ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971
ce completează Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968*)
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 20 octombrie 1980


  Notă *) Traducere
  Părţile contractante, părţi în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968,
  dornice sa stabilească o mai mare uniformizare a regulilor de circulaţie în Europa,
  au convenit asupra celor ce urmează:

  Articolul 1

  1. Părţile contractante, părţi în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, vor lua măsurile corespunzătoare pentru ca regulile de circulaţie în vigoare pe teritoriul lor să fie, în ce priveşte conţinutul, conforme cu dispoziţiile din anexa la prezentul acord.
  2. Cu condiţia sa nu fie în nici un fel contrare dispoziţiilor din anexa la prezentul acord:
  a) aceste reguli pot sa nu reia acelea dintre dispoziţii ce se aplică situaţiilor ce nu apar pe teritoriul părţilor contractante respective;
  b) aceste reguli pot sa conţină dispoziţii neprevăzute în aceasta anexa.
  3. Dispoziţiile acestui articol nu obliga părţile contractante sa prevadă sancţiuni penale pentru orice încălcare a dispoziţiilor din anexa reluate în regulile lor de circulaţie.


  Articolul 2

  1. Prezentul acord va fi deschis semnării pînă la 30 aprilie 1972 de către statele ce sînt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, sau care au aderat la ea şi care sînt fie membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, fie admise la comisie cu caracter consultativ conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii.
  2. Prezentul acord este supus ratificării, după ce statul va ratifica Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, sau va adera la ea. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lîngă secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
  3. Prezentul acord rămîne deschis aderării oricărui stat prevăzut la paragraful 1 al prezentului articol şi care este parte în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lîngă secretarul general.


  Articolul 3

  1. Orice stat va putea, atunci cînd va semna sau ratifica prezentul acord ori va adera la el sau oricînd ulterior, sa declare printr-o înştiinţare adresată secretarului general ca acordul intră în vigoare pentru toate teritoriile sau doar pentru unul dintre ele care asigura relaţiile internaţionale. Acordul va intra în vigoare pe teritoriul sau teritoriile prevăzute în înştiinţare după 30 de zile de la data cînd secretarul general a primit înştiinţarea sau la data intrării în vigoare a acordului pentru statul ce adresează înştiinţarea, dacă această dată este posterioară precedentei.
  2. Orice stat care face o declaraţie, potrivit paragrafului 1 al prezentului articol, va putea oricînd ulterior, prin înştiinţare adresată secretarului general, sa declare ca acordul va inceta sa mai fie în vigoare pe teritoriul prevăzut în înştiinţare, iar acordul va inceta sa mai fie în vigoare pe acel teritoriu dura un an de la data primirii acestei instiintari de către secretarul general.


  Articolul 4

  1. Prezentul acord va intra în vigoare după 12 luni de la data depunerii celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
  2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul acord sau va adera la el după depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare, acordul va intra în vigoare după 12 luni de la data depunerii, de către acest stat, a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
  3. Dacă data intrării în vigoare, conform paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol, este anterioară aceleia ce rezultă din aplicarea art. 47 din Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, acordul va intra în vigoare, potrivit paragrafului 1 al acestui articol, la aceasta din urma data.


  Articolul 5

  La intrarea sa în vigoare, prezentul acord va abroga şi înlocui, în relaţiile dintre părţile contractante, dispoziţiile referitoare la circulaţia rutiera cuprinse în Acordul european ce completează Ccnventia asupra circulaţiei rutiere şi în Protocolul privitor la semnalizarea rutiera, semnate la Geneva la 16 septembrie 1950, precum şi în Acordul european referitor la aplicarea art. 23 din Convenţia din 1949 asupra circulaţiei rutiere, cu privire la dimensiunile şi greutatea vehiculelor admise sa circule pe unele drumuri ale părţilor contractante, din 16 septembrie 1950.


