HOTĂRÂRE nr. 957 din 9 decembrie 2015
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii


  Articolul 1

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, industrie, resurse minerale neenergetice, comerţ, turism, întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
  (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este minister cu rol de sinteză.
  (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deţinute în condiţiile legii.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile economie, industrie, resurse minerale neenergetice, comerţ, turism, întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în aceste domenii;
  b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;
  c) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
  d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;
  e) de autoritate de stat:
  1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
  2. în domeniile economie, comerţ, turism, întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare;
  3. în domeniile specifice activităţilor industriale, inclusiv al exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
  4. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin Autorităţii Naţionale pentru Turism, în condiţiile legii;
  5. prin care se asigură de către operatorii de transport şi de sistem coordonarea metodologică şi funcţională a Dispeceratului Energetic Naţional şi a Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale;
  f) de administrare a proprietăţii publice şi private a statului din domeniile aflate în competenţa sa, astfel cum sunt prevăzute în art. 3;
  g) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului;
  h) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în competenţa sa;
  i) colaborarea cu partenerii sociali.
  (2) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri sunt următoarele:
  a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniile sale de responsabilitate;
  b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
  c) întărirea autorităţii instituţiei;
  d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
  e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
  f) colaborarea cu partenerii sociali.


  Articolul 3

  (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:
  A. În domeniile economie, politici industriale, competitivitate şi industria de apărare:
  1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă:
  a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - electrotehnică, electronică şi mecanică fină, biotehnologii, mobilă, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini, reciclarea materialelor;
  b) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;
  c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori, precum şi coordonarea domeniului infrastructurii calităţii;
  2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea mandatelor de reprezentare la nivelul Uniunii Europene şi a altor documente relevante către aceasta din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale, comerţului şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competenţă, cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu excepţia informaţiilor şi datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare, care se transmit, în condiţiile legii, de către Ministerul Energiei, prin direcţia de specialitate;
  3. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;
  4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
  5. fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului;
  6. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile coordonate;
  7. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri;
  8. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniile coordonate cu cele ale Uniunii Europene;
  9. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;
  10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniile coordonate;
  11. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în economie şi la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;
  12. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate în această calitate:
  a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;
  b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare;
  c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;
  13. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;
  14. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia în domeniul infrastructurii calităţii, precum şi de normele Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  15. coordonează şi participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul comerţului interior şi al protecţiei consumatorului;
  16. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;
  17. transpune, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate;
  18. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislaţia naţională în domeniile coordonate;
  19. asigură dialogul permanent şi transparent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi societatea civilă, în scopul informării reciproce corecte, complete şi la timp şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent domeniilor coordonate;
  20. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniilor coordonate;
  21. dezvoltă sistemul informatic în domeniile coordonate;
  22. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;
  23. coordonează, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 379/2013, domeniul infrastructurii calităţii şi urmăreşte aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;
  24. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;
  25. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare cu capital de stat;
  26. reglementează activitatea de producţie, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat şi privaţi din industria de apărare;
  27. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici pentru care Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată, în condiţiile legii, prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;
  28. prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, îndeplineşte atribuţiile instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015;
  29. sprijină participarea industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;
  30. sprijină activitatea instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare, la programele de offset;
  31. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate;
  32. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;
  33. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;
  34. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare şi întocmeşte lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii;
  35. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare;
  36. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic, în condiţiile legii;
  37. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare;
  38. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind industria de apărare, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;
  39. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul industriei de apărare, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;
  40. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul economic, conform prevederilor legale;
  41. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
  42. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
  43. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
  44. gestionează mijloacele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;
  45. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
  46. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor;
  47. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;
