HOTĂRÂRE nr. 451 din 21 iunie 2018privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, sub autoritatea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iunie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 alin. (1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se înființează Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, denumită în continuare Regia, persoană juridică română, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în condițiile legii.(2) Regia are sediul în str. General Magheru nr. 23, municipiul Timișoara, județul Timiș, în spațiul pus la dispoziție în baza unui contract de comodat de către Primăria Municipiului Timișoara.(3) Patrimoniul Regiei este de 20.000 mii lei.(4) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 20.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale“.(5) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor alin. (4).(6) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2018.(7) Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Regia este administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.(2) În calitatea sa de administrație de cale navigabilă interioară, potrivit legislației în vigoare, Regia are ca obiect de activitate:
  a) asigurarea gabaritelor minime de navigație stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale aplicabile, prin dragaje de întreținere;
  b) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare;
  c) efectuarea de măsurători topohidrografice;
  d) ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență, prin ordin al ministrului transporturilor;
  e) îndeplinirea și a altor activități care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare.
  (3) Pentru activitățile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. (2) lit. d), Regia îndeplinește funcția de autoritate de cale navigabilă interioară.


  Articolul 3
  (1) În vederea realizării obiectului de activitate, Regia are obligația să instaleze semne și semnale de navigație, de zi și de noapte, în punctele pe care le consideră necesare pentru siguranța navigației.(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se execută în conformitate cu programul de semnalizare a șenalului navigabil întocmit de Regie și avizat de către Autoritatea Navală Română, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor.(3) Cheltuielile de instalare și întreținere a semnelor și semnalelor de navigație sunt suportate de Regie, potrivit art. 15 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4
  (1) Resursele financiare necesare funcționării Regiei se constituie din venituri proprii și, în completare, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Veniturile proprii ale Regiei se constituie din eliberarea de avize pentru lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega, precum și pentru lucrări hidrotehnice sau orice alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranță a acestuia, valorificarea produselor de balastieră din dragajele de întreținere, remorcaje, asistență la nave, măsurători topohidrografice și alte activități specifice din domeniul său de activitate.(3) Tarifele prevăzute la alin. (2) se stabilesc în conformitate cu reglementările legale în vigoare și se aprobă de consiliul de administrație a Regiei.(4) Regia are obligația de a face publice toate tarifele pentru activitatea pe care o desfășoară, potrivit art. 40 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Fondurile de la bugetul de stat, necesare pentru desfășurarea activităților având ca scop ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, care i-au fost delegate de către Ministerul Transporturilor, se alocă în conformitate cu legislația în vigoare, pe bază de decont de cheltuieli pentru fiecare activitate, potrivit art. 26^1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Regia poate realiza și dispune de venituri și cheltuieli în valută, în condițiile legii.(7) Regia poate contracta credite bancare și/sau împrumuturi în lei și în valută.


  Articolul 5

  Salarizarea personalului angajat al Regiei se face pe bază de negociere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale contractului colectiv de muncă.


  Articolul 6

  Regia poate să încheie contracte sau convenții cu alte organisme și cu operatori economici din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național sau internațional în domeniul său de activitate și în condițiile prevăzute de lege.


  Articolul 7

  Emblema Regiei este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  La anexa nr. 2 litera E din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 23 se introduce un nou număr curent, numărul curent 24, cu următorul cuprins:

  „24.

  Regia Autonomă «Administrația Canalului Navigabil Bega» Timiș

  Timișoara, județul Timiș“

  PRIM–MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Ilie Covrig,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 21 iunie 2018.
  Nr. 451.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare
  a Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș


  Anexa nr. 2

  Emblema Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș

  ----