  Articolul 6

  1. După o perioadă de 12 luni, cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului acord, orice parte contractantă va putea propune unu sau mai multe amendamente la acord. Textul oricărei propuneri de amendament, însoţit de o expunere de motive, va fi adresat secretarului general care îl va comunică tuturor părţilor contractante. Părţile contractante vor avea posibilitatea de a-i face cunoscut într-un termen de 12 luni următoare datei acestei comunicări: a) ca accepta amendamentul sau b) ca îl resping, ori c) ca doresc să fie convocată o conferinţa pentru a-l examina. Secretarul general va transmite textul amendamentului propus şi celorlalte state prevăzute la art. 2 al prezentului acord.
  2. a) Orice propunere de amendament ce va fi comunicată conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol va fi considerată acceptată dacă, în termenul de 12 luni sus-menţionat, cel puţin o treime din părţile contractante informează secretarul general, fie ca resping amendamentul, fie ca doresc să se convoace o conferinţa pentru a-l examina. Secretarul general va înştiinţa toate părţile contractante despre orice acceptare sau respingere a amendamentului propus şi despre orice cerere de convocare a unei conferinţe. Dacă numărul total al respingerilor şi al cererilor primite în termenul de 12 luni este mai mic de o treime din numărul total al părţilor contractante, secretarul general va înştiinţa toate părţile contractante ca amendamentul va intra în vigoare la 6 luni după expirarea termenului de 12 luni prevăzut la paragraful 1 al prezentului articol pentru toate părţile contractante, cu excepţia celor care, în termenul respectiv, au respins amendamentul sau au cerut convocarea unei conferinţe pentru a-l examina.
  b) Orice parte contractantă care, în timpul acestui termen de 12 luni, va respinge propunerea de amendament sau de convocare a unei conferinţe pentru a-l examina, va putea, oricînd după expirarea acestui termen, sa încunoştiinţeze secretarul general ca accepta amendamentul, iar secretarul general va comunică aceasta tuturor celorlalte părţi contractante. Amendamentul va intra în vigoare, pentru partea contractantă care va face cunoscută acceptarea sa, după 6 luni de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea.
  3. Dacă un amendament propus n-a fost acceptat conform paragrafului 2 al prezentului articol şi dacă, în termenul de 12 luni prevăzut la paragraful 1 al prezentului articol, cel puţin jumătate din numărul total al părţilor contractante informează secretarul general ca resping amendamentul propus şi dacă cel puţin o treime din numărul total al părţilor contractante, dar nu mai puţin de cinci, îl informează ca îl accepta sau ca doresc convocarea unei conferinţe pentru a-l examina, secretarul general va convoca o conferinţa pentru a examina amendamentul propus sau orice alta propunere cu care va fi sesizat conform paragrafului 4 al acestui articol.
  4. Dacă a fost convocată o conferinţa, conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, secretarul general va invita la aceasta toate părţile contractante, precum şi celelalte state prevăzute la art. 2 al prezentului acord. El va cere tuturor statelor invitate la conferinţa să-i prezinte, cel tirziu în termen de 6 luni înainte de data deschiderii, orice propunere pe care o vor dori să fie examinata de acea conferinţa, în afară de amendamentul propus, comunicînd aceste propuneri, în termen de 3 luni înainte de data deschiderii conferintei, tuturor statelor invitate la conferinţa.
  5. a) Orice amendament la prezentul acord va fi considerat ca acceptat dacă a fost adoptat cu o majoritate de două treimi a statelor reprezentate la conferinţa, cu condiţia ca aceasta majoritate sa grupeze cel puţin două treimi a părţilor contractante reprezentate la conferinţa. Secretarul general va incunostinta toate părţile contractante despre adoptarea amendamentului, care va intra în vigoare după 12 luni de la aceasta înştiinţare pentru toate părţile contractante, cu excepţia acelora care, înăuntrul acestui termen, vor înştiinţa secretarul general ca resping amendamentul.
  b) Orice parte contractantă care va respinge un amendament în acest termen de 12 luni va putea, oricînd, sa înştiinţeze secretarul general ca îl accepta, iar secretarul general va transmite aceasta înştiinţare tuturor celorlalte părţi contractante. Amendamentul va intra în vigoare, pentru partea contractantă care va face cunoscută acceptarea sa, după 6 luni de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea sau la sfîrşitul termenului de 12 luni, dacă data este posterioară precedentei.
  6. Dacă propunerea de amendament nu este considerată acceptată conform paragrafului 2 al prezentului articol şi dacă condiţiile prevăzute la paragraful 3 al prezentului articol pentru convocarea unei conferinţe nu sînt întrunite, propunerea de amendament va fi considerată respinsă.
  7. Independent de procedura de amendament prevăzută la paragrafele 1-6 ale prezentului articol, anexa la prezentul acord poate fi modificată prin înţelegere între organele competente ale părţilor contractante. Dacă organul competent al unei părţi contractante a declarat ca legislaţia sa naţionala îl obliga sa condiţioneze înţelegerea de o autorizare specială în acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consimţămîntul organului competent al părţii contractante la modificarea anexei nu va fi considerat ca dat decît atunci cînd acest organ va comunică secretarului general ca autorizările sau aprobările cerute au fost obţinute. Înţelegerea între organele competente va putea sa prevadă ca, într-o perioadă de tranzitie, vechile dispoziţii ale anexei vor rămîne în vigoare, total sau parţial, simultan cu cele noi. Secretarul general va fixa data intrării în vigoare a noilor dispoziţii.
  8. Fiecare stat, în momentul cînd va semna sau va ratifica acest acord ori va adera la el, va înştiinţa pe secretarul general despre denumirea şi adresa organului competent sa dea acordul prevăzut la paragraful 7 al prezentului articol.


