ORDIN nr. 3.956 din 18 octombrie 2023pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 20 octombrie 2023
  În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile,
  având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.322/2023 privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024,
  în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Prin prezentul ordin se aprobă modul de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare ordonanța de urgență.


  Articolul 2

  În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență, categoriile eligibile de beneficiari finali sunt:
  a) cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat;
  b) cadrele didactice și didactice auxiliare din sistemul de învățământ universitar de stat;
  (la 14-11-2023, Litera b), Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 5.740 din 3 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 14 noiembrie 2023 )

  c) personalul nedidactic din învățământul preuniversitar, precum și personalul nedidactic din învățământul universitar.


  Articolul 3

  Tipurile de primă de carieră acordate conform ordonanței de urgență sunt:
  a) prima de carieră didactică, care se acordă pentru categoriile de beneficiari definite la art. 2 lit. a) și b);
  b) prima de carieră profesională, care se acordă pentru categoriile de beneficiari definite la art. 2 lit. c).


  Articolul 4

  Categoriile de cheltuieli eligibile stabilite în conformitate cu ordonanța de urgență sunt următoarele:
  a) pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. a), cheltuielile eligibile sunt formate din:(i) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;(ii) cheltuieli pentru echipamente IT;(iii) cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;(iv) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice;
  b) pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. b) cheltuielile eligibile sunt formate din:(i) cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfășurarea, în condiții calitative cât mai bune, a activităților educaționale derulate în unitățile de învățământ de stat;(ii) alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționale.


  Articolul 5

  Primele de carieră prevăzute la art. 3 se acordă sub forma unei măsuri de susținere a activității didactice, pe suport electronic, și se utilizează de către beneficiarii finali eligibili în condițiile stabilite prin ordonanță de urgență.


  Articolul 6

  Modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate este următoarea:
  a) beneficiarii finali prevăzuți la art. 2 au obligația respectării prevederilor legale privind plățile efectuate cu suportul electronic emis în baza ordonanței de urgență;
  b) pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. a), cheltuielile vor fi justificate prin prezentarea următoarelor documente:

  Tip cheltuială

  Documente justificative

  Responsabil furnizare documente

  Responsabil colectare și arhivare documente

  (i) Cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora

  Diploma de absolvire/ participare la curs, în care se menționează perioada de derulare a cursului

  Beneficiar final conform art. 2 lit. a) și b)

  Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va conforma cu originalul copia documentului justificativ și o va arhiva, fizic sau electronic.

  Dovada plății la unitatea afiliată

  Unitate emitentă

  Unitate emitentă

  (ii) Cheltuieli pentru echipamente IT

  Dovada plății la unitatea afiliată

  Unitate emitentă

  Unitate emitentă

  (iii) Cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora

  Dovada plății la unitatea afiliată

  Unitate emitentă

  Unitate emitentă

  (iv) Un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice

  Declarație pe propria răspundere semnată de către beneficiarul final, privind corelarea dintre produsul/serviciul achiziționat și «nevoia didactică individuală specifică», original, prevăzută în anexă

  Beneficiar final conform art. 2
  lit. a) și b)

  Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va păstra originalul documentului justificativ și îl va arhiva, fizic sau electronic.

  Dovada plății la unitatea afiliată

  Unitate emitentă

  Unitate emitentă

  (la 14-11-2023, Tabelul din Litera b), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 5.740 din 3 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 14 noiembrie 2023 )

  c) pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. b), cheltuielile vor fi justificate prin prezentarea următoarelor documente:
  Tip cheltuialăDocumente justificativeResponsabil furnizare documenteResponsabil colectare și arhivare documente
  (i) Cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfășurarea, în condiții calitative cât mai bune, a activităților educaționale derulate în unitățile de învățământ de statDiploma de absolvire/participare la curs, în care se menționează perioada de derulare a cursului și din care să reiasă încadrarea cursului în tipologia și necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Ordinul ministrului educației nr. 6.322/2023Beneficiar final conform art. 2 lit. c)Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va conforma cu originalul copia documentului justificativ și o va arhiva, fizic sau electronic.
  Dovada plății la unitatea afiliatăUnitate emitentăUnitate emitentă
  (ii) Alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționaleDocumente care atestă conformitatea cu actele administrative emise de Ministerul Educației în baza art. 4 alin. (3) din ordonanța de urgențăBeneficiar final conform art. 2 lit. c)Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va conforma cu originalul copia documentului justificativ și o va arhiva, fizic sau electronic.
  Dovada plății la unitatea afiliatăUnitate emitentăUnitate emitentă

  d) documentele justificative prevăzute la art. 6 lit. b) pct. (i) și (iv), respectiv la lit. c), pentru furnizarea cărora este responsabil beneficiarul final, pot fi solicitate de către unitatea de implementare de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea verificării eligibilității cheltuielilor efectuate.
  e) unitatea de implementare de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene va primi de la Ministerul Educației listele centralizate și asumate cu beneficiarii finali și le va păstra împreună cu comunicările oficiale dintre aceștia, pentru a asigura pista de audit în vederea confirmării eligibilității beneficiarilor finali ai măsurilor de susținere a activității didactice.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu

  București, 18 octombrie 2023.
  Nr. 3.956.

  ANEXĂ

  DECLARAȚIE

  Subsemnata/Subsemnatul, ..........................., cu domiciliul în ......................., localitatea .........................., județul ..........................., CNP .........................., având funcția de ......................... la ..............................., în calitate de beneficiar final personal didactic, cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică a fost cheltuit pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice.
  Data
  ......................
  Semnătura
  ......................
  (la 14-11-2023, Actul a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 5.740 din 3 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 14 noiembrie 2023 )

  ------