ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 25 aprilie 2005
  Având în vedere necesitatea salvării fondului genetic național de animale de blană, existent în cadrul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană Târgu Mureș, prin preluarea în structura Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, cât și a deblocării conturilor bancare ale unităților de cercetare-dezvoltare, în vederea efectuării lucrărilor agricole de primăvară necesare realizării programului de multiplicare a semințelor și materialului săditor din categorii biologice superioare, precum și a obținerii furajelor necesare pentru animalele de rasă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 b) și la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente de la Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa Giurgiu, se reorganizează, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și, din punct de vedere științific, în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a) la nr. crt. 1, 2 și 9 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, în anexa nr. 2 și în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 și 3 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, și în anexa nr. 5, cu excepția celor de la nr. crt. 1 și 4, vor putea fi organizate, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureș, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, în stațiune de cercetare-dezvoltare, unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești».
  (la 16-07-2005, Alineatul (1) din Articolul 7 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  1^1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) «Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naționale din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public și privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii.»

  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  1^2. La articolul 8, alineatul (1^1 ) se abrogă.
  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  2. Articolul 22^3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 22^3

  Suprafețele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităților, centrelor, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân în administrarea acestora, cu excepția terenurilor agricole preluate de la foștii proprietari și solicitate de persoanele îndreptățite la reconstituire, precum și a celor prevăzute în anexa nr. 6^1. Terenurile aparținând foștilor proprietari, dar indispensabile activității de cercetare-dezvoltare, colecțiile de material biologic, loturile demonstrative, suprafețele destinate producerii de sămânță și material de plantat din verigi superioare, testărilor tehnologice și terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experiență și producție, plantațiile cu rol în ameliorare, parcelele amenajate special pentru experimentări multianuale, în care s-au investit sume importante dificil de recuperat sau care implică investiții noi considerabil de mari, vor fi păstrate în administrarea unităților de profil.

  (la 16-07-2005, Articolul 22^3 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  3. După articolul 22^6 se introduc două articole noi, articolele 22^7 și 22^8 , cu următorul cuprins:

  Articolul 22^7
  (1) «Se aprobă transmiterea în administrare a suprafeței de teren de 3,59 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și a suprafeței de teren de 58,35 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești.


  Articolul 22^8

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj a suprafeței de teren de 18,75 ha.»

  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  4. La anexa nr. 1 a), numărul curent 2.1 se abrogă.
  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  5. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 3.1 se introduce numărul curent 3.2 cu următorul cuprins:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  «3.2. Stațiunea de Vaslui Vaslui Stațiunea de Vaslui Vaslui»
  Cercetare Cercetare-
  și Producție Dezvoltare
  pentru pentru
  Cultura Pajiști
  Pajiștilor Vaslui
  Vaslui
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  6. La anexa nr. 1 a), numărul curent 4.8 se abrogă.
  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  7. La anexa nr. 1 a), numărul curent 18 va avea următorul cuprins:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  «18. Stațiunea de Reghin Mureș Stațiunea de Reghin Mureș»
  Cercetare Cercetare-
  și Producție Dezvoltare
  pentru pentru
  Creșterea Creșterea
  Ovinelor Ovinelor și
  și Caprinelor Caprinelor
  Reghin Reghin
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  8. La anexa nr. 3, numărul curent 2 se abrogă.
  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  9. La anexa nr. 3, după numărul curent 16 se introduc patru numere noi, numerele curente 17-20, cu următorul cuprins:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  «17. Stațiunea de Cercetare și Producție Greaca Giurgiu
  Vitivinicolă Greaca
  18. Institutul de Cercetare și Producție
  pentru Cultura și Industrializarea
  Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci
  Fundulea Fundulea Călărași
  19. Stațiunea de Cercetare și Producție
  pentru Cultura și Industrializarea
  Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci
  Giurgiu Băneasa Giurgiu
  20. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Cartof Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc Harghita»
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  10. La anexa nr. 4, titlul va avea următorul cuprins:
  «Unități de cercetare-dezvoltare care se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat»

  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  11. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă.
  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  12. La anexa nr. 4, numerele curente 8 și 9 se abrogă.
  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  13. După anexa nr. 6 se introduce o anexă nouă, anexa nr. 6^1, cu următorul cuprins:

  Anexa nr. 6^1

  Suprafețele de teren agricol aflate în domeniul public al
  statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului,
  care rămân în administrarea Agenției Domeniilor Statului
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Unitatea de cercetare-dezvoltare Localitatea Județul Suprafața
  crt. (ha)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Montanologie Cristian Sibiu Cristian Sibiu 376,83
  2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Protecția Plantelor București București - 0,744
  3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Creșterea Bovinelor Arad Arad Arad 13,95»
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  14. Anexa nr. 7 se abrogă.
  (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )


  Articolul II

  Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și ale Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», care nu s-au reorganizat până în prezent, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești».
  (la 16-07-2005, Articolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )


  Articolul III
  (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute naționale sau ca instituții publice, cuprinse în anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 4, 5 și 6 la Legea nr. 290/2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 147/2004, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante:
  a) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și neachitate prin orice modalitate prevăzută de lege, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic pentru șomaj. Fac excepție contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția individuală de asigurări pentru șomaj, contribuția datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile din salarii, care urmează a fi achitate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență;
  (la 16-07-2005, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )

  b) fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la lit. a) și sumele preluate pentru încasare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentând contribuția datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
  c) scutirea de la plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență;
  (la 16-07-2005, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )

  d) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, precum și a dobânzilor și penalităților de orice fel, calculate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 16-07-2005, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  (2) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite în certificatele de obligații bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de către organele competente ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale, după caz.(3) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Guvernului privind reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. II, organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor acordă înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. a), b) și c), după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței.
  (la 16-07-2005, Alineatul (3) din Articolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  (4) Înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. d) se acordă de către autoritățile administrației publice locale în condițiile prevăzute la alin. (3) și în condițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 16-07-2005, Alineatul (4) din Articolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )
  (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este mandatat să notifice Consiliului Concurenței eventualele scheme de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile legale în materie de ajutor de stat.(6) Obligațiile bugetare neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, datorate după intrarea în vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 16-07-2005, Alineatul (6) din Articolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 )


  Articolul IV

  Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Gabriel Ionel Zbîrcea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Bodu,
  secretar de stat

  București, 14 aprilie 2005.
  Nr. 29.
  ---------