METODOLOGIE din 6 ianuarie 2011
de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2011
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Dispoziţii generale
  Controlul activităţii serviciilor de probaţiune se realizează în conformitate cu prezenta metodologie, precum şi cu respectarea dispoziţiilor din Procedura de proces privind controlul serviciilor de probaţiune din cadrul Sistemului de management al calităţii al Ministerului Justiţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează cadrul de organizare şi funcţionare a serviciilor de probaţiune, precum şi cu cele referitoare la statutul personalului de probaţiune.


  Articolul 2

  Scopul controlului activităţii de probaţiune
  Controlul activităţii serviciilor de probaţiune se realizează în scopul îmbunătăţirii şi uniformizării practicii acestora la nivel naţional, precum şi pentru identificarea unor soluţii legale şi eficiente în soluţionarea unor disfuncţionalităţi apărute în practica serviciilor de probaţiune.


  Articolul 3

  Principii şi reguli de conduită în realizarea activităţii de control
  (1) În exercitarea atribuţiilor de control al activităţii serviciilor de probaţiune, inspectorii de probaţiune vor da dovadă de confidenţialitate, imparţialitate, integritate, obiectivitate, respect şi transparenţă.
  (2) În vederea bunei desfăşurări a activităţii de control, atât inspectorii care realizează inspecţiile, cât şi personalul serviciului de probaţiune inspectat vor manifesta o conduită conformă cu onoarea şi demnitatea profesiei.


  Capitolul II Tipurile de inspecţii


  Articolul 4

  Clasificarea inspecţiilor
  (1) Controlul activităţii serviciilor de probaţiune se realizează de către inspectorii de probaţiune din cadrul Direcţiei de probaţiune, prin intermediul inspecţiilor generale şi specifice.
  (2) Inspecţiile generale şi inspecţiile specifice se realizează pe baza criteriilor de control prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 5

  Inspecţiile generale
  (1) Inspecţiile generale au ca scop evaluarea în ansamblu a activităţii serviciului de probaţiune, în vederea îmbunătăţirii practicii la nivel local.
  (2) Inspecţiile generale se realizează în conformitate cu planificarea anuală, cel puţin o dată la 4 ani, iar perioada pentru desfăşurarea acestora este de cel puţin 5 zile lucrătoare.
  (3) Principalele arii de evaluare urmărite în cadrul unei inspecţii generale sunt:
  a) activitatea de management a şefului serviciului, din perspectiva modului şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor din planul de acţiune al serviciului;
  b) respectarea dispoziţiilor legale de către personalul de probaţiune în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  c) respectarea de către personalul de probaţiune în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu a recomandărilor şi a standardelor minime de lucru ce decurg din cadrul legal.


  Articolul 6

  Inspecţiile specifice
  (1) Inspecţiile specifice au ca scop evaluarea unor aspecte particulare din activitatea serviciilor de probaţiune.
  (2) Inspecţiile specifice se realizează folosind, în funcţie de scopul urmărit, unul sau mai multe dintre criteriile de control prevăzute în anexa nr. 1.
  (3) Inspecţiile specifice se realizează în conformitate cu planificarea anuală, iar timpul alocat desfăşurării acestora se stabileşte de către echipa de inspectori care realizează inspecţia, în funcţie de aspectele care urmează a fi controlate.


  Capitolul III Echipa de inspecţie


  Articolul 7

  Componenţa echipei de inspecţie
  (1) Inspecţiile se realizează de către echipe alcătuite din cel puţin 2 inspectori de probaţiune din cadrul Direcţiei de probaţiune din Ministerul Justiţiei.
  (2) În realizarea controlului activităţii serviciilor de probaţiune, inspectorii pot colabora cu specialişti din alte domenii de activitate.


