ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 128 din 28 decembrie 2023pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 29 decembrie 2023
  Având în vedere prevederile art. I alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu privire la personalul din învățământ,
  având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, și-a luat angajamentul față de Uniunea Europeană pentru ducerea la îndeplinire a evaluării dosarelor de pensii în vederea recalculării tuturor dosarelor de pensii din sistemul public,
  având în vedere necesitatea bunei desfășurări a implementării venitului minim de incluziune ce decurge din jalonul nr. 384 al Planului național de redresare și reziliență al României, a stimulării ocupării forței de muncă și a controlului eficient al pieței muncii, în contextul diferențelor salariale între funcții din administrația publică centrală și personalul din unități teritoriale, al creșterii volumului de muncă și exercitării de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituțiilor prefectului și unor servicii publice din sectoare de activitate bugetară vizând sănătatea, cultura, munca, agricultura, statistica,
  ținând cont de faptul că se impune recunoașterea principiului importanței muncii și a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, salariile de bază ale personalului din învățământ se stabilesc conform anexei la prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul II
  (1) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea- cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor centrale universitare, personalul Bibliotecii Naționale a României și Bibliotecii Academiei Române, precum și pentru celelalte categorii de funcții prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, și care își desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ și care nu se regăsesc în anexa prevăzută la art. I se majorează cu 8% față de nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2023.(2) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul administrativ/nedidactic din sistemul național de învățământ se majorează, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 250 de lei față de nivelul salariilor de bază la gradația 0 de vechime în muncă din luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 450 de lei începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază la gradația 0 de vechime în muncă din luna decembrie 2023.(3) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului din instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, altul decât cel prevăzut la alin (1) și (2), se majorează cu 8% față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023.


  Articolul III

  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:(12) Personalul Corpului controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor, care derulează activități, în baza fișelor de post, constând în asigurarea conformității reglementărilor legale în domeniul controlului financiar preventiv, precum și exercitarea controlului financiar preventiv delegat la ordonatorii de credite care implementează proiecte potrivit prezentului articol, beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 25%, în raport cu timpul efectiv alocat activităților în acest domeniu, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, pe perioada desfășurării acestor activități.2. La anexa nr. II, la capitolul I punctul 2, după litera b.4 se introduce o notă, cu următorul cuprins:
  NOTĂ:
  Salariile de bază prevăzute la pozițiile 11-14 din tabel se aplică în mod corespunzător și funcțiilor de preot gradul I, gradul II, definitiv și debutant, cu studii superioare, din unitățile sanitare cu paturi, prevăzute în anexa nr. I cap. III - Culte lit. A - Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare.
  3. La anexa nr. VIII, la capitolul I litera A punctul I, asteriscul "*)" se modifică și va avea următorul cuprins:
  *) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naționale de Pensii Publice și structurilor subordonate, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor subordonate, al Inspecției Muncii și structurilor subordonate, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și structurilor subordonate, al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și structurilor subordonate, al Institutului Național de Statistică și structurilor subordonate, al Ministerului Sănătății și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, al Ministerului Culturii și direcțiilor pentru cultură județene și a municipiului București, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și structurilor subordonate, al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și structurilor subordonate, al Autorității pentru Reformă Feroviară, al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală și unităților subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, al organismelor intermediare pentru programe operaționale, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului.
  4. La anexa nr. VIII, la capitolul II litera A punctul I, asteriscul "*)" se modifică și va avea următorul cuprins:
  *) Aparatul de lucru al: Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Curții Constituționale, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naționale de Pensii Publice și structurilor subordonate, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor subordonate, al Inspecției Muncii și structurilor subordonate, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și structurilor subordonate, al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și structurilor subordonate, al Institutului Național de Statistică și structurilor subordonate, al Ministerului Sănătății și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, al Ministerului Culturii și direcțiilor pentru cultură județene și a municipiului București, al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și structurilor subordonate, al Autorității pentru Reformă Feroviară, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate, al Avocatului Poporului, al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, al Consiliului Economic și Social, al Autorității Electorale Permanente, al organismelor intermediare pentru programe operaționale, altor organe centrale de specialitate.
  5. La anexa nr. VIII, la capitolul II subcapitolul I litera A secțiunea I punctul 2.9, "Nota" se completează la punctele 2 și 3 cu titulatura Consiliului Economic și Social.