  48. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul propriu;
  49. solicită informaţii economice şi sociale, necesare la elaborarea politicilor industriale;
  50. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
  51. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;
  52. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;
  53. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
  54. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
  55. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
  56. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;
  57. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  58. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislaţiei în domeniu, a fondurilor acordate;
  59. coordonează elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru competitivitate;
  60. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;
  61. elaborează politica industrială şi urmăreşte aplicarea acesteia;
  62. colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, la elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile de activitate;
  63. asigură, în calitate de operator de program, implementarea Programului de eficienţă energetică, în conformitate cu obiectivele Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014;
  64. asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu organismele naţionale şi europene implicate şi cu operatorii de implementare;
  65. acordă asistenţă de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;
  66. organizează standuri la târguri şi expoziţii pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesaţi de domeniul deşeurilor reciclabile;
  67. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale;
  68. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;
  69. coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă; monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;
  70. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile economie, politici industriale, competitivitate;
  71. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii operatorilor economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate;
  72. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informaţiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;
  73. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
  74. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
  75. monitorizează ajutoarele de stat sau de minimis acordate, verifică respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate, în condiţiile legii.
  B. În domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile:
  1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;
  2. sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
  3. diseminează informaţii şi bune practici pentru planificarea strategică participativă a dezvoltării locale;
  4. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al regenerării socioeconomice;
  5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;
  6. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  7. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul resurselor minerale neenergetice;
  8. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  9. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniul resurselor minerale neenergetice cu cele ale Uniunii Europene;
  10. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al regenerării socioeconomice din zonele industriale;
  11. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile;
  12. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  13. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul resurselor minerale neenergetice în această calitate:
  a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;
  b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare;
  c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;
  14. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit legislaţiei în vigoare;
  15. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniul resurselor minerale neenergetice, cu autorităţile publice locale pentru dezvoltarea durabilă a zonelor industriale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;
  16. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  17. dezvoltă sistemul informatic în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  18. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice;
  19. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul resurselor minerale neenergetice;
  20. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit prevederilor legale;
  21. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniul resurselor minerale neenergetice, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
  22. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
  23. gestionează mijloacele financiare în domeniul resurselor minerale neenergetice şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;
  24. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor;
  25. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate şi coordonează activitatea de monitorizare a programelor cu impact asupra dezvoltării durabile în zonele afectate de restructurarea industrială;
  26. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi şi a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
  27. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul propriu, din domeniul resurselor minerale neenergetice;
  28. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;
  29. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  30. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniul resurselor minerale neenergetice, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
  31. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice;
  32. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice;
  33. acordă asistenţă de specialitate, organizează seminare şi consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  34. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
  35. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
  36. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral;
  37. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  38. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  39. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul resurselor minerale neenergetice şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;
  40. coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale neenergetice, monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;
  41. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale neenergetice;
  42. aprobă editarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale neenergetice";
  43. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
  44. iniţiază sau avizează împreună cu autoritatea competentă în domeniul mediului acte normative, ordine, instrucţiuni referitoare la protecţia mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice;
  45. avizează studiile de fezabilitate şi planurile de dezvoltare a companiilor/societăţilor naţionale miniere, precum şi încetarea definitivă sau temporară a activităţii de exploatare;
  46. avizează planul de închidere şi ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere a minelor şi reabilitare a mediului, pentru minele aparţinând companiilor/ societăţilor naţionale miniere;
  47. angajează executarea lucrărilor de conservare, închidere a minelor, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere pentru minele închise prin hotărâri ale Guvernului.
  C. În domeniul turismului:
  1. elaborează în domeniul turismului strategia naţională de dezvoltare turistică, strategii de dezvoltare şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului şi atragerea investitorilor, ce vor fi implementate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;
