HOTĂRÎRE Nr. 309 din 6 mai 1996
privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 16 mai 1996  În aplicarea prevederilor art. 174 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 5 ianuarie 1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic.
  Elevii şi studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" va elibera, contra cost, prin casele de bilete C.F.R., beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din prezenta hotărâre, legitimatii de călătorie speciale cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a, având menţiunea "Elevi şi studenţi".
  Acordarea de tarife reduse cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, se face pe bază de abonamente lunare eliberate elevilor şi studenţilor de către regiile autonome de transport, societăţile comerciale şi serviciile publice de specialitate ale consiliilor locale din localităţile respective şi de către Regia Autonomă de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucureşti.


  Articolul 3

  Eliberarea biletelor speciale de călătorie şi a abonamentelor lunare pentru elevi şi studenţi, cu tarife reduse cu 50%, se face contra cost, în baza carnetului de elev sau a legitimatiei de identitate pentru studenţi, vizate la zi de către conducătorii instituţiilor de învăţământ.


  Articolul 4

  Ministerul Învăţământului asigura tipărirea legitimatiilor de identitate pentru studenţi, care se repartizează instituţiilor de învăţământ superior.


  Articolul 5

  (1) Pentru reducerile de tarif acordate elevilor şi studenţilor, potrivit legii, pentru transportul pe cale ferată, precum şi pentru reducerile de tarif şi gratuităţi acordate pentru transportul subteran cu metroul, Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române", respectiv Regia Autonomă de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucureşti vor primi, anual, cîte o sumă forfetara, din bugetul aprobat Ministerului Învăţământului, stabilită prin hotărâri ale Guvernului.
  (2) Reducerea de tarif cu 50% a abonamentelor lunare eliberate elevilor şi studenţilor, precum şi gratuitatile de transport acordate elevilor şi studenţilor orfani sau proveniţi din casele de copii, pentru transportul local, în comun, de suprafaţa, se asigura din bugetul Ministerului Învăţământului prin serviciile publice descentralizate ale acestuia.
  (3) Elevii şi studenţii care beneficiază de gratuitate pentru transportul pe cale ferată vor prezenta bilete speciale cu reducere 50% din tariful trenurilor de persoane, pentru "Elevi şi studenţi", la unităţile de învăţământ pentru decontare.


  Articolul 6

  (1) Pentru elevii şi studenţii care beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, abonamentele vor fi achiziţionate de către unităţile de învăţământ sau aceştia vor primi sume în avans, care vor fi decontate lunar pe baza abonamentului nominal.
  (2) Pentru biletele şi abonamentele elevilor şi studenţilor pentru transportul naval şi auto între localităţi, elevii şi studenţii vor achită integral costul călătoriei şi se vor prezenta la unităţile de învăţământ, pentru decontare.


  Articolul 7

  Ministrul învăţământului va aproba, prin ordin, norme pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul învăţământului,
  Liviu Maior
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul transporturilor,
  Aurel Novac
  ------------