  Articolul IV

  Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul instituțiilor prefectului, cu excepția serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciului public comunitar de pașapoarte și a funcțiilor de demnitate publică, drepturile salariale aferente se stabilesc la nivelul celor prevăzute pentru Secretariatul General al Guvernului.


  Articolul V
  (1) Diferențele salariale pentru funcțiile din cadrul structurilor subordonate ale Casei Naționale de Pensii Publice, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecției Muncii, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenției de Plăți și intervenție pentru Agricultură/ Institutului Național de Statistică, precum și din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, direcțiilor pentru cultură județene și a municipiului București și instituțiilor prefectului, rezultate din prevederile art. III pct. 3 și 4 și ale art. IV, se aplică în două tranșe egale, începând cu 1 ianuarie 2024 și 1 iunie 2024, la salariul de bază aferent lunii decembrie 2023, fără a depăși salariile aflate în plată la structurile supraordonate.(2) Pentru funcțiile care nu se regăsesc în capitolul I lit. A pct. I din anexa nr. VIII și capitolul II lit. A pct. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul instituțiilor subordonate ale Casei Naționale de Pensii Publice, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecției Muncii, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Institutului Național de Statistică, precum și din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, direcțiilor pentru cultură județene și a municipiului București și instituțiilor prefectului, salariul de bază se stabilește prin asimilare cu funcțiile și salariile de bază ale funcțiilor din aceste instituții care intră sub incidența art. III pct. 3 și 4 din prezenta ordonanță de urgență, prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ordonatorilor principali de credite.


  Articolul VI

  Personalul bugetar care beneficiază de majorările prevăzute în prezenta ordonanță de urgență nu intră sub incidența prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu excepția situației în care din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență rezultă o majorare a salariilor de bază mai mică decât procentul prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, situație în care se aplică procentul de 5% la salariul de bază aferent lunii decembrie 2023.


  Articolul VII

  Ordonatorii principali de credite au obligația de a comunica Ministerului Finanțelor măsurile dispuse, în aplicarea prevederilor art. VI alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, în vederea încadrării în cheltuielile aprobate pe anul 2024, precum și calendarul de implementare a acestora.


  Articolul VIII

  Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul IX

  Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 28 decembrie 2023.
  Nr. 128.

  Anexă

  Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"
  Capitolul I lit. A. Salarii de baza pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior 2500

  Nr. crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Salarii de bază
  - lei -

  Salarii de bază
  - lei -

  ianuarie 2024

  iunie 2024

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  1

  Rector*)

  S

  18.222

  20.888

  19.146

  21.887

  2

  Prorector*)

  S

  15.879

  19.444

  16.684

  20.374

  3

  Director general administrativ al universității

  S

  15.239

  18.962

  16.012

  19.869

  4

  Decan *)

  S

  15.239

  18.962

  16.012

  19.869

  5

  Prodecan*)

  S

  14.173

  16.847

  14.891

  17.701

  6

  Director de departament/director extensie universitara*)

  S

  14.599

  18.479

  15.339

  19.363

  l

  Director general adjunct administrativ al universității/Director

  S

  12.468

  15.014

  13.100

  15.732

  *) Pentru cadrele didactice, salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
  NOTE:1. Salarizarea președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse.
  2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

  Nr. crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Salarii de bază
  - lei -

  Salarii de bază
  - lei -

  ianuarie 2024

  iunie 2024

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  1

  Inspector școlar general*)

  S

  12.410

  13.341

  13.075

  14.017

  2

  Inspector școlar general adjunct*)

  S

  11.851

  12.673

  12.486

  13.315

  3

  Director casa corpului didactic*)

  S

  11.851

  12.673

  12.486

  13.315

  4

  Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*)

  S

  11.161

  11.782

  11.759

  12.379

  5

  Director unitate de învățământ*) **)

  S

  10.895

  11.242

  11.484

  11.812

  6

  Director adjunct unitate de învățământ*) **)

  S

  10.856

  10.930

  11.437

  11.484

  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.
  **) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  NOTE:1. Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare

  Nr. crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Salarii de bază
  - lei -

  Salarii de bază
  - lei -

  ianuarie 2024

  iunie 2024

  Grad I

  Grad II

  Grad I

  Grad II

  Învățământ superior

  1

  Director, contabil-șef

  S

  9.627

  11.881

  10.115

  12.449

  2

  Administrator șef facultate

  S

  9.142

  10.148

  9.605

  10.633

  3

  Secretar-șef universitate

  S

  11.055

  13.644

  11.519

  14.216

  4

  Secretar-șef facultate

  S

  9.076

  9.768

  9.536

  10.235

  5

  Șef serviciu

  S

  9.076

  9.768

  9.536

  10.235

  6

  Șef birou

  S

  8.446

  9.165

  8.874

  9.603

  Nr. crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Salarii de baza
  - lei -