  Articolul 8

  Atribuţiile inspectorului coordonator
  (1) Activitatea echipelor de inspectori este coordonată, prin rotaţie, de către unul dintre inspectori, denumit în continuare inspector coordonator.
  (2) Inspectorul coordonator are următoarele atribuţii:
  a) planifică inspecţia şi asigură relaţionarea echipei de inspectori cu serviciul de probaţiune care urmează să fie inspectat;
  b) realizează demersurile de ordin administrativ pentru derularea inspecţiei;
  c) realizează agenda inspecţiei;
  d) asigură informarea echipei de inspectori;
  e) alocă responsabilităţile în cadrul echipei de inspectori;
  f) stabileşte împreună cu echipa care va realiza inspecţia criteriile şi subcriteriile care vor fi utilizate;
  g) se asigură în timpul inspecţiei de faptul că echipa de inspecţie realizează o analiză riguroasă a documentelor şi că inspectorii prezintă un comportament adecvat;
  h) coordonează întâlnirea de discutare a constatărilor preliminare ale inspecţiei;
  i) se asigură de existenţa consensului echipei de inspecţie privind modalitatea de evaluare a activităţii serviciului inspectat şi concluziile acestei evaluări;
  j) coordonează activitatea de întocmire a raportului de inspecţie şi se asigură de faptul că acesta cuprinde observaţii fundamentate pe dovezi;
  k) se asigură de faptul că raportul de inspecţie va fi realizat în termen;
  l) comunică serviciului de probaţiune inspectat forma intermediară şi forma finală a raportului de inspecţie;
  m) oferă, ori de câte ori este necesar, informaţii personalului Direcţiei de probaţiune despre activitatea serviciului de probaţiune inspectat.


  Capitolul IV Planificarea inspecţiilor


  Articolul 9

  Modalitatea de planificare a inspecţiilor
  (1) Controlul serviciilor de probaţiune se realizează în conformitate cu planificarea anuală a inspecţiilor aprobată de conducerea Ministerului Justiţiei.
  (2) Planificarea anuală cuprinde calendarul inspecţiilor şi se realizează având în vedere:
  a) zona geografică în care sunt situate serviciile de probaţiune care urmează să fie inspectate;
  b) dimensiunea serviciilor de probaţiune, în funcţie de numărul consilierilor de probaţiune aflaţi în activitate;
  c) periodicitatea realizării inspecţiei, astfel încât fiecare serviciu de probaţiune să fie inspectat, cel puţin o dată la 4 ani, printr-o inspecţie generală;
  d) rezultatele obţinute în activitate de serviciile de probaţiune, reflectate în datele statistice, în rapoartele lunare de activitate, în rapoartele inspecţiilor anterioare, precum şi în orice alte documente relevante;
  e) dificultăţile întâmpinate în activitate de către serviciile de probaţiune.


  Capitolul V Pregătirea inspecţiei


  Articolul 10

  Activităţi premergătoare inspecţiei
  (1) Demersurile administrative pentru realizarea inspecţiei vor fi îndeplinite de către inspectorul coordonator.
  (2) Inspectorul coordonator elaborează agenda inspecţiei, anunţă serviciul de probaţiune şi, în funcţie de tipul inspecţiei, poate solicita acestuia anumite documente în legătură cu activitatea.
  (3) În etapa de pregătire a inspecţiei, inspectorul coordonator colectează, după caz, următoarele documente:
  a) raportul inspecţiei anterioare, acolo unde este cazul;
  b) rapoarte întocmite ca urmare a vizitelor realizate în cadrul serviciului respectiv;
  c) rapoartele lunare de activitate ale serviciului din ultimele 6 luni;
  d) planul anual de acţiune al serviciului;
  e) raportul de îndeplinire a obiectivelor din planul anual de acţiune;
  f) alte documente relevante puse la dispoziţie de către coordonatorul zonal al serviciului de probaţiune.
  (4) Inspectorul coordonator realizează o întâlnire cu echipa de inspecţie şi cu coordonatorul zonal al serviciului care urmează a fi inspectat pentru a analiza documentele menţionate la alin. (3) şi pentru a stabili agenda inspecţiei, rolul fiecărui inspector, criteriile şi subcriteriile de evaluare, precum şi modalitatea de eşantionare a documentelor ce vor fi verificate în cadrul inspecţiei.


  Articolul 11

  Modalitatea de eşantionare a documentelor ce vor fi analizate în timpul inspecţiei
  În cadrul etapei de pregătire a inspecţiei, echipa de inspectori stabileşte tipul şi numărul de documente care vor fi analizate, folosind următoarea metodă de eşantionare:
  a) se stabileşte un procent între 5% şi 20% din totalul de referate de evaluare, dosare de supraveghere şi dosare de reintegrare socială şi supraveghere care vor fi analizate, cu luarea în considerare a unui număr minim de documente care trebuie analizate pentru fiecare consilier de probaţiune;
  b) stabilirea procentului prevăzut la lit. a) se face prin raportarea la numărul de referate de evaluare, dosare de supraveghere şi dosare de reintegrare socială şi supraveghere aflate în evidenţele serviciului de probaţiune la data când se realizează inspecţia;
  c) se calculează pasul de eşantionare ca rezultat al împărţirii numărului referatelor de evaluare, dosarelor de supraveghere şi dosarelor de reintegrare socială şi supraveghere aflate în evidenţele serviciului la procentul calculat conform lit. a) - b); atunci când rezultatul împărţirii nu este un număr întreg, rotunjirea operează în jos;
  d) se stabileşte în mod aleatoriu un număr întreg mai mic decât numărul care reprezintă pasul de eşantionare;
  e) se procedează la extragerea documentelor din evidenţele serviciului de probaţiune prin adăugarea pasului de eşantionare la numărul stabilit la lit. d).