  Articolul 7

  Orice parte contractantă va putea denunta acest acord prin înştiinţare scrisă adresată secretarului general. Denunţarea îşi va produce efectul la un an după data la care secretarul general va primi înştiinţarea. Orice parte contractantă care va inceta de a fi parte în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, va inceta pe aceeaşi dată să fie parte şi la prezentul acord.


  Articolul 8

  Acordul va inceta de a fi în vigoare dacă numărul părţilor contractante este mai mic de cinci într-o perioadă oarecare de 12 luni consecutive, precum şi atunci cînd va inceta de a fi în vigoare Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968.


  Articolul 9

  1. Orice neînţelegere între doua sau mai multe părţi contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pe care părţile contractante în litigiu nu au putut-o soluţiona pe cale de negocieri sau în orice alt mod, va fi supusă arbitrajului, dacă oricare dintre părţile contractante în litigiu o cere şi va fi trimisa unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de părţile în litigiu. Dacă, în termen de 3 luni de la data cererii de arbitraj, părţile în litigiu nu ajung la o înţelegere asupra alegerii arbitrului sau arbitrilor, oricare dintre aceste părţi va putea cere secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un singur arbitru, căruia îi va trimite neintelegerea, pentru a decide.
  2. Hotărîrea arbitrului sau arbitrilor desemnaţi conform paragrafului 1 al prezentului articol va fi obligatorie pentru părţile contractante în litigiu.


  Articolul 10

  Nici o dispoziţie a acestui acord nu va fi interpretată ca interzicind unei părţi contractante sa ia măsurile corespunzătoare cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite şi limitate la cerinţele situaţiei pe care o apreciază necesară pentru siguranţa sa externa şi interna.


  Articolul 11

  1. Orice stat va putea, în momentul cînd va semna acest acord sau va depune instrumentul de ratificare sau de aderare, sa declare că nu se considera legat de art. 9 al acestui acord. Celelalte părţi contractante nu vor fi legate de art. 9 faţă de oricare dintre părţile contractante care va face o asemenea declaraţie.
  2. Rezervele la prezentul acord, altele decît cea prevăzută la paragraful 1 al acestui articol, sînt permise cu condiţia să fie formulate în scris şi, dacă sînt formulate înainte de depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare, să fie confirmate în acel instrument.
  3. Orice stat, în momentul cînd va depune instrumentul sau de ratificare a acordului sau de aderare la acesta, va înştiinţa în scris pe secretarul general în ce măsura rezervele ce le va formula la Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, se aplică prezentului acord. Acelea dintre rezerve ce nu vor face obiectul înştiinţării efectuate în momentul depunerii instrumentului de ratificare a prezentului acord sau de aderare la acesta vor fi considerate ca neaplicindu-se prezentului acord.
  4. Secretarul general va comunică rezervele şi înştiinţările efectuate în aplicarea prezentului acord tuturor statelor prevăzute la art. 2 al prezentului acord.
  5. Orice stat care va face o declaraţie, o rezervă sau o înştiinţare potrivit prezentului articol va putea, oricînd, sa o retragă prin înştiinţare adresată secretarului general.
  6. Orice rezerva efectuată conform paragrafului 2 sau adusă la cunoştinţa conform paragrafului 3 al prezentului articol:
  a) modifica, pentru partea contractantă care a efectuat sau a adus la cunoştinţa acea rezerva, dispoziţiile acordului, asupra cărora poarta rezerva, în limitele acesteia;
  b) modifica aceste dispoziţii în aceleaşi limite pentru celelalte părţi contractante, pentru ceea ce tine de relaţiile cu partea contractantă ce a efectuat sau a adus la cunoştinţa rezerva.


  Articolul 12

  În afară de declaraţiile, înştiinţările şi comunicările prevăzute la art. 6 şi 11 ale prezentului acord, secretarul general va aduce la cunoştinţa părţilor contractante şi celorlalte state prevăzute la art. 2:
  a) semnăturile, ratificarile şi aderarile, conform art. 2;
  b) înştiinţările şi declaraţiile, conform art. 3;
  c) datele de intrare în vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform art. 4;
  d) data de intrare în vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform paragrafelor 2, 5 şi 7 ale art. 6;
  e) denunţarea conform art. 7;
  f) încetarea prezentului acord, conform art. 8.


  Articolul 13

  După 30 aprilie 1972, originalul prezentului acord va fi depus pe lîngă secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme tuturor statelor prevăzute la art. 2 al prezentului acord.
  Pentru care împuterniciţii, legal autorizaţi de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
  Încheiat la Geneva la 1 mai 1971, într-un singur exemplar în limbile engleza, franceza şi rusa, cele trei texte fiind la fel de valabile.