  Salarii de baza
  - lei -

  ianuarie 2024

  iunie 2024

  Grad I

  Grad II

  Grad I Grad II

  învățământ preuniversitar**)

  1

  Contabil-șef ISJ/DJIP/DMBIP *) - nivel maxim

  S

  9.268

  10.471

  9.917

  10.847

  2

  Șef serviciu ISJ/DJIP/DMBIP *) - nivel maxim

  S

  8.561

  9.931

  9.161

  10.288

  3

  Șef Birou ISJ/DJIP/DMBIP *) - nivel maxim

  S

  8.000

  8.958

  8.560

  9.280

  4

  Contabil-șef *) - nivel maxim

  S

  7.922

  8.564

  8.295

  8.802

  5

  Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim

  S

  7.922

  8.564

  8.295

  8.802

  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.
  **) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  NOTE:1. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  4. Salarii de bază învătământ universitar

  Nr. crt.

  Funcția *)

  Nivelul
  studiilor

  Vechimea în învățământ

  Salarii de bază
  - lei -

  Salarii de bază
  - lei -

  ianuarie 2024

  iunie 2024

  1

  Profesor universitar

  S

  peste 25 ani

  13.388

  14.038

  S

  20-25 ani

  11.524

  12.115

  S

  15-20 ani

  9.607

  10.175

  S

  10-15 ani

  8.160

  8.650

  S

  5-10 ani

  7.819

  8.300

  2

  Conferențiar universitar

  S

  peste 25 ani

  9.980

  10.590

  S

  20-25 ani

  8.875

  9.410

  S

  15-20 ani

  7.791

  8.315

  S

  10-15 ani

  7.239

  7.690

  S

  5-10 ani

  6.962

  7.410

  S

  3-5 ani

  6.616

  7.050

  3

  Șef lucrări (lector universitar)

  S

  peste 25 ani

  7.382

  7.850

  S

  20-25 ani

  6.962

  7.410

  S

  15-20 ani

  6.664

  7.100

  S

  10-15 ani

  6.503

  6.925

  S

  5-10 ani

  6.419

  6.820

  S

  3-5 ani

  6.351

  6.740

  4

  Asistent universitar

  S

  peste 25 ani

  6.583

  6.975

  S

  20-25 ani

  6.434

  6.820

  S

  15-20 ani

  6.351

  6.740

  S

  10-15 ani

  6.295

  6.690

  S

  5-10 ani

  6.241

  6.630

  S

  3-5 ani

  6.187

  6.570

  S

  până la 3 ani

  6.139

  6.520

  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare
  NOTE:1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație.
  5. Salarii de bază învățământ preuniversitar

  Nr. crt.

  Funcția didactică și gradul didactic*)