  Capitolul VI Derularea inspecţiei


  Articolul 12

  Metode şi tehnici de lucru
  Pe parcursul derulării inspecţiilor sunt utilizate metode, tehnici şi instrumente de lucru precum: observaţia, analiza documentelor, întâlniri de lucru individuale sau de grup, chestionare, precum şi alte metode şi tehnici care contribuie la atingerea scopului inspecţiei.


  Articolul 13

  Deschiderea inspecţiei
  (1) Inspecţia debutează cu o întâlnire de grup între echipa de inspecţie şi personalul din cadrul serviciului de probaţiune inspectat.
  (2) În cadrul întâlnirii menţionate la alin. (1), inspectorul coordonator prezintă echipa de inspectori, scopul inspecţiei, agenda de lucru, metodele de lucru, iar criteriile de inspecţie, precum şi modalitatea de eşantionare a documentelor vor fi prezentate de către membrii echipei de inspectori, în funcţie de rolurile alocate în echipă.


  Articolul 14

  Întâlniri ale echipei de inspectori cu echipa serviciului de probaţiune inspectat
  (1) Pe parcursul derulării inspecţiei se realizează întâlniri individuale cu personalul serviciului, în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru a evalua activitatea de management, îndeplinirea anumitor roluri şi responsabilităţi, precum şi modalitatea de relaţionare a personalului serviciului.
  (2) În cadrul întâlnirilor individuale între echipa de inspectori şi membrii serviciului de probaţiune inspectat se analizează modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.


  Articolul 15

  Întâlniri ale echipei de inspectori cu persoane din afara serviciului de probaţiune inspectat
  În funcţie de tipul inspecţiei şi timpul alocat desfăşurării acesteia, se pot organiza întrevederi între echipa de inspectori şi persoanele aflate în evidenţa serviciului de probaţiune inspectat, precum şi cu reprezentanţii conducerii tribunalului, cu alte organe judiciare, parteneri ai serviciului de probaţiune, în funcţie de agenda de lucru stabilită anterior.


  Articolul 16

  Modalitatea de consemnare a informaţiilor
  Echipa de inspectori analizează în timpul inspecţiei documentele solicitate şi consemnează informaţiile obţinute, prin completarea unor fişe de lucru.


  Articolul 17

  Prezentarea constatărilor preliminare şi închiderea inspecţiei
  (1) Echipa de inspectori va realiza o întâlnire consensuală în vederea stabilirii constatărilor preliminare ale inspecţiei.
  (2) Închiderea inspecţiei se realizează printr-o întâlnire de grup între inspectori şi personalul serviciului de probaţiune inspectat, în vederea prezentării constatărilor preliminare ale inspecţiei.
  (3) În cadrul întâlnirii menţionate la alin. (1), echipa de inspectori poate solicita membrilor serviciului de probaţiune inspectat completarea de chestionare cu privire la modalitatea de efectuare a inspecţiei.


  Capitolul VII Întocmirea raportului de inspecţie


  Articolul 18

  Conţinutul raportului de inspecţie
  (1) După încheierea inspecţiei, echipa de inspectori va redacta raportul de inspecţie care va cuprinde menţiuni legate de componenţa echipei de inspectori, o scurtă prezentare a serviciului de probaţiune inspectat, obiectul inspecţiei şi programul derulării acesteia, rezultatul evaluării serviciului conform criteriilor de inspecţie, punctele tari, ariile de îmbunătăţire, recomandările şi instrucţiunile inspectorilor, exemple de bună practică şi concluzii.
  (2) Raportul de inspecţie se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, utilizând informaţia consemnată în fişele de lucru menţionate la art. 16 şi copii ale documentelor solicitate serviciului, după caz.


  Articolul 19

  Arii de îmbunătăţire, puncte tari, recomandări şi instrucţiuni
  (1) Punctele tari sunt formulări succinte referitoare la constatările pozitive ale echipei de inspectori privind managementul şi calităţile profesionale ale membrilor serviciului de probaţiune inspectat, organizarea şi activitatea serviciului de probaţiune, respectarea cadrului legal şi a metodologiei de lucru.
  (2) Ariile de îmbunătăţire sunt formulate succint prin referire la deficienţele constatate şi pot fi însoţite de recomandări privind posibilele modalităţi de remediere.
  (3) Raportul de inspecţie cuprinde în partea finală instrucţiuni referitoare la direcţiile de acţiune pe care serviciul de probaţiune inspectat trebuie să le urmeze, în vederea diminuării deficienţelor identificate în activitate.
  (4) Recomandările au caracter orientativ, iar instrucţiunile au caracter obligatoriu pentru serviciul de probaţiune inspectat.


