .................
  Anexez următoarele documente:
  a) copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit, certificată pentru conformitate cu originalul;
  b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, certificată pentru conformitate cu originalul;
  c) copie a certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificată pentru conformitate cu originalul;
  d) alte documente relevante:
  ...........................

  Declar că operațiunile de punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina vor fi efectuate cu respectarea strictă a legilor în vigoare și a angajamentului anexat.
  Data: ................
  Semnătura .............

  ANGAJAMENT

  Subsemnatul ................... având funcția de ..................., acționând în calitate de reprezentant legal al ............ solicitant al acordului pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina, pentru care am depus cererea nr. ....... din ........, mă oblig să asigur:
  a) respectarea dispozițiilor O.U.G. nr..../2023 ...............;
  b) respectarea întocmai a cerințelor și recomandărilor Agenției Națională de Administrare Fiscală, Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Autorității Vamale Române, Autorității Naționale Fitosanitare, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în legătură cu termenele, condițiile și restricțiile în derularea operațiunilor de punere în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina;
  c) protecția fizică a tuturor documentelor de lucru legate de sau cu referire directă la aceste operațiuni și să respect reglementările legale în vigoare privind evidența, păstrarea și manipularea acestor documente;
  d) ținerea evidenței documentelor care cuprind informații suficiente pentru a identifica destinația, cantitatea, numele și adresa furnizorului;
  e) dovedirea bunei-credințe și promovarea dialogului și transparenței în relația cu toate autoritățile implicate în toate etapele (verificările prealabile, emiterea acordului, importul, livrarea și postlivrarea), punând la dispoziție toate informațiile relevante solicitate de aceasta cu privire la operațiunile controlate;
  f) informarea cu privire la noutățile apărute în sistemul național de control al exporturilor din Ucraina.

  Declar că sunt de acord ca toate datele cu caracter personal colectate să fie stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime. Sunt de acord ca autoritățile implicate să prelucreze datele mele cu caracter personal în conformitate cu regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR.
  Nerespectarea prezentului angajament va fi sancționată conform prevederilor legale în vigoare.
  Data: ..............
  Semnătura ..........

  ------