LEGE nr. 102 din 3 mai 2005 (*actualizata*)
privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
(actualizata până la data de 3 octombrie 2005*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 octombrie 2005 cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 22 septembrie 2005
  Parlamentul RomĂniei adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Se infiinteaza Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita în continuare Autoritatea naţionala de supraveghere, ca autoritate publică cu personalitate juridica, autonoma şi independenta faţă de orice alte autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice persoană fizica sau juridica din domeniul privat, care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţa prin dispozitiile legale din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal şi al liberei circulatii a acestor date.
  (2) Autoritatea naţionala de supraveghere are drept obiectiv apararea drepturilor şi libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intima, familiala şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulatie a acestor date.
  (3) Atribuţiile Autorităţii naţionale de supraveghere sunt reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.
  (4) Sediul Autorităţii naţionale de supraveghere este în municipiul Bucureşti.


  Articolul 2

  (1) Autoritatea naţionala de supraveghere îşi exercită atribuţiile în mod transparent şi impartial.
  (2) În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea naţionala de supraveghere nu se substituie autorităţilor publice.
  (3) Autoritatea naţionala de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ şi nu poate fi obligata să se supuna instructiunilor sau dispoziţiilor altei autorităţi.


  Articolul 3

  (1) Autoritatea naţionala de supraveghere este condusa de un presedinte, a cărui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de secretar de stat.
  (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii naţionale de supraveghere şi o reprezinta în faţa Senatului şi a Camerei Deputatilor, în raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi straine.
  (3) În activitatea de conducere a Autorităţii naţionale de supraveghere preşedintele este ajutat de un vicepresedinte, a cărui functie este asimilata, din punctul de vedere al functiei de reprezentare, ordinii de precadere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat.
  (4) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere este ordonator principal de credite.
  (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere emite decizii şi instrucţiuni obligatorii pentru toate instituţiile şi unitatile la a caror activitate se referă.
  (6) Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (7) Autorităţile publice sunt obligate sa comunice sau, după caz, sa puna la dispoziţie Autorităţii naţionale de supraveghere, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu cererile care au fost adresate acesteia, acordandu-i sprijin pentru exercitarea deplina a atribuţiilor sale.


  Articolul 4

  (1) Activitatea presedintelui, a vicepresedintelui şi a personalului Autorităţii naţionale de supraveghere are caracter public.
  (2) La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertatile lor sau datorita unor motive intemeiate, preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere poate decide asupra caracterului confidential al activităţii desfăşurate în acest caz.


  Articolul 5

  (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere prezinta anual rapoarte de activitate în sedinta plenara a Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii relevante cu privire la activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere. Ele pot contine recomandari privind modificarea legislaţiei sau măsuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor şi libertatilor cetatenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.
  (2) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, după prezentarea acestuia în plenul Senatului.


  Capitolul II Numirea şi eliberarea din functie a presedintelui şi vicepresedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere


  Articolul 6

  (1) Preşedintele şi vicepresedintele Autorităţii naţionale de supraveghere sunt numiti de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul presedintelui şi al vicepresedintelui poate fi reinnoit o singură dată.
  (2) Poate fi numita în functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere orice persoană cu cetatenia română, absolventa a unei institutii de invatamant superior juridic, în condiţiile legii. Preşedintele şi vicepresedintele sunt persoane independente politic, cu o solida competenţa profesionala, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o buna reputatie şi care se bucura de o înaltă probitate civica.
  (3) Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere este incompatibila cu orice alta functie publică sau privată, cu excepţia functiilor didactice.
  (4) Pe perioada în care ocupa aceste functii, preşedintele şi vicepresedintele Autorităţii naţionale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice şi nu au dreptul să deţină, direct ori indirect, acţiuni sau părţi sociale la societăţi comerciale cu obiect de activitate în domenii care se afla în competenţa Autorităţii naţionale de supraveghere.


