HOTĂRÎRE Nr. 314 din 9 mai 1995
pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 8 alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Persoanele care nu au efectuat, integral sau parţial, concediul de odihnă în anul calendaristic respectiv, cu excepţia celor care, conform programării sau reprogramarii, au început concediul de odihnă în luna decembrie şi îl continua în luna ianuarie a anului următor, vor primi o despăgubire egala cu indemnizaţia de concediu calculată în raport cu numărul de zile de concediu neefectuate, inmultit cu media zilnica a salariului de baza, a sporului de vechime şi, după caz, a indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzătoare lunii decembrie.
  Despăgubirea prevăzută mai sus, acordată în baza art. 111 din Codul muncii, urmează a fi suportată de cel din vina căruia nu s-a efectuat concediul de odihnă."
  2. Articolul 8 se completează cu alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
  "(3) Nu exista vina şi deci nu se impune despăgubirea plătită salariaţilor care s-au aflat în următoarele situaţii:
  a) au fost reţinuţi la serviciu, existind în acest sens o dispoziţie scrisă a conducerii unităţii sau instituţiei, după caz, cu acordul ordonatorului principal de credite. În cazul ministrilor şi al altor conducatori ai instituţiilor centrale ale administraţiei publice, aprobarea se da de primul-ministru;
  b) nu au putut efectua concediul de odihnă programat sau reprogramat în ultimele doua luni ale anului, întrucît în această perioadă au fost în concediu medical;
  c) s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 10."


  Articolul 2

  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor, ca organ de specialitate, pot emite norme cu caracter metodologic în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, care se vor publică în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 3

  Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, cu completările şi modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Adrian Neacsu,
  secretar de stat
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  -----------------------