  2. elaborează politici publice privind turismul;
  3. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniul turismului;
  4. fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul turismului;
  5. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul turismului;
  6. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniul turismului cu cele ale Uniunii Europene;
  7. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul turismului;
  8. asigură, în condiţiile legii, monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul turismului;
  9. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului în această calitate:
  a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;
  b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare;
  c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;
  10. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniul turismului, cu autorităţile publice locale pentru dezvoltarea turismului, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;
  11. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului turismului;
  12. dezvoltă sistemul informatic în domeniul turismului;
  13. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul turismului, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
  14. gestionează mijloacele financiare în domeniul turismului alocate de la bugetul de stat şi controlează modul de utilizare a acestora;
  15. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul turismului;
  16. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
  17. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul turismului;
  18. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;
  19. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;
  20. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
  21. urmăreşte derularea de către organismele intermediare din cadrul structurilor teritoriale ale domeniului coordonat şi urmăreşte derularea activităţii organismului intermediar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism a tuturor programelor finanţate din fonduri europene;
  22. aprobă planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice elaborate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;
  23. aprobă reprezentarea pe plan intern şi extern de către Autoritatea Naţională pentru Turism, în domeniul său de activitate;
  24. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate şi ale reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară.
  D. În domeniul comerţului:
  1. elaborează şi îndeplineşte politica naţională în domeniul comerţului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de adaptare continuă la evoluţiile geopolitice şi economice internaţionale a politicilor de comerţ exterior în vederea creşterii exporturilor de bunuri şi servicii şi dezvoltării producţiei interne;
  2. promovează interesele economice şi comerciale ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terţe pieţe, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;
  3. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerţului în cadru pluri- şi multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sau la nivel regional şi bilateral;
  4. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;
  5. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre şi cu Tratatul de aderare;
  6. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;
  7. urmăreşte aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniile sale de competenţă, ţinând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaţionale;
  8. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul comerţului;
  9. face propuneri şi negociază direct, potrivit competenţelor naţionale, sau participă la negocierea şi încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic ori pentru stabilirea cadrului juridic naţional şi, respectiv, european, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
  10. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale, plurilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competenţelor naţionale şi în corelaţie cu politica Uniunii Europene;
  11. urmăreşte mediatizarea, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comerţ liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerţ şi alte oportunităţi de afaceri;
  12. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţiilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegaţiilor participante, participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;
  13. oferă şi asigură operatorilor economici informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;
  14. asigură reprezentarea economică şi comercială externă în cadrul birourilor de promovare economică şi comercială, precum şi buna funcţionare a activităţii acestora în străinătate;
  15. cooperează cu reprezentanţele economice şi comerciale acreditate în România pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;
  16. participă la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;
  17. iniţiază, organizează şi coordonează expansiunea economică şi comercială externă pe pieţele de interes, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe;
  18. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în materie de diplomaţie economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate;
  19. asigură managementul Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, şi asigură ca atât instrumentele naţionale, cât şi cele europene sau internaţionale de susţinere să atingă obiectivele acestei strategii;
  20. dezvoltă forme de colaborare şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie, asigurând secretariatul Consiliului de Export;
  21. coordonează şi monitorizează Programul de susţinere şi promovare a exporturilor cu finanţare parţială de la bugetul de stat, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general şi a portalului de comerţ exterior, în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti;
  22. urmăreşte, prin direcţiile de specialitate, implementarea şi eficienţa, în concordanţă cu obiectivele propuse decurgând din Strategia naţională de export, ale Programului de susţinere şi promovare a exportului, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor româneşti la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice din străinătate, elaborând şi supunând spre aprobare bugetul şi structura programului de susţinere şi urmărind modul de implementare şi eficienţa acestuia;
  23. monitorizează ajutoarele de stat sau de minimis acordate, putând realiza controale la faţa locului;
  24. verifică respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate;
  25. colaborează cu alte autorităţi şi instituţii interesate pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti;
  26. acordă asistenţă tehnică operatorilor economici care intenţionează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice internaţionale;
  27. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;
  28. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă, cu excepţia domeniilor sensibile a căror implementare este generată substanţial de decizii politice şi strategice: produse militare, produse cu dublă utilizare, produse supuse embargoului;
  29. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor comerciale străine;
  30. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul comerţului;
  31. urmăreşte elaborarea de materiale promoţionale şi publicaţii de specialitate în domeniul comerţului;
  32. realizează lucrări de evaluare a potenţialului existent pe pieţele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de ţări partenere şi/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerţ sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene şi promovării ofertei româneşti de export în condiţiile pieţei concurenţiale;
