ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 30 decembrie 2005
  Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu și a atribuțiilor Administrației Fondului pentru Mediu în ceea ce privește activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor și executarea silită a contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuării veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,
  ținând seama de necesitatea sporirii numărului de categorii de proiecte ce pot fi finanțate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea și controlul integrat al poluării, Directiva-cadru a apei și instalațiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 - Mediu,
  elemente care vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
  (la 02-09-2013, Articolul 1 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )


  Articolul 2

  Fondul pentru mediu se constituie și se gestionează în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 2^1

  Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  (la 08-04-2008, Art. 2^1 a fost introdus de art. 18 al Cap. II din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008 )


  Capitolul II Administrarea Fondului pentru mediu

  Articolul 3
  (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administrația Fondului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, în coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.(2) Abrogat.
  (la 23-07-2010, Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (3) Administrația Fondului are, în principal, următoarele atribuții:
  a) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;
  b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;
  c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;
  d) urmărește și controlează implementarea proiectelor și programelor finanțate din Fondul pentru mediu;
  e) finanțează lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispozițiilor art. 13;
  f) elaborează ghidurile de finanțare aferente categoriilor de proiecte și programelor pentru protecția mediului, finanțate din Fondul pentru mediu.
  g) analizează și selectează proiectele obiectivelor de investiții înaintate de ministerele beneficiare, finanțate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 02-09-2013, Lit. g) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  h) desfășoară activități de control, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, care se aplică în mod corespunzător;
  (la 23-07-2010, Lit. h) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  i) desfășoară activități de evidență a contribuabililor la bugetul Fondului pentru mediu;
  (la 23-07-2010, Lit. i) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  j) desfășoară inspecții fiscale și controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 23-07-2010, Lit. j) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  k) colectează veniturile la bugetul Fondului pentru mediu;
  (la 23-07-2010, Lit. k) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  l) asigură servicii de asistență și de îndrumare a contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu, precum și cu privire la metodologia de calcul al taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu;
  (la 23-07-2010, Lit. l) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  m) previne evaziunea fiscală în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu.
  (la 23-07-2010, Lit. m) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (4) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului cooperează cu autorități și instituții publice ale statului, ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice și/sau fizice, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.
  (la 02-09-2013, Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )


  Articolul 4
  (1) Administrația Fondului este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat.(2) Președintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului, președintele emite dispoziții.(4) Președintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează și reprezintă Administrația Fondului în relațiile cu terții, precum și în justiție, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii.(5) Președintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(6) Președintele Administrației Fondului poate delega atribuțiile sale unui vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcții de conducere din cadrul Administrației Fondului, în condițiile legii.(7) Vicepreședintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(8) Administrația Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcțiile de conducere, de execuție și de control, potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu.(9) Salarizarea personalului Administrației Fondului se face potrivit legii.(10) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administrația Fondului are următoarele structuri de decizie:
  a) Comitetul de avizare;
  b) Comitetul director.

  (la 02-09-2013, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )


  Articolul 5
  (1) Comitetul de avizare are următoarea componență:
  a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului;
  (la 02-09-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, împuterniciți prin decizie a conducătorului instituției respective;
  c) câte un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administrației publice locale;
  d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, al autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru sănătate, autorității publice centrale pentru agricultură, doi reprezentanți ai autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, precum și un reprezentant al autorității publice centrale pentru energie, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;
  (la 23-07-2010, Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  e) 2 reprezentanți ai confederației patronale, desemnați de aceasta;
  f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;
  g) președintele Administrației Fondului.
  (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de subpct. 7 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (2) Comitetul de avizare este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele sunt numiți de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  -------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.
  (3) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.
  (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de subpct. 7 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizație de participare pentru activitatea desfășurată în cadrul ședințelor acestuia, în cuantumul și în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului.
  -------------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.
  (5) Componența nominală a Comitetului de avizare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  -------------
  Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.