  Articolul 20

  Forma intermediară a raportului de inspecţie
  (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii inspecţiei, echipa de inspectori întocmeşte şi înaintează serviciului de probaţiune inspectat forma intermediară a raportului de inspecţie.
  (2) Fiecare inspector din echipa de inspecţie are obligaţia de a întocmi secţiunea din raport corespunzătoare activităţilor evaluate în cadrul inspecţiei, conform rolului alocat de inspectorul coordonator.
  (3) Inspectorul coordonator centralizează contribuţia fiecărui inspector şi se asigură că raportul de inspecţie intermediar este însuşit de fiecare membru al echipei de inspecţie.
  (4) Inspectorul coordonator trimite spre consultare forma intermediară a raportului de inspecţie directorului Direcţiei de probaţiune, care realizează observaţii pe marginea acestuia, atunci când este cazul.
  (5) După consultarea cu directorul Direcţiei de probaţiune, forma intermediară a raportului de inspecţie va fi semnată şi datată de echipa de inspectori şi va fi transmisă serviciului de probaţiune inspectat, în vederea realizării eventualelor observaţii.
  (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de inspecţie intermediar, serviciul de probaţiune inspectat transmite inspectorului coordonator eventualele observaţii pe marginea acestuia.
  (7) Echipa de inspectori analizează observaţiile primite din partea serviciului de probaţiune inspectat şi le include în raport, atunci când este cazul.
  (8) În situaţia în care echipa de inspectori nu a ţinut cont în tot sau în parte de observaţiile serviciului de probaţiune inspectat, va transmite acestuia o informare motivată.


  Articolul 21

  Raportul final de inspecţie
  (1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 20 alin. (7) şi (8), inspectorul coordonator solicită avizul directorului Direcţiei de probaţiune pe marginea raportului de inspecţie.
  (2) Directorul Direcţiei de probaţiune avizează raportul de inspecţie în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia.
  (3) Raportul final de inspecţie este raportul care poartă avizul directorului Direcţiei de probaţiune, precum şi data şi semnătura inspectorilor care au realizat inspecţia.
  (4) Raportul final de inspecţie se va transmite serviciului de probaţiune inspectat şi spre informare secretarului de stat coordonator al Direcţiei de probaţiune.
  (5) Şeful serviciului de probaţiune inspectat are îndatorirea de a aduce la cunoştinţa consilierilor de probaţiune conţinutul raportului final de inspecţie şi de a înlătura disfuncţionalităţile constatate.


  Capitolul VIII Planul de acoperire a ariilor de îmbunătăţire


  Articolul 22

  Modalitatea de acoperire a ariilor de îmbunătăţire
  (1) Ariile de îmbunătăţire şi instrucţiunile din raportul de inspecţie pot fi preluate în planul de acţiune al serviciului de probaţiune inspectat.
  (2) Atunci când în cursul inspecţiei este identificat un număr semnificativ din punct de vedere cantitativ sau calitativ de arii de îmbunătăţire a activităţii, echipa de inspectori poate solicita serviciului de probaţiune inspectat elaborarea unui plan de acoperire a ariilor de îmbunătăţire identificate.
  (3) Termenul pentru implementarea planului de acoperire este stabilit de către inspectorii de probaţiune ţinând seama de importanţa, complexitatea şi numărul ariilor de îmbunătăţire.


  Articolul 23

  Conţinutul planului de acoperire a ariilor de îmbunătăţire
  (1) Serviciul de probaţiune inspectat va întocmi planul de acoperire a ariilor de îmbunătăţire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi îl va transmite inspectorului coordonator în termenul stabilit de acesta.
  (2) Echipa de inspectori şi coordonatorul zonal al serviciului de probaţiune pot formula observaţii pe marginea planului de implementare a ariilor de îmbunătăţire, acestea fiind transmise, atunci când este cazul, serviciului de probaţiune inspectat, de către coordonatorul zonal al acestuia.
  (3) Monitorizarea gradului de acoperire a ariilor de îmbunătăţire se va face de către coordonatorul zonal al serviciului de probaţiune inspectat, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate.