  33. identifică acele categorii de produse româneşti cu potenţial de export şi realizează analize sectoriale şi de prezentare a capacităţii de absorbţie a ofertei româneşti pe plan extern;
  34. elaborează şi actualizează materiale de informare şi documentare în domeniul comerţului exterior pentru portalul de comerţ;
  35. solicită mediului de afaceri şi autorităţilor publice materiale promoţionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităţilor de afaceri şi a potenţialului economic al României;
  36. utilizează baze de date cu exportatorii şi importatorii din România, precum şi baze de date statistice de comerţ exterior şi realizează lucrări de sinteză privind evoluţia relaţiilor comerciale ale României pe plan internaţional;
  37. mediatizează cererile de produse româneşti şi propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;
  38. iniţiază propuneri de programe şi proiecte pentru promovarea exporturilor româneşti de produse şi servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susţinere a acestora;
  39. organizează seminare, conferinţe şi forumuri pe teme de promovare şi facilitare a comerţului şi participă la manifestări similare iniţiate de instituţii sau organizaţii de profil, în ţară şi în străinătate;
  40. organizează întâlniri de afaceri între firmele româneşti şi străine, direct sau în colaborare cu instituţii şi agenţii guvernamentale, camere de comerţ, asociaţii profesionale, organizaţii de promovare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi instituţii partenere de promovare a comerţului din alte ţări;
  41. dezvoltă relaţii de cooperare şi parteneriat cu organizaţii, instituţii şi asociaţii profesionale româneşti şi străine pentru promovarea comerţului pe plan internaţional, potrivit legii;
  42. poate susţine organizarea de seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate;
  43. participă la reuniunile mecanismelor de susţinere a exportatorilor la nivelul UE;
  44. poate atrage fonduri structurale şi implementează proiecte şi programe care vizează eficientizarea şi diversificarea instrumentelor de susţinere a exportatorilor;
  45. participă la proiectele şi programele care vizează creşterea performanţelor la export în cadrul Strategiei UE privind regiunea Dunării, precum şi Proiectul European Gateway;
  46. în cazul primirii unor solicitări concrete poate asigura managementul unitar al promovării şi derulării operaţiunilor de comerţ exterior pentru societăţile în care acţionar majoritar este statul.
  E. În domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri:
  1. asigură elaborarea, gestionarea şi monitorizarea implementării proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;
  2. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autorităţile publice interesate, pentru aplicarea în România a iniţiativei "Small Business Act";
  3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;
  4. asigură stimularea şi corelarea acţiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;
  5. reprezintă şi participă, în numele statului român, la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  6. exercită funcţiile de coordonare şi control privind Fundaţia de Post-Privatizare şi asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;
  7. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii activităţilor şi acţiunilor cuprinse în Programul naţional de reformă pentru domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  8. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  9. coordonează şi participă împreună cu alte organe ale administraţiei publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  10. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
  11. derulează, gestionează şi coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect, în condiţiile legii;
  12. participă, în condiţiile legii, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  13. coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;
  14. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;
  15. propune, derulează, asigură şi monitorizează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
  16. organizează, participă şi coordonează derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
  17. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
  18. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale;
  19. implementează şi coordonează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la reforma reglementărilor formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.E.C.D. - Investment Compact;
  20. asigură, coordonează şi răspunde în domeniile de competenţă de îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;
  21. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurenţial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
  a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, în domeniul de activitate, precum şi al celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;
  b) implementarea standardelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Uniunii Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;
  c) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public şi mediul privat;
  22. colaborează cu celelalte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
  23. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizaţiilor internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Asociaţia Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
  24. elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice şi pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri;
  25. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene în domeniile coordonate;
  26. asigură coordonarea la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la cooperarea internaţională în domeniul mediului de afaceri;
  27. reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
  28. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
  29. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată;
  30. participă la lucrările Consiliului consultativ pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
  31. sprijină şi consiliază iniţiatorii de acte normative cu implicaţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi le trimite rezultatele Testului IMM;
  32. atrage investiţii pentru sprijinirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea internaţionalizării activităţilor economice ale acestora;
  33. coordonează acţiunile desfăşurate în cadrul Programului naţional "România HUB", asigurând administrarea programului;
  34. organizează cursuri în domeniul întreprinderi mici şi mijlocii;
  35. elaborează studii, analize, statistici privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerului în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii;
  36. asigură dialogul cu entităţile publice şi private implicate în sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
  37. acordă un aviz tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale;
  38. gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat şi controlează modul de utilizare a acestora de către instituţiile publice din subordinea ministerului.
  F. În domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:
  1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;
  2. dezvoltă infrastructuri eficiente şi echilibrate de luptă împotriva contrafacerii şi pirateriei;
  3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietăţii intelectuale.
  G. Alte atribuţii:
  1. exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş;
  2. exercită drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată.
  (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.