  Anexa 1
  1. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei anexe, termenul convenţie înseamnă Convenţia asupra circulaţiei rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968.
  2. Prezenta anexa nu conţine decît completări şi modificări aduse dispoziţiilor corespondente ale convenţiei.
  3. La articolul 1 al convenţiei (Definiţii)
  Alineatul c)
  Acest alineat se va citi astfel: localitate înseamnă un spaţiu ce cuprinde imobile construite şi ale carei intrari şi iesiri sînt stabilite în mod special ca atare.
  Alineatul n)
  Vehiculele cu trei roti a căror greutate în gol nu depăşeşte 400 kg vor fi asimilate motocicletelor.
  Alineat suplimentar de adăugat la sfîrşitul acestui articol
  Acest alineat se va citi astfel: "Se asimilează pietonilor persoanele care imping sau trag un vehicul pentru copil, bolnav ori infirm, sau orice alt vehicul de mărime redusă şi fără motor, cele care conduc cu bratul o bicicleta sau o motoreta, ca şi infirmii ce se deplaseaza într-un scaun rulant miscat de ei înşişi sau care circulă cu viteza redusă."
  4. La articolul 3 al convenţiei (Obligaţii ale părţilor contractante)
  Paragraful 4
  Măsurile la care se referă acest paragraf nu vor putea sa modifice nici întinderea art. 39 al convenţiei şi nici să facă facultativă dispoziţia pe care o conţine.
  5. La articolul 6 al convenţiei (Comenzi date de agenţii de circulaţie)
  Paragraful 3
  Dispoziţiile acestui paragraf, care sînt recomandări în convenţie, vor fi obligatorii.
  6. La articolul 7 al convenţiei (Reguli generale)
  Paragraful 2
  Dispoziţiile acestui paragraf, care sînt recomandări în convenţie, vor fi obligatorii.
  Paragrafe suplimentare, de adăugat la sfîrşitul acestui articol Aceste paragrafe se vor citi astfel:
  "Participanţii la circulaţie trebuie să dea dovadă de o prudenta sporită faţă de copii, infirmi, în special faţă de orbi ce au un baston alb, precum şi faţă de persoane în vîrsta.
  Conducătorii trebuie să aibă grija ca vehiculele lor sa nu stînjenească pe participanţii la circulaţie şi proprietăţile alăturate drumului, mai ales prin producerea de zgomot, de praf sau de fum, atunci cînd este posibil de a evita sa o facă."
  7. La articolul 8 al convenţiei (Conducatori)
  Paragraful 2
  Dispoziţia acestui paragraf, care este o recomandare în convenţie, va fi obligatorie.
  8. La articolul 9 al convenţiei (Turme)
  Dispoziţia acestui articol, care este o recomandare în convenţie, va fi obligatorie.
  9. La articolul 10 al convenţiei (Locul pe partea carosabilă)
  Titlul se va citi astfel: "Locul pe drum".
  Paragraf suplimentar, de adăugat imediat după paragraful 1 al acestui articol
  Acest paragraf se va citi astfel:
  "a) În afară cazului de stricta necesitate, orice conducător trebuie să circule numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile şi pistele destinate participanţilor la circulaţie din categoria din care face parte;
  b) În cazul cînd nu le este destinată nici o bandă sau nici o pista, conducătorii de motorete, de biciclete şi de vehicule fără motor pot, dacă aceasta se poate face fără dificultate pentru ceilalţi participanţi la circulaţie, sa folosească, în sensul de circulaţie, orice acostament practicabil."
  10. La articolul 11 al convenţiei (Depăşirea şi circulaţia pe benzi)
  Paragraful 5 alineatul b)
  Aceasta dispoziţie nu va fi aplicată.
  Paragraful 6 alineatul b)
  Ca urmare a neaplicarii alin. b) al paragrafului 5 al acestui articol, dispoziţia din ultima parte a frazei acestui alineat nu se va aplica.
  Paragraful 8 alineatul b)
  Acest alineat se va citi astfel: "imediat înainte şi pe trecerile la nivel neprevăzute cu bariere sau cu semibariere, afară de cazul cînd circulaţia rutiera este dirijata de semnale luminoase de circulaţie ca cele folosite în intersectii." 11. La articolul 12 al convenţiei (Trecerea pe lîngă vehicule care circulă din sens opus)
