DECIZIE nr. 702 din 17 iunie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2008  Ioan Vida - preşedinte
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Ion Tiucă - procuror
  Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată din oficiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 8.365/1/2007, cauză înregistrată pe rolul Curţii Constituţionale sub nr. 245D/2008.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 246D/2008, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată din oficiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 7.621/1/2007.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Magistratul-asistent învederează Curţii că în acest dosar s-au primit prin fax concluzii scrise, formulate de părţile Ion Savu, Sabin Marieş, Ion David, Gheorghe Florin Aga, Gheorghe Mihai Ardelean, prin avocat Haica Teofil, prin care aceştia solicită, pe de o parte, judecata în lipsă, iar pe de altă parte, admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile art. 15 alin. (2) şi ale art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie, referitoare la principiul neretroactivităţii legii, respectiv al egalităţii cetăţenilor în drepturi.
  Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 271D/2008, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Societatea Comercială "Proed" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.692/1/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, prin avocat Dumitru Dobreu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosarul cauzei, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 998D/2008, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Compania Judeţeană "Apa Serv" din Piatra-Neamţ în Dosarul nr. 9.767/1/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal răspund autorul excepţiei, prin consilier juridic Luminiţa Marcoci, cu delegaţie depusă la dosar, şi partea Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamţ - Direcţia taxe şi impozite, prin avocaţii Valeriu Stoica şi Cătălina Dicu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar.
  Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.051D/2008, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Vae Apcarom" - S.A din Buzău în Dosarul nr. 8.684/1/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal răspunde partea Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, prin consilier juridic Gianina Filip, cu delegaţie depusă la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării cauzelor.
  Părţile prezente şi reprezentantul Ministerului Public, cu excepţia doamnei consilier juridic Luminiţa Marcoci, pentru autorul excepţiei Compania Judeţeană "Apa Serv" din Piatra-Neamţ, sunt de acord cu propunerea de conexare a dosarelor.
  Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.051D/2008, nr. 998D/2007, nr. 271D/2007 şi nr. 246D/2008 la Dosarul nr. 245D/2008, care a fost primul înregistrat.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul domnului avocat Dumitru Dobreu, reprezentant convenţional al autorului excepţiei Societatea Comercială "Proed" - S.A. din Bucureşti, care lasă la aprecierea Curţii soluţionarea acesteia.
  Pentru autorul excepţiei Compania Judeţeană "Apa Serv" din Piatra-Neamţ, doamna consilier juridic Luminiţa Marcoci pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, întrucât acestea contravin principiului neretroactivităţii legii şi celui al stabilităţii raporturilor juridice.
  Pentru partea Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamţ Direcţia taxe şi impozite, domnul avocat Valeriu Stoica solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând, în esenţă, următoarele: Curtea Constituţională s-a pronunţat deja în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate, prin deciziile sale nr. 425/2008, nr. 426/2008 şi nr. 427/2008; normele legale criticate au caracter procedural, fiind, aşadar, de imediată aplicare, astfel că nu se poate pune problema retroactivităţii acestora; în plus, acestea au, conform legii, o aplicare limitată în timp, respectiv 3 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 262/2007; conform deciziilor interpretative pronunţate în materie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile privind excepţia de nelegalitate trebuie să se aplice în mod unitar în situaţii egale subiectelor de drept care o invocă, indiferent de data emiterii actului administrativ atacat, şi nu în mod discriminatoriu, aşa cum au procedat unele instanţe de judecată; nu se poate reţine pretinsa încălcare a principiului separaţiei puterilor în stat, întrucât nu există o suprapunere a competenţelor puterii judecătoreşti cu ale celei legislative; în sfârşit, îşi exprimă nedumerirea faţă de punctul de vedere neunitar al Avocatului Poporului, care, faţă de aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, susţine opinii diferite referitoare la constituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate. Depune note scrise.
  Doamna consilier juridic Gianina Filip solicită, pentru partea Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, pentru aceleaşi argumente susţinute de antevorbitorul său. În plus, arată că revizuirea este reglementată de prevederile legale criticate pentru motive speciale, care nu se regăsesc în Codul de procedură civilă, iar norma aplicabilă este cea aflată în vigoare la momentul sesizării instanţei de judecată, astfel că nu se poate susţine încălcarea principiului neretroactivităţii legii. Depune note scrise.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, indicând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 426/2008.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:
  Prin încheierile din 25 ianuarie 2008, pronunţate în dosarele nr. 8.365/1/2007 şi nr. 7.621/1/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat din oficiu Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Prin încheierile din 1 februarie 2008 şi din 14 martie 2008, pronunţate în dosarele nr. 9.692/1/2007 şi nr. 9.767/1/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Excepţiile au fost ridicate de Societatea Comercială "Proed" S.A. din Bucureşti şi Compania Judeţeană "Apa Serv" - S.A. din Piatra-Neamţ, în cadrul unor acţiuni privind soluţionarea unor cereri de revizuire a unor decizii judecătoreşti.