  Capitolul IX Raportul privind acoperirea ariilor de îmbunătăţire


  Articolul 24

  Modalitatea de raportare a acoperirii ariilor de îmbunătăţire
  (1) La finalul termenului prevăzut la art. 22 alin. (3), coordonatorul zonal al serviciului de probaţiune, după consultarea cu inspectorul coordonator, va solicita serviciului de probaţiune inspectat un raport privind acoperirea ariilor de îmbunătăţire.
  (2) Echipa de inspectori care a realizat inspecţia, împreună cu coordonatorul zonal al serviciului de probaţiune va verifica în ce măsură au fost acoperite ariile de îmbunătăţire identificate în cursul inspecţiei şi va solicita serviciului de probaţiune documente doveditoare, atunci când este cazul.
  (3) Concluziile desprinse din analiza raportului prevăzut la alin. (1) vor fi transmise serviciului, de probaţiune de probaţiune inspectat de către coordonatorul zonal al acestuia.


  Capitolul X Dispoziţii finale


  Articolul 25

  Pilotarea criteriilor şi a subcriteriilor de inspecţie
  (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
  (2) Criteriile şi subcriteriile de inspecţie vor fi pilotate în cursul a 4 inspecţii, putând fi revizuite după pilotare sau ori de câte ori se impune.


