NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR din 14 aprilie 2008privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2008 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 34 din 14 aprilie 2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2008.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor stabilește derogările de la cerințele prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, acordate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul Comisiei nr. 2.074/2005/CE, precum și procedura de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale.


  Articolul 2

  În înțelesul prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, următorii termeni se definesc astfel:
  a) produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale - produsele alimentare care sunt recunoscute istoric ca produse tradiționale sau sunt obținute în conformitate cu referințele tehnice la un procedeu tradițional, codificate sau înregistrate, ori în conformitate cu metodele de producție tradiționale și care se disting în mod clar de alte produse similare aparținând aceleiași categorii sau sunt protejate de legislația națională;
  b) operator din domeniul alimentar - persoana fizică sau juridică care răspunde de îndeplinirea prevederilor legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în cadrul unităților care dețin atestate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale;
  c) derogări de la cerințele prevăzute de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, acordate pentru fabricarea produselor ce prezintă caracteristici tradiționale - exceptările de la cerințele prevăzute de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, acordate de autoritatea veterinară și pentru siguranța alimentelor, la solicitarea operatorilor din domeniul alimentar, în conformitate cu art. 7 din Regulamentul Comisiei nr. 2.074/2005/CE;
  d) înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale - înscrierea unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, în baza cererii-tip întocmite conform modelului cuprins în anexa nr. 1, de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază este amplasată unitatea;
  e) unități supuse înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor - unitățile care dețin atestate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, care au solicitat și au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;
  f) document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale - documentul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3, eliberat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază este amplasată unitatea care deține atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și care a solicitat și a obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.


  Capitolul II Derogările de la cerințele prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, care se acordă pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul Comisiei nr. 2.074/2005/CE

  Articolul 3
  (1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor acordă unităților care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și solicită derogări de la cerințele prevăzute în anexa II cap. II pct. 1 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE, ținând cont de procedeul tradițional de obținere a produsului, pentru încăperile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează și se depozitează produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, și anume:
  a) materialele din care sunt confecționate pavimentele;
  b) materialele din care sunt confecționați pereții;
  c) materialele din care sunt confecționate plafoanele sau, dacă nu există plafon, suprafața interioară a acoperișului;
  d) materialele din care sunt confecționate ferestrele și celelalte deschideri;
  e) materialele din care sunt confecționate ușile.
  (2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor acordă unităților care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și solicită derogări de la cerințele prevăzute în anexa II cap. II pct. 1 lit. f) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE, ținând cont de procedeul tradițional de obținere a produsului, pentru materialele din care sunt confecționate echipamentele, instrumentele și ustensilele utilizate în mod specific pentru pregătirea, ambalarea și împachetarea acestor produse.(3) Măsurile și metodele de curățenie și dezinfecție a încăperilor, echipamentelor, instrumentelor și ustensilelor, precum și frecvența punerii în aplicare a acestora trebuie să fie adaptate procedeului tradițional de obținere a produsului alimentar ce prezintă caracteristici tradiționale, ținând cont de flora ambiantă specifică.(4) Echipamentele, instrumentele și ustensilele folosite conform procedeului tradițional de obținere a produsului alimentar ce prezintă caracteristici tradiționale trebuie să fie menținute în permanență într-o stare de igienă satisfăcătoare, curățate și dezinfectate în mod regulat.


  Capitolul III Procedura de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale

  Articolul 4
  (1) În vederea acordării derogărilor și înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, operatorul din domeniul alimentar înaintează direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, cererea-tip, conform modelului cuprins în anexa nr. 1, însoțită de documente justificative.(2) Documentele care însoțesc cererea-tip pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor sunt următoarele:
  a) «Atestat produse tradiționale» eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013, cu modificările și completările ulterioare, în copie conformă cu originalul;
  (la 18-08-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 131 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022 )

  b) schița unității, care trebuie să cuprindă: încăperile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează și se depozitează produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale;
  c) descrierea detaliată a etapelor procedeului tradițional de obținere a produsului, precum și a echipamentelor, instrumentelor și ustensilelor folosite pentru obținerea acestuia;
  d) certificatul constatator de înregistrare a operatorului din domeniul alimentar, eliberat de oficiul registrului comerțului județean sau al municipiului București, în a cărui rază teritorială este amplasată unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor, în copie xerox, conform cu originalul;


  Articolul 5

  Cererea-tip completată cu datele necesare se depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor și se înregistrează în registrul de evidență a cererilor pentru acordarea derogărilor numai dacă este însoțită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2).