  Nivelul
  studiilor

  Vechimea în învățământ

  Salariul de bază
  - lei - Gradația 0

  Salariul de bază
  - lei - Gradația 0

  ianuarie 2024

  iunie 2024

  1

  Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic I

  S

  peste 25 ani

  7.726

  8.215

  S

  20-25 ani

  7.234

  7.682

  S

  15-20 ani

  6.901

  7.317

  S

  10-15 ani

  6.645

  7.045

  S

  5-10 ani

  6.541

  6.935

  S

  1-5 ani

  6.388

  6.773

  2

  Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic II

  S

  peste 25 ani

  6.946

  7.385

  S

  20-25 ani

  6.616

  7.025

  S

  15-20 ani

  6.439

  6.827

  S

  10-15 ani

  6.388

  6.773

  S

  5-10 ani

  6.336

  6.718

  S

  1-5 ani

  6.234

  6.609

  3

  Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv

  S

  peste 25 ani

  6.635

  7.055

  S

  20-25 ani

  6.461

  6.861

  S

  15-20 ani

  6.336

  6.718

  S

  10-15 ani

  6.234

  6.609

  S

  5-10 ani

  6.182

  6.554

  S

  1-5 ani

  6.132

  6.501

  4

  Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată debutant

  S

  pana la 1 an

  6.080

  6.446

  5

  Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic I

  SSD

  peste 25 ani

  6.649

  7.051

  SSD

  20-25 ani

  6.491

  6.882

  SSD

  15-20 ani

  6.388

  6.773

  SSD

  10-15 ani

  6.336

  6.718

  SSD

  5-10 ani

  6.234

  6.609

  6

  Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic II

  SSD

  peste 25 ani

  6.491

  6.882

  SSD

  20-25 ani

  6.284

  6.663

  SSD

  15-20 ani

  6.234

  6.609

  SSD

  10-15 ani

  6.182

  6.554

  SSD

  5-10 ani

  6.132

  6.501

  SSD

  1-5 ani

  6.080

  6.446

  7

  Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv

  SSD

  peste 25 ani

  6.336

  6.718

  SSD

  20-25 ani

  6.234

  6.609

  SSD

  15-20 ani

  6.182

  6.554

  SSD

  10-15 ani

  6.132

  6.501

  SSD

  5-10 ani

  6.080

  6.446

  SSD

  1-5 ani

  6.028

  6.391

  8

  Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată debutant

  SSD

  pana la 1 an

  5.977

  6.337

  9

  Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic I

  S

  peste 25 ani

  6.645

  7.045

  S

  20-25 ani

  6.541

  6.935

  S

  15-20 ani

  6.439

  6.827

  S

  10-15 ani

  6.388

  6.773

  S

  5-10 ani

  6.284

  6.663

  10

  Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic II

  S

  peste 25 ani

  6.491

  6.882

  S

  20-25 ani

  6.388

  6.773

  S

  15-20 ani

  6.336

  6.718

  S

  10-15 ani

  6.284

  6.663

  S

  5-10 ani

  6.234

  6.609

  S

  1-5 ani

  6.182

  6.554

  11

  Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv

  S

  peste 25 ani

  6.388

  6.773

  S

  20-25 ani

  6.336

  6.718

  S

  15-20 ani

  6.284

  6.663

  S

  10-15 ani

  6.234

  6.609

  S

  5-10 ani

  6.182

  6.554

  S

  1-5 ani

  6.132

  6.501

  12

  Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată debutant

  S

  pana la 1 an

  6.080

  6.446

  13

  Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic I

  SSD

  peste 25 ani

  6.491

  6.882

  SSD

  20-25 ani

  6.336

  6.718

  SSD

  15-20 ani

  6.234

  6.609

  SSD

  10-15 ani

  6.182

  6.554

  SSD

  5-10 ani

  6.132

  6.501

  14

  Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II

  SSD

  peste 25 ani

  6.388

  6.773

  SSD

  20-25 ani

  6.284

  6.663

  SSD

  15-20 ani

  6.234

  6.609

  SSD

  10-15 ani

  6.182

  6.554

  SSD

  5-10 ani

  6.132

  6.501

  SSD

  1-5 ani

  6.080

  6.446

  15

  Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv

  SSD

  peste 25 ani

  6.284

  6.663

  SSD

  20-25 ani

  6.234

  6.609

  SSD

  15-20 ani

  6.182

  6.554

  SSD

  10-15 ani

  6.132

  6.501

  SSD

  5-10 ani

  6.080

  6.446

  SSD

  1-5 ani

  6.028

  6.391

  16

  Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată debutant

  SSD

  pana la 1 an

  5.977

  6.337

  17

  Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I

  M

  peste 25 ani

  6.388

  6.773

  M

  20-25 ani

  6.284

  6.663

  M

  15-20 ani

  6.182

  6.554

  M

  10-15 ani

  6.132

  6.501

  M

  5-10 ani

  6.080

  6.446

  18

  Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II

  M

  peste 25 ani

  6.284

  6.663

  M

  20-25 ani

  6.234

  6.609

  M

  15-20 ani

  6.182

  6.554

  M

  10-15 ani

  6.132

  6.501

  M

  5-10 ani

  6.080

  6.446

  M

  1 -5 ani

  6.028

  6.391

  19

  Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv

  M

  peste 25 ani

  6.234

  6.609

  M

  20-25 ani

  6.182

  6.554

  M

  15-20 ani

  6.132

  6.501

  M

  10-15 ani

  6.080

  6.446

  M

  5-10 ani

  6.028

  6.391

  M

  1-5 ani

  5.977

  6.337

  20

  Învățător, educatoare, maistru-instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) debutant

  M

  pana la 1 an

  5.874

  6.228

  21

  Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)

