LEGE nr. 17 din 6 ianuarie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) privind transportul și trasabilitatea deșeurilor.
  2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri;
  3. La articolul 5, litera a) a alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) utilizarea ulterioară a substanței sau a obiectului este certă, fiind demonstrată prin existența unui contract ferm sau altă formă de garantare a utilizării acestuia pentru întreaga cantitate generată;
  (...)(3) În lipsa unor criterii la nivel european sau național, pentru aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care există solicitări din partea generatorilor de deșeuri, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide prin autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu, pentru fiecare situație în parte, dacă o substanță sau un obiect este considerat subprodus.
  4. La articolul 6, litera b) a alineatului (1) și alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză, dovedită prin existența unor contracte de vânzare-cumpărare, în vederea utilizării substanțelor sau obiectelor respective în termen de cel mult 180 de zile de la preluarea de la generatorul de deșeuri;
  (...)(2) În cazul în care nu au fost stabilite criterii la nivelul Uniunii Europene și/sau în cazul în care există solicitări din partea generatorilor de deșeuri, agenția județeană pentru protecția mediului, denumită în continuare APM, analizează și verifică împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și transmite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la solicitare, cele constatate Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, denumită în continuare ANPM, care centralizează și propune criterii pentru fiecare situație în care anumite deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la solicitare.(3) Pentru aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1), criteriile prevăzute la alin. (2) iau în considerare eventualele efecte negative asupra mediului și sănătății umane ale substanței sau ale obiectului în cauză, respectă prevederile alin. (5) și sunt adoptate prin ordine comune de ministru, emise de autoritățile centrale în domeniul mediului, economiei, dezvoltării rurale și administrației publice.
  5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) La solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează încadrarea, pe tip de deșeu, prin intermediul laboratorului de referință sau prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deșeurilor ce fac obiectul unor cauze penale.6. La articolul 12, litera e) a alineatului (2) și alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  e) comunicarea către public cu privire la impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață, ierarhia deșeurilor și potențialul de reciclare multiplă, dacă este cazul.
  (...)(4) Răspunderea extinsă a producătorilor se aplică cu respectarea responsabilităților prevăzute la art. 23 alin. (1) și art. 24 și a legislației privind produsele, iar în cazul unui conflict între prezenta ordonanță de urgență și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, acestea din urmă prevalează în cazul aplicării răspunderii extinse a producătorilor.(5) În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a obligațiilor, producătorii de echipamente electrice și electronice, producătorii de baterii și acumulatori portabili trebuie să implementeze răspunderea extinsă a producătorilor, definită potrivit pct. 31 din anexa nr. 1, și să se conformeze cu prevederile ordinului prevăzut la alin. (15) în termen de 9 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  7. La articolul 12 alineatul (7) litera g), punctele (i) și (iii) se modifică și vor avea următorul cuprins:(i) costurile de colectare separată, de transport și tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor naționale de gestionare a deșeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum și costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevăzute la lit. b), luând în calcul veniturile obținute din reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garanțiile nerevendicate
  (...)(iii) costurile de colectare și raportare a datelor potrivit lit. c);
  8. La articolul 12 alineatul (7) litera g), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins:(iv) costurile de funcționare a organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor;9. La articolul 12 alineatul (7) litera h), punctele (i) și (ii) se modifică și vor avea următorul cuprins:(i) stabilirea unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, în principal luând în considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor și conținutul de substanțe periculoase, într-o abordare a întregului ciclu de viață aliniat cu cerințele relevante stabilite de legislația Uniunii Europene, în baza criteriilor armonizate pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței interne europene;(ii) ca toate costurile de gestionare a deșeurilor să fie stabilite în mod transparent, prin publicarea structurii de costuri a fiecărui an fiscal încheiat pe website-ul propriu al fiecărei organizații de implementare a răspunderii extinse a producătorilor, cel târziu la data de 31 mai a anului următor.10. La articolul 12, alineatele (14) și (15) se modifică și vor avea următorul cuprins:(14) Pentru autorizarea și supravegherea implementării, îndeplinirii în mod colectiv, individual și/sau prin reprezentanți autorizați, după caz, a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, se înființează în cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia.(15) Structura specifică și regulamentul de funcționare a Comisiei prevăzute la alin. (14) și procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor și producătorilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului se aprobă prin ordin de ministru.11. La articolul 14, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul agriculturii împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul protecției mediului monitorizează, respectiv evaluează punerea în aplicare a măsurilor instituite în materie de prevenire pe baza metodologiei comune stabilite de Comisia Europeană în Decizia delegată (UE) 2019/1.597 a Comisiei din 3 mai 2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive în ceea ce privește o metodologie comună și cerințele minime de calitate pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deșeuri alimentare, începând cu primul an calendaristic întreg după adoptarea acestui act.