  Prin Încheierea din 20 martie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 8.684/1/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Vae Apcarom"- S.A. din Buzău într-o acţiune având ca obiect o cerere de revizuire.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, având conţinut asemănător, atât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia de contencios administrativ şi fiscal, care a sesizat din oficiu Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Legea nr. 262/2007, ce formează obiectul dosarelor nr. 245D/2008 şi nr. 246D/2008, cât şi autorii excepţiilor din dosarele Curţii nr. 271D/2008, nr. 998D/2008 şi nr. 1.051D/2008 susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. III din Legea nr. 262/2007, prin care se instituie un nou motiv de revizuire împotriva unei decizii definitive şi irevocabile, pronunţate fără soluţionarea pe fond a excepţiei de nelegalitate, care a fost respinsă ca inadmisibilă, contravin principiului neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece instituie o cale de atac inexistentă la momentul pronunţării acelei decizii. Este afectat, în acelaşi mod, şi principiul securităţii juridice. În plus, în Dosarul nr. 1.051D/2008, autorul excepţiei susţine că dispoziţiile art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 încalcă şi principiul egalităţii în drepturi şi principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, prevăzute de art. 16 alin. (1) şi (2), respectiv art. 1 alin. (4) din Constituţie.
  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, exprimându-şi opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, apreciază, cu majoritate în dosarele nr. 271D/2008 şi nr. 998D/2008, respectiv cu unanimitate în Dosarul nr. 1.051D/2008, că dispoziţiile legale criticate, care permit invocarea excepţiei de nelegalitate cu privire la acte administrative unilaterale cu caracter individual indiferent de data emiterii acestora şi inclusiv pentru cele emise înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004, contravin principiului neretroactivităţii legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, pentru aceleaşi motive arătate cu prilejul invocării din oficiu a excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele nr. 245D/2008 şi nr. 246D/2008. În plus, în Dosarul nr. 1.051D/2008, instanţa de judecată apreciază că dispoziţiile art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 contravin şi principiului priorităţii aplicării reglementărilor internaţionale, statuat de art. 20 alin. (2) din Legea fundamentală, şi au drept consecinţă crearea unui "climat general de incertitudine şi nesiguranţa juridică", aşa cum a concluzionat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Păduraru contra României.
  Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  Guvernul, exprimându-şi punctul de vedere în Dosarul nr. 246D/2008, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Legea nr. 262/2007 este neîntemeiată. Textul de lege criticat trebuie privit în contextul modificărilor pe care actul normativ menţionat le aduce instituţiei excepţiei de nelegalitate, în sensul introducerii unor garanţii suplimentare în vederea asigurării unei protecţii sporite a drepturilor subiective acordate justiţiabililor prin lege, dar care pot fi anulate prin acte administrative. Reglementarea revizuirii, în condiţiile art. III din Legea nr. 262/2007, are în vedere o situaţie specială şi tranzitorie, reprezentând, aşadar, o măsură asupra căreia legiuitorul, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie, poate dispune, fără că prin aceasta să se încalce principiul neretroactivităţii legii sau principiul securităţii circuitului civil. Dimpotrivă, măsura instituită constituie o modalitate suplimentară de acces liber la justiţie, în acord cu prevederile art. 21 din Constituţie şi ale art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
  Avocatul Poporului, exprimându-şi opinia în dosarele nr. 245D/2008, nr. 246D/2008 şi nr. 271D/2008, consideră că prevederile art. III din Legea nr. 262/2007 sunt neconstituţionale, acestea fiind contrare prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. Posibilitatea formulării unei cereri de revizuire în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi împotriva tuturor hotărârilor judecătoreşti pronunţate în baza Legii nr. 554/2004, rămase definitive şi irevocabile fără soluţionarea pe fond a excepţiei de nelegalitate, permite revenirea asupra unor soluţii definitive şi irevocabile şi, implicit, înlătură caracterul obligatoriu pe care îl capătă o hotărâre irevocabilă. În plus, textul legal examinat instituie o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 262/2007. În ce priveşte opinia exprimată în dosarele nr. 998D/2008 şi nr. 1.051D/2008, apreciază că prevederile art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2008 sunt constituţionale. În acest sens, arată că examinarea excepţiei de nelegalitate se raportează la actele care erau în vigoare la momentul emiterii actului administrativ contestat, astfel că nu se poate reţine încălcarea principiului neretroactivităţii legii. Excepţia de nelegalitate se constituie într-un mijloc eficient de apărare, justificat de înseşi exigenţele unui proces echitabil, astfel că nu poate fi contrară dreptului de acces la justiţie şi nici principiului egalităţii în drepturi, deoarece se aplică uniform tuturor celor aflaţi în ipoteza normei, fără privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare. Este indicată jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 426/2008 şi nr. 427/2008.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, care au următorul conţinut:
  - Art. II alin.(2): "(2) Dispoziţiile referitoare la excepţia de nelegalitate şi la garanţiile procesuale prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentei legi. Excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi pentru actele administrative unilaterale emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, în forma sa iniţială, cauzele de nelegalitate urmând a fi analizate prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.";
  - Art. III: "Hotărârile judecătoreşti pronunţate în baza Legii nr. 554/2004, rămase definitive şi irevocabile fără soluţionarea pe fond a excepţiei de nelegalitate, care a fost respinsă ca inadmisibilă, pot forma obiectul unei cereri de revizuire, care se poate introduce în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi."
