DECRET nr. 59 din 30 mai 1975
privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcţie (meserie) pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile de turism încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afară sezonului
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 54 din 5 iunie 1975  EXPUNERE DE MOTIVE
  Alăturatul decret al Consiliului de Stat stabileşte vechimea necesară pentru promovarea în funcţie (meserie) pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile de turism încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afară sezonului.
  Se prevede, în principal, ca vechimea, în aceasta situaţie, va fi stabilită la funcţia (meseria) de baza, luindu-se în considerare şi timpul lucrat în afară sezonului în meseria obţinută prin policalificare, dacă se încheie contract de muncă cu unitatea de turism pe o durată de minimum 5 ani.
  În lista anexa se prevăd meseriile, specialitatile şi funcţiile, altele decît cele de baza, în care muncitorii şi personalul operativ din unităţile de turism pot fi încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afară sezonului.
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Vechimea necesară pentru promovarea în funcţie (meserie) pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile de turism, cuprinşi în activitatea de producţie, prin policalificare, în perioada din afară sezonului, va fi stabilită - la funcţia (meseria) de baza - luindu-se în considerare şi timpul lucrat în afară sezonului în meseria obţinută prin policalificare, dacă se încheie contract de muncă cu unitatea de turism pe o durată de minimum 5 ani. Meseriile, specialitatile şi funcţiile, altele decît cele de baza, în care muncitorii şi personalul operativ din unităţile de turism pot fi încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare în perioada din afară sezonului, sînt cele prevăzute în lista anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.
  În perioada din afară sezonului, personalul operativ şi muncitorii care se califica în cea de-a doua meserie sau prestează munca în meseria respectiva vor urma concomitent şi cursurile de perfecţionare în funcţia (meseria) de baza, potrivit unui program organizat de unităţi, în condiţiile Legii nr. 2/1971 privind perfecţionarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unităţile socialiste.


  Articolul 2

  Personalul operativ şi muncitorii care îşi vor inceta activitatea în unitatea de turism, înainte de expirarea celor 5 ani prevăzuţi în contract, vor fi încadraţi sau promovati - la noua unitate - în funcţia (meseria) de baza, pe nivele de calificare sau categorii de încadrare, astfel:
  a) în cazul transferului în interesul serviciului se vor lua în considerare perioadele de timp efectiv lucrate, atît în funcţia (meseria) de baza, cît şi în cea de-a doua meserie (funcţie);
  b) în alte condiţii decît transferul în interesul serviciului se vor lua în considerare perioadele de timp efectiv lucrate numai în funcţia (meseria) de baza.


  Articolul 3

  Promovarea în categorii şi niveluri de calificare pentru cea de-a doua meserie (funcţie) a personalului operativ şi a muncitorilor prevăzuţi la art. 1 se va face prin luarea în calcul a perioadelor de timp efectiv lucrate în cea de-a doua meserie (funcţie), cu respectarea vechimii prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 12/1971, precum şi a celorlalte prevederi ale acestei legi.


  Articolul 4

  Personalul operativ şi muncitorii din unităţile de turism cuprinşi în activitatea de producţie prin policalificare vor realiza producţia în afară sezonului turistic, în conformitate cu normele de muncă elaborate şi aprobate potrivit metodologiei în vigoare.


  Articolul 5

  Carnetele de muncă ale persoanelor încadrate în munca în condiţiile prezentului decret vor fi completate conform indicaţiilor metodologice pe care Ministerul Muncii le va emite în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele Republicii Socialiste România


  Anexa 1
  LISTA
  meseriilor, specialitatilor şi funcţiilor, altele decît cele de baza, în care muncitorii şi personalul operativ din unităţile de turism pot fi încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afară sezonului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────
       A. Meserii B. Specialităţi şi funcţii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────
    - ceramist (ceramica fina) - albitor textile
    - croitor - broder
    - electromecanic - calandror-govrator textile
    - instalator tehnico-sanitar - calcator textile
    - lacatus-ajustor - carmangier
    - mezelar - confectioner de obiecte ceramice
    - mozaicar-faiantar - curatitor chimic
    - sticlar - desenator covoare
    - tapiter - fierbator textile
    - timplar manual universal - fotoceramist
    - tesator - frigoriferist
    - tricoter - oglindar
    - zidar - preparator mase plastice
    - zugrav-vopsitor - parchetar-linolist
    - uscator textile
    - vopsitor.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------