  (...)(6) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul agriculturii, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, adoptă prin ordin comun sau propune prin hotărâre a Guvernului, după caz, norme pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei delegate (UE) 2019/1.597.
  12. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Transportul deșeurilor se face numai cu autovehicule inscripționate cu litera «D» la loc vizibil.(2^2) Transportul/Transferul deșeurilor introduse pe teritoriul național se va face numai pe rute generice prestabilite prin dispoziții ale administrației publice centrale.13. La articolul 17 alineatul (5), literele a), i) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) să asigure colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
  (...)
  i) să stabilească și să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare taxe/tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sancțiuni aplicabile în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător fluxurile de deșeuri stabilite prin Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (...)
  l) să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea costurilor aferente achitării contribuției prevăzute la lit. j) și k) pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;
  14. La articolul 19, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului instituie un sistem eficace de colectare a datelor, control al calității acestora și de trasabilitate a deșeurilor municipale, gestionat de către Administrația Fondului pentru Mediu, sistemul conținând localizarea, istoricul cantităților și al operațiunilor de gestionare a deșeurilor municipale, precum colectarea, transportul, reciclarea și, după caz, valorificarea, sortarea și eliminarea prin identificare electronică.(5) Pentru a se garanta fiabilitatea și exactitatea datelor acumulate referitoare la deșeurile reciclate, sistemul prevăzut la alin. (4) constă în registre electronice înființate în temeiul art. 48 alin. (7) și (8) sau în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor sortate ori în ratele medii ale pierderii de deșeuri sortate pentru diferite tipuri de deșeuri și, respectiv, practicile de gestionare a deșeurilor.15. La articolul 20, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise.(4) Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.16. La articolul 23, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități economice de gestionare a deșeurilor și/sau generatoare de deșeuri are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.(5) Pentru activitățile care necesită autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.17. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.18. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 34
  (1) Toate unitățile sau întreprinderile care desfășoară activități de colectare, salubritate, tratare a deșeurilor sunt obligate să obțină o autorizație/autorizație integrată de mediu emisă de către autoritățile competente pentru protecția mediului.
  19. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autorizația/Autorizația integrată de mediu se emite numai pentru operatorii economici persoane juridice.20. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Unitățile sau întreprinderile care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecția mediului documentația completată conform prevederilor alin. (2) și să solicite revizuirea autorizației/autorizației integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024.21. La articolul 40 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) informații privind măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor sau în alte documente strategice care acoperă întreg teritoriul național;
  22. La articolul 40, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Planurile de gestionare a deșeurilor respectă dispozițiile art. 23 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, în materie de planificare a deșeurilor de ambalaje, obiectivele prevăzute la art. 17 și art. 18 alin. (1) și (2) din prezenta ordonanță de urgență și cerințele de la art. 5-9 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 și, în scopul prevenirii aruncării de deșeuri, cerințele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare, și anexa nr. 3 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.23. La articolul 48, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 48
  (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acționează în calitate de comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică lunară, o publică în format tabelar și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:
  24. La articolul 49, alineatele (6), (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului împreună cu autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul economiei și autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale raportează Comisiei Europene, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare, punerea în aplicare a art. 14 alin. (2) și (4) pentru fiecare an calendaristic potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2.000 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unui format pentru raportarea datelor privind deșeurile alimentare și pentru transmiterea raportului de control al calității în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C (2019) 8577] și Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/19.
  (...)(11) Operatorii economici prevăzuți la art. 13 alin. (5) trebuie să raporteze anual autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale și ANPM, după caz, măsurile adoptate și progresul înregistrat.(12) Producătorii care introduc pe piața din România produse reutilizate care includ atât produse reparate, cât și produse uzate care au parcurs operația de pregătire pentru reutilizare trebuie să pună la dispoziția autorității publice centrale în domeniul economiei și autorităților pentru protecția mediului o evidență cronologică a cantităților de produse reutilizate, componentelor reutilizate, deșeurilor rezultate din procesul de pregătire pentru reutilizare, tipurilor și a beneficiarilor produselor respective potrivit normei prevăzute la art. 14 alin. (5).