  Anexa 1
  la metodologie
  I. Criterii de control al managementului serviciului de probaţiune
  1. Şeful serviciului se asigură de implementarea planului de acţiune al serviciului de probaţiune.
  2. Şeful serviciului asigură organizarea optimă a activităţii serviciului.
  Subcriterii:
  2.1. Se urmăreşte respectarea programului de lucru de către consilierii de probaţiune.
  2.2. Se urmăreşte folosirea eficientă a timpului de lucru de către personalul serviciului şi elaborarea la termenele stabilite a lucrărilor.
  2.3. Se repartizează cazurile de referate, supravegheri şi alte activităţi care implică lucrul pe caz, în mod echitabil.
  2.4. Se desemnează responsabilităţi sau atribuţii specifice consilierilor care au calităţile şi responsabilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea lor.
  2.5. Există preocupare pentru gestionarea eficientă a resurselor materiale.
  2.6. Se asigură informarea promptă şi acurată a direcţiei de specialitate şi se solicită avizul acesteia în cazurile prevăzute de lege sau de alte dispoziţii interne.
  2.7. Registrele serviciului sunt întocmite şi completate conform prevederilor regulamentului de ordine interioară sau conform altor dispoziţii interne.
  3. Şeful serviciului asigură comunicarea internă şi circulaţia informaţiilor în cadrul serviciului.
  Subcriterii:
  3.1. Şeful serviciului se asigură că toţi consilierii au acces liber la informaţiile necesare în exercitarea profesiei.
  3.2. Au fost stabilite criterii, proceduri şi instrumente clare pentru procesele importante care au loc în cadrul serviciului (de exemplu: o procedură pentru circulaţia informaţiilor în cadrul serviciului; şedinţe, întâlniri de lucru).
  3.3. Şeful serviciului pune la dispoziţia consilierilor, spre informare, toate dispoziţiile interne şi actele normative care privesc activitatea serviciului, drepturile şi obligaţiile personalului (consemnarea acestora).
  3.4. Şeful serviciului se asigură de existenţa unui climat de lucru adecvat, caracterizat prin respect şi înţelegere.
  4. Şeful serviciului monitorizează, verifică şi controlează activitatea personalului serviciului.
  Subcriterii:
  4.1. Personalul este sprijinit şi îndrumat în activitate de către şeful serviciului.
  4.2. Se asigură controlul permanent al modului în care sunt realizate şi ţinute lucrările, dosarele, evidenţele şi registrele serviciului.
  4.3. Şeful serviciului verifică periodic, în mod obiectiv şi motivat, activitatea consilierilor.
  4.4. Şeful serviciului evaluează anual, în mod obiectiv şi motivat, performanţele profesionale ale consilierilor.
  5. Şeful serviciului asigură un management participativ.
  Subcriterii:
  5.1. Personalul este consultat înainte de luarea deciziilor importante care privesc activitatea serviciului.
  5.2. Şeful serviciului îşi argumentează deciziile importante luate.
  5.3. Şeful serviciului îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile luate în acord cu prevederile legale, precum şi strategiile locale, naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei.
  5.4. Şeful serviciului se degrevează de o parte din atribuţii sau se implică în activităţile curente, în acord cu volumul de muncă al serviciului.
  5.5. Şeful serviciului gestionează cu imparţialitate şi responsabilitate relaţiile profesionale dintre membrii echipei.
  6. Şeful serviciului coordonează eficient colaborarea cu partenerii comunitari.
  Subcriterii:
  6.1. Şeful serviciului se preocupă de încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţii publice sau ONG-uri care pot sprijini serviciul de probaţiune în reintegrarea socială a persoanelor aflate în evidenţă şi cu organele judiciare, după caz.
  6.2. Protocoalele de colaborare respectă structura şi condiţiile legale de formă.
  6.3. Serviciul de probaţiune respectă procedura de avizare a protocoalelor elaborată de Direcţia de probaţiune.
  6.4. Şeful serviciului reprezintă, direct sau prin delegare, serviciul şi dezvoltă relaţii optime de lucru cu organele judiciare, cu colaboratorii şi instituţiile partenere.
  6.5. Şeful serviciului adoptă o atitudine echilibrată şi civilizată faţă de persoanele aflate în evidenţa serviciului.
  II. Criterii de inspectare a activităţii de întocmire a referatelor de evaluare
  1. Referatele de evaluare sunt completate, în partea introductivă, cu date conform celor comunicate în sesizarea de solicitare a referatului de evaluare şi conform hotărârii judecătoreşti (în cazul persoanelor supravegheate), cu respectarea formatului standard.
  2. Referatele de evaluare sunt întocmite consultând surse de informaţii relevante, astfel încât să fie garantat un grad cât mai mare de obiectivitate. În cazurile excepţionale referitoare la imposibilitatea accesului la unele surse de informaţii, refuz de colaborare, îndoieli privind acurateţea informaţiilor sunt respectate procedurile regulamentare.
  3. Referatele de evaluare sunt întocmite cu respectarea cerinţelor privitoare la cap. III, IV, V din structura standard a referatului de evaluare prevăzut în Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.
  Subcriterii:
  3.1. Distincţia dintre persoane învinuite, inculpate, supravegheate şi, respectiv, cea dintre minori şi majori determină, conform Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată, modul în care sunt întocmite referatele de evaluare.
  3.2. În cap. III, IV şi V din referatul de evaluare este respectată cerinţa de a stabili obiective concise, concrete, clare şi coerente.
  3.3. Sunt prezentaţi diferenţiat factorii care au favorizat comportamentul infracţional (pentru inculpaţi/învinuiţi în cap. III) şi factorii de natură să inhibe, respectiv să accentueze dezvoltarea comportamentului infracţional al persoanei evaluate (în cap. IV).
  3.4. Pentru persoanele supravegheate, penultimul capitol al referatului de evaluare conţine aprecieri ale celor 3 tipuri de risc, în corelaţie cu factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare.
  3.5. Perspectivele de reintegrare în comunitate sunt prezentate motivat şi cu menţionarea resurselor individuale, familiale şi comunitare ce pot fi utilizate în susţinerea reintegrării sociale a persoanei.
  4. Referatele de evaluare sunt întocmite cu respectarea procedurilor şi a termenelor regulamentare.
  III. Criterii de inspectare a activităţii de supraveghere
  1. Competenţa serviciului de probaţiune a fost verificată din punct de vedere material şi teritorial, iar în cazul în care aceasta nu a fost corect stabilită sau a intervenit modificarea competenţei, s-a procedat conform prevederilor legale.
  2. Dosarul de supraveghere conţine toate documentele prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (3) şi art. 22 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată. Dosarele de supraveghere respectă prevederile referitoare la formă şi termene.
  3. Au fost realizate demersurile pregătitoare ale primei întrevederi, iar prima întrevedere a fost derulată cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.
  4. Planul de supraveghere respectă prevederile regulamentare referitoare la întocmirea şi comunicarea acestuia persoanei supravegheate.
  Subcriterii:
  4.1. Planul de supraveghere conţine, în partea introductivă, date în conformitate cu cele comunicate de către instanţă în adresa de înaintare a hotărârii judecătoreşti şi cu formularul tipizat prevăzut de Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.
  4.2. Planul de supraveghere are conţinutul prevăzut de formatul standard prevăzut de Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată, iar datele prezentate în cuprinsul planului sunt coerente şi corelate între ele, precum şi cu prevederile hotărârii judecătoreşti sau cu evaluările anterioare (după caz, realizate de către serviciul de probaţiune sau alţi specialişti), iar termenii folosiţi sunt accesibili persoanei supravegheate.
  4.3. Persoana condamnată este implicată în procesul de evaluare a propriilor nevoi.