  M

  peste 25 ani

  6.182

  6.554

  M

  20-25 ani

  6.132

  6.501

  M

  15-20 ani

  6.080

  6.446

  M

  10-15 ani

  6.028

  6.391

  M

  5-10 ani

  5.977

  6.337

  M

  1-5 ani

  5.925

  6.282

  M

  pana la 1 an

  5.874

  6.228

  22

  Antrenor

  S

  maestru (categ. I)

  6.794

  7.203

  S

  senior (categ. II)

  6.634

  7.034

  S

  categ. III

  6.528

  6.921

  S

  categ. IV

  6.296

  6.675

  S

  asistent (categ. V)

  6.110

  6.478

  S

  debutant

  5.862

  6.215

  23

  Antrenor

  M

  maestru (categ. I)

  6.309

  6.689

  M

  senior (categ. II)

  6.164

  6.535

  M

  categ. III

  6.067

  6.433

  M

  categ. IV

  5.856

  6.209

  M

  asistent (categ. V)

  5.687

  6.030

  M

  debutant

  5.462

  5.791

  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023
  6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare

  Nr. crt.

  Funcția, gradul/treapta profesională

  Nivelul studiilor

  Salariul de bază
  - lei - Gradația 0

  Salariul de bază
  - lei - Gradația 0

  ianuarie 2024

  iunie 2024

  1

  Administrator financiar

  grad I

  S

  6.221

  6.530

  grad II

  S

  5.921

  6.184

  grad III

  S

  5.760

  5.960

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  2

  Bibliotecar

  grad I

  S

  6.042

  6.255

  grad II

  S

  5.833

  6.050

  grad III

  S

  5.705

  5.876

  debutant

  S

  5.513

  5.607

  3

  * Informatician, analist programator

  grad I A

  S

  6.515

  6.820

  grad I

  S

  6.121

  6.400

  grad II

  S

  5.922

  6.140

  debutant

  S

  5.592

  5.775

  4

  Informatician, analist programator

  grad I A

  S

  6.392

  6.631

  grad I

  S

  6.005

  6.221

  grad II

  S

  5.813

  5.972

  debutant

  S

  5.513

  5.628

  5

  Secretar institutie/ unitate de învățământ;

  grad I

  S

  6.158

  6.480

  grad II

  S

  5.921

  6.184

  grad III

  S

  5.760

  5.960

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  6

  * Laborant

  grad IA

  S

  6.034

  6.335

  grad I

  S

  5.866

  6.100

  grad II

  S

  5.705

  5.876

  debutant

  S

  5.513

  5.607

  7

  Pedagog școlar, Laborant, Mediator școlar

  grad IA

  S

  5.932

  6.178

  grad I

  S

  5.770

  5.953

  grad II

  S

  5.657

  5.739

  debutant

  S

  5.513

  5.513

  8

  Instructor-animator

  grad IA

  S

  5.839

  6.058

  grad I

  S

  5.709

  5.859

  grad II

  S

  5.657

  5.657

  debutant

  S

  5.513

  5.513

  9

  Instructor de educație extrașcolară, Corepetitor                     

  grad IA

  S

  5.807

  6.033

  grad I

  S

  5.678

  5.834

  grad II

  S

  5.576

  5.576

  debutant

  S

  5.513

  5.513

  10

  Administrator patrimoniu

  grad I

  S

  6.034

  6.335

  grad II

  S

  5.835

  6.075

  grad III

  S

  5.642

  5.825

  debutant

  S

  5.513

  5.607

  11

  Administrator financiar

  grad I

  SSD

  5.835

  6.075

  grad II

  SSD

  5.605

  5.796

  grad III

  SSD

  5.460

  5.578

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  12

  Bibliotecar

  grad I

  SSD

  5.701

  5.870

  grad II

  SSD

  5.513

  5.602

  grad III

  SSD

  5.460

  5.494

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  13

  * Informatician, analist programator

  grad I

  SSD

  5.910

  6.191

  grad II

  SSD

  5.681

  5.912

  grad III

  SSD

  5.522

  5.694

  debutant

  SSD

  5.408

  5.465

  14

  Informatician, analist programator

  grad I

  SSD

  5.801

  6.023

  grad II

  SSD

  5.578

  5.754

  grad III

  SSD

  5.460

  5.536

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  15

  Secretar institutie/ unitate de invatamant;