  25. La articolul 60 alineatul (1) punctul A, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
  g^1) asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea și eliminarea finală a deșeurilor periculoase, provenite din gospodării, pe cheltuiala autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, cu posibilitatea recuperării contravalorii costurilor conform prevederilor art. 22;
  26. La articolul 60 alineatul (1) punctul A, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  h) asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, ținând cont de reglementările urbanistice și de cele emise de Ministerul Sănătății, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, ulei vegetal uzat și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;
  27. La articolul 62 alineatul (1), literele a)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 12 alin. (11) și (12), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1), alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3), art. 16 alin. (1)-(3) și (6), art. 17 alin. (3), (4), (6) și (7), art. 20 alin. (1) și (2), art. 22 alin. (3) și (4), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), (4) și (5), art. 29, 31, art. 34 alin. (1) și (5), art. 36 alin. (2), art. 44 alin. (1) și (3), art. 48 alin. (1), (2), (5) și (6) și art. 61 alin. (4);
  b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 11 și art. 20 alin. (3)-(6);
  c) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 30 alin. (4) și (5);
  d) cu amendă de la 20.000 lei la 45.000 lei, pentru neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 49 alin. (14) și art. 60 alin. (1)-(4) și (6);
  e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) și art. 49 alin. (9), (11), (12) și (15).
  28. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 64
  (1) În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (3)-(6) se aplică sancțiunea contravențională complementară de confiscare a vehiculelor, bunurilor și mijloacelor folosite la săvârșirea contravenției pentru abandonarea/ aruncarea/eliminarea deșeurilor în spații neautorizate, incendierea deșeurilor, îngroparea deșeurilor, după caz.
  29. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (4) se aplică sancțiunea contravențională complementară de confiscare a deșeurilor care au valoare, deținute, păstrate în afara spațiilor autorizate și/sau a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii.30. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 65

  Contravențiilor prevăzute la art. 62-64 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  31. La articolul 66, partea introductivă și literele b) și g) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 66
  (1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor nu poate fi neglijată:
  (...)
  b) colectarea, transportul sau valorificarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu;
  (...)
  g) eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate;
  32. La articolul 66 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor.
  33. La articolul 66, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Faptele comise în mod repetat de aceeași persoană, care, analizate împreună, relevă o cantitate totală de deșeuri sau un impact cumulat asupra mediului, vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ce nu poate fi neglijată/neglijat, se pedepsesc potrivit alin. (1), deși acestea, săvârșite în mod separat, nu sunt considerate infracțiuni în înțelesul alineatului respectiv.(1^2) Pentru a evalua în ce măsură cantitatea sau impactul asupra mediului sau asupra vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor nu poate fi neglijată, în sensul prevederilor alin. (1), vor fi avute în considerare următoarele:
  a) numărul de obiecte considerate deșeuri și vizate de actul de conduită ilicit;
  b) cantitatea sau volumul deșeurilor vizate de actul de conduită ilicit;
  c) determină un impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat, modificarea, chiar și într-o proporție mică, a calității apei, solului sau subsolului din aria vizată de actul de conduită ilicit;
  d) este îndeplinită condiția de cantitate ce nu poate fi neglijată sau de impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat atunci când pentru înlăturarea efectului actului de conduită ilicit este necesar un efort ce implică un cost de orice natură.
  34. La articolul 66 alineatul (2), literele a), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) introducerea pe teritoriul României de aparate, instalații, echipamente, utilaje, substanțe și produse folosite și uzate, considerate deșeuri în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările ulterioare, și cărora nu le-a încetat statutul de deșeu, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
  (...)
  c) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase;
  d) introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul României a deșeurilor, inclusiv în sau din zonele libere, așa cum sunt instituite prin Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările ulterioare, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operațiuni;
  35. La articolul 66 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) nerespectarea obligației prevăzute de art. 64 alin. (2).
  36. La anexa nr. 1, punctul 1^1 se modifică și va avea următorul cuprins:1^1. abandonarea - părăsirea/debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a deșeurilor și/sau substanțelor ori obiectelor în locurile sau spațiile unde au fost generate;37. La anexa nr. 1, după punctul 1^1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^2-1^4, cu următorul cuprins:1^2. ascunderea - așezarea deșeurilor și/sau substanțelor ori obiectelor într-un loc în care să nu poată fi văzute și/sau găsite, alta decât îngroparea;1^3. îngroparea - ascunderea sau încercarea de ascundere în sol a deșeurilor;1^4. aruncarea - debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a deșeurilor și/sau substanțelor ori obiectelor în locurile sau spațiile, altele decât cele special amenajate pentru colectarea, depozitarea și tratarea acestora;38. La anexa nr. 1, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:19^1. introducerea/scoaterea de deșeuri pe/de pe teritoriul României - trecerea deșeurilor peste frontiera de stat a României, astfel cum această noțiune este reglementată în legislația specială, prin oricare loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat sau prin orice alt loc;


  Articolul II
  (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu elaborează procedura de raportare a datelor și informațiilor prevăzute la art. 48 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(2) Prevederile art. 60 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se implementează în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  VIRGIL GURAN

  București, 6 ianuarie 2023.
  Nr. 17.
  -----