  Articolul 7

  (1) Propunerile de candidati pentru functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere se fac de către Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.
  (2) Candidatii depun la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati şi validari a Senatului actele prin care dovedesc ca indeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a exercita functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere. Candidatii vor fi audiati de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati şi validari. Senatul hotaraste asupra numirii acestora, după audierea în plen.
  (3) Numirea presedintelui şi a vicepresedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere se face cu votul majorităţii senatorilor. Dacă la primul tur de scrutin nu se obtine aceasta majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidatii situaţi pe primele doua locuri la turul de scrutin anterior.


  Articolul 8

  (1) Mandatul de presedinte, respectiv de vicepresedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere începe pe data numirii şi dureaza până la instalarea în functie a noului presedinte, respectiv vicepresedinte.
  (2) Înainte de începerea exercitarii mandatului, preşedintele şi vicepresedintele Autorităţii naţionale de supraveghere vor depune în faţa plenului Senatului urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia şi legile tarii şi sa apar drepturile şi libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta şi imparţialitate atribuţiile de presedinte/vicepresedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Asa să-mi ajute Dumnezeu!"
  (3) Juramantul poate fi depus, după caz, şi fără formula religioasa.
  (4) Refuzul depunerii juramantului conduce la infirmarea numirii în functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere şi deschide procedura pentru o noua numire în functie.


  Articolul 9

  (1) Mandatul presedintelui, respectiv al vicepresedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, inceteaza înainte de termen în caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.
  (2) Revocarea din functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere intervine ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor sau în cazul neindeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor şi se face la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati şi validari, cu votul majorităţii senatorilor.
  (3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina încetarea mandatului.


  Capitolul III Atribuţiile presedintelui şi ale vicepresedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere


  Articolul 10

  Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere are urmatoarele atribuţii:
  a) organizeaza şi coordonează activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere;
  b) asigura informarea operatorilor şi a persoanelor vizate de operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile şi oblibaţiile ce le revin şi urmareste modul de aplicare a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestora;
  c) asigura informarea operatorilor cu privire la oblibaţiile ce le revin şi a persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiaza în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal;
  d) urmareste modul de aplicare a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date;
  e) primeste şi repartizeaza cererile adresate de persoanele lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor cetăţeneşti în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date şi decide asupra acestor cereri;
  f) urmareste rezolvarea, în condiţiile legii, a cererilor primite şi solicita persoanelor juridice sau fizice în cauza încetarea încălcării drepturilor şi libertatilor cetăţeneşti, repunerea în drepturi a petitionarului şi repararea pagubelor;
  g) încadrează, în condiţiile legii, funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract de muncă şi exercită dreptul de autoritate administrativa şi disciplinara asupra acestora;
  h) exercita functia de ordonator principal de credite;
  i) asigura cooperarea cu institutii similare din strainatate;
  j) indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de legile speciale care reglementeaza activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date şi de Regulamentul de organizare şi functionare.


  Articolul 11

  (1) Atribuţiile vicepresedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a acesteia.
  (2) Vicepresedintele Autorităţii naţionale de supraveghere indeplineste atribuţiile presedintelui în caz de imposibilitate temporara de exercitare a functiei de către acesta.


  Articolul 12

  (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevăzute la art. 10 lit. e) şi f).
  (2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizica, fără deosebire de cetatenie, vârsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase, precum şi de persoane juridice.


  Articolul 13

  (1) Autoritatea naţionala de supraveghere are dreptul sa faca investigatii şi controale prealabile, sa ceara autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare investigatiei, sa audieze şi sa ia declaratii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice functionar public sau personal contractual care poate da informaţiile necesare solutionarii unei cereri adresate Autorităţii naţionale de supraveghere în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.
  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică şi celorlalte autorităţi şi institutii publice, oricăror servicii publice aflate sub coordonarea autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor juridice sau fizice din sectorul privat care intra sub incidenţa legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.


  Articolul 14

  (1) Preşedintele şi vicepresedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, precum şi personalul acesteia au acces, în condiţiile legii, la documentele clasificate deţinute de autorităţile publice sau de alte persoane juridice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
  (2) Preşedintele şi vicepresedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, precum şi personalul acesteia au obligaţia de a nu divulga sau de a nu face publice informaţiile sau documentele clasificate la care au avut acces. Aceasta obligaţie se menţine şi după încetarea activităţii persoanelor respective în cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere, sub sancţiunea prevăzută de legea penala.