  grad I

  SSD

  5.835

  6.075

  grad II

  SSD

  5.605

  5.796

  grad III

  SSD

  5.460

  5.578

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  16

  Pedagog școlar, Laborant, Mediator școlar

  grad I

  SSD

  5.692

  5.855

  grad II

  SSD

  5.513

  5.597

  grad III

  SSD

  5.460

  5.460

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  17

  Instructor-animator, Corepetitor, Instructor educație extrașcolară                     

  grad I

  SSD

  5.537

  5.691

  grad II

  SSD

  5.513

  5.513

  grad III

  SSD

  5.460

  5.460

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  18

  Administrator patrimoniu

  grad I

  SSD

  5.703

  5.920

  grad II

  SSD

  5.544

  5.702

  grad III

  SSD

  5.460

  5.494

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  19

  Administrator financiar

  treapta I

  M

  5.603

  5.820

  treapta II

  M

  5.444

  5.602

  treapta III

  M

  5.303

  5.365

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  20

  Bibliotecar

  treapta I

  PL/M

  5.528

  5.704

  treapta II

  PL/M

  5.408

  5.497

  treapta III

  PL/M

  5.303

  5.303

  debutant

  PL/M

  5.156

  5.156

  21

  * Informatician, analist programator

  treapta I A

  PL/M

  5.701

  5.943

  treapta I

  PL/M

  5.542

  5.725

  treapta II

  PL/M

  5.408

  5.518

  debutant

  PL/M

  5.303

  5.303

  22

  Informatician, analist programator

  treapta I A

  PL/M

  5.599

  5.786

  treapta I

  PL/M

  5.460

  5.568

  treapta II

  PL/M

  5.408

  5.408

  debutant

  PL/M

  5.303

  5.303

  23

  Secretar institutie/ unitate de invatamant;                   

  treapta I A

  M

  5.603

  5.820

  treapta I

  M

  5.444

  5.602

  treapta II

  M

  5.303

  5.365

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  24

  Pedagog școlar

  treapta IA

  M

  5.460

  5.599

  treapta I

  M

  5.408

  5.408

  treapta II

  M

  5.303

  5.303

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  25

  Instructor-animator, Corepetitor, Instructor educație extrașcolară                   

  treapta IA

  M

  5.460

  5.515

  treapta I

  M

  5.408

  5.408

  treapta II

  M

  5.303

  5.303

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  26

  Șef atelier școală

  treapta I

  M

  5.522

  5.694

  treapta II

  M

  5.408

  5.486

  treapta III

  M

  5.303

  5.303

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  27

  Administrator patrimoniu

  treapta I

  M

  5.528

  5.704

  treapta II

  M

  5.408

  5.497

  treapta III

  M

  5.303

  5.303

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  28

  Tehnician

  treapta IA

  M

  5.578

  5.754

  treapta I

  M

  5.522

  5.694

  treapta II

  M

  5.408

  5.486

  treapta III

  M

  5.303

  5.303

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  29

  Laborant

  treapta I

  PL/M

  5.460

  5.599

  treapta II

  PL/M

  5.408

  5.408

  debutant

  PL/M

  5.303

  5.303

  30

  Instructor, model

  treapta I

  PL/M

  5.531

  5.681

  treapta II

  PL/M

  5.460

  5.473

  treapta III

  PL/M

  5.408

  5.408

  debutant

  PL/M

  5.303

  5.303

  31

  Mediator școlar

  treapta IA

  M/G

  5.460

  5.599

  treapta I

  M/G

  4.914

  5.083

  treapta II

  M/G

  4.623

  4.770

  debutant

  M/G

  4.463

  4.565

  32

  Supraveghetor noapte

  treapta I

  M/G

  4.241

  4.440

  treapta II

  M/G

  4.094

  4.252

  treapta III

  M/G

  4.005

  4.115

  debutant

  M/G

  3.990

  3.990

  33

  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, conservator, restaurator, analist; (Biblioteci Universitare)                     

  grad IA

  S

  6.440

  6.705

  grad I

  S

  6.077

  6.309

  grad II

  S

  5.823

  6.010

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  34

  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, tehnoredactor, conservator, restaurator; (Biblioteci Universitare)                     

  gradul I

  SSD

  5.835

  6.075

  grad II

  SSD

  5.605

  5.796

  grad III

  SSD

  5.460

  5.578

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  35

  Bibliotecar, restaurator, conservator; (Biblioteci Universitare)

  treapta I

  PL/M

  5.640

  5.849

  treapta II

  PL/M

  5.481

  5.631

  treapta III

  PL/M

  5.408

  5.423

  debutant

  PL/M

  5.303

  5.303

  36

  Mânuitor carte, garderobier (Biblioteci Universitare)