  Articolul 6
  (1) Comitetul director este constituit din președintele și vicepreședintele Administrației Fondului, împreună cu conducătorii direcțiilor de specialitate ale acesteia.
  (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de subpct. 8 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (2) Abrogat.
  -------------
  Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.
  (3) Comitetul director are următoarele atribuții:
  a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;
  b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;
  c) analizează și aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză;
  d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;
  e) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;
  f) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului.
  (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de subpct. 8 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )


  Articolul 7

  Cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 10% din veniturile acestuia.
  (la 01-07-2017, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017 )


  Articolul 8
  (1) Operațiunile financiare ale Administrației Fondului, care privesc constituirea, gestionarea și utilizarea resurselor financiare, se derulează prin Trezoreria Statului.(2) Disponibilitățile financiare ale Fondului pentru mediu se păstrează în Trezoreria Statului într-un cont distinct și sunt purtătoare de dobânzi.(3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate și cu destinațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.


  Capitolul III Veniturile Fondului pentru mediu

  Articolul 9
  (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
  a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;
  (la 23-07-2010, Lit. a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  a^1) sunt exceptați operatorii economici din industria națională de apărare înscriși, în condițiile legii, în registrul operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, de la plata contribuției prevăzută la lit. a);
  (la 04-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost completat de Articolul 41, Capitolul VII din LEGEA nr. 232 din 22 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 05 decembrie 2016 )

  b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1*);
  -------------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 292 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 8 noiembrie 2007.

  c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;
  (la 19-07-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 ) Notă
  Conform art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 30 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 30 iunie 2017, taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2019.

  d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare;
  (la 30-06-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )

  e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici;
  (la 23-07-2010, Lit. e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )

  f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților;
  (la 23-07-2010, Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )

  g) abrogată;
  -------------
  Lit. g) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.

  h) abrogată;
  -------------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.

  i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate;
  (la 23-07-2010, Lit. i) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )

  j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare*);
  -------------
  Lit. j) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.

  k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale;
  l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
  (la 23-07-2010, Lit. l) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )

  m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
  n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu;
  o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu.
  p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare;
  (la 30-06-2018, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )

  q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;
  (la 23-07-2010, Lit. q) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de subpct. 11 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )

  r) timbrul de mediu pentru autovehicule;
  (la 02-09-2013, Lit. r) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare.
  (la 02-09-2013, Lit. s) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  ș) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  (la 23-07-2010, Lit. ș) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;
  (la 02-09-2013, Lit. t) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 02-09-2013, Lit. ț) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 02-09-2013, Lit. u) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile încredințate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;
  (la 30-06-2018, Litera v) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )

  w) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, astfel:1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, și cantitățile efectiv colectate;
  (la 30-06-2018, Litera w) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )

  x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili, astfel:1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile efectiv colectate;
  (la 30-06-2018, Litera x) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )

  y) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;
  (la 23-07-2010, Lit. y) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (2) Administrația Fondului gestionează și alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 9^1

  Administrația Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează, de la producătorii de echipamente electrice și electronice, respectiv de la organizațiile colective, sumele reprezentând garanția constituită conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015  privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
  (la 23-07-2010, Art. 9^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )


  Articolul 10
  (1) Abrogat.
  (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de subpct. 13 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (2) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) și x) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională, pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate, iar cele prevăzute la lit. v) și y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice și baterii și acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea.
  (la 23-07-2010, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (2^1) Garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, se execută de către Administrația Fondului pentru Mediu ca urmare a neachitării la scadență de către debitori a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v).
  (la 19-07-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
  (3) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) și x) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, cantitățile de anvelope uzate gestionate, cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate.
  (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (3^1) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de ambalaje și anvelope, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate și cantitățile de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.
  (la 23-07-2010, Alin. (3^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (3^2) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. y) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.
  (la 23-07-2010, Alin. (3^2) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (3^3) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) vor fi stabilite în baza informațiilor și documentelor furnizate de autoritatea competentă referitoare la operatorii și operatorii de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condițiile legii, a informațiilor privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceștia și a metodologiei de calcul prevăzută la art. 17.
  (la 23-07-2010, Alin. (3^3) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (3^4) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) vor fi stabilite în baza înștiințării emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori și sumele datorate de aceștia.
  (la 23-07-2010, Alin. (3^4) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (4) Abrogat.
  (la 23-07-2010, Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de subpct. 15 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (4^1) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere.
  (la 23-07-2010, Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de subpct. 16 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (4^2) Instrucțiunile privind obligația declarării prevăzute la alin. (4^1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  (la 02-09-2013, Alin. (4^2) al art. 10 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, prin înlocuirea sintagmei autoritatea publică centrală pentru mediu și păduri cu sintagma autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. )
  (5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) și j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
  -------------
  Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.
  (5^1) În cazul introducerii pe piața națională, prin achiziții intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propriu, a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
  (la 02-09-2013, Alin. (5^1) al art. 10 a fost introdus de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (6) Abrogat.
  (la 23-07-2010, Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de subpct. 17 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (7) Administrația Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), înregistrați drept contribuabili la Fondul pentru mediu.
  (la 02-09-2013, Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )


  Articolul 11
  (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e), f) și s) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.
  (la 30-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )
  (1^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea.
  (la 30-06-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2^2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )
  (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) și x) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice și fizice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.
  (la 23-07-2010, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea.
  (la 23-07-2010, Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de subpct. 20 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) și ț) se stabilesc prin decizie și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:
  a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
  b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.
  (la 23-07-2010, Alin. (2^2) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (2^3) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) se declară și se plătesc anual de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.
  (la 23-07-2010, Alin. (2^3) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (3) Declarația se depune sau se transmite la Administrația Fondului, iar plata se realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.(4) Formularele și instrucțiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanțelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  (la 02-09-2013, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, prin înlocuirea sintagmei autoritatea publică centrală pentru mediu și păduri cu sintagma autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. )
  (5) Deciziile și declarațiile privind stabilirea creanțelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanță și devin executorii la data scadenței.
  ------------
  Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010.


  Articolul 12
  (1) Contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administrația Fondului și urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (2) Administrarea contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor, precum și îndeplinirea măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită se realizează de Administrația Fondului în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
  (la 23-07-2010, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (3^1) Pentru sumele de restituit din finanțările acordate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) se datorează dobânzi și penalități de întârziere de la data acordării finanțării până la data stingerii debitului.
  Alin. (3^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010.
  (3^2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. k), m)-o), r) și ș).
  Alin. (3^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010.
  (4) În cazul neachitării la scadență a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administrația Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creanțelor prin executare silită.(4^1) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile și/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului și de pe actele prezentate, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate Administrației Fondului fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate.
  (la 23-07-2010, Alin. (4^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (5) Abrogat.
  ---------
  Alin. (5) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.
  (6) Abrogat.
  ---------
  Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.
  (7) Abrogat.
  ---------
  Alin. (7) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.


  Capitolul IV Destinația Fondului pentru mediu

  Articolul 13
  (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanțarea proiectelor și programelor-pilot și a următoarelor categorii de proiecte și programe pentru protecția mediului:
  ---------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014, care introduce pct. 11^1 al art. I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.
  a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului, inclusiv monitorizarea calității aerului;
  b) reducerea nivelului de zgomot;
  c) gestionarea deșeurilor;
  (la 02-09-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  d) protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare;
  e) managementul integrat al zonei costiere;
  (la 02-09-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  f) conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate;
  g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;
  h) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;
  i) creșterea producției de energie din surse regenerabile;
  j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;
  k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;
  l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui și cogenerare de înaltă eficiență, fără a se limita la acestea;
  (la 02-09-2013, Lit. l) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  m) efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;
  (la 02-09-2013, Lit. m) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  n) modernizarea și reabilitarea grupurilor energetice;
  (la 02-09-2013, Lit. n) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
  p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, precum și de alți factori vătămători, în condițiile legii;
  (la 23-07-2010, Lit. p) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;
  r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile din mediul urban;
  (la 02-09-2013, Lit. r) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;
  t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;
  u) Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști în mediul urban și periurban;
  (la 23-07-2010, Lit. u) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  v) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.
  -----------
  Lit. v) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010.

