ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2007
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2007  Având în vedere faptul ca la data aderării la Uniunea Europeană România trebuie să asigure armonizarea deplina a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului cu acquis-ul comunitar,
  în scopul garantarii ducerii la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din Tratatul de aderare şi din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligaţia ce incumba statului român de a comunică măsurile naţionale de executare către Comisia Europeană,
  ţinând cont de faptul ca neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii vor avea ca efect declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,
  în considerarea faptului ca aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "(3) Rezultatele evaluării calităţii aerului sunt aduse la cunoştinţa publicului şi se raportează Comisiei Europene de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului."
  2. Alineatele (6) şi (7) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:
  "(6) Planurile şi programele sunt aduse la cunoştinţa publicului.
  (7) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului monitorizează progresul şi încadrarea în planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului."
  3. După alineatul (7) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
  "(8) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene anual, dar nu mai târziu de 9 luni de la sfârşitul fiecărui an, lista cu zonele şi aglomerarile prevăzute la alin. (1)."
  4. După articolul 24 se introduc şase articole noi, articolele 24^1-24^6, cu următorul cuprins:
  "Art. 24^1. - (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la autorităţile, laboratoarele şi organismele responsabile la nivel naţional cu:
  a) implementarea prezentei ordonanţe de urgenţă;
  b) evaluarea calităţii aerului;
  c) metodele utilizate pentru evaluarea preliminară a calităţii aerului;
  d) aprobarea sistemelor de măsurare;
  e) asigurarea acuratetei măsurătorilor prin instrumente de măsurare şi verificarea menţinerii acesteia, prin controale interne de calitate, efectuate în conformitate cu cerinţele standardelor europene de asigurare a calităţii;
  f) analiza metodelor de evaluare;
  g) coordonarea programelor comunitare de asigurare a calităţii, organizate de către Comisia Europeană.
  (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului asigura accesul publicului la informaţiile prevăzute la alin. (1).
  (3) În termen de 9 luni de la sfârşitul fiecărui an, pentru zonele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre apariţia depasirilor valorii limita plus marja de toleranta sau a valorii limita, în cazul poluantilor pentru care nu a fost fixată şi o marja de toleranta, despre datele sau perioadele când aceste depăşiri au fost înregistrate, despre valorile înregistrate şi despre cauzele fiecărui caz de depasire înregistrată.
  Art. 24^2. - (1) Pentru zonele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene planurile sau programele de gestionare a calităţii aerului elaborate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)-(5), nu mai târziu de 2 ani de la sfârşitul anului în care depasirile au fost înregistrate.
  (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la evoluţia planurilor sau programelor prevăzute la alin. (1), la fiecare 3 ani.
  Art. 24^3. - (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului prezintă Comisiei Europene la fiecare 3 ani, dar nu mai târziu de 9 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de 3 ani, informaţii despre nivelurile înregistrate sau evaluate, după caz, în zonele şi aglomerarile prevăzute la art. 18 alin. (1), împreună cu informaţiile referitoare la sursele care au generat depasirile, cu justificarea/demonstrarea acestora în cazul în care depăşirea s-a datorat surselor naturale.
  (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se realizează în cadrul unui raport sectorial elaborat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 4 din Directiva nr. 91/692/CEE de standardizare şi rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu.
  Art. 24^4. - În cazul depăşirii pragurilor de alerta, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene, cu titlu provizoriu, informaţii privind concentratiile înregistrate şi durata episodului ori episoadelor de poluare, la cel târziu 3 luni după producerea sau înregistrarea acestora.
  Art. 24^5. - În cazul depăşirii valorii-ţinta pentru ozon, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului înaintează Comisiei Europene informaţiile privind măsurile luate pentru a reveni la valorile-ţinta stabilite.
  Art. 24^6. - (1) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului elaborează rapoartele prevăzute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (8) şi art. 24^1-24^5 şi le transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului avizează rapoartele elaborate de către Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului."
  5. După articolul 51^2 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:
  "Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:
  a) art. 1, art. 2 pct. 1-5 şi 7-10, art. 3, art. 4(1), art. 6(1), art. 7(2), art. 7(3), art. 8(1), art. 8(2), art. 8(3), art. 8(4), art. 8.6, art. 9, art. 10, art. 11(1) lit. a)-c) şi art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 296/1996, p. 55;
  b) art. 1, art. 2 pct. 1-9, art. 3(3), art. 5(4), art. 5(5), art. 11 şi art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 163/1999, p. 41;
  c) art. 1, art. 9 şi art. 10(1) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 313/2000, p. 12;
  d) art. 1, art. 2 pct. 1-2, 4-5, 7-8 şi 11, art. 3(2), art. 3(3), art. 7(1), art. 7(2), art. 14, art. 15(1) şi anexa III din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/3/CE privind ozonul din aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 67/2002."
  6. La anexa, după litera p) se introduce o noua litera, litera r), cu următorul cuprins:
  "r) valoare-ţinta - nivelul concentratiei de ozon în aerul înconjurător, fixat cu scopul evitării pe termen lung a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii umane şi/sau mediului în general, ce trebuie atins, pe cat posibil, într-o anumită perioada."


