ORDIN nr. 1.721 din 29 octombrie 2021privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 3 noiembrie 2021
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) și ale art. 30 alin. (3) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.049 din 28.10.2021,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1 Dispoziții generale(1) Prin prezentul ordin se stabilește competența de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecția/actualizarea acestora, pentru:
  a) contribuabilii mari aflați în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili la data de 31 decembrie 2021;
  b) contribuabilii mari care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul ordin.
  (2) Prin excepție de la alin. (1) lit. a), nu sunt administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili contribuabilii mari care:
  a) au fost declarați insolvabili potrivit art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin;
  b) s-au aflat în procedura insolvenței deschisă prin sentință definitivă pronunțată până la data de 31 decembrie 2020;
  c) au fost declarați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, până la data de 31 decembrie 2020;
  d) au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală, până la data de 31 decembrie 2020;
  e) au fost selectați anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, conform criteriului participării directe.
  (la 31-01-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 83 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2022 )
  (3) Selecția/Actualizarea marilor contribuabili se realizează în funcție de criteriile de selecție prevăzute la art. 3 și de regulile specifice prevăzute la art. 7.


  Articolul 2 Condiția generală de eligibilitate(1) Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
  a) contribuabilii prevăzuți la art. 4 alin. (2);
  b) persoanele juridice române înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv entitățile rezultate în urma fuziunii cu alți contribuabili;
  c) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine/sedii permanente desemnate/sedii permanente care își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
  d) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile cu capital majoritar sau integral de stat;
  e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Prin excepție de la alin. (1), nu se consideră eligibili:
  a) contribuabilii care sunt declarați insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedură fiscală;
  b) contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenței prin sentință definitivă;
  c) contribuabilii care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului și nici contribuabilii care sunt declarați inactivi potrivit prevederilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.
  (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică contribuabililor selectați/actualizați potrivit criteriilor specifice prevăzute la art. 4 alin. (2) și (6).


  Articolul 3 Criterii de selecție(1) Selecția marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în funcție de următoarele criterii:
  a) criterii specifice;
  b) criteriul de bază;
  c) criteriul de continuitate.
  (2) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3), precum și cei stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază prevăzut la art. 5 sunt selectați în limita unui număr maxim de 3.000 de contribuabili.(3) Criteriile de selecție prevăzute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.


  Articolul 4 Criterii specifice(1) Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecție:
  a) criteriul specific de activitate desfășurată;
  b) criteriul investițional;
  c) criteriul grupului fiscal unic.
  (2) În criteriul specific de activitate desfășurată se încadrează:
  a) Banca Națională a României;
  b) instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României, cu excepția cooperativelor de credit din cadrul organizațiilor cooperatiste de credit;
  c) societățile de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  d) societățile de investiții financiare;
  e) Societatea Română de Televiziune;
  f) Societatea Română de Radiodifuziune.
  (3) În criteriul investițional se încadrează în categoria contribuabililor mari contribuabilii nou-înființați care, la data înființării, se angajează prin declarație pe propria răspundere să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înființării, investiții a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referință al pieței valutare pentru euro, comunicat de Banca Națională a României, de la data înființării. După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectați în funcție de criteriile de selecție prevăzute la art. 3, cu excepția criteriului de continuitate.(4) Contribuabilii depun declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (3) la organul fiscal central în a cărui rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit legii, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării lor la registrul comerțului. Prin depunerea declarației se consideră că respectivul contribuabil solicită încadrarea în categoria marilor contribuabili.(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3), contribuabilii se preiau în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire întocmit potrivit art. 9 alin. (2).(6) Criteriul grupului fiscal unic. Se încadrează în categoria contribuabililor mari reprezentantul fiscal și membrii aparținând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca cel puțin unul dintre aceștia să îndeplinească criteriile de selecție prevăzute la art. 3.


  Articolul 5 Criteriul de bază(1) Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții:
  a) cifra de afaceri - 50%.
  b) volumul obligațiilor fiscale declarate - 30%;
  c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.
  (2) Indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) sunt cei raportați în situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecția/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:
  a) deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;
  b) declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.
  (3) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declarațiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecția/actualizarea contribuabililor.


  Articolul 6 Criteriul de continuitate(1) Contribuabilii mari selectați/actualizați potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul specific prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. b) și c) sau criteriul de bază prevăzut la art. 5 nu mai sunt administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.(2) Contribuabilii mari care intră în una dintre stările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d), în anul fiscal în care se face selecția/actualizarea, nu mai sunt administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.