  Articolul 5

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este autorizat:
  a) să dea, cu respectarea limitelor de autoritate şi în condiţiile legii, unităţilor prevăzute în anexa nr. 2, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
  b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
  c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;
  d) să emită, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;
  e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;
  f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege;
  g) să asigure, în condiţiile legii, furnizarea informaţiilor relevante referitoare la activitatea de echilibrare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale, respectiv a sistemului electroenergetic naţional, în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional şi în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali.
  (2) Pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa, Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri exercită în condiţiile legii atribuţiile de instituţie publică implicată şi de autoritate publică tutelară în procesul de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere.


  Articolul 6

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.


  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri


  Articolul 7

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, unităţi de implementare a proiectului, unităţi de management al proiectului şi organisme intermediare, fără a se modifica anexa nr. 1, şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
  (2) Personalul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual şi diplomatic.
  (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este de 421 de posturi finanţate de la bugetul de stat, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă.
  (4) Structura organizatorică detaliată şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, în condiţiile legii.
  (5) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri sunt numiţi şi revocaţi în condiţiile legii, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, cu excepţiile prevăzute de lege.
  (6) Numirea personalului birourilor de promovare comercial- economică se face de către ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor de promovare comercial- economică se va derula în baza unui protocol de colaborare încheiat între Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerul Afacerilor Externe.


  Articolul 8

  (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
  (2) Atribuţiile şi sarcinile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii.
  (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
  (4) Statele de funcţii pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, cu excepţiile prevăzute de lege.


  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri


  Articolul 9

  (1) Conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se asigură de către viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
  (2) Viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.
  (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
  (4) Viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Pe lângă viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
  (6) În exercitarea atribuţiilor sale, viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
  (7) Prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri pot fi delegate atribuţii, în condiţiile legii.
  (8) În cazul în care viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.


  Articolul 10

  (1) Viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
  (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
  (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri ori încredinţate de viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.


  Articolul 11

  Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 12

  Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 13

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.
  (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi/sau pe care le administrează, în condiţiile legii.


  Articolul 14

  Patrimoniul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi prin preluarea patrimoniului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri aferent activităţii şi structurilor în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, pe baza protocolului de predare-preluare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.


  Capitolul II Dispoziţii finale


  Articolul 15

  (1) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.


  Articolul 16

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 17

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 9 decembrie 2015.
  Nr. 957.

  Anexa 1

  *Font 7*

      Numărul maxim de posturi - 421 posturi, inclusiv demnitarii şi posturile
      aferente cabinetelor ministrului, din care 83 posturi - reţea externă

                 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI,
                   COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI


                                                                     ┌─────────────────────┐
                                           ┌───────────────────┐ │ CABINET │
                                           │ VICEPRIM-MINISTRU ├─────┤ VICEPRIM - MINISTRU │
       ┌───────────────────────┐ │ │ └─────────────────────┘ ┌───────────────────────────────┐
       │ COLEGIUL MINISTERULUI ├◄─┬◄────┬──┴─┬───────────────┬─┴───────────────────────────┬──►│DIRECŢIA CORP CONTROL MINISTRU │
       ├───────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┤
       │ SERVICIUL AUDIT │ │ │ │ ▼ └──►│ DIRECŢIA RESURSE UMANE ŞI │
       │ PUBLIC INTERN │◄─┤ │ │ ┌───────────────────┐ │ RELAŢII PUBLICE │
       ├───────────────────────┤ │ │ │ │ SECRETAR GENERAL │ └───────────────────────────────┘
       │ COMPARTIMENTUL │◄─┘ │ │ └─────────┬─────────┘
       │ INFORMAŢII CLASIFICATE│ │ │ ▼
       └───────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐
                                        │ │ ┌─────┴───────────┐ ┌────────┴────────┐
                                        │ │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │
                                        │ │ │ GENERAL ADJUNCT │ │ GENERAL ADJUNCT │
                                        │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘
                                        │ ▼
          ┌──────────────────┬──────────┼────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
          │ │ │ │ │ │ │
  ┌───────┴─────────┐┌───────┴─────────┐│┌───────┴─────────┐┌───────┴─────────┐┌───────┴─────────┐┌───────┴─────────┐
  │SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT │││SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT │
  ├─────────────────┤├─────────────────┤│├─────────────────┤├─────────────────┤├─────────────────┤├─────────────────┤
  ├─────────────────┤├─────────────────┤│├─────────────────┤├─────────────────┤├─────────────────┤├─────────────────┤
  │ CABINET ││ CABINET │││ CABINET ││ CABINET ││ CABINET ││ CABINET │
  │SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT │││SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT │
  └─────────────────┘└─────────────────┘│└─────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘
                                        ▼
       ┌───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
       ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
  ┌──────────────────┐┌─────────────────┐┌───────────┐┌──────────────────┐┌──────────────────┐┌───────────────────┐┌─────────────────┐
  │DIRECŢIA GENERALĂ ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA GENERALĂ ││ DIRECŢIA GENERALĂ ││DEPARTAMENTUL DE │
  │JURIDICĂ, RELAŢII ││ INVESTIŢII ││ BUGET, ││ POLITICI ŞI ││ RESURSE MINERALE ││ POLITICI INDUS- ││COMERŢ EXTERIOR │
  │INSTITUŢIONALE ŞI ││ACHIZIŢII PUBLICE││ FINANCIAR ││PROGRAME PTR. IMM,││ ŞI DEZVOLTAREA ││TRIALE ŞI INDUSTRIA││ ŞI RELAŢII │
  │ POLITICI PUBLICE ││ ŞI SERVICII ││ CONTABI- ││ MEDIUL DE AFACERI││DURABILĂ A ZONELOR││ DE APĂRARE ││INTERNAŢIONALE**)│
  │ ││ INTERNE ││ LITATE ││ ŞI TURISM ││ INDUSTRIALE ││ ││ │
  └──────────────────┘└─────────────────┘└───────────┘└──────────────────┘└────────┬─────────┘└─────────┬─────────┘└────────┬────────┘
                                                                                   ▼ ▼ ▼
                                                                     ┌─────────────┘ ┌────────────┘ ┌───────────┘
                                                                     │ ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐
                                                                     │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │
                                                                     ├►│ RESURSE │ ├►│ POLITICI │ ├►│ BILATERALE │
                                                                     │ │ MINERALE │ │ │ INDUSTRIALE │ │ │ EUROPA "UE" │
                                                                     │ └─────────────────┘ │ └────────────────┘ │ └──────────────────┘
                                                                     │ ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐
                                                                     │ │ DIRECŢIA DEZ- │ │ │ DEPARTAMENTUL │ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │
                                                                     └►│VOLTAREA DURABILĂ│ ├►│ INDUSTRIA │ ├►│ BILATERALE EUROPA│
                                                                       │ A ZONELOR │ │ │ DE APĂRARE*) │ │ │ "NON" UE ŞI ASIA │
                                                                       │ INDUSTRIALE │ │ └────────────────┘ │ │ CENTRALĂ │
                                                                       └─────────────────┘ │ ┌────────────────┐ │ └──────────────────┘
                                                                                           │ │ DIRECŢIA AJUTOR│ │ ┌──────────────────┐
                                                                                           └►│ DE STAT PENTRU │ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │
                                                                                             │ INDUSTRIE ŞI │ ├►│ BILATERALE │
                                                                                             │ TRANSPORT AL │ │ │ STRATEGICE ŞI CU │
                                                                                             │ ENERGIEI │ │ │ECONOMII EMERGENTE│
                                                                                             └────────────────┘ │ └──────────────────┘
                                                                                                                │ ┌──────────────────┐
                                                                                                                │ │DIRECŢIA POLITICI │
                                                                                                                ├►│ COMERCIALE │
                                                                                                                │ └──────────────────┘
                                                                                                                │ ┌──────────────────┐
                                                                                                                │ │ DIRECŢIA │
                                                                                                                └►│ MONITORIZARE │
                                                                                                                  │ PROGRAME EXPORT │
                                                                                                                  └──────────────────┘
  ──────────
      *) Departamentul Industria de Apărare este condus de către directorul general adjunct.
      **) Se organizează la nivel de direcţie generală.
  ──────────


