ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 7 aprilie 2010
pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010  Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării unei îmbunătăţiri a mecanismelor de vânzare a locuinţelor pentru tineri.
  Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor suplimentează bugetul aferent Programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în vederea continuării construcţiei acestora, realizându-se un număr cel puţin egal de unităţi locative comparativ cu anii anteriori, în caz contrar existând posibilitatea neîndeplinirii obiectivelor asumate în vederea continuării programului de construcţie de locuinţe pentru tineri.
  Cu toate că locuinţele pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe au suprafeţe construite în conformitate cu prevederile legale, pot exista abateri constructive, în limitele prevăzute de lege, care conduc la suprafeţe diferite pentru apartamente cu acelaşi număr de camere, iar cotele indivize aferente locuinţelor diferă în funcţie de suprafeţele construite ale fiecărei locuinţe şi suprafeţele construite ale părţilor comune.
  S-a reanalizat modul de calcul al valorii de vânzare a locuinţelor, care a condus la necesitatea explicitării prin ordonanţa de urgenţă pentru modificarea legii a modului de calcul al valorii de vânzare a locuinţelor.
  Prin valoarea de înlocuire pe metru pătrat şi prin valoarea de vânzare pe metru pătrat se stabileşte corect valoarea de vânzare a locuinţelor în funcţie de suprafeţele construite aferente fiecăreia, precum şi a cotelor indivize din părţile comune ce revin fiecărei locuinţe.
  Aceasta a determinat ca valoarea de înlocuire pe metru pătrat care intră în calculul valorii de vânzare pe metru pătrat să fie calculată prin aplicarea formulei mediei ponderate, iar acest mod de calcul să fie reglementat prin ordonanţa de urgenţă pentru modificarea legii.
  Amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte calcularea corectă, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, a valorii de vânzare a locuinţelor şi implicit a preţului de vânzare al acestora, ceea ce ar conduce la imposibilitatea construirii unor locuinţe similare noi în acelaşi an în care se vând locuinţele existente.
  De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se va realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra domeniului locativ în România.
  Ţinând seama de numărul mare de solicitări din partea tinerilor pentru obţinerea unei locuinţe şi având în vedere că sumele alocate în vederea derulării în continuare a programului sunt insuficiente, se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să accelereze procesul de vânzare a locuinţelor.
  Neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate în sensul continuării programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în contextul economic actual, şi la neconstituirea surselor de venituri bugetare din vânzarea locuinţelor, care ar avea consecinţe negative asupra reconstituirii bugetului destinat finanţării construcţiei de noi locuinţe, implicit asupra dezvoltării programului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
  Având în vedere cele menţionate mai sus, se impune modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările ulterioare, pe calea ordonanţei de urgenţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabileşte anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea potrivit legii beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul de vânzare al acesteia;".


  Articolul II

  În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul III

  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 aprilie 2010.
  Nr. 33.
  __________