  Acest paragraf se va citi astfel: "Pe drumurile de munte şi pe drumurile cu inclinare mare ce au caracteristici asemănătoare, unde trecerea pe lîngă vehicule care circulă din sens opus este imposibila sau grea, obligaţia de a opri pentru a lasă sa treacă vehiculul care urca revine conducătorului de vehicul ce coboară, cu excepţia cazului cînd, prin modul cum sînt dispuse refugiile pentru a permite vehiculelor sa oprească este de asa natura încît, ţinînd seama de viteza şi poziţia vehiculelor, vehiculul care urca dispune de un refugiu în faţa lui, iar mersul înapoi al unuia dintre vehicule ar fi necesar dacă vehiculul ce urca nu ar opri pe acest refugiu. În cazul în care unul din cele doua vehicule ce urmează să se incruciseze trebuie să meargă înapoi pentru a permite trecerea unul pe lîngă altul, ansamblurile de vehicule au prioritate faţă de celelalte vehicule, vehiculele grele faţă de vehiculele uşoare şi autocarele faţă de autocamioane; atunci cînd este vorba de vehicule de aceeaşi categorie, cel care trebuie să meargă înapoi este conducătorul vehiculului care coboară, afară de cazul cînd aceasta este în mod evident mai uşor pentru conducătorul vehiculului care urca, în special dacă se afla aproape de un refugiu."
  12. La articolul 13 al convenţiei (Viteza şi distanta între vehicule)
  Paragraful 4
  Acest paragraf, inclusiv alineatele sale a) şi b), se va citi astfel: "În afară localităţilor, pe drumurile unde o singura banda este destinată circulaţiei pe sens, în scopul de a usura depasirile, conducătorii vehiculelor supuse unei restrictii speciale de viteza şi cei ai vehiculelor sau ai ansamblurilor de vehicule cu mai mult de 7 m lungime trebuie, cu excepţia cazului cînd depăşesc sau se pregătesc să depăşească, sa menţină un interval între vehiculele lor în asa fel încît vehiculele ce le depăşesc să poată intra fără pericol în intervalul lăsat în faţa vehiculului depăşit. Aceasta dispoziţie nu este aplicabilă atunci cînd circulaţia este foarte intensa şi nici atunci cînd depăşirea este interzisă".
  13. La articolul 14 al convenţiei (Dispoziţii generale pentru manevre)
  Paragraful 1
  Acest paragraf se va citi astfel: "Orice conducător care vrea să efectueze o manevră, cum ar fi ieşirea dintr-un şir de vehicule stationate sau intrarea într-un asemenea şir, devierea la dreapta sau la stînga pe partea carosabilă, mai ales pentru a schimba banda, virajul la stînga sau la dreapta pentru a circula pe alt drum sau pentru a intra într-un spaţiu alăturat, trebuie să nu înceapă a efectua aceasta manevra decît după ce s-a asigurat ca o poate face fără a risca sa constituie un pericol pentru ceilalţi participanţi la circulaţie care îl urmează, îl preced sau cu care urmează să se incruciseze, ţinînd seama de poziţia, direcţia şi viteza lor."
  14. La articolul 15 al convenţiei (Dispoziţii speciale privitoare la vehiculele din serviciile regulate de transport în comun)
  Dispoziţia acestui articol, care este o recomandare în convenţie, va fi obligatorie.
  15. La articolul 18 al convenţiei (Intersectii şi obligaţia de a ceda trecerea)
  Paragraful 3
  Acest paragraf se va citi astfel: "Orice conducător care iese pe drum dintr-un spaţiu lateral este obligat sa cedeze trecerea persoanelor care circulă pe acest drum."
  Paragraful 4 alineatul b)
  Acest alineat se va citi astfel: "În statele unde sensul de circulaţie este pe stinga, prioritatea la intersectii este dirijata printr-un semnal sau printr-un marcaj rutier."
  16. La articolul 20 al convenţiei (Dispoziţii aplicabile pietonilor)
  Paragraful 1
  Acest paragraf se va citi astfel: "Pietonii trebuie, pe cît posibil, sa evite a circula pe partea carosabilă, dar dacă o folosesc ei trebuie să o facă cu prudenta şi fără sa stinjeneasea sau sa împiedice circulaţia."
  Paragraf suplimentar, de adăugat imediat după paragraful 2 al acestui articol
  Acest paragraf se va citi astfel: "Cu toate dispoziţiile paragrafului 2 al acestui articol al convenţiei, infirmii ce se deplaseaza într-un scaun rulant pot, în toate cazurile, sa circule pe partea carosabilă."
  Paragraful 4
  Acest paragraf se va citi astfel: "Atunci cînd pietonii circula pe partea carosabilă, conform paragrafului 2, paragrafului suplimentar introdus după acest paragraf 2 şi paragrafului 3 al prezentului articol, ei trebuie să meargă cît mai aproape posibil de marginea părţii carosabile."
  Paragraful 5
  Acest paragraf se va citi astfel:
  "a) În afară localităţilor, atunci cînd pietonii circula pe partea carosabilă, ei trebuie să meargă pe partea opusă celei ce corespunde sensului circulaţiei, afară de cazul cînd aceasta este de natura se le pericliteze siguranţa, precum şi de împrejurări speciale. Totuşi, persoanele care imping cu mina o bicicleta, o motoreta sau o motocicleta, infirmii ce se deplaseaza într-un scaun rulant şi grupurile de pietoni conduse de un responsabil sau care formează un cortegiu trebuie să circule pe partea drumului corespunzătoare sensului circulaţiei. În afară de cazul cînd formează un cortegiu, pietonii care circulă pe partea carosabilă trebuie, pe cît posibil, să se deplaseze pe un singur şir dacă siguranţa circulaţiei o cere, mai ales în caz de vizibilitate necorespunzătoare sau de intensitate mare a circulaţiei de vehicule.
  b) Dispoziţiile alin. a) al prezentului paragraf pot fi aplicate şi în localitali."
  Paragraful 6 alineatul c)
  Acest alineat se va citi astfel: "Pentru a traversa în afară unei treceri pentru pietoni semnalizata ca atare sau delimitata prin marcaje aplicate pe partea carosabilă, pietonii nu trebuie să se angajeze pe partea carosabilă înainte de a se fi asigurat ca o pot face fără a stinjeni circulaţia vehiculelor. Pietonii trebuie să traverseze partea carosabilă perpendicular pe axa acesteia."
  17. La articolul 21 al convenţiei (Conduita conducătorilor faţă de pietoni)
  Paragraf suplimentar, de adăugat imediat după paragraful 1 al acestui articol
  Acest paragraf se va citi astfel: "Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 7 şi ale paragrafului 1 al art. 13 ale convenţiei, cînd pe partea carosabilă nu exista trecere pentru pietoni semnalizata ca atare sau delimitata prin marcaje rutiere, conducătorii care virează pentru a circula pe un alt drum nu trebuie să o facă decît după ce au lăsat sa treacă pietonii care s-au angajat pe partea carosabilă a acestui drum, în condiţiile prevăzute la paragraful 6 al art. 20 al convenţiei, chiar dacă este necesar sa oprească în acest scop."
  Paragraful 3
  Aceasta dispoziţie nu va fi aplicată.
  18. La articolul 23 al convenţiei (Oprirea şi staţionarea)
  Paragraful 1
  Acest paragraf se va citi astfel: "În afară localităţilor, vehiculele şi animalele oprite sau stationate trebuie, pe cît posibil, sa stea în afară părţii carosabile. În localităţi şi în afară lor, acestea nu trebuie să stea pe pistele pentru biciclete, pe trotuare ori pe acostamentele amenajate pentru circulaţia pietonilor, decît în limita în care legislaţia naţionala în vigoare o permite."
  Paragraful 2 alineatul b)
  Acest alineat se va citi astfel: "Vehiculele altele decît bicicletele cu doua roti, motoretele cu doua roti sau motocicletele cu doua roti fără atas nu trebuie să staţioneze în şir dublu pe partea carosabilă. Vehiculele oprite sau stationate trebuie să fie aşezate paralel cu marginea părţii carosabile, în afară de cazul cînd dispunerea locurilor permite să fie astfel."
  Paragraful 3 alineatul a)
  Acest alineat se va citi astfel: "Orice oprire şi stationare a unui vehicul este interzisă pe partea carosabilă:
  i) la mai puţin de 5 m înaintea trecerilor pentru pietoni, pe trecerile pentru pietoni, pe trecerile pentru biciclisti şi pe trecerile la nivel cu calea ferată;
  îi) pe sinele tramvaielor sau ale trenurilor ori aproape de acestea, cînd circulaţia tramvaielor sau trenurilor ar putea fi împiedicată din aceasta cauza."
  Text suplimentar, de adăugat imediat după punctul îi) al acestui alineat
  Acest text se va citi astfel: "În apropiere de intersectii, la cel puţin 5 m de prelungirea marginii celei mai apropiate a părţii carosabile transversale, precum şi în intersectii, afară de indicaţia contrară data de un indicator sau de un marcaj rutier."
  Paragraful 3 alineatul b)
  Text suplimentar, de adăugat imediat după punctul iii) al acestui alineat
  Acest text se va citi astfel: "În locuri unde vehiculul ar acoperi un indicator sau un semnal luminos de circulaţie vederii participanţilor la circulaţie."
  Paragraful 3 alineatul c) i)
  Aceasta dispoziţie se va citi astfel: "Pe distanta stabilită de legislaţia naţionala în apropiere de trecerile la nivel şi la mai puţin de 15 m de o parte şi de alta a statiilor de autobuz, de troleibuz sau de vehicule pe sine, afară de cazul cînd legislaţia naţionala prevede o distanta mai mica."
  Paragraful 3 alineatul c) v)
  Aceasta dispoziţie nu va fi aplicată.
  Paragraful 5
  Acest paragraf se va citi astfel:
  "a) Orice vehicul cu motor, altul decît o motoreta cu doua roti fără atas, ca şi orice remorca, cuplata sau nu, imobilizata pe partea carosabilă în afară unei localităţi, trebuie să fie semnalata celorlalţi conducatori care se apropie în asa fel încît aceştia să fie avertizati din timp de prezenta acestuia:
  i) atunci cînd conducătorul a fost determinat sa imobilizeze vehiculul sau într-un loc unde oprirea este interzisă, conform dispoziţiilor paragrafului 3 b) i) sau îi) al acestui articol din convenţie;
  îi) atunci cînd condiţiile sînt de asa natura încît conducătorii ce se apropie nu pot, ori nu pot decît cu greutate, sa observe din timp obstacolul produs de vehicul.
  b) Dispoziţiile alin. a) al prezentului paragraf pot fi aplicate şi în localităţi.
  c) Pentru aplicarea dispoziţiilor acestui paragraf, se recomanda ca legislatiile naţionale sa prevadă folosirea unuia dintre dispozitivele prevăzute la paragraful 56 al anexei nr. 5 din convenţie."
  19. La articolul 25 al convenţiei (Autostrăzi şi drumuri cu caracteristici asemănătoare)
  Paragraful 1
  Acest paragraf se va citi astfel: "Pe autostrăzi ca şi pe drumurile speciale de intrare şi ieşire semnalizate ca autostrăzi:
  a) circulaţia este interzisă pietonilor, animalelor, bicicletelor, motoretelor dacă nu sînt asimilate motocicletelor şi tuturor vehiculelor, altele decît automobilele şi remorcile lor, precum şi automobilelor şi remorcilor care, prin construcţie, nu ar putea atinge în linie dreapta o viteză fixată de legislaţia naţionala, dar care nu va fi mai mica de 40 km/h;
  b) se interzice conducătorilor:
  i) sa oprească vehiculele sau sa staţioneze în alte locuri decît cele de stationare semnalizate; în caz de imobilizare forţată a unui vehicul, conducătorul sau trebuie să se straduiasca sa-l scoată în afară părţii carosabile şi în afară benzii de urgenta, iar dacă nu o pot face, sa semnalizeze imediat de la distanta prezenta vehiculului pentru a avertiza din timp pe ceilalţi conducatori ce se apropie; dacă este vorba de unul dintre vehiculele carara li se aplică paragraful 5 al art. 23 din convenţie, se recomanda ca legislatiile naţionale sa prevadă folosirea unuia din dispozitivele prevăzute la paragraful 56 al anexei nr. 5 a convenţiei;
  îi) sa întoarcă sau sa meargă înapoi ori sa pătrundă pe banda de teren centrala, inclusiv pe racordurile transversale ce leagă între ele cele doua părţi carosabile."
  Paragraf suplimentar, de adăugat imediat după paragraful 1 al acestui articol
  Acest paragraf se va citi astfel: "Cînd o autostrada are trei sau mai multe benzi destinate unui sens de circulaţie, se interzice conducătorilor de vehicule destinate transportului de mărfuri a căror greutate maxima autorizata depăşeşte 3,5 tone sau ansamblurilor de vehicule mai lungi de 7 m sa circule pe alte benzi decît pe cele doua de lîngă marginea părţii carosabile corespunzătoare sensului circulaţiei."
  Paragraful 4
  Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol, astfel cum este redactat mai sus, a paragrafelor 2 şi 3 ale acestui articol al convenţiei, se asimilează autostrazilor celelalte drumuri rezervate circulaţiei automobilelor semnalizate ca atare şi care nu deservesc proprietăţile alăturate drumului."
  20. La articolul 27 al convenţiei (Dispoziţii speciale ce se aplică biciclistilor, conducătorilor de motorete şi motociclete)
  Paragraful 2
  Acest paragraf se va citi astfel: "Se interzice biciclistilor sa circule fără a tine ghidonul cel puţin cu o mina, sa remorcheze bicicleta de un alt vehicul sau sa transporte, sa traga ori sa impinga obiecte ce stinjenesc conducerea sau sînt periculoase pentru ceilalţi participanţi la circulaţie. Aceleaşi dispoziţii se aplică conducătorilor de motorete şi motociclete dar, în plus, aceştia trebuie să ţină ghidonul cu ambele mîini, afară de cazul cînd, eventual, semnalizeaza cu bratul conform convenţiei."
  Paragraful 4
  Acest paragraf se va citi astfel: "Conducătorilor de motorete li se poate permite sa circule pe pistele de biciclete şi, dacă este necesar, li se poate interzice sa circule pe partea carosabilă."
  21. La articolul 29 al convenţiei (Vehiculele pe sine)
  Paragraful 2
  Acest paragraf se va citi astfel: "Reguli speciale diferite de cele stabilite în cap. II al convenţiei vor putea fi adoptate pentru circulaţia pe drum a vehiculelar ce se deplaseaza pe sine. Totuşi, asemenea reguli nu vor putea fi contrare dispoziţiilor paragrafului 7 al art. 18 al convenţiei."
  Paragraf suplimentar, de introdus la sfîrşitul acestui articol