  4.4. Obiectivele incluse în planul de supraveghere sunt formulate în acord cu nevoile identificate.
  4.5. Este respectată procedura de întocmire şi aducere la cunoştinţa persoanei condamnate a planului de supraveghere.
  5. Procesul de supraveghere este monitorizat şi evaluat; rezultatele constatate sunt consemnate periodic şi sunt avute în vedere la revizuirea planului de supraveghere. În cazul nerespectării măsurilor/obligaţiilor impuse prin sentinţa penală, sunt realizate demersurile legale.
  6. La încetarea supravegherii au fost întreprinse demersurile necesare închiderii dosarului aflat în evidenţă.
  IV. Criterii pentru inspectarea activităţii de asistenţă şi consiliere a persoanelor supravegheate şi a persoanelor condamnate aflate în penitenciar
  1. Asistenţa şi consilierea persoanei supravegheate se acordă în baza unei cereri din partea acesteia.
  2. Dosarul de reintegrare socială şi supraveghere conţine documentele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.
  3. Asistenţa şi consilierea se realizează în baza prevederilor Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.
  Subcriterii:
  3.1. Asistenţa şi consilierea se realizează în baza unui plan de asistare.
  3.2. Planul de asistare are conţinutul prevăzut de Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.
  3.3. Planul este realizat în termen de 20 de zile lucrătoare de la data realizării cererii.
  3.4. În formularea nevoilor asistării se ţine cont de perspectiva persoanei condamnate asupra propriilor nevoi.
  3.5. Planul de asistenţă şi consiliere este adaptat nevoilor individuale ale persoanei, iar obiectivele sunt formulate concret şi într-un mod accesibil persoanei condamnate.
  3.6. Modificările survenite în situaţia persoanei sunt consemnate şi determină revizuirea planului de asistare.
  4. Activitatea de asistenţă şi consiliere încetează în condiţiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată (la cererea persoanei asistate, ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate şi consiliate ori la expirarea duratei asistenţei şi consilierii).
  5. Acolo unde este cazul, în derularea procesului de asistenţă şi consiliere, persoana supravegheată este inclusă într-un program de intervenţie specializată, avizat de către Direcţia de probaţiune. Pe lângă subcriteriile de analiză prevăzute mai sus se vor urmări criteriile 6 şi 7 prevăzute la pct. V referitor la inspectarea activităţii de derulare a programelor, în acord cu art. 46 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.
  6. Consilierii de probaţiune colaborează cu alte organizaţii relevante, voluntari şi membri ai familiei persoanei supravegheate, pentru acoperirea nevoilor identificate şi atingerea obiectivelor stabilite.
  7. Activitatea de asistare şi consiliere în penitenciar se structurează pe principiile activităţii de asistare şi consiliere a persoanelor supravegheate sau pe cele ale derulării unui program de intervenţie specializată. În cazul în care asistenţa şi consilierea în penitenciar se realizează în baza unei cereri de asistare din partea persoanei condamnate, subcriteriile de analiză de la criteriul 3 şi criteriul 4 se respectă. În cazul în care persoana condamnată în penitenciar este inclusă într-un program, se respectă criteriile 1, 2, 6 şi 7 prevăzute la pct. V referitor la inspectarea activităţii de derulare a programelor.
  V. Criterii de inspectare a activităţii de derulare a programelor de lucru cu persoanele supravegheate
  1. În cadrul serviciului de probaţiune sunt aplicate şi promovate programe de lucru cu persoanele supravegheate. În cazul în care persoana condamnată în penitenciar este inclusă într-un program, se respectă criteriile 1, 2, 6 şi 7 prevăzute la pct. V referitor la inspectarea activităţii de asistenţă şi consiliere a persoanelor supravegheate şi a persoanelor condamnate aflate în penitenciar.
  2. Participanţii la program sunt stabiliţi în urma unui proces de selecţie care are în vedere aspecte precum motivaţia beneficiarului, criteriile de eligibilitate ale programului, nevoile şi problemele persoanei condamnate consemnate în planul de supraveghere, existenţa unei obligaţii fixate de instanţa de judecată de a participa la un program.
  3. Derularea programului se realizează ca urmare a cererii de asistenţă şi consiliere a persoanei condamnate, fiind integrat ca activitate în cadrul procesului de asistare şi consiliere. Atunci când este întâlnită această situaţie, se vor urmări criteriul 3 de la pct. IV referitor la activitatea de asistare şi consiliere a persoanei condamnate, precum şi 6 şi 7).
  4. Derularea programului se realizează ca urmare a existenţei unei obligaţii stabilite de către instanţa de judecată, în această situaţie existând un acord din partea persoanei condamnate (se vor verifica criteriile 6 şi 7).
  5. Derularea programului se realizează ca urmare a unei cereri de asistenţă şi consiliere din partea persoanei condamnate, dar care are şi obligaţie fixată de instanţă (în această situaţie se vor avea în vedere criteriul 3 de la pct. IV referitor la activitatea de asistare şi consiliere a persoanelor condamnate, precum şi 6 şi 7).
  6. Derularea programului este realizată cu respectarea reglementărilor legale şi a angajamentelor asumate de Ministerul Justiţiei în cadrul proiectelor internaţionale în care au fost dezvoltate programele de lucru cu persoanele supravegheate.
  Subcriterii:
  6.1. Programul este derulat de către consilierii special formaţi în cadrul unor cursuri pentru aplicarea programului respectiv ori desemnaţi în acest scop.
  6.2. Programul este derulat în cadrul serviciului/de alte instituţii/în colaborare cu alte instituţii.
  6.3. Programul este aplicat cu regularitate, ţinând cont de aspectele enunţate la criteriul nr. 2.
  6.4. În derularea programului sunt respectate etapele şi integritatea acestuia, fapt care rezultă din instrumentele programului.
  7. Programele sunt monitorizate şi evaluate de către consilierii care le-au aplicat.
  VI. Criterii de inspectare a activităţii de asistenţă şi consiliere a victimelor infracţiunilor
  1. În solicitarea şi acordarea asistenţei şi consilierii sunt respectate cerinţele legate de competenţa teritorială şi materială a serviciului de probaţiune, prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Derularea procesului de asistenţă şi consiliere este în acord cu prevederile Legii nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Subcriterii:
  2.1. Cererea a fost soluţionată în termenul de 10 zile prevăzut de lege.
  2.2. Cazurile au fost repartizate consilierilor pregătiţi special în cadrul unor cursuri organizate de către Direcţia de probaţiune în acest sens sau consilierilor cu specializare în domeniul psihologie.
  2.3. Sunt respectate termenele în care trebuie să se acorde consiliere psihologică, respectiv 6 luni pentru minori şi 3 luni pentru majori.
  2.4. Serviciul de probaţiune acordă şi alte forme de asistenţă în funcţie de nevoile victimei.
  3. Documentele din dosarul victimei reflectă demersurile realizate de consilierul responsabil de caz.
  Subcriterii:
  3.1. Cererea de solicitare a consilierii psihologice este însoţită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  3.2. Planul de asistenţă şi consiliere a victimei cuprinde: nevoile identificate ale victimei, obiectivele fixate, activităţile propuse pentru atingerea acestora, resursele necesare, programul întâlnirilor şi timpul alocat atingerii obiectivelor. Acest subcriteriu se va verifica doar în cadrul serviciilor de probaţiune care au fost implicate în cadrul Proiectului PHARE 2005, care au pilotat instrumentele de lucru cu victimele.
  3.3. În vederea acoperirii nevoilor victimei, consilierul responsabil de caz colaborează cu alte instituţii publice sau private din comunitate.
  4. Activitatea de asistenţă şi consiliere a victimei este monitorizată şi evaluată de către responsabilul de caz.