  w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;
  (la 02-09-2013, Lit. w) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  x) efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice.
  (la 23-07-2010, Lit. x) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;
  (la 02-09-2013, Lit. y) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  z) abrogată;
  (la 23-07-2010, Lit. z) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  aa) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei naționale de supraveghere a radioactivității mediului;
  (la 23-07-2010, Lit. aa) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  bb) Programul de evaluare, caracterizare și încadrare a deșeurilor.
  (la 23-07-2010, Lit. bb) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )

  cc) Program de finanțare a investițiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea și reciclarea deșeurilor;
  (la 30-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2^3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )
  (1^1) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor-pilot și programele-pilot pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  (la 23-07-2010, Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (2) Din Fondul pentru mediu sunt finanțate proiectele-pilot și programele-pilot și proiectele și programele din categoriile prevăzute la alin. (1), prin una sau mai multe dintre următoarele modalități, stabilite prin actele normative emise în conformitate cu dispozițiile alin. (1^1), (4) și (5):
  a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;
  b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau alte fonduri internaționale, inclusiv cofinanțarea Programului LIFE.
  (la 23-07-2010, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )
  (2^1) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizează după cum urmează:
  a) 98% pentru investiții verzi;
  b) 2% pentru campanii de informare și conștientizare, precum și pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.
  (la 02-09-2013, Alin. (2^1) al art. 13 a fost introdus de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (2^2) Prin investiții verzi se înțelege acele investiții prin care se finanțează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
  (la 02-09-2013, Alin. (2^2) al art. 13 a fost introdus de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (2^3) Sumele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pentru investiții verzi se utilizează pentru finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) și w).
  (la 02-09-2013, Alin. (2^3) al art. 13 a fost introdus de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (2^4) Suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ț) este utilizată în vederea finanțării investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 02-09-2013, Alin. (2^4) al art. 13 a fost introdus de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (2^5) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) și v) se utilizează pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.
  (la 19-07-2018, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
  (3) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice și de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unități administrativ-teritoriale și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociații de dezvoltare intercomunitară, instituții publice, institute/instituții de cercetare, dezvoltare, inovare, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare și exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetație forestieră, operatori economici, ocoale silvice, asociații de proprietari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.
  (la 02-09-2013, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (4) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-z) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
  (4^1) Proiectele selectate pentru a fi finanțate și sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.
  (la 02-09-2013, Alin. (4^1) al art. 13 a fost introdus de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa) și bb), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
  (5^1) Beneficiarul studiilor și cercetărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) poate fi și Administrația Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice.
  ------------
  Alin. (5^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010.
  (5^2) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pot fi:
  a) operatori economici;
  b) autorități ale administrației publice centrale și locale.
  (la 02-09-2013, Alin. (5^2) al art. 13 a fost introdus de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (5^3) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, conștientizare și studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la alin. (2^1) lit. b), pot fi:
  a) autoritățile administrației publice centrale și locale;
  b) organizații neguvernamentale;
  c) unități ale sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare.
  (la 02-09-2013, Alin. (5^3) al art. 13 a fost introdus de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (6) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.(7) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.(8) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație.(8^1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, care va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile.
  Alin. (8^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
  (9) Contractele de finanțare, împreună cu actele prin care se constituie garanții ale finanțării, dacă este cazul, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile, conform legislației naționale și comunitare în domeniu.(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.
  (la 23-07-2010, Art. 13 a fost modificat de subpct. 23 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )


  Articolul 13^1

  Abrogat.
  (la 23-07-2010, Art. 13^1 a fost abrogat de subpct. 24 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )


  Articolul 14
  (1) Nu sunt considerați eligibili solicitanții proiectelor depuse la Administrația Fondului pentru Mediu care se încadrează în oricare dintre următoarele situații:
  a) au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
  b) înregistrează obligații fiscale restante administrate de organul fiscal central și de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 și 32 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  c) înregistrează obligații fiscale restante administrate de către Administrația Fondului pentru Mediu.
  ----------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
  (2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operațiuni financiare speculative.


