LEGE nr. 405 din 11 octombrie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 14, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:
  "c) preşedinte."
  2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este şi preşedintele comisiei permanente."
  3. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) În structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ, format din 12 persoane."
  4. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Conducerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurată de preşedinte şi de vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al membrilor acestora. Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedinţii, de o indemnizaţie în cuantum de 75% din acesta."
  5. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art 24. - (1) Pentru soluţionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (2) Pentru soluţionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcţii pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti."
  6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigură din donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:
  a) cheltuieli de personal aferente celor 12 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcţia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este salarizată la nivelul directorului general din ministere;
  b) cheltuieli cu indemnizaţiile preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, ale membrilor comisiei permanente, precum şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi al municipiului Bucureşti;
  c) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ai consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale;
  d) cheltuieli materiale şi servicii pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice şi, respectiv, al municipiului Bucureşti;
  e) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi, respectiv, al municipiului Bucureşti.
  (3) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice decontează cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e), efectuate de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, pe baza documentelor justificative, potrivit legii, prezentate de către acestea, elaborate în coordonarea metodologică a direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (4) Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, răspund de modul de efectuare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. c)-e)."


  Articolul II

  Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 11 octombrie 2004.
  Nr. 405.
  ______________