  Articolul 7 Reguli specifice(1) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecție și pentru care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, s-a deschis procedura insolvenței prin sentință definitivă vor rămâne în administrarea aceluiași organ fiscal central la care se aflau la data selecției/actualizării, cu excepția celor prevăzuți la art. 4 alin. (2) și (6).(2) Contribuabilii, cu excepția celor prevăzuți la art. 4 alin. (2) și (6), care îndeplinesc criteriile de selecție și care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, au fost declarați insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedură fiscală de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor fi predați spre administrare organelor fiscale centrale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit legii, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9.(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul contribuabililor aflați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, precum și al contribuabililor declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală .(4) Contribuabilii mari aflați în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili până la data de 31 decembrie 2021 și care nu realizează investiții în cuantumul și în perioada prevăzute la art. 4 alin. (3) vor fi scoși din administrarea acestei direcții, după 3 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade, dacă nu îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute la art. 3, cu excepția criteriului de continuitate.(5) Contribuabilii rezultați în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil vor fi administrați în continuare ca mari contribuabili, în condițiile prezentului ordin.(6) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operațiuni la registrul comerțului ori de la data reorganizării, după caz.(7) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operațiuni la registrul comerțului ori de la data reorganizării, după caz.(8) În situația în care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, s-au identificat contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic, aceștia se preiau în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecția/actualizarea.(9) Contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecția/actualizarea vor fi preluați spre administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care organul fiscal central constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.(10) Contribuabilii care sunt declarați insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedură fiscală după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecția/actualizarea vor fi preluați spre administrare de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit legii, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9.(11) Contribuabilii mari selectați în funcție de criteriul continuității prevăzut la art. 6, care înregistrează o scădere a cifrei de afaceri raportate în situațiile financiare aferente anului 2020, comparativ cu cele aferente anului 2019, în procent mai mare de 50%, precum și cei care au declarat în situațiile financiare aferente acestor ani cifră de afaceri zero sunt scoși din administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și preluați spre administrare de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit legii, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9.
  (la 31-01-2022, Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 83 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2022 )
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 83 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2022, contribuabilii prevăzuți la art. I pct. 2 depun Declarația informativă D406 prevăzută la art. 2 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, începând cu data de referință stabilită în anexa nr. 5 la ordinul anterior precizat, corespunzător categoriei de contribuabili în care se încadrează prin intrarea în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 8 Lista marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare(1) Stabilirea numărului de contribuabili, precum și lista marilor contribuabili administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, inclusiv cei selectați/ actualizați conform prevederilor prezentului ordin, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) și lista sediilor secundare ale marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizează anual, pe baza criteriilor de selecție prevăzute la art. 3 și a regulilor specifice prevăzute la art. 7, până la data de 10 decembrie a fiecărui an și se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) În situația în care, ulterior aprobării listelor marilor contribuabili, se constată erori de selecție/actualizare, acestea se modifică prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.


  Articolul 9 Predarea-primirea marilor contribuabili(1) Contribuabilii mari stabiliți potrivit criteriilor de selecție prevăzute la art. 3 se preiau în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecția, cu excepția celor prevăzuți la art. 7 alin. (6)-(9).(2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili, inclusiv ale celor prevăzuți la art. 4 alin. (5) și art. 7 alin. (6)-(9), precum și ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modificarea competenței de administrare a contribuabililor prevăzuți la art. 4 alin. (5) și art. 7 alin. (6)-(9) se realizează în baza protocolului de predare-primire.(3) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili prevăzuți la art. 1 alin. (2), precum și ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (4) Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili este aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) Pentru contribuabilii mari care urmează să fie preluați în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și pentru sediile secundare ale acestora, informațiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanțelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului fiscal în care se efectuează selecția/actualizarea.(6) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecția/actualizarea marilor contribuabili se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari și ale sediilor secundare ale acestora.(7) Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificați de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecției/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.(8) Prevederile alin. (5)-(7) se aplică în mod corespunzător și în cazul preluării contribuabililor mari prevăzuți la art. 1 alin. (2) de către organele fiscale centrale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit legii.


  Articolul 10 Dispoziții finale(1) Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de monitorizare venituri și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1034 din 22 decembrie 2016, se abrogă.(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu

  București, 29 octombrie 2021.
  Nr. 1.721.