  Acest paragraf se va citi astfel: "Depăşirea vehiculelor pe sine, în mers sau oprite, a căror cale este fixată pe partea carosabilă, se efectuează pe partea corespunzătoare sensului circulaţiei. Dacă incrucisarea şi depăşirea nu se pot efectua pe partea corespunzătoare sensului circulaţiei, datorită trecerii inguste, aceste manevre se pot face pe partea opusă celei ce corespunde sensului circulaţiei, cu condiţia sa nu stînjenească sau sa pună în pericol pe participanţii la circulaţie ce vin din sens opus. Pe părţile carosabile cu sens unic depăşirea se poate efectua pe partea opusă celei ce corespunde sensului circulaţiei atunci cînd nevoile traficului o justifica."
  22. La articolul 30 al convenţiei (Încărcarea vehiculelor)
  Paragraful 4
  Începutul acestui paragraf se va citi: "Incarcaturile ce depăşesc lungimea vehiculului spre în faţa, în spate şi pe părţile laterale, trebuie să fie semnalizate suficient de vizibil în toate cazurile cînd marginile lor risca de a nu fi observate de conducătorii celorlalte vehicule; între căderea nopţii şi zorii zilei, precum şi în orice alte momente cînd vizibilitatea este insuficienta, aceasta semnalizare trebuie să se facă în faţa printr-o lumina alba şi un dispozitiv reflectorizant alb, iar în spate printr-o lumina roşie şi un dispozitiv reflectorizant roşu. În special, pe vehiculele cu motor,..."
  Paragraful 4 alineatul b)
  Acest alineat se va citi astfel: "Între căderea nopţii şi zorii zilei, ca şi în orice alte momente cînd vizibilitatea este insuficienta, incarcaturile ce depăşesc lateral gabaritul vehiculului astfel încît extremitatea lor laterala să fie la mai mult de 0,40 m de marginea exterioară a luminii de poziţie din faţa, trebuie să fie semnalizate, spre în faţa ca şi spre în spate, de cele a căror extremitate laterala se afla cu mai mult de 0,40 m de marginea exterioară a luminii roşii de poziţie din spate a vehiculului."
  23. Articol suplimentar, de adăugat imediat după articolul 30 al convenţiei
  Acest articol se va citi astfel:
  "Transport de pasageri
  Pasagerii nu vor fi transportaţi, ca număr şi ca maniera, încît sa constituie un pericol."
  24. La articolul 31 al convenţiei (Conduita în caz de accident) Paragraful 1
  Alineat suplimentar, de adăugat la sfîrşitul paragrafului
  Acest alineat se va citi astfel: "Atunci cînd accidentul n-a produs decît pagube materiale şi dacă o parte lezata n-a fost prezenta, persoanele implicate în accident trebuie, pe cît posibil sa dea pe loc indicaţii cu privire la numele şi adresa lor precum şi, în orice caz, sa dea cît mai curînd aceste date părţii lezate pe calea cea mai directa sau, în lipsa, prin intermediul poliţiei".
  25. La articolul 32 al convenţiei (Iluminarea: Dispoziţii generale)
  Paragraful 6 alineatul a)
  Acest alineat se va citi astfel: "carucioarele pentru copii, bolnavi sau infirmi şi orice alte vehicule de dimensiuni mici şi fără motor impinse sau trase de pietoni;"
  Paragraful 7
  Acest paragraf se va citi astfel:
  "a) Noaptea, cînd circula pe partea carosabilă:
  i) grupurile de pietoni, conduse de un responsabil sau care formează un cortegiu, trebuie să aibă, pe partea opusă părţii corespunzătoare sensului circulaţiei, cel puţin o lumina alba sau galbena selectiv spre în faţa şi o lumina roşie spre în spate, ori o lumina galben auto în ambele direcţii;
  îi) conducătorii de animale de tras, de calarie sau de povara, ori de vite, trebuie să aibă, pe partea opusă părţii corespunzătoare sensului circulaţiei, cel puţin, fie o lumina alba sau galbena selectiv spre în faţa şi o lumina roşie spre în spate, fie o lumina galben auto în ambele direcţii. Aceste lumini pot fi emise de acelaşi dispozitiv.
  b) Luminile prevăzute la alin. a) al acestui paragraf nu sînt totuşi cerute dacă deplasarea se face într-o localitate corespunzător iluminata."
  26. La articolul 34 al convenţiei (Derogări)
  Paragraful 2
  Acest paragraf se va citi astfel: "Conducătorii vehiculelor prioritare nu sînt obligaţi, cînd apropierea lor este anunţată de avertizoarele speciale ale vehiculului şi fără sa pună în pericol pe ceilalţi participanţi la circulaţie, să respecte în totul sau în parte dispoziţiile cap. II al convenţiei, asa cum au fost modificate prin prezentul acord, altele decît cele ale paragrafului 2 al art. 6. Conducătorii acestor vehicule nu pot sa pună în funcţiune aceste avertizoare decît în cazurile justificate de urgenta misiunii lor."
  ──────────────────