  Articolul II

  Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. După articolul 44 se introduc trei noi articole, articolele 44^1-44^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 44^1. - (1) Autoritatea publică centrala din domeniul apelor transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre interesate atât copii ale planurilor de management cuprinse în schemele directoare prevăzute la art. 43 alin. (1), cat şi copii ale părţii naţionale a planului de management al bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunarea, elaborata conform prevederilor art. 6 alin. (3), precum şi ale tuturor actualizarilor ulterioare ale acestora, în termen de 3 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Autoritatea publică centrala din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene rapoarte de sinteza privind analizele efectuate potrivit prevederilor art. 43 alin. (1^4) şi programele de monitoring prevăzute la art. 35, realizate în scopul primului plan de management al bazinului hidrografic, în termen de 3 luni de la data finalizarii acestora.
  (3) În termen de 3 ani de la data publicării fiecărui plan de management cuprins în schemele directoare sau a fiecărei versiuni actualizate în temeiul art. 43 alin. (1^5), autoritatea publică centrala din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene un raport interimar care descrie progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului de măsuri prevăzut la art. 43 alin. (1^8).
  Art. 44^2. - (1) Autoritatea publică centrala din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene o lista a autorităţilor competente pe plan naţional în domeniul gospodăririi apelor şi a autorităţilor competente din cadrul tuturor organismelor internaţionale în domeniul apelor, la care România este parte, în termen de 6 luni de la data aderării.
  (2) Pentru fiecare autoritate competentă în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional şi al porţiunii de district de bazin hidrografic internaţional al fluviului Dunarea care este cuprinsă pe teritoriul României, autoritatea publică centrala din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene următoarele informaţii:
  a) denumirea şi adresa autorităţii competente - denumirea şi adresele oficiale ale autorităţilor din domeniul apelor în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional;
  b) întinderea geografică a districtului de bazin hidrografic - numele principalelor râuri în cadrul districtului de bazin hidrografic, însoţită de o descriere precisa a limitelor districtului de bazin hidrografic; pe cat posibil, aceste informaţii vor fi disponibile în format GIS (Sistem informatic geografic) şi/sau în format GISCO (Sistem informatic geografic al Comisiei Europene);
  c) statutul legal al autorităţii competente - o descriere a statutului legal al autorităţii competente şi, acolo unde este relevant, un rezumat sau o copie a acestui statut sau act de înfiinţare ori echivalentul legal al acestui document;
  d) responsabilităţi - o descriere a responsabilităţilor legale şi administrative ale fiecărei autorităţi competente şi a rolului sau în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic;
  e) apartenenţa - acolo unde autoritatea competentă acţionează ca unitate coordonatoare a altor autorităţi competente, se furnizează o lista a acestora, însoţită de un rezumat al relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării;
  f) relaţiile internaţionale - în cazul districtului de bazin hidrografic al fluviului Dunarea, care acoperă mai mult decât teritoriul naţional şi include teritorii ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se furnizează o lista a relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării.
  (3) Autoritatea publică centrala din domeniul apelor informează Comisia Europeană asupra oricărei schimbări intervenite în informaţiile furnizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), în termen de 3 luni de la efectuarea schimbării.
  Art. 44^3. - La identificarea unei probleme de gospodărire a apelor care nu poate fi rezolvată la nivel naţional, autoritatea publică centrala din domeniul apelor poate raporta Comisiei Europene şi oricărui alt stat membru interesat asupra acestei probleme şi poate face recomandări pentru rezolvarea sa."
  2. După articolul 111^4 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:
  "Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 327/2000."