  Anexa 2
  la metodologie
  Raport privind inspecţia realizată în perioada ......................,
  la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul ....................
  a) Clarificări preliminare
  b) Scurtă prezentare a serviciului
  b.1) Data înfiinţării
  b.2) Membrii serviciului şi pregătirea de bază
  b.3) Condiţii de lucru
  b.4) Date statistice
  c) Obiectul inspecţiei
  d) Echipa de inspectori
  e) Programul inspecţiei
  f) Rezultatul evaluării serviciului conform criteriilor de inspecţie
  - Activităţi de inspectare realizate
  - Puncte tari
  - Arii de îmbunătăţire
  - Recomandări, după caz
  - Instrucţiuni
  g) Exemple de bună practică
  h) Concluziile raportului
  Data întocmirii:
  Semnătura inspectorilor:


  Anexa 3
  la metodologie
  Plan de acoperire a ariilor de îmbunătăţire identificate cu
  ocazia inspecţiei realizate la Serviciul de probaţiune de pe
  lângă Tribunalul ....................... în perioada .................
   ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
   │ Criteriul │ Aria de │ Activităţi │ Termen de │Responsabil │ Indicator │
   │ │îmbunătăţire│ propuse │ realizare │ │ de │
   │ │ │ pentru │ │ │verificare │
   │ │ │ depăşirea │ │ │ │
   │ │ │ ariei de │ │ │ │
   │ │ │îmbunătăţire│ │ │ │
   ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   │Conducere │ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   │Personal │ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   │Procese │ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   │Rezultate │ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

  ----