  4.460

  4.599

  37

  Documentarist (CCD și centru de documentare și informare)                     

  grad IA

  S

  6.440

  6.705

  grad I

  S

  6.077

  6.309

  grad II

  S

  5.823

  6.010

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  38

  Documentarist

  treapta IA

  M

  5.603

  5.820

  treapta I

  M

  5.444

  5.602

  treapta II

  M

  5.303

  5.365

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  39

  Secretar (tehnic) de redacție

  grad I

  S

  6.065

  6.360

  grad II

  S

  5.866

  6.100

  grad III

  S

  5.705

  5.876

  debutant

  S

  5.513

  5.607

  40

  Secretar de redacție

  grad I

  SSD

  5.766

  5.970

  grad II

  SSD

  5.544

  5.702

  grad III

  SSD

  5.460

  5.494

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  41

  Secretar (tehnic) de redacție

  treapta IA

  M

  5.528

  5.704

  treapta I

  M

  5.408

  5.497

  treapta II

  M

  5.303

  5.303

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  42

  Redactor, tehnoredactor

  grad IA

  S

  6.221

  6.530

  grad I

  S

  5.921

  6.184

  grad II

  S

  5.760

  5.960

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  43

  Redactor, tehnoredactor

  grad I

  SSD

  5.835

  6.075

  grad II

  SSD

  5.605

  5.796

  grad III

  SSD

  5.460

  5.578

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  44

  Redactor, tehnoredactor

  treapta IA

  M

  5.603

  5.820

  treapta I

  M

  5.444

  5.602

  treapta II

  M

  5.303

  5.365

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  45

  Muzeograf, restaurator, conservator, taxidermist, educator muzeal                     

  grad IA

  S

  7.053

  7.151

  grad I

  S

  6.617

  6.690

  grad II

  S

  6.330

  6.332

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  46

  Muzeograf, restaurator, conservator, educator muzeal                     

  gradul I

  SSD

  5.835

  6.075

  grad II

  SSD

  5.605

  5.796

  grad III

  SSD

  5.460

  5.578

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  47

  Restaurator, gestionar custode

  treapta IA

  M

  5.603

  5.820

  treapta I

  M

  5.444

  5.602

  treapta II

  M

  5.303

  5.365

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  48

  * Consilier juridic

  grad I A

  S

  6.452

  6.770

  grad I

  S

  6.090

  6.375

  gradul II

  S

  5.891

  6.115

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  49

  * Referent de specialitate

  grad I

  S

  6.378

  6.655

  grad II

  S

  6.014

  6.259

  grad III

  S

  5.823

  6.010

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  50

  * Referent

  grad I

  SSD

  5.835

  6.075

  grad II

  SSD

  5.605

  5.796

  grad III

  SSD

  5.460

  5.578

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  51

  * Referent

  treapta IA

  M

  5.640

  5.849

  treapta I

  M

  5.444

  5.602

  treapta II

  M

  5.303

  5.365

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  52

  Referent de specialitate

  grad I

  S

  6.214

  6.403

  grad II

  S

  5.864

  6.028

  grad III

  S

  5.747

  5.789

  debutant

  S

  5.516

  5.516

  53

  Referent

  grad I

  SSD

  5.692

  5.855

  grad II

  SSD

  5.513

  5.597

  grad III

  SSD

  5.460

  5.460

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  54

  Referent

  treapta IA

  M

  5.513

  5.628

  treapta I

  M

  5.408

  5.408

  treapta II

  M

  5.303

  5.303

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  55

  ** Auditor

  grad I A

  S

  6.660

  6.950

  ** Auditor                 

  grad I

  S

  6.374

  6.650

  ** Auditor                 

  grad II

  S

  5.961

  6.200

  56

  ** Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate                    

  grad I A

  S

  6.565

  6.850

  ** Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate                     

  grad I

  S

  6.279

  6.550

  ** Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate                     

  grad II

  S

  5.962

  6.225

  ** Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate

  debutant

  S

  5.705

  5.950

  57

  ** Consilier juridic

  grad I A

  S

  6.565

  6.850

  ** Consilier juridic

  grad I

  S

  6.279

  6.550