  Textele constituţionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (4) cu referire la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile şi ale art. 16 alin. (1) referitoare la principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. De asemenea, au fost invocate Codul bunei administraţii, aprobat prin Recomandarea CM/REC din 20 iunie 2007 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, referitoare la principiul neretroactivităţii legii.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 426 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 354 din 8 mai 2008, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Referitor la pretinsa încălcare a principiului neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, invocat şi în prezenta cauză, Curtea, cu acel prilej, a reţinut, în esenţă, că "prevederile art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 nu au caracter retroactiv, întrucât, deşi excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi în ceea ce priveşte actele administrative emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, totuşi, legalitatea acestora se examinează în funcţie de condiţiile de validitate prevăzute de reglementările cuprinse în actele normative care erau în vigoare la momentul emiterii actului contestat, iar nu prin raportare la Legea nr. 554/2004. În plus, textele de lege criticate conţin norme de procedură care sunt de imediată aplicare, fără a se putea reţine, aşadar, pretinsul caracter retroactiv." Cât priveşte conformitatea textelor de lege criticate faţă de exigenţele principiului securităţii juridice, Curtea a reţinut, cu acelaşi prilej, că "(acesta) este periclitat în situaţia repunerii în discuţie a unor raporturi juridice bazate pe acte juridice legale sau pe hotărâri judecătoreşti emise în numele legii, şi nu atunci când este revizuit un act administrativ unilateral cu caracter individual emis contra legii. Prin urmare, procedura invocării excepţiei de nelegalitate nu este contrară, ci vine chiar în ideea restabilirii echităţii, justiţiei şi legalităţii ce trebuie să stea la temelia tuturor raporturilor juridice dintr-un stat de drept, iar un astfel de mijloc procedural nu poate fi contrar exigenţelor impuse de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, sub aspectul principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la justiţie."
  Cât priveşte invocarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Codului bunei administraţii, aprobat prin Recomandarea CM/REC din 20 iunie 2007 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, invocat, prin raportare la art. 20 alin. (1) din Constituţie, Curtea Constituţională a reţinut, cu acelaşi prilej, pentru argumentele acolo arătate, că acestea nu sunt incidente în cauză.
  Întrucât, sub aspectul criticilor de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea principiilor neretroactivităţii legii şi al securităţii juridice, în această cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea soluţiilor pronunţate în jurisprudenţa în materie a Curţii, rezultă că cele reţinute prin decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în acest dosar.
  În plus, faţă de cele examinate de Curte în jurisprudenţa sa, în Dosarul nr. 1.051D/2008, autorul excepţiei pretinde încălcarea de către prevederile art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 a art. 1 alin. (4) din Constituţie, cu privire la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, şi ale art. 16 alin. (1) din aceasta, referitoare la principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
  Faţă de aceste critici de neconstituţionalitate, Curtea constată că nu le poate reţine. Instituirea unui nou caz, special, de revizuire a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în baza Legii nr. 554/2004, rămasă definitivă şi irevocabilă, fără soluţionarea, însă, pe fond, a excepţiei de nelegalitate, care a fost respinsă ca inadmisibilă, nu reprezintă "o imixtiune a puterii legiuitoare în domeniul rezervat constituţional puterii judecătoreşti", ci constituie expresia prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora "competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". Având în vedere că dispoziţiile de lege criticate conţin norme speciale de procedură, iar prin acestea nu se aduce atingere niciunui drept fundamental, astfel cum s-a arătat mai sus, nu se poate susţine încălcarea art. 1 alin. (4) din Constituţie. De asemenea, nu se poate reţine nici pretinsa atingere a principiului egalităţii cetăţenilor în drepturi, conţinut de art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, câtă vreme textele de lege examinate se aplică tuturor celor vizaţi în ipoteza acestor norme juridice, fără privilegii şi fără discriminări pe criterii arbitrare.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată din oficiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarele nr. 8.365/1/2007 şi nr. 7.621/1/2007, precum şi de Societatea Comercială "Proed" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.692/1/2007, de Compania Judeţeană "Apa Serv" din Piatra-neamţ în Dosarul nr. 9.767/1/2007 şi de Societatea Comercială "Vae Apcarom" - S.A din Buzău în Dosarul nr. 8.684/1/2007, cauze aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 iunie 2008.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Claudia-Margareta Krupenschi
  -----------