DECIZIE nr. 312 din 27 noiembrie 2015 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor
(actualizată până la data de 1 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, denumit în continuare Comitetul, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Comitetul are ca obiectiv integrarea refugiaţilor, conform obligaţiilor pe care România le are în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
  (3) Comitetul are următoarele atribuţii:
  a) integrarea şi adaptarea refugiaţilor în societatea românească, precum şi îndeplinirea de către România a obiectivelor şi responsabilităţilor asumate în cadrul european;
  b) identificarea corectă şi completă a problematicii refugiaţilor, alegerea soluţiilor optimale, asigurarea implementării măsurilor şi coordonarea lor pentru atingerea obiectivului stabilit.
  (4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul poate solicita informaţii de la persoane de drept public şi privat din domeniile ce au legătură cu problematica refugiaţilor.


  Articolul 2

  (1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat sau unui consilier de stat.
  ----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.
  (2) Ministerele vor fi reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru sau secretar de stat, iar instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, de către conducătorii acestora.
  (3) La lucrările Comitetului participă, în calitate de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi, atunci când este cazul, în calitate de invitaţi, experţi din cadrul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale.
  (4) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 1 alin. (2), coordonatorul Comitetului asigură comunicarea şi colaborarea cu Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European şi unităţile subordonate.


  Articolul 3

  (1) Şedinţele comitetului au loc în prezenţa majorităţii membrilor. Comitetul adoptă decizii cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
  (2) Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite, precum şi informări periodice.


  Articolul 4

  (1) În cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupuri de lucru la nivel tehnic, prevăzute în anexa nr. 2 la care participă persoanele menţionate la art. 2 alin. (2) şi experţi din cadrul ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet.
  (2) Experţii desemnaţi în grupurile de lucru trebuie să deţină documente de acces la informaţii clasificate eliberate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.


  Articolul 5

  (1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima reuniune.
  (2) Comitetul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea Cancelariei Prim-Ministrului sau în urma solicitării motivate a unui membru al Comitetului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.
  (3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Cancelaria Prim-Ministrului.
  ----------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016.
  (4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de Secretariatul tehnic pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii acestuia şi se aprobă de către coordonatorul Comitetului.
  (5) Şedinţele Comitetului au loc la sediul Guvernului României - Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, municipiul Bucureşti.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Bucureşti, 27 noiembrie 2015.
  Nr. 312.

  Anexa 1

  COMPONENŢA
  Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru
  Integrarea Refugiaţilor
  1. Cancelaria Primului-Ministru
  2. Ministerul Afacerilor Interne
  3. Ministerul Afacerilor Externe
  4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  5. Ministerul Apărării Naţionale
  6. Ministerul Finanţelor Publice
  7. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  8. Ministerul Energiei
  9. Ministerul Justiţiei
  10. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
  11. Ministerul Transporturilor
  12. Ministerul Sănătăţii
  13. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  14. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
  15. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
  16. Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
  17. Ministerul Fondurilor Europene
  18. Ministerul Tineretului şi Sportului
  19. Ministerul Culturii
  20. Secretariatul General al Guvernului
  21. Inspectoratul General pentru Imigrări
  22. Serviciul Român de Informaţii
  23. Serviciul de Informaţii Externe
  24. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  25. Asociaţia Comunelor din România
  26. Asociaţia Oraşelor din România
  27. Asociaţia Municipiilor din România
  28. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România


  Anexa 2

  GRUPURILE DE LUCRU
  care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Comitetului
  Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor
  1. Grupul de lucru Armonizare legislativă
  2. Grupul de lucru Logistică primară
  3. Grupul de lucru Integrarea locală
  4. Grupul de lucru Integrarea societală
  5. Grupul de lucru Integrarea culturală

  ------