  Articolul 6
  (1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor are obligația de a înregistra cererea depusă și de a verifica unitatea în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(2) Personalul de specialitate din cadrul direcției sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor are obligația de a verifica la fața locului atât realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 4 alin. (2), cât și conformitatea cu cerințele prevăzute la cap. IV.(3) Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-o "notă de constatare", întocmită conform modelului din anexa nr. 2, redactată în două exemplare, care se semnează de medicul veterinar oficial/inspectorul pentru siguranța alimentelor și de reprezentantul legal al unității, din care un exemplar rămâne la unitate și unul la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea și care va cuprinde:
  a) evaluarea unității, respectiv a încăperilor în care se prepară, se tratează sau se prelucrează și se depozitează produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale;
  b) evaluarea materialelor din care sunt confecționate: pavimentele, pereții, plafoanele sau, dacă nu există plafon, suprafața interioară a acoperișului, ferestrele și celelalte deschideri, ușile, echipamentele, instrumentele și ustensilele;
  c) evaluarea tratamentelor tehnologice de fierbere, pasteurizare, sterilizare, încălzire, închegare, fermentare, maturare, uscare, afumare, care , vântare etc., care se aplică la obținerea produsului;
  d) evaluarea măsurilor și metodelor de curățenie și dezinfectare a încăperilor, echipamentelor, instrumentelor și ustensilelor, precum și frecvența punerii în aplicare a acestora, care trebuie să fie adaptate procedeului tradițional de obținere a produsului alimentar atestat, ținând cont de flora ambiantă specifică;
  e) evaluarea cerințelor generale pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care dețin atestate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, prevăzute la art. 12, respectiv art. 13, după caz;
  f) evaluarea respectării cerințelor relevante ale legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor art. 14.


  Articolul 7
  (1) În situația în care personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și, respectiv, a municipiului București constată că datele înscrise în documentele care însoțesc cererea-tip pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nu corespund sau nu sunt îndeplinite cerințele generale pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților, prevăzute la art. 12, respectiv art. 13, deficiențele constatate și măsurile dispuse se menționează distinct în "Nota de constatare" și constituie motivația neacordării derogărilor și înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor a unității care a obținut atestat și în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale.(2) După remedierea deficiențelor constatate, menționate în "Nota de constatare", reprezentantul legal al unității solicită în scris direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea reverificarea unității.


  Articolul 8
  (1) În situația în care se constată că datele înscrise în documentele care însoțesc cererea-tip pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor corespund și sunt îndeplinite cerințele generale pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților, prevăzute la art. 12, respectiv art. 13, se menționează distinct în "Nota de constatare" și constituie motivația acordării derogărilor și înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor a unității în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale.(2) În baza "Notei de constatare" direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea eliberează "Documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor" pentru unitatea în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale", întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3.


  Articolul 9
  (1) Unitățile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, care au solicitat și au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, sunt înscrise de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială sunt amplasate, într-un registru special, acordându-se pentru fiecare unitate un număr de înregistrare, precedat de literele PT, care semnifică «produs tradițional», și de indicativul județului.
  (la 18-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 131 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022 )
  (2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, monitorizează unitățile înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și informează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în scris despre derogările acordate.(3) Unitățile care dețin atestate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale sunt delistate din lista unităților înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, atunci când se constată că, în mod repetat, nu respectă prevederile prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a legislației veterinare europene în vigoare privind siguranța alimentelor.


  Articolul 10

  Eticheta produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, obținute în unități autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, pe lângă prevederile art. 11 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să includă și următorul text: «PRODUS TRADIȚIONAL OBȚINUT ÎN UNITATEA………» - se înscrie numărul de înregistrare al unității din registrul special, precedat de literele PT, care semnifică «produs tradițional», și indicativul județului.
  (la 18-08-2022, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 131 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022 )


  Articolul 11
  (1) Operatorii din domeniul alimentar trebuie să se asigure că laptele crud folosit pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiționale îndeplinește cerințele stabilite în secțiunea IX cap. I din anexa III la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 853/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.
  (la 18-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 131 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022 )
  (2) Operatorii din domeniul alimentar trebuie să se asigure că animalele de la care provine carnea proaspătă folosită pentru fabricarea produselor din carne ce prezintă caracteristici tradiționale au fost supuse controalelor oficiale prevăzute la art. 5 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 854/2004/CE și au fost sacrificate numai în unități autorizate/aprobate sanitar veterinar.


