HOTĂRÂRE nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 2 noiembrie 2004
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Programul de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare Program.


  Articolul 2
  (1) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale au obligația aplicarii Programului în domeniile proprii de responsabilitate.(2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) vor elabora planuri de actiune proprii pentru realizarea masurilor stabilite în cadrul Programului. Planurile proprii se aproba de conducatorul autorității sau institutiei publice.(3) Masurile pe termen scurt, prevăzute la cap. A pct. I din Program, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Masurile pe termen mediu, prevăzute la cap. A pct. II din Program, se realizează până la 1 martie 2005.(5) Masurile pe termen lung, prevăzute la cap. A pct. III din Program, se realizează esalonat, până la data de 1 iunie 2006.


  Articolul 3
  (1) Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale vor informa lunar Guvernul cu privire la stadiul realizării masurilor prevăzute în Program.(2) Prefecturile coordonează actiunile initiate de către autoritățile administrației publice locale în aplicarea prezentei hotărâri, precum și de către serviciile publice deconcentrate, verifica stadiul realizării masurilor din cadrul Programului și informeaza lunar Guvernul cu privire la concluziile rezultate.


  Articolul 4
  (1) Nerespectarea prevederilor Programului atrage raspunderea disciplinara sau contraventionala, după caz, a celor vinovati, conform legii.(2) Constituie contraventii și se sancționează, după cum urmeaza, urmatoarele fapte:
  a) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, nerespectarea de către autoritățile administrației publice, centrale sau locale, a masurii prevăzute în cap. A pct. I lit. a) din Program;
  b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către autoritățile administrației publice, centrale sau locale, a masurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. b)-c) și e)-h) și în cap. A pct. II lit. a)-e) din Program;
  c) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, nerespectarea de către personalul destinat să asigure relația cu publicul a masurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. d) și în cap. B din Program.
  (3) Constatarea contraventiilor și aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de control anume imputernicit din ministere și alte institutii publice centrale, precum și de către prefect și persoanele imputernicite de acesta, pentru autoritățile administrației publice locale.(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  În prima luna a anului primarii comunică fiecarui contribuabil, în scris, principalele activități de interes public desfășurate în anul incheiat, precum și obiectivele și sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Seful Cancelariei Primului-Ministru,
  Alin Teodorescu
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat
  pentru administratia publică,
  Gheorghe Emacu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 14 octombrie 2004.
  Nr. 1.723.

  Anexa nr. 1

  PROGRAMUL DE MASURI
  pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul


  Anexa nr. 2

  Scrisoarea anuală a primarului
  (ghid de elaborare)
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ ┌───────────┐ ROMÂNIA │
  │ │ Stema │ Primaria orasului ..................... │
  │ │localității│ Cabinetul primarului │
  │ │ │ │
  │ └───────────┘ │
  │ Stimata doamna / Stimate domnule, │
  │ │
  │ │
  │ - Formula de felicitare cu ocazia noului an │
  │ - Formula de multumire pentru sprijinul acordat │
  │ autorității administrației publice locale în anul │
  │ precedent │
  │ - Enumerarea principalelor acțiuni de interes public │
  │ realizate în anul precedent │
  │ - Prezentarea obiectivelor prioritare ale │
  │ administrației publice locale pentru anul în curs │
  │ - Solicitarea sustinerii proiectelor ce urmeaza a fi │
  │ realizate │
  │ - Formula de încheiere. │
  │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  Scrisorii i se anexeaza "Instiintarea de plată" referitoare la oblibațiile fiscale pentru anul în curs, precum și precizări privind facilitatile la achitarea acestora și modalitatile de plată.
  ---------