  Anexa 2

  UNITĂŢILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea
  Ministerului Economiei, Comerţului şi
  Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  a) Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 105 posturi
  2. Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului - 45 de posturi
  3. Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi
  4. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Braşov - 10 posturi
  5. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Cluj-Napoca - 13 posturi
  6. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Constanţa - 13 posturi
  7. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Craiova - 10 posturi
  8. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Iaşi - 12 posturi
  9. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Ploieşti - 10 posturi
  10. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Târgu Mureş - 10 posturi
  11. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Timişoara - 11 posturi
  b) Cu finanţare din venituri proprii:
  1. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 243 de posturi
  2. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - 58 de posturi
  c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
  1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 659 de posturi
  2. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 54 de posturi
  II. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
  2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR
  III. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, cu finanţare integrală de la bugetul de stat
  1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 624 de posturi
  2. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 de posturi
  3. Autoritatea Naţională pentru Turism - 145 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui
  IV. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  1. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  2. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
  3. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
  4. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
  5. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  6. Societatea "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
  7. Societatea "Băiţa" - S.A. Ştei
  8. Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud
  9. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A., Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A., Baia Mare
  10. Societatea "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
  11. Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti
  12. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi
  13. Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
  14. Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
  15. Societatea "Avioane" - S.A., Craiova
  16. Societatea "IAR" - S.A., Braşov
  17. Societatea "IOR" - S.A., Bucureşti
  18. Societatea "Romaero" - S.A., Bucureşti
  19. Societatea "Construcţii Aeronautice" - S.A.
  20. Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
  21. Societatea "Oltchim" - S.A.
  22. Societatea "Romplumb" - S.A.
  23. Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
  24. Societatea Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A.
  25. Societatea "Simtex" - S.A. - participaţia statului
  26. Societatea "ICEM" - S.A.
  27. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
  28. Societatea "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti
  29. Societatea EUROTEST - S.A.
  30. Societatea BRML - CERT - S.A.
  31. Societatea "FORADEX" - S.A.
  32. Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. Arad
  33. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
  34. Societatea "Imotrust" - S.A.
  35. Societatea "Bega Turism" - S.A.
  36. Societatea "Compania de Investiţii pentru Turism" - S.A.
  37. Societatea "Robinson Turism" - S.A.
  38. Societatea "Lido" - S.A.
  39. Societatea "Litoral" - S.A.
  40. Societatea "Mamaia" - S.A.
  41. Societatea "Neptun - Olimp" - S.A.
  42. Societatea "Carmen Silva 2000" - S.A.
  43. Societatea "Anca - Irina" - S.A.
  44. Societatea "Ciucaş" - S.A.
  45. Societatea "Hotel Cota 1400" - S.A.
  46. Societatea "Germisara" - S.A.
  47. Societatea "T.H.R. Marea Neagră" - S.A.
  48. Societatea "Iezerul" - S.A.
  49. Societatea "Predeal" - S.A.


  Anexa 3

  Mijloacele de transport şi consumul de
  carburanţi pentru activităţi specifice
  ┌────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────┐
  │Nr. │ Unitatea │Tipul mijlocului│Numărul maxim│Consum maxim de │
  │crt.│ │ de transport │ aprobat │carburant pentru│
  │ │ │ │ (bucăţi) │ un autovehicul │
  │ │ │ │ │ (litri/lună) │
  ├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
  │ 0. │ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │
  ├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
  │ 1. │Aparatul propriu*) │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────────┤
  │ │a) pentru transport│autovehicule │ 18 │ 300 │
  │ │marfă şi persoane │ │ │ │
  │ │(delegaţii) │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  NOTE:
  1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
  2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
  3. Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.
  4. Pentru activităţile specifice desfăşurate de oficiile teritoriale pentru IMM-uri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are în dotare un număr total de 8 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 200 de litri pentru fiecare autoturism.


  Anexa 4

  SITUAŢIA
  bunurilor imobile din domeniul public şi privat
  al statului, aflate în administrarea
  Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  1. Imobil construcţie P + 6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul public al statului;
  2. Imobil construcţie P + 1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;
  3. Imobil construcţie - Corp B, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;
  4. Imobil construcţie P + 10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;
  5. Imobil construcţie 188, 10 mp, situat în str. Apolodor nr. 17 - parter, latura nord, sectorul 5, Bucureşti;
  6. Clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 9.122 mp proprietate exclusivă, situate în oraşul Buşteni, Str. Paltinului nr. 16, judeţul Prahova, nr. inventar M.F.P./145.193, în domeniul public al statului;
  7. Clădirea şi terenul aferent în suprafaţă de 1.818 mp proprietate exclusivă şi 24 mp reprezentând 1/2 cotă parte indiviză şi 94 mp reprezentând 1/3 cotă parte indiviză, situate în municipiul Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului;
  8. Imobil construcţie P + 3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul public al statului;
  9. Imobil teren Şoseaua Viilor nr. 38, sectorul 5, Bucureşti.

  -------