  Capitolul IV Organizarea şi functionarea Autorităţii naţionale de supraveghere


  Articolul 15

  (1) Structura organizatorica a Autorităţii naţionale de supraveghere se aproba de preşedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului.
  (2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 50. Până la rectificarea bugetară din cursul anului 2005, Autoritatea naţionala de supraveghere va avea un numar de 37 de posturi, exclusiv demnitarii.
  (3) Regulamentul de organizare şi functionare se întocmeşte de Autoritatea naţionala de supraveghere şi se aproba de Biroul permanent al Senatului.
  (4) Statul de functii şi structura posturilor pe compartimente se aproba de preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere.


  Articolul 16

  (1) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere este format din functionari publici sau, după caz, personal contractual şi se încadrează prin examen sau concurs, în condiţiile legii.
  (2) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile individuale ale personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare şi functionare.
  (3) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, de muncă ale personalului contractual din aparatul Autorităţii naţionale de supraveghere se fac prin decizie a presedintelui acesteia, în condiţiile legii.
  (4) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere nu poate detine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domenii care se afla în competenţa acesteia şi nu poate avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi.
  (5) Incalcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementeaza domeniul de activitate al Autorităţii naţionale de supraveghere sau a regulamentului de organizare şi functionare atrage raspunderea penala, contraventionala sau disciplinara, după caz.


  Articolul 17

  (1) Autoritatea naţionala de supraveghere are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.
  (2) Autoritatea naţionala de supraveghere, cu consultarea Guvernului, îşi aproba bugetul propriu şi îl inainteaza Guvernului în vederea includerii în bugetul de stat. Obiectiile presedintelui la proiectul de buget întocmit de Guvern se prezinta Parlamentului pentru solutionare.


  Articolul 18

  Salarizarea personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se realizează corespunzător functiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condiţiile legii.


  Capitolul V Dispozitii finale şi tranzitorii


  Articolul 19

  (1) Baza de date şi evidentele, inclusiv arhiva şi celelalte documente deţinute şi gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de către Autoritatea naţionala de supraveghere, pe bază de protocol de predare-primire, incheiat în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi*).
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 octombrie 2005, termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, se proroga până la data de 31 decembrie 2005.
  (2) La implinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţionala de supraveghere preia activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi personalul aferent acestei activităţi de la institutia Avocatul Poporului.
  (3) Până la implinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la dispoziţie Autorităţii naţionale de supraveghere spatiul şi dotarile necesare desfăşurării activităţii acesteia.
  (4) După adoptarea regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (3), dar nu mai tarziu de termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţionala de supraveghere va incadra personalul necesar pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.


  Articolul 20

  (1) Numărul de 37 de posturi şi fondurile aferente funcţionarii Autorităţii naţionale de supraveghere se asigura prin diminuarea corespunzătoare a numarului de posturi şi a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, în structura şi volumul bugetelor celor două institutii - Avocatul Poporului şi Autoritatea naţionala de supraveghere -, precum şi în anexele la acestea.


  Articolul 21

  Până la implinirea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va îndeplini în continuare atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


  Articolul 22

  Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:
  1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal."
  2. La articolul 21 alineatul (3), după litera d) se introduce o litera noua, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
  "d^1) informeaza persoanele fizice sau/şi juridice care activeaza în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectarii obligaţiilor şi indeplinirii procedurilor prevăzute de prezenta lege;"
  3. La articolul 21 alineatul (3), după litera l) se introduce o litera noua, litera m), cu urmatorul cuprins:
  "m) modul de organizare şi functionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal se stabileste prin lege."
  4. Alineatul (5) al articolului 27 se abroga.


  Articolul 23

  Declaratia formulata la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "3. La art. 3 pct. 2 lit. c):
  Prezenta convenţie se aplică şi prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decat cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.
  Autoritatea naţionala competenţa este Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal."


  Articolul 24

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, în termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati şi validari propunerile de candidati pentru functia de presedinte şi de vicepresedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 7.
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  ADRIAN NASTASE
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  TEODOR MELESCANU
  Bucureşti, 3 mai 2005.
  Nr. 102.
  -------------