  Capitolul IV Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească unitățile care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, în vederea acordării derogărilor de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și a înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor

  Articolul 12

  Unitățile care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și care solicită acordarea de derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor trebuie să îndeplinească și să dețină următoarele:
  a) un spațiu de lucru de mărime suficientă pentru ca recepția materiei prime și prepararea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale să se desfășoare în condiții igienice adecvate; construcția trebuie să fie concepută și realizată astfel încât să excludă contaminarea materiei prime și a produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale;
  b) un spațiu pentru depozitarea produselor finite în condiții corespunzătoare;
  c) un număr adecvat de facilități pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor cu apă caldă și rece curentă sau cu apă premixată la o temperatură adecvată;
  d) facilități pentru igienizarea containerelor folosite pentru transportul materiei prime, precum și a echipamentelor și ustensilelor folosite pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale;
  e) ventilație adecvată, naturală sau artificială, și, acolo unde este necesar, facilități pentru evacuarea corespunzătoare a aburilor și vaporilor;
  f) iluminat natural sau artificial adecvat;
  g) un spațiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea detergenților și dezinfectanților; dezinfectantele și substanțele similare trebuie să fie aprobate pentru utilizare în industria alimentară conform procedurii naționale și să fie folosite astfel încât să nu aibă efecte adverse asupra echipamentelor, ustensilelor, materiilor prime și produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale; containerele în care sunt depozitați detergenții și dezinfectanții trebuie să fie ușor identificabile și să poarte etichete cu instrucțiuni de folosire; folosirea detergenților și dezinfectanților trebuie să fie urmată de spălare și clătire cu apă potabilă;
  h) un spațiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea materialelor de igienizare și de întreținere;
  i) un spațiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru păstrarea echipamentului de protecție al persoanelor care prepară produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale;
  j) mijloace corespunzătoare și eficiente de protecție împotriva dăunătorilor, cum ar fi insecte, rozătoare și altele;
  k) sursă de apă potabilă, care să respecte cerințele stabilite în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
  l) containere speciale cu închidere ermetică pentru deșeurile și subprodusele care nu sunt destinate consumului uman;
  m) sisteme de drenare și evacuare a apelor reziduale, care să corespundă condițiilor de igienă prevăzute de legislația în vigoare;
  n) persoanele care prepară și/sau manipulează materiile prime și produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale trebuie să respecte un nivel ridicat de igienă personală, să poarte îmbrăcăminte adecvată și curată și, după caz, îmbrăcăminte de protecție și să facă dovada stării de sănătate printr-un act medical eliberat conform legislației naționale în vigoare.


  Articolul 13

  Stânele care dețin atestat pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiționale și care solicită acordarea de derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, trebuie să îndeplinească și să dețină următoarele:
  a) un spațiu de lucru de mărime suficientă pentru ca activitățile de recepție a laptelui și fabricare a produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiționale să se desfășoare în condiții igienice adecvate; construcția trebuie să fie concepută și realizată astfel încât să excludă contaminarea laptelui și a produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiționale;
  b) în funcție de tipul de produse fabricate, un spațiu pentru maturarea produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiționale;
  c) un spațiu de mărime suficientă pentru depozitarea produselor finite în condiții corespunzătoare;
  d) sursă de apă potabilă, care să respecte cerințele stabilite în Legea nr. 458/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  e) facilități pentru spălarea mâinilor, prevăzute cu substanțe pentru igienizare și cu mijloace igienice de uscare a mâinilor;
  f) facilități pentru igienizarea containerelor folosite pentru transportul laptelui, precum și a echipamentelor și ustensilelor folosite pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiționale;
  g) ventilație naturală adecvată și, acolo unde este necesar, facilități pentru evacuarea corespunzătoare a aburilor și vaporilor;
  h) iluminat natural sau artificial adecvat;
  i) un spațiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea detergenților, dezinfectanților și a materialelor de igienizare; dezinfectantele și substanțele similare trebuie să fie aprobate pentru utilizare în industria alimentară conform procedurii naționale și folosite astfel încât să nu aibă efecte adverse asupra echipamentelor, ustensilelor, laptelui și produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiționale; containerele în care sunt depozitați detergenții și dezinfectanții trebuie să fie ușor identificabile și să poarte etichete cu instrucțiuni de folosire; folosirea detergenților și dezinfectanților trebuie să fie urmată de spălare și clătire cu apă potabilă;
  j) mijloace corespunzătoare și eficiente de protecție împotriva dăunătorilor, cum ar fi insecte, rozătoare și altele;
  k) containere speciale cu închidere ermetică pentru deșeuri și pentru subprodusele care nu sunt destinate consumului uman, cum ar fi zer, zară;
  l) persoanele care prepară și/sau manipulează laptele și produsele lactate trebuie să respecte un nivel ridicat de igienă personală, să poarte îmbrăcăminte adecvată și curată și, după caz, îmbrăcăminte de protecție și să facă dovada stării de sănătate printr-un act medical eliberat conform legislației naționale în vigoare.


  Articolul 14

  Acordarea derogărilor de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare și pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nu exonerează operatorul din domeniul alimentar de responsabilitățile privind respectarea cerințelor specifice ale legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.