  Capitolul V Sancțiuni

  Articolul 15
  (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.(2) Nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, și cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice.
  (la 02-09-2013, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )
  (3) Neafișarea la punctul de vânzare, în loc vizibil, a valorii ecotaxei, în vederea informării consumatorilor finali, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.
  (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de subpct. 26 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (4) Nedepunerea la termen a declarațiilor prevăzute la art. 10 alin. (4^1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.
  (la 23-07-2010, Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de subpct. 26 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )


  Articolul 16
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:
  a) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului și/sau al Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (2) și (4);
  (la 02-09-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )

  b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (3).
  (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de subpct. 27 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
  (2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) La efectuarea de către Administrația Fondului a inspecției fiscale cu privire la contribuțiile și taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.
  (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de subpct. 28 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )


  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 17

  Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ș), ț), v)-y) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  (la 23-07-2010, Art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )


  Articolul 18
  (1) Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Structura organizatorică a Administrației Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare.


  Articolul 19

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  (la 01-07-2017, Articolul 19 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017 )


  Articolul 20

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 18 și ale art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, precum și orice alte dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 22 decembrie 2005.
  Nr. 196.

  Anexa nr. 1


  TAXELE
  pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la
  surse fixe și mobile, încasate de la operatori economici
  -------------
  Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.

  Nr.
  crt.

  Emisii de poluanți în atmosferă

  Taxa de încasat

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Pulberi
  Oxizi de azot
  Oxizi de sulf
  Poluanți organici persistenți
  Metale grele:
  - plumb
  - cadmiu
  - mercur

  0,02 lei (RON)/kg
  0,04 lei (RON)/kg
  0,04 lei (RON)/kg
  20 lei (RON)/kg
   
  12 lei (RON)/kg
  16 lei (RON)/kg
  20 lei (RON)/kg


  Anexa nr. 2


  Valoarea contribuției pentru economie circulară
  pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare


  Anul

  Valoarea contribuției pentru economia circulară
  (lei/tonă)

  2019

  30

  Începând cu anul 2020

  80

  (la 19-07-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )


  Anexa nr. 3


  Obiectivele minime de valorificare sau incinerare
  în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de
  valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare,
  începând cu anul 2013

   

  Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material*1)(%)

  Obiectiv
  global de
  valorificare
  prin reci-
  clare*2)
  (%)
   
   
   
   

  Obiectiv
  global de
  valorificare
  sau incine-
  rare în
  instalații
  de incinerare
  cu recuperare
  de energie*3)
  (%)

  Anul
   

  Hârtie
  carton

  Plastic
   

  Sticlă
   

  Metal
   

  Lemn
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  Total
   
   
   
   

  Din care
  pentru PET
   
   
   

   
   
   
   
   

  Total
   
   
   
   

  Din care
  pentru Al
   
   
   

   
   
   
   
   

  începând cu
  1.09.2013

   
  60

   
  22,5

   
  55

   
  60

   
  50

   
  21

   
  15

   
  55

   
  60

  --------
  *1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conținut în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.
  *2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.
  *3) Procentajul minim din masa tuturor deșeurilor de ambalaje conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.
  (la 02-09-2013, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )


  Anexa nr. 4

  Abrogată.
  (la 02-09-2013, Anexa 4 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )


  Anexa nr. 5


  Contribuția pentru echipamentele electrice și electronice

  Categoria de echipamente electrice și electronice (conform anexei nr. 1
  și anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind
  deșeurile de echipamente electrice și electronice)

  Contribuție
  (lei/kg)
   

  Categoriile 1-4, 6-10 până la 14.08.2018, respectiv categoriile
  1-2, 4-6 de la 15.08.2018

  4
   

  Categoria 5 până la 14.08.2018, respectiv categoria 3 de la
  15.08.2018

  20
   

  (la 13-02-2017, Tabelul din Anexa 5 a fost modificat de RECTIFICAREA din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017 )


  Anexa nr. 6


  Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)


  Anul

  Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

  Total

  din care:

  Reciclare

  Alte forme de valorificare

  2018

  35%

  minimum 30 %

  5%

  2019

  42%

  minimum 35 %

  7%

  2020

  60%

  minimum 50 %

  10%

  (la 30-06-2018, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )

  ----