  Articolul III

  Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor instituie norme, aprobate prin ordin al preşedintelui, prin care experimentele sau informaţiile cu privire la persoanele care desfăşoară astfel de experimente vor fi notificate autorităţii naţionale competente. În urma notificării vor fi acordate autorizaţii de efectuare a experimentelor."
  2. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) În baza cererilor de autorizare, a notificărilor primite şi a rapoartelor elaborate la nivel judeţean, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor colectează şi face publice periodic informaţiile statistice referitoare la utilizarea animalelor, în ceea ce priveşte:
  a) numărul şi tipurile animalelor utilizate în experimente;
  b) numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele prevăzute la art. 3;
  c) numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele efectuate în condiţiile legii."
  3. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "(2) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin instrucţiuni aprobate prin ordin al preşedintelui, natura datelor ce se regăsesc în registrele care trebuie ţinute şi actualizate de către persoana responsabilă din punct de vedere administrativ a unităţilor prevăzute la alin. (1). Aceste registre sunt păstrate minimum 3 ani de la data ultimei înregistrări şi sunt puse la dispoziţia inspectorilor autorităţii naţionale competente cu ocazia verificărilor periodice."
  4. După alineatul (1) al articolului 22 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  "(2) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, în aplicarea prevederilor alin. (1) şi fără a aduce atingere directivelor comunitare în vigoare, furnizează Comisiei Europene informaţii referitoare la cadrul legislativ şi la practicile administrative privind experimentele efectuate pe animale, inclusiv cerinţele care trebuie îndeplinite înainte de comercializarea produselor. De asemenea, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor furnizează informaţii privind:
  a) experimentele realizate pe teritoriul României;
  b) autorizaţiile emise;
  c) orice alte detalii administrative în legătură cu aceste experimente.
  (3) România încurajează cercetarea în scopul dezvoltării şi validării tehnicilor alternative care furnizează un nivel de informaţii asemănător celui obţinut din experimentele efectuate pe animale, dar care utilizează un număr mai mic de animale sau proceduri mai puţin dureroase, şi întreprinde orice alte acţiuni pe care le considera necesare în vederea incurajarii cercetării în acest domeniu. România monitorizează tendintele din domeniul metodelor experimentale."
  5. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 24^1. - La intervale care nu depăşesc 3 ani şi pentru prima data în termen de 5 ani de la data aderării, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate în acest domeniu şi furnizează un rezumat adecvat al informaţiilor colectate potrivit prevederilor art. 13."
  6. După articolul 28 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:
  "Prezenta ordonanţă transpune Directiva Consiliului nr. 86/609/CEE privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 358/1986, p. 1-28, amendata de către Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/65/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 230/2003, p. 32-33."


  Articolul IV

  După articolul 18 din Legea gradinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 23 aprilie 2002, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:
  "Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 1999/22/CE privind deţinerea animalelor sălbatice în grădini zoologice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 94/1999."


  Articolul V

  Actele normative prevăzute la art. I-III, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Departamentul pentru Afaceri Europene
  Adrian Ciocanea,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Marian Avram
  Bucureşti, 28 februarie 2007.
  Nr. 12.
  ---------