  ANEXA nr. 1

  la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  CERERE - TIP
  pentru acordarea derogărilor și înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor
  pentru unitatea care deține atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale
  nr. ....... din ..........

  Operatorul din domeniul alimentar, ........., cu sediul social în localitatea ......., str. ...... nr. ....., județul ....... cu Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Autorizația nr. ...., codul fiscal ..... , telefon ...., fax ...., e-mail ..... , reprezentat de ...., domiciliat în ..... , str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul ......., posesor al buletinului/cărții de identitate seria ..... nr. ......., eliberat/eliberată de .........., având funcția de ........., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit acordarea derogărilor de la cerințele prevăzute de Regulamentul nr. 852/2004/CE cu privire la igiena produselor alimentare și pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității care deține atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, cu sediul în localitatea ......, str. ........ nr. ....., sectorul/județul ............, pentru următoarele produse tradiționale atestate:1. .................................................. ;2. .................................................. ;3. .................................................. ;4. .................................................. .

  Data
  ............

  Semnătura/Ștampila
  .....................

  Domnului director executiv al Direcției Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor ...........................


  ANEXA nr. 2

  la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
  ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ........
  Nr. ............ data ..................
  NOTĂ DE CONSTATARE*)

  Subsemnatul, ......., medic veterinar oficial/inspector pentru siguranța alimentelor în cadrul ......, având în vedere Cererea-tip nr. ..... din ...... pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității care deține atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, înregistrată la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........, pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității cu sediul în localitatea ..... , str. ...... nr. ......, sectorul/județul ......., care deține atestat pentru fabricarea următoarelor produse tradiționale:1. ....................................................2. ....................................................3. ....................................................4. ...................................................,
  în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2008, am verificat realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 4 alin. (2), constatând următoarele:
  a) încăperile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează și se depozitează produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale
  ..........................................................................;
  b) materialele din care sunt confecționate: pavimentele, pereții, plafoanele sau, dacă nu există plafon, suprafața interioară a acoperișului, ferestrele și celelalte deschideri, ușile, echipamentele, instrumentele și ustensilele .......
  ..........................................................................;
  c) tratamentele tehnologice de fierbere, pasteurizare, sterilizare, încălzire, închegare, fermentare, maturare, uscare, afumare, care , zvântare etc. care se aplică la obținerea produsului ....................................
  ..........................................................................;
  d) măsurile și metodele de curățenie și dezinfectare a încăperilor, echipamentelor, instrumentelor și ustensilelor, precum și frecvența punerii în aplicare a acestora, care trebuie să fie adaptate procedeului tradițional de obținere a produsului alimentar atestat, ținând cont de flora ambiantă specifică
  ..........................................................................;
  e) cerințele generale pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, prevăzute la art. 12, respectiv art. 13, după caz, din Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare care prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2008 ........................
  .........................................................................;
  f) cerințele relevante ale legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare ........................................... .
  CONCLUZII:
  a) îndeplinește condițiile pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității specificate în cererea-tip;– Medic veterinar oficial/inspector pentru siguranța alimentelor ......... din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ......., în urma verificării efectuate, propun acordarea derogărilor cu privire la ........., pentru obținerea produselor tradiționale de tipul ........... și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității specificate în cererea-tip;
  b) nu îndeplinește condițiile pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității specificate în cererea-tip;
  ...........................................................................
  ...........................................................................

  Medic veterinar oficial/Inspector
  pentru siguranța alimentelor,*)
  .................................
  (semnătura, parafa și ștampila)
  Reprezentantul legal al unității,*)
  ....................................
  (numele în clar, semnătura și ștampila)

  *) Nota de constatare se semnează și se ștampilează pe fiecare pagină.


  ANEXA nr. 3

  la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  DOCUMENT
  de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru unitatea
  în care se realizează produse alimentare care prezintă caracteristici tradiționale
  nr. ..... din .......

  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ......., având în vedere Cererea-tip nr. ....... pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității care deține atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ......., pentru acordarea derogărilor și înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unității cu sediul în localitatea ......., str. ......... nr. ......, sectorul/județul ............., care deține atestat pentru fabricarea următoarelor produse tradiționale:1. ...................................................;2. ...................................................;3. ...................................................;4. ...................................................;
  în baza Notei de constatare nr. ....... din data de ......., întocmită de medicul veterinar oficial/inspectorul pentru siguranța alimentelor ......... în cadrul ........, în temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale,
  DISPUNE:
  ÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ÎN REGISTRUL SPECIAL, PT (PRODUS TRADIȚIONAL)/INDICATIVUL JUDEȚULUI ...../NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE AL UNITĂȚII DIN REGISTRUL SPECIAL ......

  DIRECTOR EXECUTIV,
  ................................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila oficială)

  (la 18-08-2022, ANEXA nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 131 din 9 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022 )

  ----