  ** Consilier juridic

  grad II

  S

  5.962

  6.225

  ** Consilier juridic

  debutant

  S

  5.705

  5.950

  58

  ** Referent

  grad IA

  SSD

  5.898

  6.150

  ** Referent

  grad I

  SSD

  5.802

  6.025

  ** Referent

  grad II

  SSD

  5.607

  5.825

  ** Referent

  debutant

  SSD

  5.505

  5.696

  59

  **Referent

  treapta IA

  M

  5.686

  5.920

  **Referent

  treapta I

  M

  5.505

  5.696

  **Referent

  treapta II

  M

  5.323

  5.470

  **Referent

  debutant

  M

  5.156

  5.263

  60

  Cercetător științific

  I

  S

  9.741

  10.222

  61

  Cercetător științific

  II

  S

  7.822

  8.120

  62

  Cercetător științific

  III

  S

  6.189

  6.550

  63

  Cercetător științific

  S

  6.028

  6.350

  64

  Asistent de cercetare științifică

  S

  5.883

  6.150

  65

  Asistent de cercetare științifică stagiar

  S

  5.761

  6.035

  66

  Asistent

  I

  M

  5.642

  5.906

  67

  Asistent

  II

  M

  5.419

  5.617

  68

  Asistent

  stagiar

  M

  5.156

  5.156

  69

  Inginer de sistem

  grad I A

  S

  6.440

  6.705

  grad I

  S

  6.046

  6.284

  grad II

  S

  5.854

  6.035

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  70

  Operator, controlor date

  I

  M

  5.640

  5.849

  II

  M

  5.444

  5.602

  III

  M

  5.303

  5.365

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  71

  Inginer specialist

  grad I A

  S

  6.316

  6.560

  grad I

  S

  5.960

  6.175

  grad II

  S

  5.768

  5.926

  debutant

  S

  5.513

  5.607

  72

  Subinginer

  I

  SSD

  5.766

  5.970

  II

  SSD

  5.544

  5.702

  III

  SSD

  5.460

  5.494

  debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  73

  Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B

  M

  5.513

  5.513

  74

  Ofițer punte maritim portuar, ofițer mecanic maritim-portuar, ofițer electrician maritim-portuar

  M

  5.303

  5.303

  75

  Șef echipaj, timonier șef

  M/G

  5.408

  5.408

  76

  Timonier fluvial

  M/G

  5.093

  5.093

  77

  Șef mecanic fluvial

  M

  5.513

  5.513

  78

  Inginer agronom, zootehnist, pedolog

  grad I

  S

  6.128

  6.410

  grad II

  S

  5.854

  6.035

  debutant

  S

  5.537

  5.691

  79

  Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

  S

  6.378

  6.655

  80

  Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist

  S

  5.983

  6.234

  81

  Biolog, biochimist, chimist, fizician

  S

  5.760

  5.960

  82

  Biolog, biochimist, chimist, fizician debutant

  S

  5.537

  5.691

  83

  Sociolog principal

  S

  6.339

  6.624

  84

  Sociolog

  S

  5.760

  5.960

  85

  Sociolog debutant

  S

  5.537

  5.691

  86

  Psiholog principal

  S

  6.378

  6.655

  87

  Psiholog specialist

  S

  5.983

  6.234

  88

  Psiholog practicant

  S

  5.760

  5.960

  89

  Psiholog debutant

  S

  5.537

  5.691

  90

  Asistent social principal

  S

  6.378

  6.655

  91

  Asistent social specialist

  S

  6.014

  6.259

  92

  Asistent social practicant

  S

  5.823

  6.010

  93

  Asistent social debutant

  S

  5.537

  5.691

  94

  Asistent social principal

  SSD

  5.719

  5.897

  95

  Asistent social specialist

  SSD

  5.513

  5.628

  96

  Asistent social practicant

  SSD

  5.460

  5.460

  97

  Asistent social debutant

  SSD

  5.408

  5.408

  98

  Infirmieră/infirmieră în educație timpurie

  treapta I

  M/G

  5.531

  5.681

  treapta II

  M/G

  5.460

  5.473

  treapta III

  M/G

  5.093

  5.102

  debutant

  M/G

  4.988

  4.988

  99

  Îngrijitor educație timpurie

  treapta IA

  M

  5.522

  5.694

  treapta I

  M

  5.408

  5.486

  treapta II

  M

  5.303

  5.303

  debutant

  M

  5.156

  5.156

  100

  Consilier în Carieră

  grad IA

  S

  5.723

  6.133

  grad I

  S

  5.360

  5.737

  grad II

  S

  5.168

  5.488

  debutant

  S

  4.883

  5.169

  (la 20-02-2024, Tabelul de la Punctul 6. din Anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 128 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 20 februarie 2024 )
  *) Se utilizează în învățământul universitar
  **) Se utilizează în inspectoratele școlare județene/ISMB
  NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.